Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах

Продовжуємо публікації базових нормативних документів державного та регіонального рівня з теми, методичні рекомендації з підготовки, проведення, узагальнення, управління науково-дослідною роботою в навчальному закладі

1. Загальні положення

1.1. Дане положення є документом, що визначає основні особливості, умови, форми організації та управління, а також норми відносин, що складаються в ході здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи в освітніх установах Донецької області.

1.2. Науково-дослідна, експериментальна робота в освітній установі називається спеціальною діяльністю педагогів та інших працівників освітніх установ, планомірно організована з метою отримання необхідної інформації, що містить розв'язання якої-небудь педагогічної проблеми, а також з метою реалізації на практиці нового зразка педагогічного досвіду.

1.3. Науково-дослідна, експериментальна робота не є основним для освітньої установи видом діяльності, але може виявитись корисною і необхідною для вирішення тих завдань, що стоять перед нею. Потреба в інформації, відсутній у традиційних джерелах, в апробації нової моделі освіти чи її окремих компонентів може виникнути в освітній установі та знаходиться в особливих умовах, зустрілася з новими проблемами, що проектує для себе індивідуальну, унікальну траєкторію (стратегію) подальшого розвитку.

1.4. Будь-яка науково-дослідна, експериментальна робота унікальна за своїм характером. Вона є творчою діяльністю дослідників, які володіють авторськими правами на результати своєї інтелектуальної праці.

1.5. Науково-дослідна, експериментальна робота здійснюється за ініціативою освітньої установи або за замовленням наукових, педагогічних та інших організацій, органів управління освітою, а також приватних осіб за умови узгодження з органами управління освітою.

1.6. Будь-яка науково-дослідна, експериментальна робота в освітній установі прямо чи побічно впливає на самопочуття учнів, їх інтелектуальний і загальний розвиток, зачіпає інтереси і права в отриманні освіти. Тому контроль умов і результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах Донецької області здійснюють органи управління освіти і науки.

1.7. Доцільність, актуальність, новизна, наукова обґрунтованість і забезпеченість науково-дослідної, експериментальної роботи є предметом експертизи, здійснюваної експертними радами.

1.8. Загальне наукове керівництво і координацію науково-дослідної, експериментальної роботи на рівні області здійснює Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

2. Класифікація науково-дослідної, експериментальної роботи

Окремі дослідження розрізняються за характером мети, суб'єкта, об'єкта та предмета дослідження, тривалості й масштабів науково-дослідної та експериментальної роботи. Об'єктом науково-дослідної, експериментальної роботи може бути також педагогічна система в цілому.

3. Критерії актуальності науково-дослідної, експериментальної роботи

3.1. Актуальність теми (проблеми) науково-дослідної, експериментальної роботи залежить від ступеня її розробленості в педагогічній науці та практиці та від ступеня гостроти потреби регіону в розробці цієї теми (розв'язання проблеми).

3.2. Ступінь актуальності теми визначається за її показниками.

3.3. Ступінь розробленості теми (проблеми) в педагогічній науці та практиці визначається компетентними експертами за такими критеріями:

 • тема достатньо розроблена, якщо в педагогічній літературі є велика кількість публікацій різних рівнів узагальнення, що розкривають основні сторони досліджуваного питання, і з'ясованими залишаються тільки окремі аспекти теми (проблеми);
 • тема недостатньо розроблена, якщо в педагогічній літературі є невелика кількість публікацій, що недостатньо повно, часто суперечливо розкривають основні сторони досліджуваного питання (проблеми);
 • тема не розроблена, якщо в педагогічній літературі практично відсутні публікації, що розкривають основні сторони досліджуваного питання (проблеми).

3.4. Ступінь гостроти потреби регіону в розробці пропонованої науково-дослідної, експериментальної роботи також визначається експертами на основі аналізу ситуації в педагогічній науці та практиці освіти. Найбільш пріоритетними й актуальними для освітніх установ Донецької області є теми та проблеми, що відносяться до пошуку шляхів і засобів модернізації освіти відповідно до Програми розвитку освіти Донецької області «Освіта Донеччини. 2007-2011». З метою підвищення доцільності, планомірності, наукової обґрунтованості, надання системного характеру, а також визначення перспективних стратегічних напрямів пошуку і експерименту в обласній системі освіти розробляються цільові програми науково-дослідної, експериментальної роботи.

4. Основні етапи науково-дослідної, експериментальної роботи

4.1. Попередній етап (до вступу до програми науково-дослідної, експериментальної роботи). Термін - необмежений. Основні завдання:

 • аналіз проблемної ситуації, виявлення рівня опису її в науковій літературі;
 • визначення об'єкта, предмета дослідження (експерименту), формулювання його основної мети і завдань;
 • висунення гіпотез;
 • розробка програми дослідження (експерименту).

4.2. Концептуально-методологічний етап (у статусі кандидата в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи). Термін - до одного року: з моменту затвердження програми обласною експертною радою до рішення колегії управління освіти і науки щодо привласнення (відмові в привласненні) освітній установі статусу обласного експериментального майданчика. Основні завдання:

 • розгортання програми дослідження (експерименту) в концепцію;
 • пошук і відбір діагностичних методик, адекватних завданням дослідження (експерименту).

4.3. Організаційно-практичний етап (у статусі обласного експериментального майданчика). Термін даного етапу визначається тривалістю програми дослідження, проте незалежно від цього фінансування дослідження (експерименту) відкривається строком на один навчальний рік: з 1 вересня до 31 серпня. Наприкінці навчального року фінансування дослідження (експерименту) може бути припинено або продовжено відповідними органами управління освітою на підставі рішення обласної експертної ради. Основні завдання:

 • реалізація дослідно-експериментальної частини науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • підготовка звітних матеріалів відповідно до технічних завдань, щорічно визначуваних обласною експертною радою.

4.4. Етап узагальнення (у статусі обласного експериментального майданчика). Термін - один навчальний рік. Основні завдання:

 • аналіз отриманих результатів, обґрунтування істинності чи помилковості висунутих гіпотез;
 • оформлення результатів науково-дослідної, експериментальної роботи у вигляді наукового звіту.

4.5. Етап розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду (у статусі обласного науково-методичного центру чи школи-лабораторії). Термін (до двох навчальних років) визначається обласною експертною радою залежно від обсягу передбачуваних робіт, підготовки та реалізації проекту розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду.

5. Результати науково-дослідної, експериментальної роботи

5.1. Існує два різновиди результатів науково-дослідної, експериментальної роботи: тексти, що містять розв'язання яких-небудь наукових і практичних проблем, і реальні педагогічні об'єкти, що демонструють можливості та способи розв'язання цих проблем.

5.2. Текстові результати науково-дослідної, експериментальної роботи оформляються у вигляді наукового звіту, статті, монографії та в інших формах наукової продукції.

5.3. Інноваційний педагогічний досвід також підлягає узагальненню та опису.

5.4. Самостійними результатами науково-дослідної, експериментальної роботи є також окремі матеріали та документи, що створені в ході реалізації і забезпечують функціонування інноваційного досвіду. До їх числа відносяться: концепція, модель, положення, статут, структура й механізми управління, освітні програми, початкові програми, підручники та навчальні посібники, педагогічне програмне забезпечення, хрестоматії, методичні рекомендації для вчителів та учнів, навчальне обладнання та інші засоби навчання, окремі методики, критерії, норми, використувані в ході дослідницької освітньої та управлінської діяльності в освітній установі.

5.5. Результати науково-дослідної, експериментальної роботи є інтелектуальною власністю дослідників. Беручи участь у програмі науково-дослідної, експериментальної роботи, дослідники безоплатно передають зразки розроблених матеріалів в обласну експертну раду для використання на користь розвитку освіти Донецької області. Обласна експертна рада визначає місце зберігання й порядок використання цих матеріалів. Публікація та комерційне використання матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється тільки з відома авторів.

5.6. Очікувані проміжні й підсумкові результати науково-дослідної, експериментальної роботи, включені в обласну цільову програму, фіксуються в організаційних планах на кожний рік та описуються у творчих завданнях для кожної освітньої установи.

6. Організаційно-правові та фінансово-економічні основи науково-дослідної, експериментальної роботи

6.1 Науково-дослідна, експериментальна робота в освітніх установах завжди пов'язана з деяким ризиком. Відповідальність за її можливі негативні наслідки розподіляється між засновниками та виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи відповідно до рівня їх компетенції. Повну відповідальність за ініціативну науково-дослідну, експериментальну роботу несуть засновник і керівник освітньої установи спільно з авторами й відповідальними виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.2. Дозвіл на експеримент дають органи управління освіти різних рівнів у рамках своєї компетенції на основі рекомендацій відповідних експертних рад.

6.3. Для включення в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи освітня установа подає в обласну експертну раду програму передбачуваного дослідження (експерименту) і заявку, завізовану засновником. Обласна експертна рада розглядає документи, що поступили, і при достатній актуальності й науковій обґрунтованості програми рекомендує надати установі статус кандидата в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи. Рішення експертної ради затверджується наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області.

6.4. Надання освітній установі статусу обласного експериментального майданчика здійснюється колегією управління освіти і науки раз на рік за підсумками щорічної експертизи ходу й результатів науково-дослідної, експериментальної роботи, що проводиться обласною експертною радою. Статус надається строком на один рік і може бути продовжений на такий же термін за підсумками наступної експертизи. Продовження терміну перебування у статусі експериментального майданчика обмежується тривалістю дослідження (експерименту), указаною в затвердженій обласною експертною радою програмі дослідження.

6.5. Статус обласного науково-методичного центру надається освітній установі, що успішно завершила експеримент, за умови високої значущості отриманих результатів для розвитку системи освіти Донецької області. Рішення про привласнення статусу науково-методичного центру ухвалюється колегією управління освіти і науки за представленням обласної експертної ради. Статус надається строком до двох років. Після закінчення даного терміну продовження терміну перебування у статусі науково-методичного центру не допускається. Щорічно науково-методичний центр звітує перед обласною експертною радою про хід реалізації проекту розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду.

6.6. Участь установи в обласній програмі науково-дослідної, експериментальної роботи припиняється:

 • після виконання освітньою установою програми дослідження (експерименту);
 • якщо установі не надається статус науково-методичного центру;
 • після виконання освітньою установою у статусі науково-методичного центру проекту впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • за рішенням керівництва освітньої установи чи його засновників, що приймається в односторонньому порядку, у разі неможливості з яких-небудь причин продовжувати участь у програмі;
 • за рішенням колегії управління освіти і науки, що приймається на основі рішення обласної експертної ради про недоцільність продовження науково-дослідної, експериментальної роботи в даній освітній установі, зважаючи на невиконання чи неякісне виконання установою своїх зобов'язань (творчого завдання, проекту впровадження тощо);
 • утрати актуальності дослідження, що проводиться, недотримання необхідних науково-методичних, кадрових, матеріальних та інших умов цієї діяльності.

6.7. Колегія головного управління освіти і науки має право надати освітній установі, яка закінчила дослідження (експеримент) у статусі обласного експериментального майданчика або яка успішно виконала проект упровадження у статусі науково-методичного центру, статус обласного експериментального майданчика на наступний термін за умови, що ця установа розробить програму нового дослідження (експерименту) і дана програма буде затверджена обласною експертною радою до закінчення попереднього терміну перебування установи в обласній програмі науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.8. Фінансування обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється засновниками освітніх установ-учасників програми. Підставою для відкриття фінансування є наказ начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області.

6.9. Кошти, програми, що виділяються засновником на фінансування, мають такі цілі:

 • установлення додаткових штатних одиниць;
 • установлення надбавок до заробітної платні виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • інші витрати, пов'язані з темою й напрямом науково-дослідної, експериментальної роботи (комп'ютери й оргтехніка, методична література, відрядження тощо).

6.10. Розмір надбавок до заробітної платні виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи та кількість додаткових штатних одиниць визначаються управлінням освіти і науки залежно від статусу науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.11. Засновник має право вводити інші штатні одиниці, а також збільшувати розмір надбавок виконавцям за наявності необхідних засобів і доцільності з погляду науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.12. Гімназії й ліцеї, що одержують доплату через свій статус, можуть користуватись тільки одним видом доплати (гімназичної або науково-дослідної, експериментальної роботи).

6.13. Звіти про зміст, обсяги виконаних робіт відповідно до творчих завдань та організаційного плану щорічно розглядаються обласною експертною радою і подаються на затвердження колегії управління освіти і науки.

6.14. Право розподілу та перерозподілу оплати учасникам науково-дослідної, експериментальної роботи надається керівнику освітньої установи на основі коефіцієнта трудової участі за узгодженням з науковим керівником. Перерозподіл проводиться за підсумками роботи не частіше ніж один раз на квартал. Максимальний розмір доплати виконавцю науково-дослідної, експериментальної роботи за наслідками перерозподілу не може перевищувати 35 % від посадового окладу.

6.15. Керівництво освітньої установи є адміністративним керівником і відповідальним виконавцем науково-дослідної, експериментальної роботи і несе відповідальність за раціональне й ефективне використання ресурсів і фінансових коштів, відпущених на виробництво науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.16. З метою координації дослідницької роботи освітніх установ-учасників науково-дослідної, експериментальної роботи між собою і з установами вищої й додаткової професійної освіти на базі груп освітніх установ, що ведуть дослідження на споріднену тематику, можуть створюватись творчі лабораторії, діяльність яких регламентується окремим положенням.

6.17. Фінансування діяльності творчих лабораторій науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється відповідно до їх цілей і завдань засновниками освітніх установ, що входять до їх складу.

7. Науково-педагогічні основи науково-дослідної, експериментальної роботи

7.1. Інтеграція науково-дослідної, експериментальної роботи в систему наукового виробництва міста, області, регіону в цілому здійснюється у формах:

 • координації наукових досліджень у рамках загального плану науково-дослідної, експериментальної роботи освітніх установ області;
 • експертизи та рецензування програм і наукових звітів про науково-дослідну, експериментальну роботу;
 • проведення досліджень спільно зі спеціалізованими науково-дослідними установами (кафедрами та лабораторіями ВНЗ, науково-дослідними інститутами);
 • акумуляція в координаційному центрі сигнальної інформації про проблеми, теми, найбільш значні результати науково-дослідної, експериментальної роботи, доступної для потенційних користувачів, замовників і партнерів по проведенню спільних досліджень.

7.2. Рецензування матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться науковцями та педагогами-практиками. Воно організується авторами робіт, що рецензуються, та адміністрацією експериментальних освітніх установ.

7.3. Експертиза документів і практичних результатів науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється обласною експертною радою. Експертиза проводиться з метою вирішення питань про фінансування науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі, про якість освоєння виділених на ці цілі коштів, про ступінь пріоритетності окремих тем і проблем при формуванні обласної програми науково-дослідної, експериментальної роботи тощо.

7.4. Важливою умовою науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах є кваліфікована наукова підтримка. Наукова підтримка науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється у формах наукового керівництва й наукового консультування.

7.5. Науковим керівником обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи є голова обласної експертної ради, який призначається щорічно наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області. Науковий керівник програми здійснює координацію всіх педагогічних досліджень у масштабах області.

7.6. Науковим консультантом обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи є заступник голови обласної експертної ради. Науковий консультант здійснює консультування освітніх установ-учасників науково-дослідної, експериментальної роботи із загальнопедагогічних і методологічних питань організації та проведення науково-дослідної роботи в освітніх установах Донецької області.

8. Наукове керівництво науково-дослідною, експериментальною роботою в освітніх установах

8.1. Наукове керівництво науково-дослідною, експериментальною роботою в освітніх установах здійснюється науковими співробітниками.

8.2. Науковий співробітник науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі - це фахівець, що володіє методологією й методиками психолого-педагогічних досліджень, знайомий із практикою та науковою літературою з проблем дослідження, який проводиться, і здатний очолити наукову діяльність працівників освітньої установи, організовану з метою вирішення наукових і науково-практичних завдань, що стоять перед ним.

8.3. Робота наукового співробітника в освітній установі організується на основі договору або трудової угоди. Освітня установа в особі директора виступає в ньому як замовник, а науковець - як виконавець функцій, що покладаються на нього.

8.4. Діяльність наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи припиняється при закінченні терміну договору, а також:

 • за ініціативою вищої організації;
 • при рішенні управління освіти і науки про закриття експерименту, припинення науково-дослідної, експериментальної роботи, вилучення зі штатного розкладу освітньої установи посади наукового співробітника;
 • за ініціативою адміністрації освітньої установи при недотриманні науковим співробітником науково-дослідної, експериментальної роботи умов договору або при невиконанні ним своїх функціональних обов'язків;
 • за ініціативою наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • при недотриманні керівництвом освітньої установи умов договору та при нездатності адміністрації освітньої установи створити необхідні для науково-дослідної, експериментальної роботи умови.

8.5. Функції наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи.

Науковий співробітник:

 • здійснює загальне керівництво виконанням науково-дослідної роботи в установлені терміни з високою якістю;
 • за узгодженням з керівництвом освітньої установи формулює творче завдання на проведення науково-дослідної, експериментальної роботи, визначає необхідні для його виконання матеріальні, організаційні, кадрові та інші умови;
 • розробляє програму та плани науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • спільно з освітньою установоюбере участь у визначенні складу виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи з числа працівників освітньої установи;
 • координує діяльність виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • організує аналіз та узагальнення результатів науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • при необхідності коректує плани та програми науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • представляє на засіданнях обласної експертної ради звітні матеріали та документи науково-дослідної, експериментальної роботи спільно з керівниками освітньої установи;
 • консультує виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи в підготовці результатів проведеної роботи до публікації;
 • оцінює якість оформлення результатів досліджень у вигляді наукового звіту чи в іншій установленій формі;
 • у випадку, якщо це передбачено планом і програмою досліджень, науковий керівник займається також питаннями впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи у практику роботи освітньої установи.

8.6. Права наукового співробітника.

Науковий співробітник має право:

 • брати участь у розв'язанні будь-яких наукових, організаційних і фінансових питань, пов'язаних з виконанням його функцій;
 • спільно з керівником освітньої установи, заступником директора з науково-методичної роботи формулювати деталі творчого завдання на проведення науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • визначати умови роботи виконавців і характер відносин з ними у процесі науково-дослідної, експериментальної роботи, брати участь у вирішенні питань матеріального та методичного забезпечення досліджень;
 • бере участь в узгодженні всіх рішень, що ухвалюються в освітній установі та стосуються науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7. Відносини наукового співробітника з іншими суб'єктами науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7.1. Відносини з керівництвом освітньої установи.

Науковий співробітник:

 • визначає в результаті угоди з керівництвом освітньої установи тему, проблему, терміни, передбачувані результати науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • отримує повноваження на організацію й управління науковою діяльністю виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи з числа працівників освітньої установи;
 • на прохання керівництва освітньої установи знайомиться його з організаційною документацією й попередніми результатами науково-дослідної, експериментальної роботи;
 • передає керівництву освітньої установи остаточні результати науково-дослідної, експериментальної роботи у формі, визначеної угодою й зафіксованої в організаційній документації науково-дослідної, експериментальної роботи.

Керівник освітньої установи:

 • видає наказ (розпорядження) про організацію науково-дослідної, експериментальної роботи; про учасників науково-дослідної, експериментальної роботи; про звітність науковому співробітнику конкретних виконавців;
 • створює необхідні для проведення науково-дослідної, експериментальної роботи умови.

8.7.2. Відносини з виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи. Науковий співробітник спільно з виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи планує їх роботу, формулює конкретні завдання, контролює хід та якість їх виконання, надає при необхідності консультативну й методичну допомогу.

Виконавці науково-дослідної, експериментальної роботи надають науковому співробітнику результати своєї роботи, зафіксовані в установленій ним формі для подальшої обробки та включення їх у підсумкові матеріали науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7.3. Відносини з обласною експертною радою з науково-дослідної, експериментальної роботи.

Науковий співробітник представляє на засіданнях обласної експертної ради звітні матеріали та документи науково-дослідної, експериментальної роботи, надає в експертну раду, з її вимоги організаційно-технічну документацію науково-дослідної, експериментальної роботи, а також при необхідності забезпечує доступ членів ради на експериментальні майданчики.

Експертна рада дає висновок про відповідність характеру роботи вимогам методології педагогічних досліджень, що проводиться науковим співробітником, при необхідності виробляє рекомендації з її вдосконалення або виступає з пропозицією в управління освіти і науки про її припинення.

8.8. Відповідальність наукового співробітника.

8.8.1. Науковий співробітник науково-дослідної, експериментальної роботи несе посадову відповідальність перед керівництвом освітньої установи:

 • за якість програми науково-дослідної, експериментальної роботи, обґрунтованість вибору пропонованих для її реалізації засобів і методів;
 • за своєчасне та якісне виконання науково-дослідним колективом наміченої програми науково-дослідної, експериментальної роботи, якість отриманих результатів.

8.8.2. Науковий співробітник несе моральну відповідальність:

 • за можливі негативні наслідки науково-дослідної, експериментальної роботи для учнів;
 • за дотримання норм педагогічної та наукової етики в ході науково-дослідної, експериментальної роботи, пошану авторських прав членів дослідницького колективу;
 • за коректність використання результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі.

Освіта.ua
05.07.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев