Загальні психологічні проблеми виховання

Педагогічна психологія як один із напрямів психологічної науки є комплексною дисципліною. Грамотно здійснювати навчаючий та виховний вплив в умовах школи і сім'ї можна, тільки добре визначивши вікові особливості дитини та динаміку її розвитку в інтелектуальному й особистісному плані

Контрольні питання:

 • Виховання як основний процес формування особистості.
 • Основні цілі та механізми виховання.
 • Батьківські позиції та батьківське програмування.
 • Використання природних інстинктів як основа виховного впливу.
 • Основні інститути виховання особистості та їх порівняльне значення.
 • Теорії виховання.
 • Як навчити дитину дисципліні.

Відповідно до визначення, виховання є процесом організованого й цілеспрямованого впливу на особистість і поведінку дитини. Виховання - одна зі сторін научіння, ще один аспект соціалізації дитини. Виховання та навчання можна розглядати як соціальне замовлення суспільства, оскільки саме результат цього процесу - людина, адаптована (чи неадаптована у випадку неуспішного виховання) до життя в суспільстві.

Виходячи з вищого гуманістичного змісту, що людство виробило в ході свого розвитку та який воно намагається усвідомлювати та прищеплювати новим поколінням, основні цілі виховання - це повноцінний розвиток особистості людини та засвоєння нею неминущих цінностей: духовності (пріоритету високих моральних ідеалів над миттєвими потребами та потягами), свободи (прагнення людини до зовнішньої та внутрішньої незалежності й визнання того ж права за іншою особистістю), відповідальності (зворотної сторони свободи як усвідомлення наслідків своїх дій і готовності відповідати за них).

За великим рахунком, на наш погляд, у ході виховання в людини повинно бути сформовано кілька аспектів її особистості: саморегуляція, самосвідомість, відповідальність, свобода, активність і творчість.

Крім того, є специфічні цілі виховання, обумовлені, наприклад, конкретними умовами розвитку суспільства (сьогодні це може бути пріоритет у вихованні таких якостей, як заповзятливість, ініціативність, прагнення до успіху тощо).

Методи та засоби виховання

Під засобами виховання розуміються способи організованого й неорганізованого впливу, за допомогою яких одна людина впливає на іншу з метою виробити в неї визначені психологічні якості та форми поведінки, тобто це дії, спрямовані на зміну особистості вихованця. Засоби виховання можуть бути:

 • прямими - безпосередні особисті впливи на людину;
 • непрямими - впливи, що організуються за допомогою яких-небудь засобів (книги, думки інших тощо);
 • усвідомленими - вихователь свідомо ставить визначені цілі, а вихованці приймають їх;
 • неусвідомленими - здійснюються без навмисного впливу;
 • емоційними - з використанням визначених ефективних станів;
 • когнітивними - націленими на систему знань людини та її перетворення;
 • поведінковими - спрямованими безпосередньо на вчинки людини.

Особливе значення останнім часом здобувають психотерапевтичні та психокорекційні методи впливу на особистість.

Механізми виховання

Л. Виготський відзначав, що вся людська культура є пристосуванням інстинктів до середовища. Таким чином, інстинкт можна розглядати як механізм виховання. Із психологічної точки зору інстинкт - це могутнє спонукання, пов'язане з найбільш складними органічними потребами, найсильніший імпульс і стимул діяльності.

У вихованні ця сила повинна бути використана повною мірою, оскільки людська творчість можлива на основі найвищого розквіту інстинктів і повноцінної напруги сил: «Система виховання, що не вирішує питання про інстинкт, є системою фабрикації невротиків» (Л. Виготський). Невроз є такою формою захворювання, в якій конфлікт між інстинктами та середовищем призводить до незадоволення перших і витиснення потягів у підсвідомість, до розщеплення психічного життя.

Інша справа, коли одні форми психічної енергії перетворюються в інші, більш «високі» види енергії за допомогою сублімації. Таким чином, для виховання характерна дилема: невроз або сублімація.

Загальний розвиток і застосування інстинктів у вихованні повинні йти по лінії їх соціальної придатності та можливості застосування в необразливих, прийнятних формах. У процесі діяльності інстинкти легко переходять один в інший, наприклад, «скупий лицар» - властолюбство породило скнарість, тому що досягнення влади було пов'язано з накопиченням грошей.

Психологічне правило полягає в переході від одного інстинкту до іншого, наприклад, якщо з'єднати колекціонування (як прояв пристрасті до накопичення) з вивченням географії або з естетичною оцінкою знака, то можна створити можливість для переносу інстинкту накопичення з марок на географічні пізнання.

Таким чином, основний психолого-педагогічний механізм виховання інстинктів (за Л. Виготським) пов'язаний не з простим викоріненням інстинктів, а з перенесенням їх на більш високі види діяльності.

Звичайно, це занадто загальний підхід до механізмів виховання, що насправді дуже складні, багатогранні, багатоаспектні. Але даний підхід відбиває сутність: виховання в ідеалі, насамперед, мусить ураховувати природний розвиток організму та його потреби при виборі цілей, задач, способів і засобів впливу на людину.

Основні інститути виховання та батьківське програмування

Основним інститутом виховання є родина. Ставлення батьків до дітей, взаємини батьків, загальна сімейна атмосфера - усе це має величезне значення для становлення особистості дитини, формування особливостей її поведінки, ставлення до себе, інших людей і навколишнього світу в цілому.

Серед інших виховних інститутів - школа, референтні групи (оточення), засоби масової інформації (телебачення, друковані видання, радіо й ін.).

Оскільки вирішальне значення у вихованні має родина, більш докладно зупинимось на деяких аспектах ставлення батьків до дитини.

Психоаналітики стверджують, що на життя людини здійснюють дуже сильний вплив установки, отримані нею в дитинстві. Таке неявне, приховане батьківське навчання вперше описали фахівці з трансактного аналізу (трансакція - послідовність логічно пов'язаних дій, що переводять інформаційну систему з одного стану в інший - Ред.) (Роберт і Мері Гоулдінг, виділили 12 батьківських директив (наводяться за Лосєвою В. та Луньковим О. Психосексуальное розвитие ребенка. - М., 1995).

Директива - це прихований наказ, неявно сформульований словами або діями батька, за невиконання якого дитина не може бути покарана явно, але побічно вона мучиться власним почуттям провини перед батьком, який дав цю директиву. Виконуючи директиви, дитина почувається добре. Основні директиви дитина одержує до шести років.

Перша та найбільш тверда директива - «не живи». У побутовій мові виражається вербально «примовляннями», адресованими дитині: «Очі б мої тебе не бачили», «Щоб ти крізь землю провалився», «Мені не потрібний такий поганий хлопчик» і т. п. Ця директива може даватись і у «виховних» бесідах із дитиною на тему «Скільки тривог і втрат ти мені приніс, з'явившись на світ» або «Оскільки я всі сили віддавала тобі, то так і не змогла вийти заміж (або захистити дисертацію)».

Прихований зміст цієї директиви - полегшення управління дитиною шляхом порушення в неї хронічного відчуття базисної провини, пов'язаної із самим фактом її присутності в житті матері. Наслідком сприйняття цієї директиви дитиною може бути підсвідоме рішення типу: «Я - джерело перешкод у житті матері, я - її вічний боржник».

Іноді це глибинне відчуття провини з віком підсилюється. Наслідок відчуття провини полягає в тому, що такого роду виховання містить у собі можливий психологічний обман і маніпуляцію: дорослий як би перекладає на дитину (істоту явно слабку й залежну) відповідальність за нерозв'язаність своїх власних життєвих задач і примушує її в це вірити.

Крім того, дитина може зробити умовивід, що було би краще, якби її не було зовсім. Оскільки граничним рішенням тут є самогубство, а для дитини таке рішення неможливе, виходом із ситуації для неї можуть бути часті травми й інші способи несвідомого саморуйнування (наприклад, згодом наркоманія). Це відбувається тому, що дитина вчиться піклуватись про свою фізичну безпеку в тій мірі, в якій оточуючі сприймають її життя як джерело радості для себе.

І, нарешті, таке ставлення до себе не дає дитині реалізувати свої здібності в різних сферах життя: якщо дитина буде часто одержувати травми, хворіти або виявиться непристосованою до реальності, то батьки одержать додаткові приводи для занепокоєння та тривог за неї, а вона - додаткові можливості для вирощування в собі відчуття провини, і коло замкнеться.

Один із варіантів проходження цієї директиви - провокаційна (безсовісна, хуліганська) поведінка дитини поза домом. Дитина як би спеціально «наривається» на покарання, тому що в результаті знижується відчуття провини, і діти для зняття внутрішнього напруження несвідомо шукають можливість потрапити в ситуації, в яких вони можуть бути покарані. Простіше відчувати себе винним за розбите вікно чи ніс, ніж відчувати постійну провину невідомо за що. Тут крайнім варіантом є багаторазове потрапляння до в'язниці.

Як не парадоксально, але діти, які живуть в атмосфері бездоглядності, опиняються в однаковій ситуації, якщо вони одержали цю директиву. Для перших вона звучить так: «Не живи своїм життям, а живи моїм життям», для інших - «Твоє життя заважає моєму життю».

У дорослої людини ця директива може давати про себе знати у вигляді відчуття нікчемності свого існування, прагнення постійно доводити собі - «я щось значу», глибинної невіри в те, що «мене можна полюбити», постійного прихованого відчуття власної «поганості», а також тенденції до алкоголізму, наркоманії та самогубства.

Друга директива - «не будь дитиною». У побуті вона виявляється у висловленнях типу: «Що ти поводишся як маленький», «Настав час стати самостійнішим», «Ти вже не дитина, щоб...» і т. п. Така директива частіше дістається старшим або єдиним дітям у родині.

Ставши дорослими, такі діти мають специфічні труднощі: з одного боку, вони навчилися брати на себе відповідальність за інших, а з іншого - вони мають незрозумілий внутрішній бар'єр при спілкуванні з дітьми. Тому їхні власні діти одержують таку ж директиву і прагнуть швидше «дорослішати». Іноді такі люди вчаться придушувати свої «дитячі бажання», а разом із ними творчі самопрояви та навіть сексуальне життя. Адже самопридушення не вибирає, що забрати, а що залишити.

Третя директива - «не рости». Частіше дістається молодшим і єдиним дітям у родині. Єдині діти опиняються в найбільш невигідному становищі, тому що можуть одержати відразу кілька директив, протилежних за змістом, що ускладнює розвиток особистісної автономії та веде до психологічного відділення від родини.

Ця директива виражається у фразах типу: «Мама тебе ніколи не кине», «Ти ще мала, щоб краситись», «Не квапся дорослішати», «Дитинство - найщасливіший час життя», які дитина несвідомо може розшифрувати так: «Я не маю права стати настільки самостійним, щоб жити без материнської підтримки».

Таку директиву дають батьки, які панічно бояться дорослішання та психосексуального становлення дитини та того моменту, коли вона залишить родину. Дорослим, які одержали таку директиву в дитинстві, здається, що вони ніколи не виростуть. Вони почувають себе винними, що зрадили власній матері, якщо, наприклад, закохуються. Часто такі люди взагалі не можуть створити свою родину або створюють її, але продовжують жити зі своїми батьками, навіть при можливості роз'їхатись, оскільки не мислять своє життя «без мами». Такі люди в першу чергу не батьки своїх дітей, а діти власних батьків.

Четверта директива - «не думай». У побуті вона виражається у вимогах «Не міркувати, а робити, що наказано», «Не бути занадто розумним», «Не тягтись до абстракції». Люди, які одержали таку директиву, часто відчувають почуття «порожнечі в голові», коли їм треба самостійно вирішити яку-небудь проблему. Нерідко їх переслідують тяжкі головні болі, що роблять сам процес мислення неможливим. Вони ввідчувають глибинну недовіру до результатів своєї праці, часто роблять необдумані вчинки, що залишають у них почуття здивування.

Варіант цієї директиви - «не думай про щось визначене». А вселяння типу «забудь» або «відвернися» згодом можуть відбитись на пам'яті та на увазі.

П'ята директива - «не відчувай». Вона відноситься до власне почуттів або фізичних відчуттів. У першому випадку директива виражається в таких висловленнях: «Як тобі не соромно боятися собаку, адже він не кусається», «Як ти смієш злитись на вчительку, вона тобі в матері годиться». Найчастіше під забороною виявляються гнів і страх, але від цього вони не зникають, а поширюються на величезну кількість «не заборонених» об'єктів.

Якщо заборона стосується фізичних відчуттів, то людина може втратити контакт із власним тілом і перестане сприймати його сигнали для самозахисту й орієнтації в реальності. Наприклад, мама з дитиною стоять під дощем. Дитина пхикає: «Мені холодно». Мама роздратовано відповідає: «Не з цукру - не розстанеш» або «Ти ж чоловік». Дитина, яка навчилась ігнорувати тілесні відчуття, легко може втратити почуття фізичної безпеки, у неї може з'явитися схильність до травматизму.

Шоста директива - «не досягай успіху». Вона передається батьками в ході «виховних» розповідей типу: «Ми самі не змогли одержати вищу освіту, але відмовляємо собі в усьому тільки заради того, щоб ти зміг закінчити інститут», або у прямих заявах типу: «У тебе все одно нічого не вийде». В основі такої директиви лежить несвідома заздрість батька до успіху дитини.

Дорослі, які одержали таку директиву, як правило, працьовиті та старанні, але їх по життю як би переслідує зла доля: у найостанніший момент справа, в яку було вкладено багато сил, «лопається» з незалежних від них причин.

Сьома директива - «не будь лідером». У побуті ця директива передається фразами типу: «не висувайся», «не виділяйся», «будь як усі». Батьки, які дають таку директиву, як правило, стурбовані почуттям заздрості, що, за їхнім переконанням, необхідно викликати в інших людей. Власний острах заздрості спонукає їх давати своїм дітям таку директиву.

Дорослі, які одержали таку директиву, усе життя ходять «у підлеглих» - і на роботі, і вдома. Люди з такою директивою знаходять можливості відходити від відповідальності, об'єктивно погіршуючи власне становище і становище пов'язаних із ними людей.

Восьма директива - «не належ». Її передають батьки, які самі мають проблеми у спілкуванні та «єдиного друга, якого бачать у дитині». Зміст директиви можна розшифрувати так: «Не належ нікому, крім мене». У спілкуванні з дитиною такі батьки всіляко підкреслюють її винятковість, несхожість на інших, причому в позитивному сенсі («Адже ти в мене не такий, як усі»). Дорослий з такою директивою в будь-якій компанії почуває себе як би «окремо» від усіх. Подібні люди приречені відчувати себе не такими, як усі, і їх завжди буде тягти в теплу атмосферу батьківської родини, рівної якій вони не знайдуть.

Дев'ята директива - «не будь близьким», або «не довіряй». Ця директива схожа за змістом на попередню, але якщо та стосується відносин у групі, то ця - стосунку до однієї близької людини. Батьки, які передають дану директиву, уселяють дитині, що нікому, крім них, довіряти не можна.

Дорослі з такою директивою нерідко мають труднощі в сексуальних стосунках. В інших випадках вони мають проблеми при встановленні емоційних контактів. У взаєминах із протилежною статтю вони постійно опиняються в ролі жертви, яких усі обманюють і кидають. Обман і зрадництво переслідують їх не тільки в особистих, а й у ділових стосунках. Чесно виконуючи директиву «не довіряй», вони так і не вчаться аналізувати ситуацію: де, кому та до якого ступеня можна довіряти.

Десята директива - «не роби». Її зміст розшифровується так: «Не роби сам - це небезпечно, за тебе буду робити я». Дорослі, які несуть у собі цю директиву, відчувають болісні труднощі на початку кожної нової справи, навіть добре знайомої. Вони часто відкладають свої дії, попадають у цейтнот і не здогадуються, що всього лише додержуються батьківської вимоги. Такі люди часто дорікають собі у слабовіллі, але справа тут не у волі, а у слухняності, що вже стає зовсім безглуздим.

Одинадцята директива - «не будь самим собою». Вона має два варіанти: перший складається в незадоволенні батьків статтю дитини (наприклад, очікували хлопчика, а народилась дівчинка), другий виражається у висловленнях типу: «Будь схожим на...», «Прагни до ідеалу», «Чому твій друг це може, а ти ні?». Прихований зміст цієї директиви - викликати незадоволення своїм нинішнім станом і пустити людину в безперервну біганину по замкнутому колу: вона починає тікати від самої себе, тому що переконана, що чуже завжди краще, ніж її власне. Такою людиною дуже легко керувати. Дорослий з даною директивою постійно незадоволений собою і вважає це чи не за моральну чесноту, він живе у стані болісного внутрішнього конфлікту.

Дванадцята директива - «не почувай себе добре». Передається батьками, які кажуть у присутності дитини: «Незважаючи на те, що в нього була висока температура, він написав контрольну на п'ять» або «Хоч він у мене і слабенький, але сам скопав цілу грядку».

Людина, яка одержала таку директиву, привчається, з одного боку, до того, що хвороба привертає до неї загальну увагу, а з іншого - до очікування, що погане самопочуття підвищить цінність будь-якої її дії. Усім відомі працівники, які постійно скаржаться на головний біль, а коли їм пропонують іти додому, уперто залишаються на роботі й навіть засиджуються допізна. Зміст такої поведінки: «Вам повинно бути соромно - адже навіть при поганому самопочутті я роблю більше, ніж ви». Наслідки цього можуть бути сумними, адже ці люди не стимулюють хворобу, а використовують реальне захворювання для одержання психологічної вигоди. У результаті їхній стан, природно, погіршується.

Батьківські директиви - це не мораль, вони несвідомі, неминучі, але не фатальні. Усі ми, виховуючи дітей, залишаємось дітьми своїх батьків. Найголовніше, щоби батьки могли усвідомити причини своєї поведінки та вимог до своїх дітей і дати можливість останнім позбавитись батьківських директив не в родині, а вже в більш широкій людській спільності.

Основні теорії виховання

Їх можна розділити на кілька груп:

 • біогенні - стверджують, що особистісні якості людини в основному передаються у спадщину й мало змінюються;
 • соціогенні - в їх основі ідея про виняткову соціальну детермінацію особистісних якостей людини;
 • поведінкові - розуміють під особистісними структурами звички й уміння поведінкового характеру.

Інші теорії виховання являють собою проміжні та компромісні варіанти цих теорій.

Психологічні аспекти виховання дисципліни

Одна з найбільш заплутаних сфер дитячої психології - сфера дисципліни. Техніка дисципліни розпадається на дві категорії: зовнішню - домогтись від дитини максимальної слухняності та внутрішню - виховати в дитині самодисципліну, тобто прищепити їй внутрішні цінності, що стануть керівними принципами.

Насправді дітям потрібні правила й розпорядження, що роблять їхнє життя зрозумілим і передбачуваним і в такий спосіб створюють почуття безпеки. Це необхідно пам'ятати батькам, які не бажають засмучувати дитину та йдуть у неї на поводу. Як правило, діти повстають не проти правил, а проти способів їх упровадження. Наведемо кілька основних правил принципів безконфліктної дисципліни (за Ю. Б. Гіппенрейтер):

1. Обмеження, заборони та правила обов'язково повинні бути в житті дитини.

2. Правил та обмежень не повинно бути занадто багато, і вони повинні бути гнучкими. Треба знайти «золоту» середину між потуранням та авторитаризмом. У цьому може допомогти образ чотирьох колірних зон дитини:

 • зелена зона - усе, що дозволено дитині за її власним розсудом (у які ігри грати, коли сідати за уроки, з ким дружити тощо);
 • жовта зона - дії дитини, в яких їй надана відносна свобода, тобто дозволено діяти за своїм розсудом, але у визначених межах (можна сісти за уроки в будь-який час, але закінчити роботу до 20-ї години, можна гуляти у своєму дворі й у сусідньому, але далі не ходити). Саме в цій зоні дитина привчається до внутрішньої дисципліни за відомим механізмом «ззовні - усередину»;
 • жовтогаряча зона - дії дитини, що в основному не вітаються, але через особливі обставини зараз припустимі (якщо дитина налякана страшним сном, то у вигляді виключення її можна взяти до себе в ліжко, поки вона не заспокоїться). Не треба боятись таких виключень, тому що діти бувають за них дуже вдячні й навіть ще більше готові дотримуватись правил;
 • червона зона - дії, неприйнятні за жодних обставин - категоричні «не можна», не існує виключень (не можна гратися з вогнем, ламати коштовні речі, кривдити маленьких тощо). Цей список росте разом з дитиною і прищеплює їй моральні норми та соціальні заборони.

Для його безконфліктного прийняття дитині необхідно коротко пояснити, чим викликана необхідність дотримання даного правила чи заборони.

3. Батьківські обмеження не повинні вступати в явне протиріччя з найважливішими потребами дитини. Наприклад, бурхлива активність дитини: вона багато бігає, стрибає, лазить, малює на чому трапиться - це прояв природних і важливих для її розвитку потреб у русі та пізнанні. Забороняти - зробити спробу перегородити повноводну ріку. Краще подбати про те, щоби спрямувати енергію в потрібне й безпечне русло (лазати по калюжах можна, але в чоботах, розбити годинник можна, якщо він старий і нікому не потрібний, грати у м'яч можна, але подалі від вікон; кидати камені можна, але так, щоб ніхто не постраждав).

4. Правила й обмеження повинні бути узгоджені між дорослими, щоб дитині не пред'являлись протилежні за змістом вимоги.

5. Тон, яким повідомляється правило, повинен бути не менторським, а дружньо-роз'яснювальним. На запитання: «Чому не можна?» треба коротко пояснити суть: «Уже пізно», «Це небезпечно». У жодному разі не можна відповідати: «Тому, що я сказав!», «Не можна, і все!». Накази й «ти-повідомлення» збільшують непокору та опір.

6. Усі правила й умови повинні бути обговорені заздалегідь. Дайте дитині можливість вибору: наприклад, вона хоче подивитися фільм, а той починається занадто пізно, ось тут важливо домовитись, що доведеться перерватись. Таким чином, буде придбаний досвід безконфліктної дисципліни.

Батькам та іншим дорослим, які мають відношення до дітей, варто пам'ятати, що з питань дисципліни не можна входити з дітьми у тривалі й затяжні конфлікти. Крім того, батьки самі повинні бути носіями неминущих цінностей: чесності, шляхетності, працьовитості, поваги до іншого - це і буде найголовніший дарунок вашій дитині, яка дорослішає.

Питання дисципліни дуже тісно пов'язано з питанням покарання: що ж робити, якщо дитина не підкоряється?

На думку психологів, фізичний вплив, що припустимо, - це утримання дитини, яка розбушувалась. Фізичне ж покарання, як правило, має як наслідок агресію, що породжує нову провину, а отже, нове покарання. Істина полягає в тому, що жорстоке покарання не призупиняє асоціальну поведінку, а лише підсилює її. Дослідження криміналістів недвозначно свідчать про це.

Прийнято вважати, що, караючи дитину, вірніше, позбавляючи її хорошого, ми робимо їй погано. Наприклад, можна скасувати якесь очікуване «свято» (риболовля, похід у гості й т. п.), але в цьому випадку треба мати запас таких маленьких «свят». Треба придумати кілька занять із дитиною, на які вона буде чекати («зона плюсів»), і скасовувати їх, якщо провина дитини дійсно відчутна. Не загрожуйте їхнім скасуванням із дрібниць.

При покаранні основна мета батьків - відірватись від конкретики й узагальнити те, що відбулось. Якщо дитина вилаяла свого приятеля, то можна спитати її: «Це що, метод боротьби з тими, хто не правий?», «Ти таке можеш сказати мамі, коли вона не права?».

Коли покарання неминуче, необхідно відділити себе й покарання: необов'язково демонструвати дитині своє власне обурення, тобто треба бути не «суддею», а просто виразником суспільних норм.

Психологічні аспекти морального виховання

У кожному соціальному середовищі існують свої правила та уявлення про те, що добре і що погано. Із соціально-психологічної точки зору мораль - відома форма соціальної поведінки, вироблена в інтересах суспільства. Епоха криз - це епоха кризи моралі.

Моральна поведінка виникає на основі природжених інстинктивних реакцій і виробляється під дією середовища. Таким чином, моральна поведінка є поведінкою, вихованою соціальним середовищем. Моральна дія в найпростішій формі складається в посиленні уваги, за допомогою якого в розумі утримується відоме уявлення.

Між інтелектом і моральною поведінкою існує гнучкий зв'язок: розумовий розвиток є сприятливою умовою для морального виховання, але високий інтелект не є гарантією моральної поведінки.

Із психологічної точки зору навчати моралі, читати проповіді на теми моралі безглуздо. Моральне виховання повинно зовсім непомітно розчинитись у загальних прийомах поведінки, установлених і регламентованих середовищем. Ані вчитель, ні учень не повинні зауважувати, що мова йде про виховання й навчання моралі. Моральною буде поведінка, що пов'язана з вільним вибором її соціальних форм.

Спіноза стверджував: якщо людина уникає чого-небудь на тій підставі, що це погано, то вона поступає як раб. Вільна людина уникає того ж самого тому, що щось інше добре.

Джеймс думав, що завжди треба виходити не зі зла, а з добра: треба привчати дітей діяти з погляду добра.

У психологічному сенсі моральне завжди вільне. Цнотливість, куплена ціною страху, бруднить душу гірше розпусти, тому що викликає у психіці дитини боротьбу між потребами та рабським страхом. Привчати дитину що-небудь робити треба не з остраху, а з того, що є кращий вибір.

Застерігаючи дитину від того, що вона не повинна робити, ми фіксуємо її увагу на цьому вчинку, а отже, штовхаємо її до здійснення даної дії. Немає кращого засобу розбити склянку, яка знаходиться в руках дитини, ніж постійно нагадувати їй: «Дивись, не розбий!». Усяке усвідомлення якого-небудь явища містить у собі відомий руховий імпульс, що особливо сильний у дитини. І якщо свідомість правильного вчинку не гарантує його здійснення, то свідомість неправильного - сприяє йому.

Моральна недосконалість має скоріше походження з досвіду. Це є недолік пристосувальних можливостей і сил дитини до умов середовища, сил і можливостей дитини. Тут скоріше потрібні не каральні заходи, а «подвоєна соціальна увага й учетверо посилений виховний вплив» (Л. С. Виготський). Аморальний учинок - це конфлікт дитини із середовищем. Виходить, потрібне середовище, в якому дитині будуть прищеплювати форми спілкування з ним і де вона буде пристосовуватись до умов існування.

Авторитарне нав'язування принципів моралі практично даремне й безглузде. Моральне правило повинно бути внутрішнім. Виховувати - значить організовувати життя дитини, піклуватись про соціальні зв'язки, що повинні пронизувати середовище. Але поки саме середовище таїть нерозв'язні протиріччя, ми будемо зіштовхуватися з небажаними формами поведінки. У цілому ж моральне виховання - це зворотний бік вільного виховання, що відбувається в межах загального виховного плану.

У психології є одна цікава концепція, присвячена проблемі морального розвитку людини. Це концепція Л. Кольберга про стадії морального розвитку людини. Учений провів дослідження, за результатами якого зробив деякі узагальнення про стадіальність розвитку моральності та її видах.

1-й рівень - передморальний (характерний для дітей у віці від чотирьох до десяти років). Судження виносяться й визначаються зовнішніми обставинами, точки зору інших людей не приймаються в розрахунок:

1-я стадія - судження виносяться в залежності від наслідків учинку: чого він заслуговує - заохочення чи покарання;

2-я стадія - судження виносяться відповідно до користі, яку можна витягти з учинку. Тут відбувається врахування особистого інтересу.

2-й рівень - конвенціональний (10-13 років). На цьому рівні людина, оцінюючи дії й учинки інших і самої себе, дотримується соціальних норм і соціальних ролей і враховує те, як оцінять учинок інші люди:

3-я стадія - судження ґрунтується на тому, чи отримає вчинок схвалення з боку інших людей;

4-я стадія - судження виноситься на основі поваги до влади, законів та існуючого порядку.

3-й рівень - постконвенціональний (із 13-ти років). Це рівень «справжньої» моралі, коли людина судить про поведінку, виходячи зі своїх власних критеріїв, які вона виробляє самостійно. Для цього рівня морального розвитку необхідний досить високий рівень розвитку розумового мислення:

5-я стадія - учинок може бути виправданий з погляду прав людини: деякі суспільні закони в екстрених ситуаціях можуть бути порушені;

6-я стадія - учинок розцінюється як «правильний», якщо продиктований совістю людини та здійснений в ім'я цінності життя. Закони, правила й думки інших людей відходять на другий план.

У своїх роботах Кольберг відзначив, що, за його даними, шостої стадії досягають менше 10 % людей старше 16-ти років.

Автор: М. Розенова

Освіта.ua
05.12.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев