Зміст та форми квалітативної освіти

У сучасних умовах усе більшого значення набуває проблема професійної компетентності адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл. Інноваційні процеси, що відбуваються в освітній системі, затребували нових знань, нових підходів до рішення проблем, які виникають у їх ході

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ТЕМ СТАЦІОНАРНОГО ВСТУПНОГО КУРСУ

Тема 1. Наукові основи постановки та рішення проблеми забезпечення якості освіти на рівні освітньої установи

Системологічні засади освітніх систем.

Загальна характеристика кваліології як триєдиної науки про якість. Теоретичні джерела й еволюція наукових поглядів на якість. Філософське трактування й обґрунтування поняття «якість освіти» як педагогічної та соціальної проблеми. Якість освіти в сучасній педагогіці. Методологічні аспекти постановки та рішення проблеми якості освіти.

Управління якістю в соціальних та економічних системах: досягнення й тенденції. Терміни та поняття якості й управління якістю в міжнародних стандартах якості ISO 9000 : 2000.

Концепція загального управління якістю (TQM) як основний напрям західної наукової школи в галузі якості. Характеристика основних тенденцій у менеджменті якості.

Загальна характеристика кваліметрії як науки про оцінку якості. Синтетична кваліметрія - новий етап у розвитку кваліметричних теорій. Педагогічна кваліметрія та кваліметрія освіти у складі предметних кваліметрій: досягнення, напряму розвитку.

Педагогічні системи управління якістю освітнього процесу в освітніх установах.

Огляд дисертаційних досліджень останніх років із напряму «якість освіти».

Тема 2. Якість освіти як найважливіший орієнтир у діяльності та розвитку освітньої установи

Якість освіти - підстава прогресивного розвитку нашого суспільства у XXI столітті. Квалітативні тенденції в освіті, їх прояв у теорії та практиці. Соціальний кругообіг якості. Місце й роль освітніх систем у соціальному кругообігу якості.

Загальна характеристика процесів розвитку системи освіти в Росії в аспектах реалізації ідеї якості освіти.

«Внутрішні» та «зовнішні» фактори й умови якості освіти, що забезпечуються освітньою установою. Система стандартів якості освіти, сформована в освітній установі. Проблеми забезпечення якості освіти в освітній установі в умовах її інноваційного розвитку. Реалізація освітньою установою прав і повноважень, зафіксованих у законі «Про освіту» та інших нормативних документах в аспекті забезпечення якості освіти.

Система формування вимог до якості освіти, що забезпечується освітньою установою. Модель національної премії у сфері якості.

Якість освіти в системі сучасних орієнтирів і пріоритетів розвитку й удосконалення освітніх установ. Досвід і досягнення вітчизняних освітніх установ у реалізації ідеї якості.

Тема 3. Системи забезпечення якості освіти в освітніх установах: нормативні основи, досвід упровадження та використання

Вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 до проектування та впровадження систем забезпечення (управління) якості в організаціях та установах. Проблема адаптації стандартів якості ISO стосовно задач упровадження систем забезпечення якості в освітніх установах.

Нормативно-методична документація з питань системи якості в освітній установі. Еволюція та критерії досконалості системи якості в освітній установі. Особливість «розгортання» робочих елементів системи якості в освітніх установах. Місце та роль системи якості в порівнянні з комплексом традиційних заходів і засобів забезпечення якості освіти на рівні освітньої установи.

Вітчизняний і закордонний досвід упровадження систем якості в освітніх установах.

Організаційні, управлінські, інформаційні й педагогічні аспекти системи забезпечення якості освіти в освітній установі (розподіл відповідальності, компетенції та повноважень, реалізовані види та функції управління якістю, функціонування інформаційних потоків тощо).

Основні підходи до створення механізму й органів сертифікації систем якості в освітніх установах.

Тема 4. Організаційні аспекти процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Відповідальність і компетенція керівників, фахівців, лінійних і функціональних органів (підрозділів) освітньої установи з питань самоаналізу системи забезпечення якості.

Організаційний механізм процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Зміст планування робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти. Залучення фахівців, експертів до виконання робіт із самоаналізу системи якості освітньої установи.

Застосування сучасних методів і форм координації, планування й виконання робіт при виконанні самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Особливості розробки робочої програми самоаналізу системи якості освітньої установи.

Тема 5. Комплексний аналіз і самооцінка системи якості освіти в освітній установі

Мета, задачі та мотиваційні підстави комплексного аналізу й самооцінки системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 до процедури самоаналізу системи якості організації (установи) та її робочих елементів, їх застосування по відношенню до освітньої установи.

Самоаналіз і самообстеження системи якості освіти в освітній установі у взаємозв'язку з різними варіантами її «зовнішнього» оцінювання й експертизи. Зміст й обсяг робіт із самоаналізу та самооцінки системи забезпечення якості освітньої установи в різних управлінських ситуаціях і на різних етапах її розгортання (упровадження).

Особливості аналізу та оцінки робочих елементів, документації системи забезпечення якості освіти в освітній установі, повноти її впровадження, ефективності й відповідності стандартам ISO. Проведення освітньою установою самообстеження при впровадженні системи якості на базі стандартів якості ISO серії 9000 : 2000.

Тема 6. Технології та методики, що застосовуються в ході виконання робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Напрями й особливості використання досягнень та апарату кваліметрії, предметних і спеціальних кваліметрій у ході виконання робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Тестові технології та методики у процедурах самоаналізу системи якості в освітній установі.

Використання методів формалізації, аналізу рішень, математичної статистики, експертизи, соціально-психологічного дослідження, контент-аналізу документальних джерел і педагогічного спостереження при проведенні самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Напрями технологізації та скорочення ресурсоємності робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Особливості технології самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів.

Технологія параметричного представлення об'єкта аналізу, побудови оціночно-діагностичних комплексів, експертно-аналітичних систем в інтересах самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Напрями й ефективність використання комп'ютерних технологій у процедурах самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Комплексні моніторингові дослідження у складі робіт із самоаналізу та самооцінки ефективності системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Тема 7. Інформаційні аспекти процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Основні напрями реалізації діагностичної інформації, отриманої в ході самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Інформаційні технології у процесі самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Методи отримання діагностичної інформації в ході здійснення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Організація збору, аналізу, представлення, інтерпретації й використання діагностичної інформації (система бланків, анкет, звітних та облікових документів; каталоги; комп'ютерні програми, бази даних і мережі; режими користування й порядок запиту аналітичної інформації). Документування результатів самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Технології прийняття управлінських рішень на базі використання аналітичної інформації, отриманої в ході самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Статистичні методи обробки діагностичної інформації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Способи та прийоми «згортання» аналітичної інформації. Застосування досягнень математики, кваліметрії й комп'ютерної техніки для аналізу, інтерпретації та представлення інформації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Тема 8. Питання різнобічного забезпечення робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Соціально-психологічні аспекти організації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Ресурсоємність робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Матеріально-технічне забезпечення процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Організаційно-методичне, нормативне й кадрове забезпечення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Визначення ефективності системи забезпечення якості освіти в освітній установі в ході її самоаналізу: система індикаторів, методика та формули для проведення розрахунків.

Заочний 298-годинний курс (курс самостійного навчання) поділяється на чотири етапи та припускає самостійне навчання слухачів за місцем їх професійної діяльності й виконання кваліфікаційної роботи як основної форми атестації слухачів за підсумками освоєння навчальної програми. Самостійне теоретичне навчання слухачів здійснюється за темами 1-8 вступного курсу й має на меті поглиблене та розширене освоєння окремих проблемних блоків, закріплення найбільш складних розділів і теоретичних положень, а також підготовку до виконання й захисту кваліфікаційної роботи.

Заключному, четвертому заочному курсу передує видача завдань на виконання кваліфікаційної роботи (форма завдання наведена в додатку 1 до програми). Вибір теми (напряму) для виконання кваліфікаційної роботи здійснюється слухачами самостійно, виходячи зі зразків їх тематики (додаток 2 до програми) та з урахуванням змісту своєї професійної діяльності. Курс самостійного навчання припускає одержання слухачами консультацій, довідкових, навчальних матеріалів у режимі дистанційного навчання.

У ході завершального, четвертого очного курсу, розрахованого на два тижні, слухачами здійснюються завершення та публічний захист кваліфікаційної роботи. У ході його здійснення проводяться індивідуальні консультації зі слухачами, а в разі потреби - групові консультації з метою розкриття та конкретизації найбільш складних методолого-теоретичних проблем, що виникли в ході виконання кваліфікаційних робіт.

На захист кваліфікаційної роботи приділяється друга година навчального часу. Захист припускає виклад слухачем основних положень, результатів і висновків по роботі у формі 20-хвилинної доповіді, виступ рецензента, відповіді слухача на запитання, публічне обговорення й оцінку роботи. Оцінка за виконання кваліфікаційної роботи виставляється з урахуванням таких критеріїв:

а) повнота відображення у кваліфікаційній роботі існуючих теорій, концепцій, підходів, використання методологічних положень і наукового апарату;

б) обґрунтованість вибору та ступінь повноти рішення дослідницьких задач;

в) ступінь значущості виконаної роботи, положень, висновків, методик, даних, розробок для освітньої практики, які вона містить;

г) самостійність слухача при виконанні кваліфікаційної роботи.

Додаток 1 до програми

ЗАВДАННЯ
на виконання кваліфікаційної роботи з курсу «Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів»

Шановні слухачі!

Як кваліфікаційну роботу за підсумками програми навчання вам пропонується виконати дослідження з напряму __________________________________________.

Вимоги до дослідження й оформлення кваліфікаційної роботи

1. Обсяг, структура, зміст й оформлення кваліфікаційної роботи

Обсяг кваліфікаційної роботи повинен складати 40-60 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків). Вона повинна складатися зі вступу, двох-трьох глав, висновку та списку використаної літератури. Усередині глав можуть виділятись параграфи та підпараграфи.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність роботи, розкрити її новизну, теоретичну та практичну значущість для освітньої практики, сформулювати задачі, об'єкт і предмет дослідження, відбити організацію й методи дослідження. Може бути сформульована гіпотеза дослідження.

Одна із глав роботи повинна бути присвячена теоретичному аналізу виділеної проблеми. У ній автор повинен показати різні аспекти та напрями рішення проблеми; на основі розгляду різних точок зору представити свою позицію та своє бачення її рішення.

Експериментальна глава (глави) повинна відбивати результати проведених слухачем експериментальних досліджень, містити узагальнені дані, їх опис та інтерпретацію, табличні та графічні форми представлення матеріалу, опис формул та інструментарію, за допомогою якого вони отримані (анкети, опитувальники, методики тощо).

В експериментальній главі повинні бути представлені констатаційні результати (формуючих) експериментів із перевірки гіпотези, може міститись опис розроблених автором методик, процедур, програм, проектів.

У висновку робляться необхідні узагальнення, формулюються висновки за результатами проведеного дослідження.

Оформлення кваліфікаційної роботи повинно відповідати вимогам діючих стандартів до машинописного тексту.

За необхідністю основний текст кваліфікаційної роботи може доповнюватись додатками, в які виноситься матеріал, що має допоміжне значення (таблиці, опис методик, форми анкет тощо).

2. Вимоги до організації та проведення досліджень

Дослідження з напряму кваліфікаційної роботи повинні бути проведені слухачем самостійно або під його безпосереднім керівництвом. Обсяг досліджень повинен забезпечувати повноту й усебічність рішення поставлених задач. У випадку проведення опитувань, експериментів обсяг вибірок повинен відповідати вимогам репрезентативності: склад груп, які залучаються до експериментів, перевірятись на однорідність, а результати експериментів - на вірогідність.

Експертне оцінювання повинне здійснюватися за загальноприйнятими процедурами або організовуватися з урахуванням наявних вимог до його проведення.

Неодмінною умовою експериментального блоку кваліфікаційної роботи повинен бути зв'язок проведених досліджень і виконуваних розробок з безпосередньою професійною діяльністю слухача.

Додаток 2 до програми

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА
кваліфікаційних робіт для виконання слухачами за підсумками засвоєння курсу «Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів»

1. Проведення освітньою установою самообстеження при впровадженні системи якості.

2. Оцінка й аналіз організаційного механізму управління якістю освітнього процесу в освітній установі.

3. Комплексний аналіз та оцінка системи якості школи в ході її державної атестації.

4. Оцінка й аналіз досконалості та ефективності основних адміністративних робочих процедур.

5. Оцінка й аналіз досконалості та ефективності процедур системи якості.

6. Оцінка й аналіз основних ресурсів освітньої установи, що забезпечують проведення політики у сфері якості.

7. Зміст і порядок проведення перевірки з метою внесення вдосконалень у хід навчальної роботи.

8. Перевірка й оцінка якості підготовки випускників освітньої установи.

9. Перевірка й оцінка якості основних результатів освітнього процесу.

10. Перевірка й оцінка якості основних результатів діяльності освітньої установи.

11. Методики та процедури самоаналізу в контурі управління якістю поточного функціонування освітньої установи.

12. Методики та процедури самоаналізу в контурі управління якістю розвитку освітньої установи.

13. Оцінка й аналіз внутрішньошкільного обліку та звітної документації.

14. Оцінка й аналіз документації, що регламентує процеси в рамках системи якості.

15. Оцінка й аналіз документації, що регламентує процедури (методики) у рамках системи якості.

16. Самоаналіз повноти реалізації в освітній установі заявлених політики й цілей у сфері якості.

17. Самоаналіз повноти актуалізації системи якості в освітній установі у зв'язку з різного роду змінами й умовами.

18. Самоаналіз повноти впровадження одного із двадцяти робочих елементів системи якості освітньої установи.

19. Самоаналіз гармонійності розвитку, зв'язків і взаємин основних елементів системи якості.

20. Самоаналіз основних етапів життєвого циклу найважливіших процесів у рамках освітньої системи школи.

21. Самоаналіз якості найважливіших результатів освітнього процесу за основними етапами життєвого циклу їх формування.

22. Аналіз та оцінка виконання в освітній установі вимог стандартів ISO до комплексного управління різноманітними процесами та видами діяльності.

23. Аналіз та оцінка ходу виконання в освітній установі програм якості.

24. Використання кваліметричних методик і процедур у ході самоаналізу й оцінки системи якості в освітній установі.

Автор: В. Панасюк

Освіта.ua
05.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев