Матриця складання плану роботи класного керівника

Моніторинг розуміється як комплексна система спостережень, оцінки та прогнозу змін стану, а програма моніторингу - як інструмент. Підхід, закладений у розробленій програмі моніторингу, може бути виражений через сукупність принципів

Напрями відповідальності

З колективом класу

Індивідуально з учнями

З батьками

З учителями-предметниками

З оточенням

Можливі форми

Класні години, заходи

Бесіди, інд. контроль

Батьківські збори, інд. зустрічі, оргробота, батьківський комітет

Узагальнюючий контроль, педради, інд. зустрічі

Участь у заходах мікрорайону

Життя та здоров'я учнів

 

 

 

 

 

Міжособистісні стосунки

 

 

 

 

 

Реалізація освітньої програми

 

 

 

 

 

Патріотичне, громадянське виховання

 

 

 

 

 

Додатковий зміст виховної роботи

 

 

 

 

 

Профілактика

 

 

 

 

 


Перевірити алгеброю гармонію

Моніторинг розуміється як комплексна система спостережень, оцінки та прогнозу змін стану, а програма моніторингу - як інструмент. Підхід, закладений у розробленій програмі моніторингу, може бути виражений через сукупність принципів.

Принцип оцінювання процесу, а не результатів діяльності. Особливості виховання як явища (додатковість, відтермінування результатів тощо) обумовлюють крайню складність при проведенні моніторингу результатів виховної роботи. Тому вивчення й оцінювання ефективності діяльності класного керівника можуть спиратись у першу чергу на процесуальні характеристики його роботи. Оцінюючи діяльність класного керівника, варто приділити особливу увагу:

  • поінформованості суб'єкта про особливості умов, у яких він здійснює свою діяльність;
  • обґрунтованості сформульованих задач;
  • повноті й адекватності задачам розроблених планів;
  • наявності у планах роботи з учнями, учителями школи, батьками залучення ресурсів для своєї діяльності;
  • обсягу виконаних планів;
  • якості аналізу власної діяльності.

Найбільш важливими стають усвідомленість постановки та рішення задач у професійній діяльності, залучення всіх можливих ресурсів. Окрім того, автори запропонованої програми відстоюють позицію зухвалої та твердої критики колег - пропозицію відмовитись від формулювання мети виховної роботи на рік у випадку відсутності авторської програми роботи з класом. Існуюча практика формулювання цілей у планах виховної роботи може бути інтерпретована так: пишуться або формальні узагальнені цілі, які по суті підходять практично до будь-якого класу, або цілі переплутують із задачами і вони стають настільки локальними, що цілями називатись можуть з великою натяжкою. Тому в ситуації, коли формулювання цілей для класних керівників, та й для інших шкільних працівників, є сферою істотних труднощів, можливо, доцільно дійсно відмовитись від атрибута, що втратив своє реальне призначення.

Складність порівняння результатів виховної роботи. Кожний учнівський клас по-своєму унікальний, діяльність класного керівника припадає на різні періоди в соціально-психологічному розвитку групи. Звідси порівнювати успіхи класного керівника ліцейського класу елітної школи та класу соціально неблагополучного мікрорайону досить проблематично, так само як і цілі та темп реалізації виховних задач будуть істотно відрізнятись. Об'єктом порівняння можуть бути тільки адекватність цілей виховної роботи ситуації, що склалась у класі, відповідність планів цілям і т. п. Складність оцінювання діяльності класного керівника обумовлюють відмовлення вимоги кожного класного керівника авторської програми. Авторських програм може бути три-п'ять на всю велику школу, і тут доцільне визнання авторської програми виховної роботи з класом.

Принцип економічності діяльності. Моніторинг має пропонувати надзвичайно прості, формальні процедури оцінки діяльності класного керівника, що можуть бути проведені за короткий строк і в той же час дадуть вичерпну інформацію про якість роботи педагога. Моніторинг не може містити в собі параметри виховної роботи, які не можна формалізувати, швидше за все, не має сенсу включати види діяльності, які контролюються в рамках управління навчальним процесом, і т. п.

Для економії зусиль, що затрачаються на даному етапі, розробники програми пропонують два зрізи на рік вивчення двох документів: річного плану та річного звіту-аналізу.

Принцип громадсько-адміністративної експертизи. Моніторинг ефективності роботи класного керівника може стати діяльністю, що об'єднує адміністрацію школи, батьківську громадськість, представників різних служб (медика, психолога, соціального педагога тощо).

Принцип безпосереднього оцінювання. Моніторинг здійснює адміністрація школи (заступник директори), заповнюючи на кожного класного керівника «Індивідуальну карту моніторингу діяльності класного керівника» (додаток 1).

Моніторинг як педагогічна інновація

Незважаючи на збільшення оплати праці за класне керівництво, розробники орієнтувались на те, щоби запропонований моніторинг не додав роботи, не привніс додаткові складності, звітність, не погіршив ситуацію в повсякденній практиці класного керівника. Запропонований комплекс заходів для моніторингу діяльності класного керівника орієнтовано в першу чергу не на контроль діяльності класного керівника, а на сприяння класному керівнику в рішенні проблем, що виникають у сфері професійної діяльності. Виходячи зі складності та витратності одержання достовірної інформації про якість роботи класного керівника, доцільно рекомендувати здійснення запропонованого моніторингу адміністрації шкіл (заступнику з виховної роботі).

Запропонований моніторинг націлений на унормування діяльності класного керівника в регіоні шляхом вироблення конкретних критеріїв та орієнтирів у вихованні учнів.

Упровадження моніторингу у практику діяльності освітніх установ передбачає поступове вдосконалення методики моніторингу. Дане положення виходить із переконання в неможливості створити відразу достатньо якісний інструмент, організаційно-діагностичний інструментарій, тому передбачається поетапне впровадження даного засобу у практику діяльності загальноосвітніх установ.

Індивідуальна карта моніторингу діяльності класного керівника

(ПІБ) класного керівника ___________________ клас _____________________

 

Основні напрями діяльності класного керівника

Аналіз плану роботи

Аналіз річного звіту

1 чверть

4 чверть

Факт

Макс.

%

Факт.

Макс.

%

 

1

Забезпечення життя та здоров'я учнів

10

 

 

 

10

2

Забезпечення позитивних міжособистісних стосунків

10

 

 

 

10

3

Сприяння освоєнню школярами освітніх програм

10

 

 

 

10

4

Здійснення патріотичного, громадянсько-правового виховання

10

 

 

 

10

5

Програма виховання учнів

10

 

 

 

10

6

Профілактична робота

5

 

 

 

5

 

 

55

 

 

 

55


Примітка: відсотки обчислюються діленням фактичного значення на максимальне. Фактичне значення являє собою суму балів змістовного аналізу за критеріями.

Висновки

1. Вивчення діяльності класного керівника дозволяє відзначити ____________ (високий, середній, низький) рівень якості виконання обов'язків, відзначити __________(позитивну, негативну) динаміку.

2. Найбільш успішно класний керівник вирішує задачі ________________________.

3. Виявлено сфери проблем у роботі класного керівника ________ ______________.

Заступник директора школи з виховної роботи

Змістовний аналіз за критеріями

1

Забезпечення життя та здоров'я учнів

10

1.1

Характеристика стану здоров'я та залученості учнів класу до фізкультурно-оздоровчої діяльності

 

1.1.1

Наявність інформації про стан здоров'я учнів класу (захворювання, обмеження), відвідування спортивних секцій, регулярності занять фізичною культурою

1

1.2

Формулювання задач і принципів виховної роботи

 

1.2.1

Сформульовано конкретні та такі, що вимірюються, вихідні з аналізу ситуації у класі

2

1.2.2

Сформульовано правила роботи з розв'язання виявлених проблем, засновані на розумінні особливостей класу

2

1.3

Наявність класних годин і заходів

 

1.3.1

Наявність у планах-сітках 4-х класних годин із даної тематики

1

1.3.2

Наявність у планах-сітках 3-х класних заходів, тематика, форма та зміст яких адекватні поставленим задачам

1

1.3.3

Комплекс заходів для охорони та зміцнення здоров'я, залучення учнів до занять фізкультурною та спортивною діяльністю узгодженою з лікарем і батьками

 

1.3.4

План припускає диференціацію роботи, виходячи зі стану здоров'я учнів

1

1.3.5

План припускає залучення батьків як організаторів заходів

1

2

Забезпечення позитивних міжособистісних стосунків

10

2.1

Соціально-психологічна характеристика класу

 

2.1.1

Сформульовано загальні вікові проблеми міжособистісних стосунків школярів

1

2.1.2

Сформульовано особливі для учнів даної школи, мешканців мікрорайону проблеми міжособистісних стосунків

1

2.1.3

Сформульовано специфічні проблеми міжособистісних стосунків школярів, обумовлені особливостями класу (історія формування колективу, стилі класного керівництва, склад учнів тощо)

3

2.1.4

Описано структуру міжособистісних стосунків (лідери, аутсайдери, віддає перевагу, мікрогрупи, основа об'єднання в мікрогрупи)

1

2.1.5

Описано міжособистісні проблеми в колективі класу (зіткнення між групами, причини, протиборство між лідерами, тиск на аутсайдерів, рівень дисципліни)

1

2.2

Формулювання задач і принципів виховної роботи

 

2.2.1

Сформульовано конкретні та такі, що вимірюються, вихідні з аналізу ситуації у класі

1

2.2.2

Сформульовано правила роботи з розв'язання виявлених проблем, засновані на розумінні особливостей класу

1

2.3

Наявність класних годин і заходів

 

2.3.1

Наявність у планах-сітках 4-х класних годин із даної тематики

 

2.3.2

Наявність у планах-сітках 3-х класних заходів, тематика, форма та зміст яких адекватні поставленим задачам

 

3

Сприяння засвоєнню школярами програм загальної та додаткової освіти

10

3.1

Характеристика особливостей освітньої програми

 

3.1.1

Поінформованість класного керівника про особливості змісту освіти в довіреному класі, перерахування конкретних особливостей: розподіл навантаження з предметів, роль освітніх галузей, складність змісту предметів

1

3.2

Формулювання задач і принципів виховної роботи

 

3.2.1

Сформульовано конкретні та такі, що вимірюються, задачі виховної роботи класного керівника із забезпечення доброї успішності учнів, засновані на аналізі ситуації у класі

2

3.2.2

Сформульовано правила роботи з розв'язання виявлених проблем, засновані на розумінні особливостей класу

2

3.3

Наявність класних годин і заходів

 

3.3.1

Наявність у плані заходів для рішення наступних задач: забезпечення вчителів-предметників інформацією про індивідуальні особливості навчальної діяльності учнів і класу в цілому; організація роботи зі слабовстигаючими із предметів; організація контролю регулярності виконання домашніх завдань; своєчасне інформування батьків про успішність дітей; стимулювання якості навчальної діяльності школярів, відстеження проблем успішності учнів

5

4

Здійснення патріотичного, громадянсько-правового виховання, формування соціальної компетентності учнів

10

4.1

Характеристика особливостей виховання патріотичних почуттів, формування досвіду громадянсько-правової поведінки, розвиток соціальної компетентності учнів

 

4.1.1

Визначено передумови та проблеми виховання патріотичних почуттів, формування досвіду громадянсько-правової поведінки, розвиток соціальної компетентності в учнів даного класу

2

4.1.2

Визначено рівень суспільної самоорганізації класу

1

4.2

Формулювання задач і принципів виховної роботи

 

4.2.1

Визначено задачі виховання патріотичних почуттів, формування досвіду громадянської та моральної поведінки, розвиток соціальної та правової компетентності учнів адекватно віку й особливостям класу

2

4.2.2

При формулюванні задач ураховані вікові особливості, традиції освітньої установи, специфіка класу

1

4.3

Наявність класних годин і заходів

 

4.3.1

Розроблено річний цикл заходів, що сприяють вихованню патріотичних почуттів, формуванню досвіду громадянської поведінки, розвитку соціальної та правової компетентності учнів з урахуванням пам'ятних дат, державних і регіональних заходів

2

4.3.2

У річному циклі заходів передбачено по 4 класні години та по 1-му заходу на рік по кожному з напрямів

1

4.3.3

Розроблено та реалізується поетапний план розвитку самоврядування у класі

1

5

Варіативний компонент виховання учнів (на розсуд класного керівника)

10

5.1

Характеристика особливостей учнів і педагогічного задуму педагога

 

5.1.1

Існує характеристика класу, що дозволяє визначити доцільність реалізації авторської програми в даному класі, основні проблеми у становленні школярів

1

5.1.2

Існує обґрунтування варіативного компонента виховання учнів (ідеї, перспективи, принципи, системоутворююча діяльність, етапи), обумовлене професійно-особистісною позицією класного керівника

2

5.2

Формулювання задач і принципів виховної роботи

 

5.2.1

Цілі виховання учнів класу поставлені чітко та діагностично, адекватні соціальній специфіці контингенту, узгоджені з планом виховної роботи школи

2

5.2.2

При формулюванні задач ураховані вікові особливості, традиції освітньої установи, специфіка класу

1

5.3

Наявність класних годин і заходів

 

5.3.1

Розроблено річний цикл роботи з класом (напрями, етапи, заходи), узгоджений із батьківським комітетом, адміністрацією школи

2

5.3.2

У річному циклі заходів передбачено по 4 класних години та по 1-му заходу на рік із кожного з напрямів

1

5.3.3

Відповідно до системоутворюючої діяльності класу спланована участь учнів у конкурсах і змаганнях міського, обласного та держаного рівня

1

Автор: Б. Купріянов

Освіта.ua
03.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев