Взаємозв'язок педагогічних технологій і технологій управління

Упровадження елементів управління якістю освіти, а тим більше створення систем якості в освітніх установах, у рамках яких здійснюється таке управління, неминуче порушує питання про взаємозв'язок педагогічних технологій і технологій управління якістю. Такий взаємозв'язок реально існує, і він обумовлений такими факторами

Взаємозв'язок педагогічних технологій і технологій управління

По-перше, у рамках педагогічних технологій, як сукупності послідовних і раціонально виконуваних прийомів і дій, що ведуть до одержання визначеного результату, реалізується цілий ряд функцій (цілепокладання, забезпечення, регулювання, корекції, оптимізації, контролю й ін.), що входять до складу трьох узагальнених функцій управління якістю: а) функція вироблення стратегії управління якістю; б) функція реалізації стратегії управління якістю; в) функція вивчення стану об'єкта управління якістю й забезпечення зворотного зв'язку. У силу цього педагогічні технології значною мірою забезпечують управління якістю освіти. Наприклад, технологія розвивального навчання в аспекті управління якістю дозволяє досягати за допомогою інтенсифікації навчального процесу, змін у його процесуальному й результуючому блоках (наприклад, такі зміни у структурі освіченості, що найбільш повно відповідають потребам, запитам як систем професійної освіти, так і самих випускників професійної школи). Таким чином, має місце одержання якісних результатів.

По-друге, ряд технологій управління якістю в умовах їх реального застосування у сфері професійної освіти здобуває педагогічний зміст, включають у свій склад елементи відповідних педагогічних взаємодій, засоби, методи. Реально це свідчить про інтеграцію технологій управління якістю та педагогічними технологіями. Ця інтеграція обумовлена наявністю єдиної наскрізної функції в освітній системі - функції управління якістю. Для досягнення якості процесу (навчального, виховного), результату (навченість учнів, їхня готовність до професійної діяльності), їх необхідних параметрів, гармонійного сполучення базових властивостей необхідне не стільки зовнішнє управління у вигляді управління якістю, скільки розумне вплетення його елементів у тканину педагогічних технологій.

Тенденції інтенсифікації в умовах упровадження системи якості, орієнтація на якість професійної освіти обумовлюють необхідність пошуку підходів до квалітативізації педагогічних технологій. Ця проблема може бути вирішена на підставі таких умов:

1) додання педагогічній технології програмно-цільового характеру;

2) включення до складу педагогічної технології елементів рефлексії;

3) використання в ході застосування педагогічних технологій кваліметричних оцінних матеріалів;

4) чітке формулювання на етапі проектування педагогічної технології галузі (сфери) її застосування, вихідних параметрів;

5) проведення в межах припустимого формалізації характеристик об'єктів і процесів, на які спрямована дія технології;

6) розширення обсягу засобів підтримки використовуваних педагогічних технологій у вигляді інформаційно-педагогічних банків даних;

7) використання процедур класифікації, упорядкування педагогічних технологій в інтересах пошуку оптимальних варіантів їх сполучення, доповнення, заміщення тощо.

Можна стверджувати, що одночасно мають місце дві тенденції: з одного боку, тенденція до педагогізації технологій управління якістю у сфері освіти, з іншого - тенденція до квалітативізації педагогічних технологій.

Умови їх взаємозв'язку значною мірою випливають з необхідності будувати систему якості в освітній установі таким чином, щоб максимально враховувались усі особливості сфери професійної освіти. Дані особливості пов'язані з розірваністю циклу створення продукту в умовах професійної освіти (перевірка результату здійснюється поза стінами освітньої установи); з активною позицією учнів в училищах (ліцеях), ВНЗ у зв'язку з орієнтацією освітнього процесу на суб'єкт-суб'єктні відносини; складністю результуючої складової якості професійної освіти у вигляді інтегральної освіти - готовність випускників до професійної діяльності; невідтворюваністю основних процесів (навчального, виховного) у силу індивідуально-психологічних особливостей викладацького складу, зміни навчально-матеріальної бази; неможливістю здійснення твердого управління якістю в нових умовах (вимоги гуманізації, демократизації освітньої діяльності).

На взаємозв'язок педагогічних технологій і технологій управління якістю накладають відбиток як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. В окремих випадках вона може визначатися суто випадковими факторами, пов'язаними з інноваціями, що привносяться, особистісними перевагами.

У наведеній нижче таблиці представлена класифікація педагогічних технологій і технологій управління якістю й виділено комплекс умов, що забезпечують їх взаємозв'язок у рамках функціонального блоку системи якості освітньої установи. Перелік даних технологій не є повним, він має на меті дати якийсь зразок, позначити загальний підхід.

Взаємозв'язок технологій управління якістю й педагогічних технологій у рамках системи якості ОУ

Технології управління якістю

Педагогічні технології

Умови взаємозв'язку технологій

Самообстеження освітньої установи стосовно якості забезпечуваної освіти

 • тестування навченості;
 • педагогічний аналіз;
 • проміжна атестація учнів, підсумкова атестація випускників

а) наявність традицій та інструментарію здійснення аутооцінювання;

б) наявність в освітній установі кадрів і відповідних фахівців з оцінних технологій

Технологія прийняття управлінських рішень про оперативне управління якістю функціонування освітнього процесу

 • педагогічний консиліум;
 • педагогічний експеримент;
 • психолого-валеологічна експертиза;
 • педагогічний консалтинг

а) наявність експертних систем;

б) наявність банків даних і результатів порівняльних досліджень;

в) досить високий рівень технологізації освітнього процесу

Статистичний контроль якості освітнього процесу

 • педагогічні виміри;
 • педагогічний контроль

а) змістовна інтерпретація статистики;

б) наявність надійних зовнішніх критеріїв;

в) кваліфікована обробка й інтерпретація статистичних даних

Перевірка технологічних процесів у їх критичних точках

 • зрізові діагностичні контрольні роботи;
 • перевідні й підсумкові іспити;
 • внутрішні перевірки й атестація окремих методичних об'єднань (кафедр), напрямів підготовки

а) дотримання термінів і періодичності перевірок;

б) компетентність персоналу який залучається до проведення перевірок;

в) узгодженість процедур з іншими заходами календарних і тематичних планів

Вхідний контроль якості абітурієнтів

 • психологічне й педагогічне вивчення абітурієнтів;
 • корекція навчальних програм;
 • вибір профілю підготовки, варіантів диференціації, інтеграції навчання

а) наявність моделі абітурієнта, моделі фахівця;

б) підбір релевантних і надійних діагностичних засобів;

в) наявність механізмів використання «вхідної» інформації


З даної таблиці випливає, що між технологіями управління якістю й педагогічними технологіями існують складні та неоднозначні зв'язки, опосередковані безліччю факторів. Процедури управління якістю, що включаються у відповідні технології, формують своєрідне середовище, поле для дії технологій педагогічних. Останні можуть бути вмонтовані безпосередньо в управлінські технології як їх блок, вони можуть складати окремий етап управлінського процесу. В остаточному підсумку варіант застосування педагогічних технологій залежить від управлінського задуму, умов його реалізації.

Умови взаємозв'язку технологій управління якістю й педагогічними технологіями відбивають, у більшому ступені, ресурсний блок системи якості (кадрові, інформаційні, методичні умови), що є матеріальною основою їх здійснення. Разом з тим умови взаємозв'язку двох видів технологій припускають наявність уже сформованих схем і механізмів їх взаємодії.

Не підлягає сумніву те, що рівень взаємозв'язку, інтегрованості технологій управління якістю й педагогічними технологіями прямо залежить від рівня розвитку системи якості освітньої установи, повноти розгортання її робочих елементів. Можлива ситуація, коли в умовах відсутності того чи іншого робочого елемента системи якості, на цьому тлі інша процедура здійснюється (реалізується) за допомогою педагогічних технологій. При введенні в освітній установі системного управління якістю освіти педагогічні технології складають свого роду основу для розгортання багатьох процедур, технологій управління якістю. Технології управління якістю освіти, таким чином, є якоюсь мірою вторинними стосовно педагогічних технологій. Це, утім, не означає, що вони не мають своїх специфічних ознак, особливостей. Попри все те, що педагогічне начало, як результат складної інтеграції та взаємовпливу, є присутнім у більшості технологій управління якістю, останні мають своє індивідуальне й неповторне начало. Це пов'язано з такими обставинами.

По-перше, технології управління якістю спочатку склались у сфері виробництва та послуг, а тому, безвідносно до приватних сфер їх застосування, характеризуються деякими узагальненими характеристиками, включають наслідувані інваріанти. Інакше кажучи, технології управління якістю стосовно педагогічних технологій завжди мають більш загальний характер, включають ті прийоми, методи та способи дії, що застосовуються для всіх чи більшості процесів та об'єктів суспільного виробництва, громадського життя.

По-друге, технології управління якістю при їх застосуванні в тій чи іншій сфері безумовно піддаються адаптації, зазнають впливу технологій ключових процесів, які забезпечують функціонування в системі призначення. При всьому цьому їх можна адаптувати й піддати трансформації тільки в тій мірі, наскільки це припустимо з позицій вимог міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000, канонів і практики їх масового застосування, що склались.

По-третє, технології управління якістю - це якась логічна цілісність, певна послідовність операцій і дій, спрямованих на регулювання тієї чи іншої властивості, якісної характеристики об'єкта, процесу. У силу цього стосовно технологій управління якістю можливі лише ті дії з їх адаптації, зміни, що не порушують цю логічну цілісність. Отже, цілісність, внутрішня логіка побудови технологій управління якістю і є тими факторами, що визначають їх індивідуальність і неповторність.

Виходячи з вищенаведених теоретичних прикладів, уявляється можливим висунути ряд умов взаємозв'язку педагогічних технологій і технологій управління якістю. Перелік умов, що наводиться, не є вичерпним, тому що зорієнтований на узагальнені варіанти застосування й інтеграції двох видів технологій.

Перша умова - умова наявності єдиного методологічного ядра. Дана умова припускає, що взаємоузгоджене використання в рамках системи якості педагогічних технологій і технологій управління якістю можливе й ефективне в тому випадку, коли вони побудовані та реалізуються на основі єдиних (подібних) методологічних принципів і підходів. Наприклад, такий важливий методологічний принцип, як принцип динамізму якості, орієнтує на те, що якість процесу відбивається як результат. Отже, якщо педагогічні технології не будуть зорієнтовані на даний принцип чи будуть будуватись на інших принципах, то в контурі управління якістю неминуче виникнуть труднощі й нездоланні протиріччя.

Друга умова - умова єдності суб'єкт-об'єктних основ застосування технологій. Мається на увазі, що ефективне, взаємоузгоджене застосування педагогічних технологій і технологій управління якістю найбільш імовірне, якщо суб'єктами їх застосування, носіями виступають ті самі особи (представники адміністрації освітньої установи, педагогічні працівники, методисти), а також якщо за допомогою цих технологій здійснюється регулювання (забезпечується протікання) тих самих процесів як об'єктів управління.

Третя умова - умова ізоморфності, варіативності й відкритості технологій. Даний комплекс умов припускає, що для інтеграції педагогічних технологій і технологій управління якістю вони обов'язково повинні бути системами відкритого типу, для того щоб існувала можливість їх корекції, тобто щоб забезпечувалась їх варіативність. Це дуже важливо з погляду дивергентних процесів. Ізоморфність педагогічних технологій і технологій управління якістю важлива в тому сенсі, що дозволяє здійснювати їх інтеграцію на рівні однорідних, подібних, еквівалентних елементів.

Розглянуті в даній статті питання співвідношення, умови взаємозв'язку педагогічних технологій і технологій управління якістю мають більше теоретико-методологічний, ніж прикладний, методичний характер. У кожному конкретному випадку проектування й упровадження систем якості в освітніх установах вони повинні ставитись як основні й вирішуватися з орієнтацією на дані загальні положення.

Автор: В. Панасюк

Освіта.ua
05.10.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев