Особистісно зорієнтовані технології у правовій освіті гімназистів

На II з'їзді працівників освіти України була схвалена Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Цей документ визначає стратегію та основні напрями розвитку освіти на тривалу перспективу. Зокрема він ставить перед освітянами стратегічну мету - створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України

Така самореалізація особистості, індивідуалізація навчального процесу, осмислене визначення дітьми своїх можливостей неможливі без упровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання. Однією з ознак особистісно зорієнтованої освіти, за визначенням С. Подмазіна, є те, що особистісна орієнтація не є визнанням учня як такого (індивіда, суб'єкта) віссю освітнього процесу. Такою віссю є його особистість із проекцією в майбутнє: «особистість у минулому, нині, у майбутньому». Необхідним для впровадження особистісно зорієнтованої освіти є створення сукупності умов: усвідомлення цілей діяльності; культивування моральних цінностей, чітке визначення соціальних норм діяльності й поведінки, вихід на які підлягає санкціонуванню; окреслення меж соціокультурних цінностей, що визначають особистісно і соціально значущі способи поведінки учнів, які сприяють вільному, але одночасно морально і соціально орієнтованому розвитку особистості і які схвалюються. Серцевиною будь-якої виховної системи є зміст виховання. Він випливає з потреб суспільства. За авторитарного (феодального, тоталітарного) ладу суспільство, репрезентоване владою, за допомогою змісту виховання прагне підпорядкувати собі окрему людину, сформувати з неї потрібну «деталь». У такій педагогіці вихованець - об'єкт, а виховання - цілеспрямований вплив на особистість з метою формування в неї наперед заданих якостей. Звідси й методи визначаються ззовні, виходячи не з потреб дитини, а з потреб суспільства, яке репрезентує педагог.

Демократичний устрій - громадянське суспільство - будує свої вимоги до виховання на зовсім інших засадах, на відміну від тоталітарного. Він надає людині широкі права і свободи, але водночас покладає на неї відповідальність за себе. Це спонукає її самостійно визначати свою долю, боротися за свої життєві цілі, самій обирати свою поведінку і за цих обставин за допомогою вихователя формувати в собі потрібні для такого життя якості.

Зовнішнє середовище за тоталітарного ладу є відносно «комфортним», бо в ньому відсутні засади економічної конкуренції. За умов громадянського ринкового суспільства механізм конкуренції стає імперативним, а успіх у змаганні - вирішальним чинником життя. Щоб вижити й успішно працювати, людина мусить мати чітку власну життєву мету, сильну волю, творчий інтелект, володіти інформацією, уміти налагоджувати стосунки з іншими людьми тощо. На рівні стосунків цей підхід веде до здійснення ідеї партнерства - «педагогіки співробітництва». У контексті таких поглядів дитина - не «гвинтик», а істота суверенна та самовідповідальна. А звідси й головний висновок: «зміст виховання повинен випливати не з «потреб суспільства», не нав'язуватися кимсь, а визначатися на основі прогнозованих конкретних потреб самої дитини» (І. Бех). Дитина з її потребами є «замовником» і змісту, і відповідних методів виховання. Вихователь сьогодні той, хто допомагає їй формувати в собі якості, потрібні саме їй, дитині, для найповнішої самореалізації.

С. Подмазін визначає основні принципи особистісно зорієнтованого навчання:

- забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня;

- надання кожному учневі, виходячи з його здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктивного досвіду, можливості реалізувати себе в навчальній діяльності;

- створення умов для вибору учнем предмета вивчення, оскільки особистісно зорієнтоване навчання базується на принципі варіативності;

- створення умов для виявлення пізнавальної активності учня.

Для досягнення цієї мети необхідно:

1) використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності конкретного учня;

2) створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

3) стимулювати учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь;

4) підтримувати учня в його бажанні знайти свій спосіб роботи, аналізувати свою роботу та роботу інших учнів на уроці;

5) створювати педагогічні ситуації на уроці, що дають змогу кожному учневі виявити ініціативу, самостійність у роботі та умови для природного самовираження учня.

Педагог, організовуючи навчальну діяльність, допомагає учневі створювати сферу особистої діяльності, якою забезпечує формування в них не лише суб'єктно-об'єктних (змістовна та операційна сторона діяльності), а й суб'єктно-суб'єктних стосунків (взаємини з учителем, з учнями).

Учень діє сам, ставить власні завдання, знаходить шляхи їх розв'язання, робить відкриття, активно взаємодіє з однолітками та дорослими, формує обставини діяльності свого життя, тобто обставини діяльності та взаємини з людьми.

У наведених вище умовах формується активна позиція учня, яка впливає на розуміння ним учителів і ровесників та на стосунки з ними.

Правова освіта є тією складовою, за допомогою якої здійснюється дуже важливе завдання - формування світогляду. Уміння дивитися на світ з правової точки зору - це необхідний елемент світогляду. Адже право - це закріплені правовими нормами відносини - відносини з дітьми, батькам, сусідами, державою, суспільством. Без таких відносин не існує жодна людська спільнота, жодна людина. Правові знання необхідні не лише фахівцям, сьогодні вони стали нагальною потребою всіх громадян України, зокрема підростаючого покоління нашої держави.

Величезні можливості в правовій освіті та вихованні створює курс «Практичне право», який з 2001 року почав викладатися в гімназії. Цей курс сприяє розвитку міцної бази знань у галузі права й політики, які роблять людину компетентним громадянином, дає можливість використовувати свої правові знання та розуміння правової системи в практичних ситуаціях, з якими вона стикається у повсякденному житті.

«Практичне право» сприяє розвитку в учнів навичок критичного мислення. У процесі взаємодії під час навчання на рівні «учень-учитель» та «учитель-учень» школярі вчаться досліджувати поставлені проблеми, чітко і в стислій формі висловлювати свої думки, дискутувати, поважати погляди інших, учаться приймати виважені рішення з урахуванням можливих особистих і громадських наслідків й усвідомленням своєї власної громадянської та моральної відповідальності.

«Практичне право» сприяє підвищенню позитивності до принципів права, правової системи, можливостей досягти правосуддя і ролі участі громадян у підтримці демократії. Завдяки використанню інтерактивних методів пропонується практичний досвід реалізації демократичних процесів (наприклад, робота в малих групах, імітація судового слухання, моделювання дискусії).

Участь у демократичних процесах потребує впевненості в тому, що система захищає інтереси кожної людини. Учні навчаються розглядати складні питання з різних точок зору, визначати свої безпосередні інтереси й розуміти, який вплив матимуть їхні рішення на суспільство в перспективі. До наслідків відносяться не тільки покарання за злочин або неправомірну поведінку, а й небезпека громадянської пасивності та бездіяльності. «Практичне право» посилює громадянську активність, пов'язуючи індивідуальну відповідальність зі збереженням загальних свобод і права вибору.

Використання інтерактивних методик - засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, що найкраще сприяє розумінню демократії, духу права і громадянського суспільства, атмосфери співробітництва, порозуміння і доброзичливості.

Саме цього потребує особистісно зорієнтоване навчання. Інтерактивні методи створюють найсприятливіші умови для реалізації завдань і створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу (метод «Займи позицію») при проведенні дискусії зі спірного питання. Він демонструє різні думки, коли учні займають місця біля плакатів «згодний - не згодний» з обговорюваної проблеми. Після цього учасники обґрунтовують свою точку зору. Коли думки викладені, учасникам пропонується перейти до іншого плакату; якщо змінили свою думку, вони повинні обґрунтувати причини свого переходу. Після цього учні біля різних плакатів називають найбільш переконливий аргумент протилежної сторони. Цей метод дає можливість кожному визначитися з власною точкою зору, вислухати протилежну, а також обрати й назвати найбільш переконливий аргумент протилежної сторони (якщо і не перейти на протилежну позицію, то визнати її вагомі аргументи).

За допомогою інтерактивних методів здійснюється і стимулювання учнів до висловлювань, виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь. Наприклад, обговорюючи різні правові ситуації, учні працюють у малих групах. Вони по черзі висловлюють власну точку зору серед одноліток, шукають вирішення ситуації, коментують власні думки, доходять згоди або визначають, що в групі є різні позиції щодо певного питання. Але кожна така позиція має право на існування і може бути висловлена в класі, бо після завершення групової роботи йтиме обговорення поставленого питання у великому колі - кожна група подає (презентує) своє вирішення питання.

Інтерактивні методи дають змогу кожному учневі виявити ініціативу, самостійність у роботі та створюють умови для природного самовираження учня, наприклад, метод «Розігрування правової ситуації в ролях» (програвання сценки). У ході гри учасники розігрують у ролях визначену проблему або ситуацію, набувають досвіду шляхом гри.

Проте результатів у правовій освіті та вихованні можна досягти лише при поєднанні навчальної роботи на уроках позакласної навчально-виховної діяльності, які забезпечують підвищення інтересу учнів та їх активну участь у процесі набуття й оволодіння новими знаннями. Таким чином, формується громадянська позиція конкретної особистості демократичної держави.

Автор: Н. Новицька


20.12.2006

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев