Як формувати творчу особистість учня

Творча особистість... Усього лише два слова, але вони містять у собі глибокий зміст

Це людина, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, оригінальне, неповторне. Для того щоби сформувати таку особистість в умовах загальноосвітнього навчального закладу, маємо створити належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня, задоволення навчальних потреб, використовувати особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу задля ефективного навчання, розвитку та виховання кожного учня.

У контексті цього важливо пам'ятати пораду видатного українського педагога В. Сухомлинського: «Людина з дитинства повинна пізнавати іншу людину - її думки, почуття, найтонші та найскладніші порухи душі, прагнення, поривання...» Як важливо вчителю розпізнати кожну особистість, допомогти конкретному вихованцю оволодіти майстерністю складання проекту свого життєвого шляху, а, отже, для цього конче потрібно опанувати та реалізовувати на практиці педагогічну діагностику, яка передбачає вивчення й ідентифікацію індивідуальності кожної особистості; проведення педагогічного спостереження, бесід, анкетування, тестування з метою встановлення добору особистісних якостей, стилю поведінки, пояснити їй мотиви, прагнення або передбачити життєвий шлях у майбутньому. Для досягнення зазначеної мети у процесі діагностичних процедур установлюються передумови навчання, розвитку та виховання кожної особистості, необхідні для організації оптимально спланованого навчально-виховного процесу. Педагогічна діагностика спрямовується на вивчення та розпізнання стану об'єктів (суб'єктів) навчання, розвитку та виховання з метою встановлення гуманної взаємодії вчителя й учня.

Саме з позицій педагогічної діагностики підходить колектив Київської спеціалізованої школи І ст. № 327 з поглибленим вивченням іноземних мов до розуміння різноманіття проблем формування творчої особистості. Хто сьогодні стане сперечатися, що головне в навчально-виховному процесі навчального закладу не проведені заходи, робота гуртків, факультативів, студій, а духовний світ кожної дитини, її інтереси та потреби. Педагогічний колектив школи впродовж тривалого часу - понад десять років поспіль - працює над реалізацією основних завдань програми «Творча обдарованість», що спрямована на формування принципово нового типу особистості дитини: творчої, самостійної, гуманної, здатної цінувати себе та поважати інших, особистості, адаптованої до нових соціально-економічних умов. За цей час педагогічний колектив створив і творчо реалізує свою, своєрідну виховну систему, у центрі якої - творча особистість, її творчий продукт, життєві цінності й ідеали. Виховна система школи враховує рівень вихованості учнів, їх інтереси, духовні потреби, цінності тощо. На наш погляд, досить важливим є розуміння виховання як перш за все процесу розвитку дитини - суб'єкта культури та власної життєтворчості, передачі їй творчих і соціокультурних цінностей у процесі особистісної взаємодії та діалогічного спілкування учнів і педагогів. Таким чином, у практичній діяльності, побудованій на діагностичній основі, важливо постійно звертати увагу на аксіологічні, ціннісні аспекти виховання.

У сучасній освітній ситуації України формуються нові виховні ідеали, що ведуть до змін у змісті навчання, розвитку та виховання учнів і такої спрямованості педагогічної діяльності, яка в нинішньому освітньому просторі полягає в тому, щоб вести дитину, створювати ситуації, в яких вона зможе самореалізуватися, виявляти свою активність. Саме ці ідеали покладені в основу мотивів педагогічної діагностичної діяльності колективу спеціалізованої школи. Сформовані на цій основі мотиви діагностичної діяльності орієнтують учителя на пізнання інших, розпізнання індивідуальності кожної особистості учня.

Основними мотивами педагогічної діяльності школи є турбота про щастя дитини, щире прагнення сприяти щасливому протіканню дитинства, допомога в пізнанні оточуючого світу та себе в цьому світі. Діагностична діяльність педагогічного колективу має різноманітні етичні відтінки і є гуманною, тому що постійно знаходяться в центрі уваги питання поглиблення гуманістичного характеру навчально-виховного процесу, забезпечуються пріоритет загальнолюдських цінностей, вільний розвиток особистості. Школа не обмежує, а тільки сприяє розвитку творчих сил особистості учня, визнає право на свободу фізичного та духовного розвитку, поважає особистість, виховує в дусі прав і свобод людини. Іншими словами, у навчально-виховному процесі вчителі школи під час діагностики використовують герменевтичні методи, які полягають у розумінні тих змін, що постійно відбуваються в дитині. Згідно з герменевтикою - наукою, яка займається проблемами усвідомленого та широкого розуміння сутності виховної взаємодії та розробки технологій навчання, - головне завдання школи полягає в досягненні розуміння істини шляхом проникнення в духовний світ кожної дитини, а також у власний суб'єктивний світ. Діагностика навчальних досягнень, у тому числі й визначення рівня розвитку творчих здібностей учнів, здійснюється шляхом суб'єктивного входження вчителя у формуючу сутність учнів.

Учителі початкових класів разом зі шкільним психологом розробили та використовують упродовж багатьох років індивідуальну картку потенційного розвитку особистості, спроектовану з використанням герменевтичного підходу, діагностичний рівень навчальних досягнень учнів з основних предметів, ураховують творчий потенціал кожної дитини, нахили та здібності в різних сферах людської діяльності. Під час планування та проведення виховної роботи директор школи, заступники директора, учителі-класоводи, керівники гуртків і студій особливу увагу звертають на діагностику вихованості, вивчення сім'ї учня, стосунків між учнями, батьками, учителями; проводять бесіди, анкетування, тестування для батьків із питань формування особистості учня, виховання дитини в сім'ї тощо.

У процесі педагогічної діагностики вирішуються проблеми формування цілісного ставлення до власного життя, потреби в його проектуванні та реалізації, розвиток творчого потенціалу кожної особистості, внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки та саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, самоповаги, здатності до рефлексії. Педагогічний колектив спеціалізованої школи постійно дбає про те, щоб засвоєння духовних ціннісних потреб носило не пасивний, а активний характер, формувались духовні потреби та інтереси. Система реалізації концепції виховної роботи школи спрямована в кінцевому результаті на плекання базової культури, яка становить зміст усієї системи виховання: культури життєвого самовизначення, культури спілкування, сімейних стосунків тощо, з використанням методів педагогічної діагностики.

У стислій публікації розглянуто використання елементів педагогічної діагностики у процесі формування творчої особистості учня початкової школи, розкрито розуміння педагогічним колективом проблеми плекання особистості, гуманізації навчально-виховного процесу. Спеціалізована школа № 327 знаходиться на початку діяльності зі створення герменевтичного виховного середовища, оригінальної виховної системи. Важливо у процесі цього не забувати про те, що серцевиною школи, центром уваги є особистість дитини, її духовний світ, цінності, прагнення, творчі нахили та здібності.

Автор С. Мартиненко

Освіта.ua
18.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев