Державні стандарти для присвоєння кваліфікації вчителя у Великій Британії

Які принципи, підходи, критерії, процедури щодо оцінки діяльності педагогічних кадрів існують у освітній системі Великої Британії - у наступній статті

Стандарти, необхідні для здобуття статусу кваліфікованого вчителя, містять такі категорії.

Знання та розуміння

 • Стандарти для вчителів-предметників середньої школи.
 • Стандарти для вчителів початкових класів.
 • Додаткові стандарти для навчання й виховання наймолодших учнів (дитячий садок і молодші класи середніх шкіл) для вчителів, які працюють з учнями віком від 3 до 8 та від 3 до 11-ти років.

Планування, навчання та керівництво класом

 • Стандарти для початкового навчання англійської мови, математики та природничих дисциплін.
 • Стандарти для вчителів початкових класів та вчителів-предметників середньої школи.
 • Стандарти для навчання англійської мови, математики та природничих дисциплін у середній школі.
 • Стандарти для вчителів початкових класів і вчителів-предметників з усіх дисциплін:
 • планування;
 • навчання та керівництво класом.
 • Додаткові стандарти для навчання й виховання наймолодших учнів.

Контроль, атестування, облік і звітування

Стандарти, перелічені в цьому розділі, є обов'язковими для всіх здобувачів статусу кваліфікованого вчителя.

Інші професійні вимоги

Стандарти викладені чітко і послідовно з окремим визначенням мети та завдань для кожного етапу навчання. Професіоналізм учителя ставиться вище від рівня механічного виконання низки спеціалізованих стандартів. Високо оцінюються творчий внесок, енергія й ентузіазм, розумові та керівні здібності, яких вимагає професія вчителя, - невід'ємні складники компетентності висококваліфікованого фахівця.

Під час атестування перевіряється відповідність майбутніх учителів цим стандартам у їх сукупності та взаємозв'язку.

Знання та розуміння

Середня школа

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • знання з їхніх спеціальних предметів і здатність бездоганно навчати цих предметів на всіх рівнях середньої школи;
 • для фахівців з англійської мови, математики або природничих дисциплін - знання й розуміння змісту предметів, що регламентується Державною програмою початкової підготовки вчителя;
 • знання програм шкільного релігійного навчання викладачами релігійних дисциплін;
 • знання вчителями-предметниками програм і курсів, пропонованих учням після досягнення ними шістнадцяти років, включаючи професійно-технічну освіту;
 • розуміння вчителями-предметниками структури професійної освіти учнів віком 14-19 років і послідовних етапів її здобуття;
 • здатність виробляти ключові професійні навички в учнів віком 14-19 років із предметів, що відповідають нагальним вимогам суспільства до фахівців певних професій.

Початкова школа

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • розуміння завдань, обсягу та структури вимог Державної програми загалом, місця початкового етапу, мети і цілей початкових базових предметів і релігійних дисциплін;
 • знання обсягу і змісту навчального матеріалу, визначеного Державною програмою для учнів із базових початкових та основних предметів і релігійних дисциплін;
 • розуміння взаємозв'язку між успіхом у навчанні і фізичним, розумовим, емоційним і соціальним розвитком учнів.

Учителі початкових базових і спеціальних дисциплін повинні продемонструвати:

 • знання й розуміння відповідних Державних навчальних програм для початкового етапу навчання;
 • досконалі знання програм шкільного релігійного навчання викладачами релігійних дисциплін;
 • уміння вільно й упевнено відповідати на питання учнів із цього предмета;
 • знання і розуміння вчителями інформатики змісту Державної програми початкової підготовки вчителів з технології інформації та зв'язку;
 • знання техніки безпеки, якщо це зумовлено особливістю предмета, планування уроків з метою запобігання травмам і нещасним випадкам.

Учителі англійської мови, математики та природничих дисциплін повинні продемонструвати знання та розуміння ролі інформатики відповідно змісту Державної програми початкової підготовки вчителів із цих предметів.

Додаткові стандарти для навчання й виховання наймолодших учнів (дитячий садок і молодші класи середніх шкіл) для вчителів, які працюють з учнями віком від 3-х до 8-ми та від 3-х до 11-ти років

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • знання програми досягнення очікуваних результатів на етапі обов'язкового навчання;
 • знання ефективних методів і засобів співпраці з батьками й опікунами;
 • розуміння ролі та відповідальності інших закладів, що піклуються про маленьких дітей.

Планування, навчання та керівництво класом

Цей розділ визначає стандарти, знання яких мають демонструватися під час атестування здобувачами кваліфікації вчителя з огляду на навчальний предмет. Для навчання неосновних, неспеціальних предметів здобувачі кваліфікації вчителя повинні досягти відповідності стандартам, спираючись, а також використовуючи досвід учителя-предметника з певної дисципліни.

Здобувачі під час атестування повинні продемонструвати знання та розуміння, як і коли застосовувати методи навчання й оцінювання учнів, викладені у відповідній Державній програмі початкової підготовки вчителів.

Планування навчання з усіх предметів на початковому та середньому етапах

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • уміння планувати навчання з поступовим удосконаленням здобутих знань шляхом:
 • чіткого визначення мети і змісту навчання з огляду на предмет й особливості особистості учнів, принципів їхнього навчання й оцінювання;
 • постановки завдань для класу загалом, роботи в групі та з конкретним учнем, включаючи виконання домашніх робіт, спрямованих на стимулювання учнів і забезпечення високого рівня знань та їхньої зацікавленості в навчанні;
 • чіткої постановки мети і завдань у навчанні;

Знання для надання учням компетентної та цілеспрямованої підтримки і виявлення учнів, які:

 • потребують спеціального підходу в навчанні, включаючи допомогу в подоланні певних труднощів;
 • надзвичайно здібні;
 • недостатньо володіють англійською мовою;
 • уміння чітко планувати уроки та їхню послідовність на короткий, середній і тривалий періоди для забезпечення поступовості, стимулювання й заохочення учнів;
 • ефективне застосування вихідних даних про індивідуальні особливості учнів під час оцінювання та для раціонального й послідовного планування уроків;
 • планування ймовірного внеску в особистий, духовний, моральний, соціальний та культурний розвиток учнів;
 • використання навчального матеріалу, занесеного до екзаменаційних і Державних навчальних програм.

Навчання та керівництво класом

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • ефективно проводити групове й індивідуальне навчання в класі;
 • контролювати учнів для ефективного забезпечення здобуття знань;
 • забезпечувати та підтримувати робочу атмосферу в класі;
 • запроваджувати й підтримувати високий рівень дисципліни;
 • підтримувати атмосферу, коли учні відчувають себе вільно й невимушено;
 • застосовувати методи викладання, які би підтримували робочий настрій і постійну зайнятість учнів;
 • стимулювати бажання поділитися здобутими знаннями, постійно заохочувати учнів для підтримки ентузіазму в навчанні;
 • узгоджувати навчання з індивідуальними особливостями учнів;
 • організовувати процес засвоєння навчального матеріалу з визначенням змісту, мети та завдань і чітким переходом до нової теми, пояснення та підбиття підсумків після засвоєння;
 • чітко ставити завдання з демонстрацією фактів, доступним і послідовним поясненням;
 • забезпечення зворотного зв'язку з класом шляхом постановки питань до учнів під час опрацювання матеріалу;
 • уважно ставитися до помилок учнів і надавати кваліфіковану допомогу під час їх вирішення;
 • уміти підбирати й раціонально використовувати підручники, інформаційно-комунікаційні технології та інші навчальні джерела для досягнення мети викладання;
 • забезпечувати можливості для подальшого закріплення знань, набутих учнями;
 • вишукувати можливості для поліпшення базових навичок учнів з письма, усного рахунку й володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, їхньої здатності навчатися індивідуально та у співпраці з іншими, а також використанням інформації, отриманої з бібліотек, науково-популярних статей та інших джерел;
 • розширювати світогляд учнів, їх особистісний, духовний, моральний, соціальний та культурний розвиток;
 • підтримувати надію на досягнення успіху всіма учнями, незважаючи на відмінності в культурі, мові, статі тощо;
 • забезпечувати ґрунтовне розуміння предмета учнями, використовуючи приклади із життя та діяльності людей під час пояснення матеріалу;
 • знати Кодекс практики для визначення й аналізу спеціальних освітницьких потреб і ведення обліку успіхів учнів за індивідуальними планами освіти;
 • піклуватися про те, щоб учні постійно здобували й закріплювали знання, навички й розуміння предмета;
 • критично оцінювати викладання та пошуки способів його вдосконалення.

Додаткові стандарти для навчання та виховання наймолодших учнів (дитячий садок і молодші класи середніх шкіл) для вчителів, які працюють з учнями віком від 3-х до 8-ми та від 8-ми до 11-ти років

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • планувати заходи, ураховуючи потреби учнів і рівень їхнього фізичного, розумового, психічного та соціального розвитку, підтримувати зацікавленість учнів;
 • забезпечувати умови навчання, які заохочували б:
 • особистий та соціальний розвиток учнів;
 • розвиток комунікативних навичок;
 • здобуття знань про довкілля;
 • фізичний розвиток;
 • розвиток потреби у творчому самовираженні;
 • застосовувати такі методи й засоби в навчанні, що розвивають математичне мислення учнів і формують числову грамотність;
 • розвивати в учнів упевненість і незалежність;
 • заохочувати учнів до зосередженості й наполегливості під час навчання, привчати їх уважно слухати пояснення й обговорювати результати власного досвіду в малих і великих групах;
 • застосовувати методи навчання із залученням дорослих;
 • керувати діяльністю батьків та інших дорослих з метою розширення можливостей для навчання.

Контроль, атестування, облік і звітування

Цей розділ докладно розглядає стандарти для кандидатів на здобуття кваліфікації вчителя з усіх предметів, з яких вони мають підготовку. Майбутні вчителі початкових класів, які не є фахівцями-предметниками, але претендують на здобуття кваліфікації вчителя, також повинні відповідати визначеним стандартам, спираючись у разі необхідності на підтримку вчителя-фахівця з певного предмета.

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

 • оцінювати ступінь досягнення мети навчання;
 • оцінювати й перевіряти класну та домашню роботу учнів методом установлення ефективного усного та письмового зворотного зв'язку, визначати завдання для подальшого розвитку учнів;
 • систематично оцінювати й фіксувати прогрес учнів методами спрямованого спостереження, опитування, тестування й оцінювання, щоби:
 • упевнитися в розумінні учнями поставленого завдання і правильності його виконання;
 • переконатися, що учні досягають успіхів у процесі здобуття знань, навичок і розуміння предмета;
 • відповідати вимогам оцінювання й звітування, правильно готувати і подавати інформаційні звіти для батьків;
 • передбачати під час роботи зі старшими учнями їхні потреби;
 • визначати рівень навчання учнів і постійно спостерігати, як вони досягають поставленої мети під час вивчення предмета;
 • застосовувати різні типи оцінювання відповідно до різних мети і завдань, включаючи тестування, передбачене Державною програмою та іншими стандартами, використовувати базове оцінювання.

Молодша та середня школа

Здобувачі кваліфікації вчителя з усіх предметів і на всіх рівнях під час атестування повинні продемонструвати такі знання та вміння:

знання професійних обов'язків учителя, визначених сучасною школою, а також документа про заробітну плату та умови праці вчителя, виданого на основі однойменного Акта 1991 року;

знання юридичних обов'язків учителя з урахуванням:

 • Акта расових стосунків 1976 року;
 • Акта про статеву дискримінацію 1975 року;
 • розділу 7 та розділу 8 Акта про збереження здоров'я й дотримання правил безпеки при проведенні позашкільних заходів - культпоходів, пікників, прогулянок тощо;
 • дотримання учнями поведінки відповідно до загальноприйнятих правил поведінки;
 • налагодження під час роботи в школі ефективних робочих стосунків з колективом;
 • уміння створювати своєю поведінкою гідний приклад для учнів;
 • підтримка в кожного учня впевненості, що йому буде надана можливість розкрити свій потенціал;
 • усвідомлення, що навчальний процес триває не тільки в стінах школи, а й поза її межами;
 • розуміння необхідності ефективного контакту з батьками й іншими дорослими членами сім'ї та установами, що відповідають за виховання і здоров'я учнів;
 • знання обов'язків органів шкільного управління.

Стандарти дійсні для всіх слухачів учительських курсів, починаючи з травня 1998 року. Педагоги державних шкіл здобувають кваліфікацію вчителя після успішного закінчення акредитованого профільного освітнього закладу в Англії або Уельсі.

Освіта.ua
18.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев