Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою

У процесі управління школою директору доводиться вирішувати завдання різної складності, як правило, в умовах дефіциту часу, перебуваючи у величезному потоці інформації, часто в ситуаціях, що раніше не зустрічалися

Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою

Делегування повноважень в управлінні школою

В останні десятиліття практично всі провідні промислові компанії в управлінні своєю діяльністю застосовують прийом делегування повноважень. Під цим розуміють такий процес, при якому частина обов'язків, відповідальності й повноважень щодо прийняття рішень передається на більш низький рівень організаційної структури. На практиці це означає, що представник більш високого рівня передає відповідальність за рішення якоїсь проблеми та владні повноваження для її рішення якому-небудь співробітнику (або групі співробітників) більш низького рівня.

Питання про необхідність делегування повноважень давно вже вирішене в західних компаніях.

По-перше, це потужний стимул для підвищення мотивації співробітників: вони, з одного боку, відчувають, що компанія уважно до них ставиться й довіряє їхній компетентності, а з іншого - задовольняють потреби за рахунок розширення обсягу своїх повноважень при збереженні колишнього посадового статусу.

По-друге, це ефективний спосіб підвищення потенціалу співробітників шляхом реалізації їхніх здібностей не тільки в основній діяльності.

По-третє, делегування повноважень необхідне для ефективного функціонування організаційної структури в сучасному динамічному середовищі.

Менеджер фізично не в змозі контролювати виконання всіх обов'язків, покладених на підрозділ, і тому вирішальна роль приділяється його підлеглим, які повинні опановувати навички самостійних дій. Менеджер у такій ситуації виступає як координатор процесів, що відбуваються в підлеглому йому підрозділі.

Проте на шляху ефективного застосування делегування повноважень виникають різного роду бар'єри. До них відносяться традиції організації, недовіра менеджера до якостей виконавців, низьке навантаження самого менеджера та відсутність чіткого плану дій з боку менеджерів. У той же час мінливість ринку робить необхідним подолання цих бар'єрів.

Школа - та ж організація зі своїми горизонталями та вертикалями влади, тими ж проблемами. У сучасному світі, що швидко змінюється, міняється і школа. Зміни охоплюють не тільки традиційні для неї сфери - методики та технології викладання, але тепер уже й саму систему управління нею. Усе більше й більше залучаються батьки та учні в раду школи, ті, хто тримає бюджет, у піклувальні ради навчальних закладів. Ці процеси йдуть і в нашій школі. Завдання проекту, що розглядається, інше, стосується насамперед професійних сторін діяльності педагогів, оцінки їхньої праці.

У процесі управління школою директору доводиться вирішувати завдання різної складності, як правило, в умовах дефіциту часу, перебуваючи у величезному потоці інформації, часто в ситуаціях, що раніше не зустрічалися. Вибір варіантів рішення відбувається в ситуації високого ступеня невизначеності, проте при недостатній інформованості про поточні події та непевності правильного прогнозу наслідків прийнятого в таких умовах управлінського рішення. На зміст рішення впливають і особистість, яка його приймає, її компетентність, зацікавленість у тому чи іншому результаті. Якщо ж рішення приймаються притягнутою групою осіб, і їхні інтереси не збігаються, то й результати не будуть улаштовувати всіх. Виникає питання, як же організувати процес управління школою в сучасних умовах? В умовах, коли до управління школою підключаються педагогічні колективи?

В останні 3-4 роки з'явилося кілька книг, присвячених проблемам управління школою. У даному проекті представлені власні позиції автора щодо цієї проблеми з демонстрацією спроби вирішення питання отримання, формалізації, систематизації інформації з контролю навчально-виховного процесу (НВП).

Із цією метою розроблено комплект із 75-ти формалізованих документів у електронному вигляді, що фіксують багато аспектів діяльності педагогів, учнів, класних колективів, директора школи, його заступників, методичних об'єднань, інших служб і структурних підрозділів.

Подібний стиль роботи з наведеним тут комплектом можливий у колективі, де розподілені повноваження по управлінню школою й відповідальність за результати навчально-виховного процесу. Створення нової культури управління, розвиток колективу - процес довгий, можливий тільки тоді, коли педагоги залучені до конкретної діяльності, і ці ідеї не декларуються, а представляються в конкретному оформленому вигляді. З цією метою й створювалися наведені документи. Зараз вирішується нове завдання - створення програмних засобів для директорів школи на базі розробленого автором комплекту, в якому процес систематизації за зазначеними користувачем ознаками буде відбуватися автоматично, а результат представлятися у вигляді діаграм, моделей і прогнозів передбачуваного розвитку ситуації. Тобто директори шкіл, педагогічний колектив отримають новий та ефективний інструмент дослідження навчально-виховного процесу, що дозволить швидко та вірно реагувати на події, що виникають, запобігати негативним наслідкам помилкових рішень.

Комплект управлінської формалізованої документації

У нашій школі протягом 8-ми років експлуатується комплект управлінської формалізованої документації, що дозволяє, у тому числі в умовах дефіциту часу, приймати управлінські рішення, засновані на вивченні інформації про навчально-виховний процес. Його подальша розробка повинна додати йому нових споживчих якостей - автоматизований вигляд. При цьому час, витрачений на ухвалення рішення директором школи, буде менший, а управління більш ефективним.

Указуємо на деякі переваги в роботі директорів шкіл, що виникають при використанні цього пакета документів:

1. Директор, його заступники, педагоги працюють з документами, що мають установлену форму, де представлені питання, що вимагають дослідження. У «вікні», наявному в тексті, експерт виставляє відмітку (оцінку, знак). Ця операція не вимагає багато часу та високої кваліфікації експерта, отже участь у дослідженні НВП може взяти більша група вчителів. З'являється реальна можливість делегування частини повноважень адміністрації педагогам школи. Даний стиль управління дозволяє більшій частині колективу брати участь в управлінні організацією.

2. У цьому випадку директор школи (менеджер) є носієм організаційних змін, фахівцем, який може спонукати співробітників до досягнення цілей, а не змушувати їх. Інформаційні потоки доступні всім, і на рівні надходження інформації, і на рівні підготовки рішення, тому що співробітники беруть участь у його підготовці та реалізації. Виникають тенденції до психологізації управління, що створює атмосферу поваги, довіри й успіху кожного члена колективу.

3. Директору школи не доводиться витрачати багато часу на оперативно-управлінську діяльність і виконувати обов'язки своїх підлеглих, тому що в цьому випадку відсутній потік хаотичної та несистематизованої інформації, що недостовірно описує події, і в нього з'являється резерв часу для творчої роботи для розробки стратегічних напрямів розвитку школи.

4. При відповідній підготовці персоналу, що не віднімає таких дефіцитних ресурсів часу та грошей, багато хто з них може брати участь в управлінні не тільки на фазі збору інформації, а й у створенні проекту рішення. На цій підставі народжується позитивне управління, загальне бачення й узгодження цілей, що дозволяє застосовувати взаємопогоджувані методи управління.

5. У цьому випадку школа має можливість для створення нової культури управління та високої культури очікування колективу педагогів, учнів, батьків. Усе це в сукупності робить школу ефективною.

6. Інформація про навчально-виховний процес є елементом управління, має циклічний і системний значимий характер, мета й завдання нового періоду визначаються конкретно. Вивчається досягнутий рівень викладання та якості знань учнів, проводиться оцінка педагогічної ефективності виховної роботи, визначаються фактори, що позитивно й негативно впливають на підсумкові показники школи, розкриваються причини появи недоліків.

7. Перехід від вертикальної командно-адміністративної системи управління до професійної системи співробітництва, відповідальність за якість навчально-виховного процесу стають персоніфікованими. Позитивна культура управління й позитивна культура навчання дозволяють переходити від школи функціонуючої до школи, що розвивається.

8. Доступність інформації про хід навчально-виховної роботи кожному її учаснику (у тому числі учням та їхнім батькам) дозволяє приймати рішення, що коректують їх дії, тому що інформаційна база школи має відомості про кожного з її учнів з багатьох позицій.

9. При цьому відомості про учнів (у тому числі й психофізичні) можуть бути представлені в динаміці - для цього є інформація за кілька років навчання (на сьогодні за 6 років). На підставі цих даних у школі організовано навчання учнів за індивідуальними навчальними планами, у тому числі з учнями, які мають проблеми в навчанні. Для них інформація збирається за відповідними схемами. У цей час розробляється комплект для роботи з обдарованими дітьми з побудовою індивідуальної траєкторії розвитку.

10. Дитячі колективи досліджуються так само протягом декількох років (протягом усього строку існування), що дозволяє більш ефективно планувати виховну роботу.

11. Про кожну дитину, про її успіхи в навчальній діяльності за підсумками навчального року є інформація для ухвалення рішення учителем-предметником, класним керівником, учнем та його батьками. При цьому за декількома параметрами декількома експертами оцінюються успіхи дитини, які потім усереднюються, що дозволяє уникнути перекрученого уявлення про її особистість. При цьому зовнішній вигляд інформації легко читається, видні динаміка й тенденції розвитку дитини. Усе це в сукупності дозволяє формувати індивідуальну траєкторію розвитку учня групою: психологом, класним керівником, учителями, які викладають відповідні предмети, батьками і, звичайно, за участю дитини.

12. Процес дослідження професійних якостей педагога йде практично безперервно, при цьому в ньому беруть участь багато членів колективу, так само, як і його притягнуто до експертизи результатів роботи колег. Здатність оцінити іншого, виступаючи в якості експерта, вільний доступ кожного педагога до аналізу його діяльності, яку оцінили інші експерти, дозволяє робити аналіз власної роботи більш кваліфіковано, вчасно вносити корективи. Особливо це ефективне в роботі з молодими фахівцями.

13. Неможливо організувати ефективну роботу колективу без чіткого визначення прав та обов'язків кожного із працівників школи - цьому також допомагають формалізовані документи, які докладно описують посадові обов'язки кожного члена колективу і є інструментом, що дозволяє досліджувати якість їх виконання. У створенні таких документів на стадії затвердження беруть участь усі члени колективу, на стадії розробки - найбільш підготовлені. Звичайно, формалізовані та прописані правові й методичні аспекти діяльності учасників навчально-виховного процесу, представлені в цих документах, повинні бути узгоджені з директивними документами, законом про працю, іншими нормами, профспілковим комітетом.

14. Усі документи для збору інформації, її аналізу мають електронний інтерактивний вигляд і легко адаптуються до умов будь-якої школи, тому що виконані на магнітних носіях і легко та швидко трансформуються під нові цілі й завдання.

15. Перспектива створення автоматизованого комплекту дозволить отримувати інформацію більш оперативно, у наочному виді, з можливістю побудови можливих моделей розвитку подій - прогнозу.

16. В умовах застосування пакета документів можна буде будувати кілька моделей ухвалення рішення, «прокрутити» їх, попередньо подивившись, який вплив буде більш ефективним, до яких наслідків призведе прийняття того чи іншого рішення, не запускаючи їх у реалізацію.

17. Опубліковані там же ідея та технологія їхнього створення, макети електронних оболонок дозволяють учасникам навчально-виховного процесу стати авторами та розробниками нових документів. На першому етапі буде корисно «вкладати» в електронні оболонки вже наявні розробки інших авторів з відповідними посиланнями на них.

Необхідність залучення педагогів до управління школою

Першим кроком до створення атмосфери причетності й відповідальності за все, що відбувається в школі, було запрошення педагогів до управління школою, тому що в сучасних умовах управління повинна менше використовуватися як система влади у вигляді ієрархічної піраміди та більше як ресурс розвитку горизонтальної організаційної системи. Тому школу необхідно розглядати як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих між собою елементів, орієнтованих на досягнення конкретних цілей в умовах мінливого середовища.

Але передача частини управлінських функцій колективу й виборним органам - складний процес, і він вимагає науково-методичного забезпечення. Крім раціонального делегування повноважень з метою залучення колективу в управлінську діяльність необхідно озброїти вчителів інструментом дослідження та вивчення системи педагогічної діяльності своїх колег і своєї власної, ознайомлення із сучасними методами управління, збору й педагогічного аналізу інформації. Саме цьому в даному проекті присвячується багато уваги.

Розроблений комплект документів постійно перебуває в роботі зі збору, обробки та систематизації інформації. Нові версії документів, що виникають, включаються в роботу, апробуються, виявляються їхні недоліки, коректуються автором. З документами працюють педагоги, класні керівники, керівники кружків, факультативів, усі заступники директора школи, керівники МО. Можна стверджувати, що 90 % педпрацівників школи мають відношення до збору, систематизації та нагромадження інформації й підготовки проекту рішення. На теперішній час усі заступники директора школи, опанувавши технологію, самі можуть бути розробниками формалізованих документів. Більше 100 шкіл Росії використовує у своїй роботі наші документи.

Інформація й управління

Відзначимо, що інформація - це дані про процес або подію, зведені в систему, виходячи з поставлених цілей і завдань.

Метою будь-якого контролю є збір інформації про стан керованого об'єкта та про ті зміни, що відбуваються з ним у результаті управлінського впливу. Як правило, передбачається всеосяжний контроль навчально-виховного процесу, тобто бажання отримати повну інформацію про процеси, що протікають. Навряд чи можна вважати цю позицію вірною, тому що чим ширше зміст контролю, тим нижче якість отриманої в його ході інформації, оскільки надлишок інформації про другорядні деталі не сприяє прийняттю правильних рішень.

Управління школою, як і будь-якою іншою організацією, здійснюється на основі інформації, що надходить її директору. Перероблена інформація є підставою для управлінського рішення. На підставі аналізу даних зовнішнього та внутрішнього середовища командна інформація надходить у керовану систему. Ці дії повинні перевести її в новий, більш якісний стан. Якщо в системі не працює хоча б одна з її ланок, то ухвалені рішення не будуть ефективними, а система повністю або частково може вийти з-під керуючого впливу.

Внутрішкільний контроль та інформація

Контроль - процес отримання й переробки інформації про хід і результати навчально-виховного процесу (НВП) для прийняття на цій основі певного управлінського рішення.

Контроль включає:

  • спостереження;
  • вивчення;
  • аналіз;
  • оцінку ефективності діяльності виконавців;
  • оцінку готовності виконавців до виконання поставлених перед ними завдань.

Внутрішкільний контроль - систематична перевірка стану навчально-виховного процесу, спосіб отримання знань про хід і результати діяльності педагога й учнів.

Внутрішкільний контроль дає можливість систематично отримувати інформацію про рівень викладання, знання та ступінь вихованості учнів, проводити порівняння між заданим станом НВП, що обумовлений нормативними документами, та реально існуючим. Звичайно не розкриває причин, фіксує ті чи інші факти. Тобто потім повинен випливати педагогічний аналіз інформації.

А що найчастіше являє собою інформація про подію, що не має стандартного формалізованого виду, наприклад, про відвіданий урок, заняття кружка, класну годину, батьківські збори, огляд кабінетів?

Згадаємо, наприклад, наші зошити, в яких ми з вами записуємо інформацію з уроків, які відвідали. Заводимо їх на кожного педагога, зберігаємо кілька років, використовуємо при складанні характеристик під час проведення атестації вчителів, намагаючись витягти з них те, що є значимого в досвіді даного педагога. Знову і знову перегортаємо їх, наспіх на уроці написані. Несистемно представлена в них інформація важко піддається витягуванню з розірваних зошитів. Що ми мали на увазі, відвідавши урок, написавши те чи інше кілька років назад? У спадщину залишаються зошити відвідувань уроків ваших попередників. Їх тим більше важко використати, бо написані вони іншою людиною, яка ставила й вирішувала свої завдання дослідження уроку і своєю мовою описала його результати. Продовжуємо їх вести сьогодні самі, на уроки того ж педагога ходять і ваші заступники, керівники методичних об'єднань, учителі-предметники, класні керівники, гості тощо. Кожний залишає свої записи. Кількість зошитів зростає, багато текстів, деякі події уроку важко відновити, тому що вони погано описані, інформацію, необхідну досліднику, важко витягти. Найчастіше після відвідування уроку непідготовленим педагогом залишаються записи, більше схожі на враження підлітка після перегляду бойовика або нудного фільму. Величезний або дуже невеликий обсяг нікому не потрібної інформації.

Саме з аналізу уроків почалася наша робота з формалізації інформації та її педагогічного аналізу. У цей час розроблено 4 типи карт відвідування уроків, від простих (30 аспектів уроку) до складних (включають більше100 позицій для аналізу). Практично всі сторони шкільного життя представлені у формалізованому вигляді - від уроку до капітального ремонту, форм самоаналізу роботи фахівців різних профілів. Більше 100 документів, включаючи локальні акти, що супроводжують навчальний процес.

Автор: С. Філатов


11.04.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев