Проекти правознавчого та правозахисного напрямів

Історія шкільної проектної діяльності в сучасній Україні налічує багато спроб реалізувати проекти, присвячені правознавчій та правозахисній тематиці. Вони є надзвичайно важливими з точки зору виховання в молодого покоління поваги до інституту прав людини, подолання характерного для українського суспільства правового скептицизму

Громадяни України доволі часто користуються поняттям «права людини» без його реального наповнення юридичним змістом. Брак необхідної інформації, невміння читати правові тексти, поверхневе розуміння багатьох термінів призводять до профанації ідеї прав людини в повсякденному житті. Надання молодим людям якісної правової інформації, моделювання ситуацій, в яких виховується правова культура, - реальний шлях до утвердження прав і свобод людини в молодіжному середовищі. Проведення шкільних референдумів з актуальних проблем учнівської молоді, вибір профільних предметів у старших класах, створення та робота органів шкільного самоврядування, тижні правових знань - реальні приклади використання правознавчої тематики в позаурочній діяльності будь-якої школи. Однак важливим є те, щоб тема прав людини, дитини не стала теоретичною, далекою від реального повсякденного життя школярів. Необхідно виховувати в учнів упевненість, що захиcт власної та чужої гідності, реалізація прав людини та громадянина можливі й важливі на будь-якому рівні. Вивчення графіка діяльності місцевих комп'ютерних клубів, стану виконання закону «Про загальну середню освіту» на селі, у містечку чи мікрорайоні, аналіз дотримання «Конвенції про права дитини» - завдання не тільки місцевих органів влади, а й учнівської молоді, яка повинна активно долучатись до проблем суспільства.

Як правило, учні охоче сприймають ідею проектної діяльності на правознавчу та правозахисну тематику. Варто застерегти лише, щоб ця тематика не мала формальний характер і була ініційована учнями, а не дорослими. Проекти з даного напряму можуть бути дослідницькими, інформаційними, практичними, моделюючо-рольовими. Іноді додатковим поштовхом до проектної діяльності за цим напрямом може стати конкретна правова ситуація: у вашому класі порушили права учня; місцеві органи влади ігнорують долю безпритульних людей; ви дізналися, що неповнолітніх дітей виселили з будинку, а сам будинок продали; у школу надійшла гуманітарна допомога у вигляді канцтоварів, книг, меблів, але до її розподілу не були залучені представники учнівського самоврядування; представники адміністрації школи у весняно-осінній період залучають учнів до сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках тощо. Чимало подібних випадків можуть стати приводом для обговорення проблеми та її вирішення через проектну діяльність.

ТЕМА ПРОЕКТУ «ТЕМПЕРАТУРА ПРАВ ЛЮДИНИ В НАШІЙ ШКОЛІ»

Сучасне становище дітей в Україні викликає хвилювання суспільства й вимагає нових підходів до аналізу та вирішення цієї проблеми. Свідоме ставлення до прав людини, дитини як індивідуальної та суспільної цінності, що має конкретні прояви, повинно допомогти подоланню правового нігілізму, який панує в суспільстві, та сприяти вихованню поваги до гідності кожної особи. Поєднання теоретичних знань про інститут прав людини з практичним вивченням конкретних ситуацій у власному навчальному закладі сприятиме формуванню відповідальності за навчання та власну поведінку. Запропонований проект може стати початком довготривалої діяльності навчального закладу з вивчення й дотримання прав підростаючого покоління - шкільної молоді. Виконання проекту може допомогти мотивувати учнів до свідомого й активного вивчення курсів «Основи правознавства», «Практичне право», «Ми - громадяни України», «Права людини».

Мета проекту - дослідити реальний стан прав і свобод неповнолітніх у шкільному колективі загальноосвітнього закладу.

Завдання проекту:

 • ознайомитися зі змістом «Європейської конвенції прав людини» (далі ЄКПЛ);
 • набути навичок збору та аналізу інформації з проблеми прав і свобод підлітків;
 • виявити найсуттєвіші та найважливіші проблеми навчального закладу у проблемі дотримання прав дитини;
 • проінформувати колектив школи про дотримання прав дитини в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • укласти рекомендації про подолання порушень прав дитини.

Очікувані результати:

 • учні отримають додаткові знання у сфері прав і свобод людини;
 • учні навчаться порівнювати правовий статус громадян із міжнародними стандартами у сфері прав людини, розв'язувати практичні життєві ситуації з використанням законодавства;
 • старшокласники сформують власне ставлення до стану дотримання прав людини у власному навчальному закладі;
 • виконавці проекту набудуть навичок проведення соціологічних досліджень та обробки їх результатів, колективної та проектної діяльності.

Виконавці проекту: учні 10-11-х класів, учителі суспільних дисциплін.

Учасники проекту: учні, учителі, технічний персонал, батьки, які виявили бажання взяти участь у проекті.

Шляхи реалізації проекту

Діяльність учнів

Керівництво наставника

1. Організаційна зустріч. Розподіл обов'язків. Планування діяльності.

1. Створення ініціативної групи виконавців проекту. Ознайомлення з метою та завданнями проекту. Складання плану проекту.

2. Вивчення законодавства про права та свободи людини. Робота з текстами документів (ЄКПЛ, Конституція України, Конвенція прав дитини).

2. Навчальне заняття.

3. Ознайомлення з методами соціологічного дослідження. Вивчення питань анкети (подана в додатку). Узгодження змісту та форми опитування.

3. Навчальне заняття. Консультації. Допомога в тиражуванні анкети.

4. Повідомлення про початок дослідження стану прав людини в навчальному закладі (через стіннівку, виступ по шкільному радіо, виступ на шкільній лінійці тощо).

4. Інформаційна підтримка, організація співпраці з дорослими учасниками проекту (учителі, адміністрація, технічні працівники, батьки).

5. Анкетування учасників навчального закладу. Обробка результатів.

5-6. Організаційна підтримка. Допомога в аналізі результатів і корегування висновків.

6. Повідомлення про результати дослідження «Температура прав людини у школі» (учнівські та батьківські збори, виступ на засіданні ради школи, шкільна газета, місцеві ЗМІ тощо).

 

7. Складання рекомендації про усунення проявів дискримінації у школі. Виступ перед шкільною громадою.

7. Навчальне заняття на тему правил презентації результатів діяльності

8. Створення портфоліо проекту. Презентація результатів проекту

 


Умови реалізації:

а) дидактичні - наявність первинних знань із проблеми прав людини/дитини у виконавців проекту;

б) організаційні - підтримка педагогічного колективу, можливість залучити учнів до процесу анкетування та обробки його результатів;

в) матеріальні - кошти на виготовлення та тиражування анкет.

Методичні рекомендації для виконавців проекту

У реалізації даного проекту слід урахувати загальну налаштованість колективу на вибрану проблему. Запропонований проект може стати частиною великого довготривалого проекту з правового виховання учнів у школі. Початок проекту можна приурочити до пам'ятних дат календаря: Дня прав людини, Дня створення ООН тощо. Важливою складовою проекту є його інформаційна підтримка. Установлення «температури прав людини» у школі має стати підставою для планування подальшої діяльності. Епізодичність та одноразовість діагностування можуть негативно позначитись на ставленні учнів до проблеми. Надзвичайно важливою складовою проекту є вироблення рекомендацій про подолання порушень, виявлених у ході опитування.

Учні ознайомлюються з питаннями анкетування, що складені на основі Європейської конвенції з прав людини, та протоколів до неї. До кожного запитання анкети в дужках указано відповідні статті ЄКПЛ. Ці питання більшою чи меншою мірою пов'язані з ЄКПЛ і в той же час усі вони співвідносяться з основоположним правом людини на освіту, викладеним у ст. 26 Загальної декларації прав людини. У цій статті проголошується: «Кожна людина має право на освіту <...> Освіта повинна бути спрямована на всебічний розвиток людської особистості та поглиблення поваги до прав людини та її основних свобод».

ТЕМА ПРОЕКТУ «ВИБОРИ ДО ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ»

Вибори здавна практикуються як спосіб здійснення народовладдя, як ключовий момент демократії. Для учнів це - реальна можливість реалізувати своє право самостійно приймати рішення про частину важливих питань шкільного й позашкільного життя під власну відповідальність, зробити роки перебування в навчальному закладі більш цікавими та насиченими, подолати стереотип «За нас усе вирішують». Така форма реалізації демократії не може прийти без певної теоретичної та практичної підготовки. Організуючи будь-які вибори у стінах школи: реальні - вибори учнівського парламенту чи моделюючи виборчий процес, молодь не тільки отримує можливість утілювати власні ідеї та фантазії, а й формує важливі вміння, що допоможуть у майбутньому активно включитись у всі життєві процеси.

Мета проекту - за допомогою стимулювання активності учнів провести вибори до органів шкільного самоврядування.

Завдання проекту:

 • залучити учнів до процесу формування органів учнівського самоврядування;
 • залучити учнів до управління навчальним закладом;
 • навчити школярів процедурі виборів органів учнівського самоврядування;
 • ознайомити учасників проекту зі змістом виборчого законодавства в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • обрати шкільний парламент.

Очікувані результати:

 • учні знайомляться із засадами виборчого законодавства в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • учасники проекту набудуть умінь участі у виборах шкільного парламенту;
 • школа отримає новий орган самоврядування - шкільний парламент.

Учасники проекту: учні середніх і старших класів, учителі, класні керівники.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 • отримання згоди адміністрації навчального закладу на реалізацію проекту;
 • узгодження часу та строків проведення проекту (на початку навчального року чи по закінченню строку дії попереднього парламенту);
 • поширення інформації у школі про здійснення проекту;
 • створення ініціативної групи;
 • залучення від кожного класу представників до роботи виборчої комісії, групи спостерігачів;
 • запрошення до співпраці, зокрема як групи спостерігачів, представників відділу молоді та спорту місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування;
 • підбір групи консультантів, які будуть проводити роз'яснювальну роботу із процедури голосування (як варіант - учні 9-х класів, які вивчають основи правознавства, або школярі 10-11-х класів, які бажають удосконалювати набуті знання й уміння);
 • визначення потрібних ресурсів.

ІІ етап - збір необхідної інформації та матеріалів:

 • вивчення нормативної бази, законів України, що регулюють засади виборів у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • проведення консультацій із представниками органів місцевого самоврядування про організацію та процедуру виборів;
 • упорядкування виборчою комісією документів, необхідних для проведення процедури голосування (наприклад, складання списків виборців);
 • установлення форми виборчих бюлетенів;
 • поширення інформації про необхідні умови для реєстрації кандидатів, наприклад, збір певної кількості підписів підтримки тощо;
 • проведення реєстрації кандидатів;
 • подання інформації про результати реєстрації;
 • підготовка відповідної кількості бюлетенів;
 • поширення інформації про день, час, місце виборів, умови, необхідні для участі у процедурі голосування, наприклад, наявність документа, що посвідчує особу школяра, - учнівського білета.

ІІІ етап - передвиборча агітація:

 • випуск кожним кандидатом (разом зі своєю ініціативною групою) агітаційного плаката із власною передвиборчою програмою, фотографією та біографією;
 • проведення кандидатами агітації серед учнів на перервах, після уроків упродовж тижня;
 • організація публічних виступів кандидатів - «круглі столи», дебати тощо;
 • формування списків і реєстрація офіційних спостерігачів;
 • поширення інформації про наявність зареєстрованих офіційних спостерігачів;
 • проведення роз'яснювальної роботи у класах про процедуру виборів, наприклад, про необхідність пред'являти документ, що засвідчує особу, неможливість голосувати за когось тощо;
 • обладнання приміщення для виборів;
 • запрошення на день виборів шкільного парламенту представників преси, органів місцевого самоврядування, учителів та адміністрації навчального закладу.

IV етап - день виборів:

 • припинення будь-якої передвиборчої агітації, контроль спостерігачів над дотриманням цієї вимоги;
 • проведення процедури голосування з дотриманням попередньо визначених часових меж і правил проведення процедури голосування (забезпечити спеціальне обладнання, підготувати місця для голосування, видачі бюлетенів за учнівськими білетами);
 • підрахунок членами виборчої комісії у присутності офіційних спостерігачів голосів, відданих за кандидатів;
 • установити кількість дійсних і недійсних бюлетенів;
 • прийняття та розгляд можливих скарг про дотримання процедури виборів.

V етап - оголошення результатів виборів:

 • оголошення результатів підрахунку голосів, результатів виборів на лінійці;
 • випуск інформаційного бюлетеня за результатами виборів;
 • поширення інформації про вибори, кількість виборців, кількість тих, хто взяв участь у голосуванні, кількість бюлетенів, у тому числі дійсних і недійсних;
 • вручення в урочистій обстановці мандатів обраним кандидатам до шкільного парламенту.

VI етап - презентація та оцінювання результатів проекту:

 • систематизація зібраних у ході проекту матеріалів;
 • оформлення стенда, випуск інформаційного бюлетеня, буклету, створення мультимедійної презентації;
 • підбір матеріалів для фоторепортажу про всі етапи проекту;
 • обговорення здійсненого проекту на учнівських зборах;
 • презентація результатів проекту для інших навчальних закладів;
 • поширення інформації про проект у ЗМІ;
 • оцінка дій учасників - чого навчились, що вдалось, які були недоліки, що можна було би зробити краще та за яких умов.

Умови реалізації:

 • знання й дотримання виборчої процедури;
 • участь якомога більшої кількості учнів школи;
 • поінформованість учнів;
 • сприяння адміністрації;
 • забезпечення процедури виборів необхідними ресурсами - чітко встановлені місця для голосування, отримання бюлетенів; виготовлені ящики для бюлетенів; облаштовані кабінки для таємного голосування; виділена кімната для лічильної комісії тощо.

Ресурси: папір для виготовлення бюлетенів, програм кандидатів, оголошень; скриньки для голосування; обладнані місця для голосування; учнівські білети; канцелярське приладдя для лічильної комісії.

Освіта.ua
20.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев