Валеологічна діяльність ліцею

Для забезпечення поля креативності особливо важливо дотримуватись принципу валеологізації закладу - обов'язкового погодження умов усіх видів діяльності ліцеїстів з умовами охорони їхнього здоров'я

У креативній педагогічній системі ліцеїсти беруть участь у трьох підсистемах валеологічної діяльності:

 • охорона здоров'я в навчальному процесі (уроки «Філософії здоров'я», «Фізичної культури і здоров'я», «Дні здоров'я і світських занять», психологічна та фізкультурна паузи...);
 • охорона здоров'я в позакласній діяльності: загальноліцейські спортивні свята (Різдвяні старти, День захисника Батьківщини, Всесвітній День здоров'я), спортивно-масова робота (спортивні змагання, робота спортивних секцій тощо), телерадіопрограми «Здоров'я», робота клубу «Талант і здоров'я», валеологічний лекторій;
 • валеологічний моніторинг, що включає діагностичні огляди, профілактику та реабілітацію після захворювань.

Концепція діяльності ліцею з охорони здоров'я ліцеїстів

Визнаючи всі міжнародні акти з прав дитини, Україна вважає проблему виживання, захисту й розвитку дітей пріоритетною на державному рівні при формуванні бюджету, розподілу матеріальних і фінансових ресурсів, інвестицій соціально-екологічних програм. Пріоритетність цих завдань диктується, перш за все, нищівними наслідками Чорнобильської катастрофи.

Концепція діяльності Саксаганського природничо-наукового ліцею повністю узгоджується з тенденціями розвитку світової цивілізації, відповідає девізу другого Міжнародного Конгресу «Учителі світу - за мир», «Мислити й учити - глобально, діяти - локально».

Виходячи з цього, метою навчання в ліцеї є виховання лідера в області науки, техніки, медицини, економіки; людини, здатної до самореалізації. А досягається це тривалою інтелектуальною, фізичною роботою, яка базується на здоровому способі життя.

У зв'язку з вищесказаним ліцей прагне:

 • розвивати в ліцеїстів любов до життя у всіх його проявах, формувати усвідомлення того, що нічого ціннішого за здоров'я та життя людини немає. Людина може і повинна бути творцем свого здоров'я;
 • домагатися утвердження в свідомості педагогів, медичних та інших працівників ліцею, що Людина - унікальне творіння природи. Тому необхідно не тільки не шкодити її здоров'ю, але й виявляти та розвивати кращі її якості. Охороняти життя, здоров'я, гідність і честь ліцеїстів та працівників ліцею можна лише стверджуючи й виховуючи взаєморозуміння і взаємодопомогу, співчуття й безкорисливу підтримку;
 • спонукати ліцеїстів до фізичного самовдосконалення й загартування на основі відповідального ставлення кожного до свого здоров'я;
 • приділяти увагу статевому вихованню ліцеїстів, готувати їх до сімейного життя.

Для реалізації цих завдань ліцей має кафедру «Здоров'я», яка разом з іншими кафедрами утворює медико-педагогічну систему.

Таким чином, ліцей як медико-педагогічна система забезпечує системне співробітництво педагогів, психологів, медичних працівників та інших співробітників ліцею, спрямоване на навчання, виховання і розвиток ліцеїстів на основі збереження й закріплення здоров'я всіх учасників цього процесу.

Ліцей за мету ставить формування у свідомості ліцеїстів і педагогів особистої програми здорового способу життя.

Педагогічний підхід в реалізації поставленої мети полягає в тому, щоб забезпечити ліцеїстам всебічне і глибоке уявлення про багатогранності, велич і красу навколишнього світу і людини, і на цій основі виробити ціннісні орієнтації на здоровий спосіб життя, гідний сучасного інтелігента.

Важливим завданням діяльності Саксаганського ліцею як медико-педагогічної системи є стимулювання постійного підвищення в ліцеїстів власних фізичних, творчих, інтелектуальних можливостей.

Відповідно до мети охорони здоров'я ліцеїстів у навчальному закладі здійснюються:

 • пропаганда медичних знань і санітарно-медична освіта;
 • діагностика стану здоров'я;
 • профілактика захворювань;
 • фізичне загартовування;
 • прищеплення санітарно-гігієнічних навичок;
 • навчання психорегуляції поведінки;
 • навчання ліцеїстів і працівників володінню правилами техніки безпеки в навчально-виховному процесі;
 • реабілітація ліцеїстів після хвороби.

Принципи охорони здоров'я в ліцеї

Гуманізація - це створення оптимальних умов для збереження здоров'я всіх ліцеїстів і працівників ліцею, формування в них кращих якостей творчої особистості.

У центрі цієї роботи - виховання фізично здорової, всебічно розвиненої особистості з урахуванням її вікових та індивідуальних фізичних, фізіологічних особливостей, потреб і запитів.

Демократизація - це забезпечення прав ліцеїстів на свободу дій в процесі виховання при визначенні індивідуальних фізичних, психологічних та інших навантажень.

Диференціація та індивідуалізація - це простеження й облік факторів фізичного, психічного, соціального інтелектуального розвитку ліцеїстів, направлений на найбільш повне розкриття їх творчої індивідуальності. Безперервність передбачає цілісність і послідовність в організації охорони здоров'я в органічній єдності з навчальною, дослідницькою, культурно світською роботою ліцеїстів.

Інтегративність складається з єдності вимог у питаннях охорони здоров'я ліцеїстів, сім'ї і суспільства.

Системність - послідовне і поступове формування програми здорового способу життя у свідомості ліцеїстів, яке спонукає до збереження високого фізичного потенціалу протягом всього життя, готовність до життєвої адаптації в умовах ринкових відносин.

Варіативність - можливість застосування різних методів і прийомів охорони здоров'я з урахуванням досягнень світової сучасної наукової і народної терапії, в тому числі науки чи мистецтва, природної терапії (за методом М. Горена).

Комплексність - це застосування комплексу медичних, педагогічних методів, спрямованих на підвищення безпеки життя й удосконалення здоров'я ліцеїстів, органічного взаємозв'язку креативного навчання в ліцеї з систематичною роботою по охороні здоров'я ліцеїстів.

Принцип дієвого підходу ліцеїстів щодо укріплення свого здоров'я, який реалізується в даній системі, передбачає активну, свідому й посильну участь ліцеїстів у всіх видах і формах системи охорони їх здоров'я.

Основні напрямки охорони здоров'я

Навчальний. Вивчення курсу «Філософія здоров'я».

Науково-дослідницький. Дослідження відповідності санітарно-гігієнічних умов меті і задачам діяльності особистості.

Діагностичний. Медичне обстеження ліцеїстів і працівників ліцею для визначення стану здоров'я й установлення індексу їх здоров'я; розробка системи оздоровлення і реабілітації після хвороби.

Профілактики і реабілітації. Медичне, психологічне обслуговування ліцеїстів і працівників ліцею з використанням методів, прийомів і способів фізіотерапії, фітотерапії, ЛФК, загартовування, масажу, рефлексотерапії, музикотерапії, психокорекції і психорегуляції, раціонального і посиленого дієтичного харчування.

Імунокорекції. Планове й екстрене проведення щеплень з метою попередження інфекційних захворювань.

Невідкладної (першої) медичної допомоги. Надання першої медичної допомоги з метою госпіталізації у лікарні міста, попередження ускладнень.

Консультативний. Надання допомоги ліцеїстам і працівникам ліцею в професійному та життєвому самовизначенні, а у випадку необхідності - направлення на лікування; надання рекомендацій.

Положення про охорону здоров'я у ліцеї

Загальні положення

Саксаганський природничо-науковий ліцей - це навчальний заклад для обдарованих і здібних дітей, який забезпечує формування творчої особистості громадянина України.

Саксаганський природничо-науковий ліцей впроваджує медико-педагогічну систему оздоровлення ліцеїстів, яка поєднує співпрацю педагогів, медичних працівників, психологів та інших працівників.

Положення регламентує діяльність ліцею у справі охорони життя і здоров'я ліцеїстів і базується на Декларації прав людини, Конвенції про права дитини ООН, Законі України «Про освіту».

Діяльність з охорони життя, здоров'я забезпечують самі ліцеїсти, педагоги, медичні працівники на основі Уставу і Концепції діяльності ліцею.

Зміст роботи з охорони здоров'я у ліцеї

Діяльність ліцею з охорони здоров'я ліцеїстів і працівників охоплює такі завдання:

 • вивчення курсу « Філософія здоров'я» і формування у свідомості дітей програми здорового способу життя;
 • навчання ліцеїстів і працівників дотриманню правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і способів безпеки при проведенні занять з допризової підготовки юнаків, секцій, уроків фізкультури і здоров'я, хореографії, фізики, хімії, наукових досліджень, що пов'язані із застосуванням спеціального обладнання, апаратів, електроприладів, токсичних речовин тощо;
 • навчання ліцеїстів і працівників ліцею дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки;
 • раціональне, посилене та дієтичне харчування;
 • щорічний поглиблений медичний огляд на початку навчального року з наступною профілактикою захворювань у ліцеїстів і працівників ліцею та поточним контролем стану здоров'я (базовий, проміжний та порубіжний контроль);
 • надання екстреної медичної допомоги, а в разі необхідності - госпіталізації у лікарні міста;
 • післярецидивне амбулаторне лікування за спеціальним направленням лікаря;
 • розробку і впровадження способів підвищення резистентності організму до захворювань;
 • розробку і впровадження нових методів кінезо-, фіто-, фізіотерапії тощо;
 • реабілітацію після хвороби, стресів тощо;
 • обстеження умов роботи і відпочинку ліцеїстів та працівників навчального закладу і розробку рекомендацій їх удосконалення.

Організація охорони здоров'я у ліцеї

Основними документами у системі охорони здоров'я є Концепція, Положення і річний план роботи ліцею. Загальна робота у цьому направленні покладена на одного із заступників директора. Будучи членом ради керівників, він бере участь у тижневому плануванні, координує роботу з охорони здоров'я із роботою в інших напрямках.

Базовою для реалізації мети і завдань з охорони здоров'я у ліцеї є кафедра здоров'я. Вона має кілька відділень: медико-гігієнічних досліджень, харчування, фізіотерапії і рефлексотерапії, кінезотерапії, психології, маніпуляційне, фармацевтичне, фіто- та мінералотерапії, інформації, навчальне, соціальної підтримки.

Організація роботи відділень фіто-, фізіо-, мінералотерапевтичного, фармацевтичного, маніпуляційного, психоемоційної корекції покладена на головного лікаря кафедри здоров'я.

Організація роботи маніпуляційного відділення слугує для надання екстреної допомоги: імунокорекції та ревакцинації і покладається на лікаря-терапевта та медичну сестру. Керівництво відділенням харчування здійснює завідуючий кав'ярнею.

Відділення медико-гігієнічних досліджень очолює науковий керівник, відділення кінезотерапії - учителі фізичної культури та здоров'я, інформації - заступник директора, який контролює роботу з охорони здоров'я і соціальної підтримки у ліцеї.

Всі керівники відділень є безпосередніми підлеглими вищеназваного заступника, а останній, в свою чергу, - директору ліцею.

Роботу відділень кафедри здоров'я виконують: вчителі уроків здоров'я, ЛФК, ДПЮ, «Філософії здоров'я», лікарі, медичні сестри (загальна і фізіотерапевтична), лаборанти, масажисти, прибиральники робочих приміщень.

Для вирішення завдань з охорони здоров'я кафедрі виділяють такі приміщення: спортивні зали (ігровий та атлетичний), плавальний басейн, кабінет фізіотерапії, навчальний, психоемоційної корекції, рефлексотерапії, масажу, маніпуляційний, ДПЮ, аптеку, залу-кав'ярню.

Відділення медико-гігієнічних досліджень

Відділення має на меті дати гігієнічну оцінку навчально-виховному процесу і дослідити його вплив на працездатність і функціональний стан організму ліцеїстів.

Завдання відділення:

 • оцінка стану розвитку ліцеїстів;
 • оцінка санітарно-гігієнічного стану ліцейських приміщень;
 • гігієнічна оцінка меблів у ліцеї, їх розміщення у класній кімнаті і вплив на стан опорно-рухальної системи;
 • оцінка функціонального стану організму ліцеїстів у процесі навчання;
 • оцінка сформованості біологічних ритмів ліцеїстів;
 • гігієнічне оцінювання розкладу уроків;
 • дослідження сформованості раціонального режиму для ліцеїстів;
 • оцінка основного обміну енергії та харчового раціону;
 • дослідження динаміки, розумової працездатності ліцеїстів у процесі навчання;
 • оцінка функціонального стану дихальної системи ліцеїстів;
 • розробка рекомендацій з удосконалення навчально-виховного процесу у ліцеї.

Методи і прийоми роботи відділення: антропометрія, санітарно-гігієнічний контроль, пульсометрія, термометрія, калориметрія, епірометрія, ергометрія, кардиографія, тестування, анкетування, статистична і комп'ютерна обробка даних цих досліджень.

Профілактика і реабілітація після хвороби

Для профілактики і реабілітації після хвороби використовуються база і працівники названих нижче відділень кафедри здоров'я. Відділення фізіорефлексотерапії і масажу мають електроапаратуру, інгаляторій, прилади для оксигенотерапії, душеві з лікувальними душами.

Відділення має на меті оздоровлення ліцеїстів через фізіотерапевтичні процедури і застосування рефлекторно-пунктуаційної терапії.

Оздоровлення ліцеїстів методами традиційної медицини в умовах трудового стереотипу, що склався, - основне завдання працівників відділення. Не менш важливим є і завдання з профілактики, корекції немедикаментозними методами і реабілітація ліцеїстів і працівників ліцею, які перенесли тяжке захворювання.

Методи роботи з профілактики і реабілітації після хвороби: імпліпульсотерапія, ультразвукова терапія, кварц, кисневі коктейлі, інгаляція, масаж.

Рефлекторно-пунктуаційна терапія: голковколювання, точковий масаж, вплив аплікацій на біологічно активні точки та інші методи впливу.

Відділення кінезотерапії (лікування і профілактика хвороб рухом)

Відділення має на меті оздоровлення ліцеїстів методами ЛФК, загартовування, хореографії, спортивних ігор, плавання, проведення індивідуальних занять ліцеїстів у групах за спеціальною програмою під керівництвом методистів лікувальної і корекційної гімнастики та проведення уроків фізичної культури і здоров'я.

На уроках фізичної культури і здоров'я передбачається:

 • профілактична корекція стану здоров'я;
 • навчання ліцеїстів елементам самомасажу;
 • раціональне використання плавального басейну;
 • відпрацювання прийомів плавання, цілеспрямоване розвантаження хребта;
 • розвиток фізичних якостей особистості (сили, витривалості, гнучкості, спритності тощо);
 • відпрацювання прийомів загартовування.

Роботу відділення під контролем лікарів забезпечують учителі уроків здоров'я. Уроки мають свою специфіку: нормативи стають не метою, а засобом стимулювання ліцеїстів до підвищення власних фізичних можливостей. Додаткові елементи уроків - самомасаж, ЛФК, аутотренінг та бесіди з гігієни праці і відпочинку.

Методи і прийоми відділення: уроки фізичної культури і здоров'я, уроки ЛФК, хореографія, ігри, плавання, лікувальна і корекційна гімнастика.

Секційні спортивні заняття: теніс, футбол, баскетбол тощо, самомасаж, загартовування.

Відділення має у своєму розпорядженні спортивний зал, зал лікувальної фізкультури, спорткомплекс на відкритому повітрі (на території ліцею), орендований плавальний басейн.

Відділення фіто- і мінералотерапії

Функціонує відділення під контролем лікарів і біологів ліцею. Спеціалісти самі заготовлюють лікувальні трави та інші речовини. Тут готуються чаї, відвари, настої, коктейлі. Оздоровлення лікувально-рослинними препаратами з використанням рецептів нетрадиційної медицини - мета роботи відділення.

У раціонному харчуванні для лікування ліцеїстів постійно використовуються вітамінні чаї. Відвари і настої - за призначенням лікаря. За це відповідає старший лаборант, педагоги. Ліцеїсти допомагають готувати лікувальні настої.

Відділення психоемоційної корекції (психологічна служба)

Психологічна служба кафедри здоров'я - це працівники ліцею, які впроваджують у практику програму практичного психолога. Останній працює з лікарями - рефлексотерапевтом, психотерапевтом, фітотерапевтом, медичними сестрами - загальною, фізіотерапевтичною, дієтологом, з методистом ЛФК і масажистом.

Разом з тим психолог діє у безпосередньому контакті з соціальним педагогом ліцею, вихователями, батьками, вчителями і керівництвом ліцею. Координує діяльність психологічної служби головний лікар (психотерапевт).

Психологічна служба має на меті науковий підбір ліцеїстів і педагогів, створення психологічного комфорту, що базується на «ліцейському братерстві» і схожий на сімейний мікроклімат.

Завдання психологічної служби:

 • сприяти гармонійному (творчому, інтелектуальному, моральному, фізичному) розвитку ліцеїстів;
 • підвищувати рівень психологічних знань і професійної етики усіх працівників ліцею, в першу чергу - педагогів;
 • формувати психологічний клімат ліцейського братерства у таких системах, як «ліцеїст-ліцеїст», «педагог-ліцеїст», «педагог-педагог», «педагог-батьки», «ліцеїст-батьки».

Форми роботи психологічної служби: діагностика, психопрофілактика, психокорекція, консультативна робота, навчальна робота.

Методи роботи: музикотерапія, телефон довіри, навчання основам м'язової релаксації, заняття аутотренінгом, індивідуальна психокорекція, раціональна психотерапія, психологічне розвантаження.

Маніпуляційне відділення

Відділення покликане оздоровлювати всіх учнів і працівників ліцею, надавати їм першу медичну допомогу, здійснювати планові профілактичні щеплення (імунокорекція).

Завдання відділення:

 • імунокорекція;
 • виявлення ліцеїстів, що не пройшли чергового щеплення;
 • лікування неадекватних реакцій на щеплення працівниками кафедр та поліклінік 4-ї міської та 4-ї дитячої лікарень.

Профілактика захворювань серед ліцеїстів:

 • регулярне оздоровлення у фітотерапевтичному відділенні;
 • виявлення ліцеїстів, які мають потребу у цілеспрямованому профілактичному лікуванні.

Фармацевтичне відділення

Фармацевтичне відділення покликане оздоровлювати ліцеїстів і працівників ліцею медичними і лікувально-рослинними препаратами.

Завдання відділення:

 • ознайомлення медичних працівників кафедри із застосуванням і дією нових препаратів;
 • надання лікувально-рослинної сировини для вітамінних та цілющих чаїв;
 • ознайомлення ліцеїстів з основами гомеопатії.

Відділення раціонального харчування

Введено обов'язкове щоденне раціональне гаряче харчування ліцеїстів та педагогів ліцею, а також посилене дієтичне харчування ліцеїстів, які перебувають у стаціонарному ліцейському профілакторії.

Фінансують харчування (шляхом безготівкового розрахунку) батьки ліцеїстів.

Відділення працює у тісному контакті з кафедрою світського виховання, формуючи у ліцеїстів навички сучасного етикету.

Навчальне відділення кафедри здоров'я

Кафедра навчає ліцеїстів, викладачів, батьків умінню створювати особистий здоровий спосіб життя.

Мета працівників відділення - дати ліцеїстам загальні поняття про здоров'я, здоровий спосіб життя.

Навчальне відділення забезпечує вивчення курсу за програмою «Філософія здоров'я».

Відділення інформації

Спеціалісти відділення своєчасно інформують ліцеїстів і працівників ліцею про медико-гігієнічні норми, профілактику інфекційних та інших захворювань.

Працівники кафедри випускають спеціальні бюлетні, а у разі необхідності оформлюють звітну документацію з травматизму.

Відділення соціальної підтримки ліцеїстів

Заступник директора, який контролює охорону здоров'я ліцеїстів, використовує дані про матеріальний стан родин ліцеїстів, отримані від педагогів-організаторів класів, батьків і самих ліцеїстів, своєчасну матеріальну допомогу, забезпечує їм своєчасне страхування життя тощо. У зв'язку з цим на кафедрі здоров'я створюється «банк» даних про матеріальний стан родин ліцеїстів.

Фінансується така робота у ліцеї державними коштами, спонсорами, а також засобами суспільного фонду підтримки розвитку ліцею та його працівників і ліцеїстів.

Співпраця ліцею у справі охорони здоров'я ліцеїстів

Ліцей підтримує тісний зв'язок з підлітковими кабінетами поліклінік. Встановлення зв'язків цього навчального закладу з вузами та НДІ, в тому числі з НДІ психології сприяє підвищенню кваліфікації працівників ліцею. Тісно співпрацює ліцей з Академією педагогічних наук України. Кафедра здоров'я планує впровадити також медичну освіту для викладачів, ліцеїстів та їх батьків, пропагандує серед них здоровий спосіб життя.

Документація кафедри здоров'я

Документація кафедри здоров'я розробляється з урахуванням цілей і завдань медико-педагогічної системи. При зарахуванні до ліцею ліцеїста чи працівника спеціалісти кафедри визначають індивідуальний індекс їх здоров'я, для чого заведені паспорт здоров'я та індивідуальна програма здорового способу життя.

Працівники відділень кафедри ведуть типову документацію, в якій враховують специфіку роботи відділень та індивідуальну програму фізичного розвитку, вдосконалення, загартовування.

Положення про профілактику та реабілітацію здоров'я ліцеїстів

Загальні положення

Саксаганський природничо-науковий ліцей - це навчально-оздоровчий заклад для обдарованих та здібних дітей, який забезпечує формування творчої особистості.

Ліцей - медико-педагогічний комплекс, який об'єднує співпрацю педагогів, медичних працівників, психологів, батьків-лікарів.

Положення включає до свого складу зміст діяльності медико-педагогічного персоналу з профілактики та реабілітації для підвищення фізичних та розумових кондицій учнів.

Положення передбачає проведення загальнооздоровчих та лікувальних заходів, що базуються на засадах валеологічної науки.

Діяльність з профілактики та реабілітації ліцеїстів після хвороби полягає в загальному оздоровленні та підвищенні фізичних та розумових якостей в навчальній та науковій діяльності.

Зміст роботи з профілактики та реабілітації ліцеїстів в ліцеї

Діяльність ліцею з профілактики та реабілітації ліцеїстів виконує завдання:

 • щорічний поглиблений медичний огляд на початку навчального року з подальшою профілактикою захворювань ліцеїстів;
 • постійну медичну допомогу, а у випадку необхідності - госпіталізацію в лікарні міста;
 • післярецидивне амбулаторне лікування за направленням лікарів;
 • розробка та втілення засобів підвищення резистентності організму до захворювань;
 • реабілітацію після хвороби;
 • раціональне та посилене дієтичне харчування;
 • дослідження умов роботи та відпочинку ліцеїстів, розробку рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Орієнтація діяльності з профілактики та реабілітації

Програма діяльності системи профілактики та реабілітації ліцеїстів містить в собі наступні напрямки:

 • фітотерапія;
 • вітамінотерапія;
 • мінералотерапія;
 • додаткове і дієтичне харчування;
 • масаж;
 • лікувальна фізкультура;
 • фізіотерапія.

Фітотерапія, вітамінотерапія, мінералотерапія, оксигенотерапія - оздоровлення ліцеїстів лікувально-рослинними (напої, відвари, настої, мінеральна вода, кисневі коктейлі, вітаміни) препаратами, які допомагають відновленню та оздоровленню організму після хвороб, а також є профілактичними засобами щодо зміцнення здоров'я.

Додаткове та дієтичне харчування дозволяє відновити та зміцнити функції травлення, допомагає організму у відновленні імунітету.

Щодо профілактики та реабілітації після хвороби використовуються лікувальні методи фізіотерапії, масажу, лікувальної фізкультури, які призначаються лікарями-фахівцями після консультації.

Організація роботи з профілактики та реабілітації забезпечується на основі загального розкладу навчально-виховного процесу ліцею як навчального закладу повного дня.

За підсумками діагностичних оглядів складається індивідуальна програма профілактичних та реабілітаційних заходів для кожного учня, призначається лікування.

Профілактично-реабілітаційні заходи оздоровчого напрямку виконуються як платні послуги позаштатними працівниками.

Медичні послуги надаються співробітниками Центру реабілітації, з якими укладено угоду з оздоровлення ліцеїстів.

Фінансування забезпечується за кошти батьків, які купують профілактичні путівки.

Документація

Працівники відділення профілактики та реабілітації ведуть типову документацію, до якої належать:

 • журнал обліку профілактичних та реабілітаційних заходів;
 • журнал консультацій;
 • журнал обліку придбаних та використаних продуктів.

Освіта.ua
05.02.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев