Проект: кроки реалізації

Найчастіше, коли вживається слово «проект», зазвичай маються на увазі навчальні проекти як одна з тих технологій, що суттєво збагачують навчальний процес сучасної школи. Але функції та можливості проекту на цьому не закінчуються

Найчастіше, коли вживається слово «проект», зазвичай маються на увазі навчальні проекти як одна з тих технологій, що суттєво збагачують навчальний процес сучасної школи. Але функції та можливості проекту на цьому не закінчуються. Успішно розроблений і реалізований позашкільний проект - це можливість для вас і вашої установи не лише отримати додаткові джерела фінансування, а й вирішити проблеми, які є поруч із вами. Проектна діяльність не є новою для нашого суспільства. Щороку встановлюються зв'язки між українськими та закордонними організаціями, усе частіше впроваджуються нові навчальні курси, освітні проекти та програми...

Як розробити та написати проект, щоб він став конкурентоспроможним? Адже саме від компетентно розробленого проекту залежить успішна реалізація вашої ідеї.

Що таке проект?

Проект - це тимчасова справа, що є засобом або ж інструментом для здійснення зміни. Він має чітко окреслені початок і кінець, конкретну мету та завдання, призводить до отримання реальних результатів, за нього несе відповідальність окрема особа або структура, проект вимагає фінансових затрат, затрат часу, передбачає використання різноманітних ресурсів, не лише матеріальних, а й людських, а також знань.

Проекти мають низку характеристик, а саме:

 • виконуються людьми;
 • обмежені доступністю ресурсів;
 • плануються, виконуються й управляються;
 • мають досягти конкретної мети.

У реалізації проекту може бути задіяна як одна людина, так і десятки й навіть сотні. Тривалість проектів може становити від кількох тижнів до кількох років. Більшість проектів здійснюється для досягнення стійкого, довготривалого результату.

Учасники проекту

Учасниками проекту є особи або ж організації, які активно беруть участь у розробці та реалізації проекту. Їхні інтереси можуть впливати на результати виконання чи завершення проекту. Учасники також можуть впливати на цілі й результати проекту. Команда управління проектом (директор проекту, менеджер чи координатор) повинна визначити учасників проекту, їх вимоги й очікування щодо успішної реалізації проекту і, наскільки це можливе, керувати їхньою діяльністю з метою забезпечення успішного завершення проекту.

Перед тим, як почати складати проект...

Успіх проекту рідко є результатом щасливого випадку. Він тісно пов'язаний з відповідним плануванням і розумінням основних положень його створення. Ідея проекту є одним із ключових факторів, від яких залежить його подальша доля. Тому треба ретельно визначити та вибрати проблему. Не можна плутати проблему зовнішню, яка має суспільне значення, із проблемами своєї установи! Так само як і не слід націлюватись на вирішення глобальних, всеохоплюючих проблем; необхідно обмежитись тією конкретною проблемою, яку можна вирішити у вказані терміни та за кошти, які можна залучити в рамках проекту.

Після визначення проблеми, на яку спрямовано проект, слід починати проводити збір та аналіз інформації: вивчити основні напрями діяльності фонду, до якого ви збираєтесь подавати грантову заявку, проаналізувати базову інформацію з даної проблеми у світовому, загальнодержавному, регіональному чи місцевому масштабі, співставити проблеми та зібрану інформацію з напрямом діяльності, статусом і можливостями вашої установи.

Наступний крок - визначення мети та завдань проекту. Метою проекту є досягнення очікуваних змін певної ситуації. Вона повинна бути реальною, соціально важливою, досяжною, співвідноситися з очікуваними результатами та планом реалізації проекту. Найбільш поширений спосіб формулювання мети - одне чи два речення, що починаються з дієслівного іменника: розвиток, сприяння, посилення, надання тощо. Важливо зазначити, як ви цього досягнете, використовуючи слова «шляхом», «через» тощо.

Цілі та завдання проекту логічно витікають з визначеної проблеми. Мета - загальний результат того, чого ви прагнете досягти.

Завдання не є процесом, це швидше покроковий результат, визначення стану справ, якого ви сподіваєтесь досягнути по закінченню проекту. Тобто це ваші конкретні кроки по досягненню мети. Тому при їх формулюванні необхідно уникати слів, які показують процес, і використовувати слова, які означають завершеність. Завдання слід формулювати чітко, щоб, виконавши чергове завдання, можна було легко оцінити, що досягнуто, яка частина проекту реалізована. Вони мають бути:

 • специфічними та конкретними (що й коли має бути зроблено);
 • такими, які піддаються обчисленню;
 • визначеними в часі;
 • визначеними по території;
 • реалістичними у здійсненні.

Після виконання кожного завдання завжди повинен з`явитись конкретний результат: зібрані матеріали з оцінки ситуації, видання вісника, навчений персонал тощо.

Визначивши мету, окресливши цілі та завдання, можна переходити до наступного етапу - етапу складання плану реалізації проекту. План реалізації проекту - це розподілені в часовій послідовності всі види діяльності, передбачені проектом. План реалізації проекту повинен відповідати поставленим меті й завданням, а також очікуваним результатам проекту. Якщо проект займає значний період часу (більше шести місяців), то його доцільно розбити на кілька етапів.

Визначитися з потребами - це лише один бік справи. Інший - порахувати витрати, тобто скласти бюджет проекту. Витрати краще розділити за статтями, тобто характером витрат. Наприклад: оплата праці, оренда приміщення, транспортні витрати, обладнання, видання, поштові витрати, зв'язок.

Ще один етап - моніторинг та оцінка виконання проекту. Моніторинг проекту - це процес контролю проектних цілей і завдань, фактичного стану виконання проекту. Це також безперервний процес збору інформації з певних визначених аспектів проекту для аналізу змін ситуації та проблем, що виникають з його реалізацією, для дотримання  графіка робіт і перегляду плану (при необхідності), для проведення кінцевої оцінки проекту. Метою моніторингу в першу чергу є визначення ефективності заходів, уведених у план реалізації проекту.

Оцінка виконання проекту проводиться для того, щоб ви і ваша установа ще раз переконались, наскільки успішно чи ні просувається виконання завдань, зазначених у проекті, як створюється основа для реалізації наступного проекту.

Отож, моніторинг та оцінка є важливим компонентом при плануванні проектів, тому що вони:

 • доводять, що ваш проект спрацював (проект дійсно змінив щось);
 • мають вирішальне значення для підтримки авторитету вашої школи та довіри з боку інших людей та організацій;
 • є основою для постійного вдосконалення;
 • дані оцінки є основою для прийняття рішень, пов'язаних із плануванням і вдосконаленням проекту;
 • вони дозволяють побачити переваги проекту, а також його недоліки, які слід усунути (подолати);
 • люди, які фінансують проект (донори), або їхні представники найчастіше вимагають вимірювання якості впровадження та ефективності програми;
 • чіткі оціночні показники ефективності є найкращим захистом проекту, які часом звинувачують як нібито «марнування грошей».

Після проведення успішного проекту складається звіт про оцінку реалізації вашого проекту з метою інформування громадськості, потенційних донорів і з метою його використання під час розробки заявки на наступний грант.

Поширення інформації про реалізацію проекту повертають вас до початку проектного циклу, і ви знову починаєте пошук наступного кроку, використовуючи набутий досвід і результати для просування реалізації вашої наступної ідеї та поліпшення життя навкруги.

Як правильно скласти заявку?

Для отримання гранту, як правило, недостатньо лише розробленого та прописаного проекту. Для цього ще слід скласти заявку, яка, як правило, повинна містити таку інформацію.

Титульний лист (1 с.)

 • назва проекту;
 • дані про установу (назва, адреса, телефон, факс, ел. пошта, керівник, інколи відомості про рахунок у банку);
 • керівник проекту (П.І.Б., посада, контактна інформація);
 • дати початку й завершення проекту;
 • географія проекту;
 • вартість проекту (загальна, частина бюджету, яка запрошується в донора, власний внесок, у т. ч. й кошти, отримані з інших джерел).

Анотація заявки (1 с.)

Стислий виклад суті проекту, його стисла копія, яка містить усю найважливішу інформацію для його розуміння.

P.S. Як правило анотація пишеться в кінці, коли заявка готова й можна легко зробити резюме всіх основних розділів.

Опис організації (0,5-1 с.)

Ваша мета - викликати довіру донора, описавши свою організацію: вид діяльності, цілі й завдання, досягнення й унікальність, джерела фінансування, ресурси та можливості (чи є в організації достатній досвід і кваліфіковані співробітники для виконання даного проекту).

P.S. При цьому обов'язково потрібно наголосити, чому саме ви розраховуєте на надання переваги.

Постановка проблеми (0,5-1 с.)

А) формулювання проблеми:

 • стисло охарактеризуйте ситуацію, яка вимагає змін;
 • окресліть коло тих/того, кого/чого вона стосується;
 • дайте якісну та кількісну інформацію (залежно від масштабу проекту в ньому даються посилання на статистику, дослідження, авторитети, з бажаним указанням джерел отримання інформації);
 • сформулюйте зв'язок даної проблеми з потребами людей;
 • поясніть, чому саме ваша організація береться за вирішення даної проблеми.

Б) причини:

 • чому існує поставлена вами проблема?
 • скільки причин викликають дану проблему?
 • чи пов'язані вказані причини одна з одною?

В) наслідки:

 • які наслідки даної проблеми?
 • на яку кількість людей вони впливають?
 • чи наявні політичні, культурні й економічні наслідки?
 • поясніть потребу у вирішенні проблеми (вашим проектом), у чому терміновість та актуальність ваших дій.

Мета й завдання проекту (1-2 с.)

Мета й завдання вашого проекту - вирішити дану проблему.

Мета - це отримання очікуваних змін у суспільстві (у навколишньому середовищі, тощо) у результаті виконання проекту.

Завдання - це твердження, що містять конкретні, вимірювані зміни, необхідні для досягнення вашої мети.

Опис проекту (2-3 с.):

а) методи реалізації проекту - як саме та з допомогою чого будуть виконані завдання;

б) етапи реалізації проекту - послідовність дій, а не самі заходи (підготовчий етап, основний етап, підсумковий етап);

в) календарний план заходів - з їх коротким описом і вказанням термінів проведення, зазначенням відповідальних осіб і посиланням на задіяні ресурси;

г) очікувані результати (опис очікуваних змін в суспільстві, навколишньому середовищі чи в конкретній ситуації, які матимуть місце в результаті реалізації проекту):

 • кількісні та якісні результати;
 • короткотривалі та довготривалі.

ґ) кількість користувачів (бенефіціарії);

д) план моніторингу проекту.

Звіт про виконання проекту (1-2 с.)

Даний звіт буде вимагати від вас донор, який здійснює фінансування, і кожний з них має специфічні вимоги до термінів і розділів подібних звітів.

Головним, що має бути відображено у звітах, є порівняння реального стану справ із проведеною діяльністю та запланованими завданнями.

Бюджет проекту (до 3-х с.)

Бюджет складається після того, як буде написаний проект. Він повинен включати достовірну й перевірену фінансову інформацію, прораховуватись повинен і кожний окремий крок і бюджет у цілому. Заплановані обсяги робіт мають відповідати статтям бюджету.

Необхідно обов'язково показати інші джерела фінансування. Якщо організація використовує власні приміщення, транспорт чи виконує власними силами певні роботи, то це також необхідно включити в бюджет проекту й показати як власний внесок.

Стандартні статті бюджету:

 • персонал (зарплата, не більше 20 % вартості проекту);
 • працівники за контрактами (консультанти, експерти);
 • соціальні виплати (податки, страхування);
 • транспортні та відрядні витрати (добові, вартість проїзду, проживання та харчування);
 • прямі витрати - оренда приміщення, офісні витрати, телефон, поштові витрати, комунальні послуги;
 • обладнання (закупівля чи оренда) та матеріали (канцтовари, витратні матеріали, папір);
 • навчання та професійна підготовка;
 • непрямі витрати;
 • публікації та виготовлення відеопродукції;
 • інші витрати.

Додаткові пояснення до бюджету:

 • опис посадових обов'язків співробітників;
 • ціни на товари та послуги.

Додаткові дані (до 10 с.)

У цей розділ можуть включатись матеріали, які посилять ваш проект:

 • відомості про виконавців проекту (резюме);
 • ксерокопії реєстраційних документів;
 • договори про партнерство, якщо такі є;
 • дані про місце виконання проекту;
 • рекомендації та листи підтримки;
 • плани роботи організації на майбутнє.

Тренинг по написанию проекта. Творческий Центр Counterpart, 1999.
Место под солнцем. Пособие для экологических общественных организаций, 1998.
Project Management PMBOK «Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій», ВФ «Крок за кроком», 2005.

Освіта.ua
08.01.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев