Організаційні умови навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї повинна бути спрямована на створення оптимальних умов розвитку ліцеїстів таким чином, щоби вони мали можливість брати участь у різних напрямах, типах, видах творчої діяльності протягом навчального року, семестру, тижня, уроку

Залежно від типу уроку чи індивідуально-групового заняття, ліцеїсти виконують функції дослідників, що відповідають функціям вченого, які вони виконують на різних етапах своєї дослідницької діяльності. Серед них: доповідач (референт), опонент, рецензент, консультант тощо, налагоджуючи зворотні зв'язки.

Саксаганський природничо-науковий ліцей, організовуючи навчально-виховний процес функціонує в декількох якостях: середнього загальноосвітнього навчального закладу повного дня; Центру науково-дослідницької роботи ліцеїстів Академії гірничих наук України (екології, збагачення корисних копалин, філософії, економіки та ін.); культурного центру світського життя; оздоровчого центру діагностики, профілактики та реабілітації після захворювання.

Крім цього, ліцей в свою структуру включає науково-методичні об'єднання (кафедри), на яких ліцеїсти співпрацюють з науковцями, учителями, інженерами.

Особливості організації креативного навчально-виховного процесу характеризуються:

 • наявністю науково-педагогічного колективу, до складу якого входять вчителі-дослідники, наукові керівники, наукові консультанти, вихователі-дослідники, психолог;
 • режимом активізації творчої діяльності ліцеїстів (оптимальний розподіл навчального року на семестри; тижнева структура, що включає день «здоров'я і світських занять», щоденне проведення психофізіологічних та фізкультурних пауз, гаряче харчування, оздоровчі процедури в профілакторії ліцею, адаптованого до умов навчального дня);
 • навчальним планом та програмним забезпеченням, що надає можливість для індивідуалізації навчання (поділ класу на групи до 15 осіб для вивчення профільних предметів та спеціальних курсів, мікрогрупи - від 2 до 5 ліцеїстів для індивідуального навчання, консультацій);
 • гуманістичною системою контролю і обліку навчально-дослідницької діяльності оцінювання, що надає можливість створення стану психологічної розкутості, творчої свободи ліцеїстів і вияву толерантності;
 • зворотними динамічними зв'язками в різних системах спілкування: «ліцеїст-вчитель», «ліцеїст-ліцеїст».

Навчально-виховний процес креативної орієнтації будується з урахуванням умов, провідними серед яких є:

 • наявність ситуацій незавершеності та відкритості на противагу жорстко регламентованим;
 • сприяння та заохочення численних запитань під час навчання;
 • мотивація незалежності в поєднанні із відповідальністю;
 • акцент на самостійних розробках, спостереженнях, відчуттях, узагальненнях, співставленнях;
 • усвідомлення мети пошуку і наявності пізнавального інтересу та базових знань;
 • розкутість мислення та дій;
 • переживання творчого стану: натхнення, осяяння, емоційної жвавості, психологічного комфорту;
 • полілінгвістичний досвід, що формує різноманітний погляд на світ;
 • увага до захоплень, інтересів, потреб ліцеїстів з боку педагогів, батьків та оточуючих.

Саксаганський природничо-науковий ліцей - середній загальноосвітній заклад, що забезпечує профільну креативну освіту творчо обдарованих дітей (в складі 8-1-х класів) відповідно до державних освітніх стандартів. Діє як експериментальний заклад АПН України, кафедра інноваційної педагогіки Дніпропетровського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Найбільш важливою складовою частиною ідеології діяльності ліцею є положення, які відповідають Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та співзвучні філософії глобальної освіти, що передбачають зокрема:

 • формування національних ціннісних орієнтацій, національної свідомості та самосвідомості як цінності;
 • виховання в дітях громадянськості, гуманності, гідності, честі, любові, совісті тощо;
 • забезпечення розуміння проблем, які виникають перед світовою цивілізацією;
 • виховання здатності ставитись без упередження до інших культур, розуміння ролі і місця в світовій, загальнолюдській і своїй національній культурі;
 • формування дієвого ставлення до вирішення проблем своєї Вітчизни, Світу, життя своїх рідних, близьких і колег.

Метою ліцею є формування високо інтелектуальної, духовно багатої, творчо активної особистості - громадянина Української держави, якому властиві, в першу чергу:

 • тонке сприйняття дійсності, відкритість до нового і його створення, розвиток аналітико-синтетичної можливості і мислення, напруженої уваги, високої готовності пам'яті до запам'ятовування і відтворення.
 • широке світобачення, ґрунтовні знання з предметів природничо-наукового циклу (математики і фізики, хімії і біології).
 • духовне благородство; ліцеїст одержує задоволення не тільки в досягненні мети, а й в самому творчому процесі.
 • можливість розрізняти добро і зло, наповнювати просту роботу високим змістом; чесність, відвертість, але разом з тим гнучкість, уміння пристосуватися до нових факторів і обставин і ситуацій.
 • ввічливість, тактовність, терпіння до чужої думки, уважність, обов'язковість, точність, коректність, природність поведінки.
 • необхідність здорового способу життя і разом з тим володіння достатнім потенціалом до напруженої праці і необхідність в ній.
 • оригінальність, ініціативність, наполегливість, висока самоорганізація і працездатність.

Мета діяльності ліцею полягає в тому, щоби виховати людину-лідера, здатну реалізовувати, удосконалювати себе як особистість, що досягається внаслідок її цілеспрямованості до високої мети - пошуку істини, щастя, справедливості. Саме тому педагогічний колектив ліцею ставить акцент на органічне поєднання навчання з продуктивною працею ліцеїстів. У нашому розумінні праця ліцеїстів, безперечно, має бути продуктивною.

У ліцеї створюються особистісно зорієнтовані умови для забезпечення кожному ліцеїсту його творчого, інтелектуального, морального, фізичного розвитку, самоутвердження в різних видах діяльності і одержання широкого кола знань понад стандартів державного навчального мінімуму.

Основними принципами діяльності ліцею є принципи креативності, гуманізму і демократизму, гуманітаризації і світського виховання, органічного взаємозв'язку творчої діяльності ліцеїстів з охороною їх здоров'я.

З метою системної реалізації освітніх програм принципу гуманітаризації на основі позарелегійного виховання, цілеспрямованого естетичного і морального виховання в ліцеї функціонують кафедри гуманітарних предметів, світського виховання і міжнародного співробітництва.

Реалізація принципу демократизації здійснюється шляхом участі педагогів, ліцеїстів і їх батьків особисто або через їх представників у вирішенні всіх важливих питань життєдіяльності ліцею.

Ліцей функціонує у складі чотирьох курсів фізико-математичного та екологічного факультетів. Для керівництва творчою пошуковою роботою ліцеїстів, професіонального удосконалення педагогів в ліцеї створюються кафедри за циклами навчальних предметів (математики, фізики, хімії, біології) і ряд інших. Їх функція - координація діяльності колективу ліцею у створенні психологічного клімату в навчальному закладі, формування моральних основ поведінки ліцеїстів, їх творчого розвитку, охорони здоров'я. Приймаються в ліцей на конкурсній основі учні, які закінчили 7 класів середньої школи та навчалися на підготовчому відділені ліцею.

Відповідно до принципу гуманізму особистість кожного ліцеїста визначається як унікальне творіння природи, вища соціальна цінність.

У ліцеї створюється атмосфера взаємодопомоги і довіри, співчуття, співпорозуміння, взаємопідтримки і суперництва, співробітництва і співтворчості, що базується на безоціночному сприйнятті особистості. Реалізація принципу гуманізму обумовлює побудову навчально-виховного процесу на основі диференціації змісту, форм і методів навчання відповідної до індивідуальних особливостей ліцеїстів і забезпечення особистісного педагогічного підходу. Відповідно до цього принципу забезпечується гуманістична спрямованість змісту навчання, органічне поєднання в ньому загальнолюдського, національного.

Провідна направленість у діяльності ліцею - розвиток творчих здібностей учнів. Навчання базується на основі принципу креативності, згідно з яким припускається домінуюче застосування частково-пошукового і дослідницького методів з систематичним залученням ліцеїстів до науково-дослідницької діяльності.

Принципова відмінність креативної педагогіки ліцею полягає в тому, що учні в навчально-виховному процесі є дослідниками, а навчальний матеріал - таким, що досліджується. Основною психологічною ідеєю креативної педагогіки є ідея свободи учня.

Креативна педагогіка передбачає створення умов для оптимальних емоційних переживань, які лежать в основі фізичного і психологічного здоров'я учнів. Про обов'язковість цього у навчальному процесі неодноразово писав В. О. Сухомлинський.

У ліцеї створюються умови для залучення учнів до розробки особистих проектів, проведення наукових досліджень з подальшою участю в конкурсах, публічному захисті творчих робіт тощо. З цією метою вивчається чотирирічний курс «Основи наукових досліджень», який дає ліцеїстам теоретичні знання з питань науковедення, виробляє необхідні уміння і навички у вирішенні творчих науково-дослідних завдань. Для організації загальноліцейських справ, що сприяють розвитку творчих здібностей ліцеїстів, створена кафедра наукових досліджень.

Ліцеїст щорічно виконує індивідуальні творчі роботи, в першу чергу, з екології.

Система педагогічного впливу на ліцеїстів базується на повазі до особистості кожного ліцеїста, на утвердженні її неповторності, індивідуальності і будується, перш за все, на відкритті і розвитку позитивних якостей особистості. У навчально-виховному процесі ліцею утверджується те, що людина - частина Всесвіту і має все своє життя вести пошуки єднання з природою. Маючи свої потреби, вона визнає їх наявність у інших. Утверджується намагання ліцеїстів виразити себе через використання свого таланту шляхом реалізації своїх якихось обмежень самодисципліною, почуттям обов'язку, вияв самостійності. Вся атмосфера ліцею - це атмосфера ліцейського братства з її духом свободи бути собою, терпимості і поваги до індивідуальності кожного члена ліцейської сім'ї. Серед принципових орієнтирів нашої виховної системи - відмова від всіх форм примусу і тим більше - пригнічення; формування у ліцеїстів потреби бути добрим, щедрим, доброзичливим.

Важливою особливістю устрою життя ліцею є активне, цілеспрямоване співробітництво педагогів і інших працівників у вирішенні завдань навчання, виховання, розвитку і оздоровлення ліцеїстів. Це співробітництво спрямоване, в першу чергу, на формування у ліцеїстів здорового способу життя і на утвердження цієї ідеї в ліцеї. Передбачається реальне створення кожному ліцеїсту оптимальних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку на основі постійного контролю і корекції стану його здоров'я, профілактики захворювань і реабілітації після хвороби, формування навичок самопрофілактики і самооздоровлення. У ліцеї з цією метою функціонує кафедра «Здоров'я».

Науково-методична діяльність педагогів у системі креативної освіти обов'язкова, бо творчу особистість ліцеїста може створити тільки творчий педагог.

Таким чином, Саксаганський природничо-науковий ліцей - це багатофункціональна, відкрита система, що виступає як навчальний заклад для обдарованих і здібних дітей, забезпечує одержання освіти вище мінімуму, початкову науково-теоретичну, науково-практичну підготовку, а також задовольняє різносторонні запити ліцеїста як індивідууму, особистості. Разом з тим ліцей є науково-дослідною (екологічною і педагогічною) лабораторією.

Освіта.ua
05.02.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев