Програма залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної діяльності

Сучасні умови вимагають об'єднання наукових досліджень і технологічних розробок. Наступає новий етап зв'язку науки та практики, він полягає в тому, щоб залучити вчителів до науково-дослідної діяльності, познайомити їх із технологією дослідження та навчити самостійно вирішувати науковим способом поточні шкільні проблеми

Обґрунтування проблеми

Народження нової педагогічної свідомості і нових навчальних технологій відбулося під впливом ряду історичних і соціальних змін. Особливості сучасної економічної і соціокультурної системи вимагають постійної зміни і відновлення характеру спрямованості освітньої та професійної підготовки. Передбачаються докорінні зміни існуючих стереотипів організації навчального процесу, його змісту, є потреба у розвитку творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності при переході від традиційних пасивних форм занять до нестандартних методів індивідуального навчання.

Досвід багатьох, особливо альтернативних, шкіл переконливо доводить, що виживають лише ті з них, котрі оволоділи дослідними законами та вміннями, та які проводять проблемні дослідження, що спрямовані на вирішення завдань педагогічної практики.

Методологія та технологія дослідної діяльності сильно просунулася вперед, перетворилась у самостійну галузь знання та стала реальним засобом управління таким складним організмом, як школа. З'явилась велика кількість інноваційних програм, авторських технологій і шкіл, альтернативних підручників. Поступово створюються організаційно-педагогічні умови, які узаконюють педагогічну творчість і спрямовують її на зв'язок педагогічної науки з практикою закладів освіти.

Згідно Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні значно поширилось поле вибору варіантів педагогічної діяльності. Зростання творчості підняло попит на педагогічну науку.

Зазнали зміни і структури внутрішньошкільного та позашкільного управління. В освіту прийшла теорія та практика ринкового менеджменту, з'явились психологи, соціологи, завідувачі методичними кабінетами, заступники директорів шкіл із науково-методичної роботи, навіть наукові консультанти з числа професійних учених-дослідників.

Це змінило інфраструктуру шкільної діяльності: збільшило прогнозуючу та діагностичну складові, тобто те, що зовсім недавно відносилось тільки до наукових функцій.

Школи включились у державну систему атестації педагогічних кадрів. Розпочалась розробка її програм, які базувались на знаннях науки та науковому усвідомленні своєї роботи кожним педагогом.

В Україні діє система ліцензування, акредитації та атестації закладів освіти. Це вимагає наукового проектування діяльності керівників цих закладів, розроблення концепцій, програм розвитку, освітніх програм, моніторингових служб.

Директори шкіл повинні вибирати теоретико-методологічні та технологічні засади управління як фактор самовизначення.

Школам запропоновано велику кількість управлінських технологій, що базувались на оцінці якості та дослідному підході.

У школах почали формуватися свої наукові кадри з числа директорів, їхніх заступників і вчителів. Захистивши дисертацію, ці науковці закладали основи нової системи професійного зростання педагога у середині самої школи, не входячи в інші структури.

У такому середовищі вчитель дійсно може професійно рости, змінювати свій педагогічний статус і оплату праці, не порушуючи структуру школи. При цьому, вчений став зв'язковою ланкою з науковими центрами та у значній мірі вплинув на зміни у стосунках школи з наукою.

У Національній доктрині розвитку освіти України було закладено концептуальні ідеї участі педагогічних працівників у науковій діяльності й інтеграції наукових досліджень з освітнім процесом.

Диференціація послуг науки для школи

Наука забезпечує:

 • обґрунтування, пояснення та перевірку на ефективність педагогічних ідей, які народжуються у школі;
 • прогнозування розвитку школи, її структур і спрямувань діяльності;
 • незалежну експертизу якості освіти, яку дає школа дітям;
 • створення моніторингу динаміки розвитку школи, дошкільного колективу;
 • інформування педагогічного колективу та сім'ї про результати психолого-педагогічних досліджень;
 • впровадження інновацій у педагогічний процес школи;
 • підвищення кваліфікації педагогів у сфері методологій і технологій дослідної діяльності;
 • розроблення пакетів документів щодо відкриття експериментального майданчика у закладі освіти та наукове керівництво ним;
 • проведення локальних досліджень конкретних проблем закладу освіти;
 • консультування з проблемних питань дошкільного навчального закладу та школи.

На даний момент наукова цінність дослідницької роботи вчителів шкіл відносно невелика. За даними наших досліджень, тільки 10,3% вчителів області мають високий, теоретико-методологічний рівень дослідження, 22,7% - методичний, 42,5% - технологічний.

Тим часом, сучасна школа стоїть на порозі глобальних змін, що охоплюють весь широкий спектр педагогічних проблем, і насамперед - професійну діяльність сучасного викладача-дослідника. Дослідження чинників спрямованості педагогічної діяльності на науково-дослідне навчання, проведене в навчальних закладах області (1200 респондентів), дозволяє констатувати, що:

 • 60% педагогів вважає, що науково-дослідна діяльність дозволяє актуалізувати самореалізацію і творчий розвиток особистості вчителя;
 • 12% - зв'язують дослідження з можливістю підвищення статусу навчального закладу;
 • 28% - із професійно-кваліфікаційним ростом учителя-дослідника;
 • 4% - із можливістю одержати якісно нове знання.

Серед труднощів, із якими стикається вчитель при організації науково-дослідної діяльності, педагоги назвали такі:

 • слабке володіння методологією наукового дослідження, недолік методичної, наукової, психолого-педагогічної, спеціальної літератури (62,5%);
 • велика завантаженість учителів, відсутність часу (41%);
 • перевага у традиційному навчанні репродуктивних методів, що вступають у протиріччя з дослідницькими методами (6,5%).

Були виявлені певні чинники, що сприяють науково-дослідній діяльності:

 • підвищення власного професійного рівня дослідницьких умінь і навичок (59%);
 • створення в навчальних закладах наукової школи як єдності науково-дослідної позиції, концептуальних підходів до розвитку творчості (9%);
 • удосконалювання педагогічних технологій розвитку наукової творчості учнів (32%).

Серед причин, що перешкоджають науковій роботі в освітньому процесі, були названі:

 • впевненість деяких педагогів, що наукова діяльність їм невластива;
 • наукообразність в освітньому процесі, тобто відірване від життя, схоластичне знання.

Зміні педагогічної свідомості вчителя

Концептуальні засади. Науково-дослідна робота - найбільш складний вид діяльності школи. За структурою, обсягом роботи та якістю вона дуже нагадує наукову діяльність. У цьому випадку школі необхідна якісна підготовка педагогічних кадрів і тісний зв'язок із вченими.

Сутність науково-дослідної діяльності міститься в створені та розробленні теоретичних засад і нових технологій, тобто у створенні нового наукового продукту, нового предмету педагогічної діяльності, який може бути науково розробленим і описаним. Така діяльність носить як методологічну, так і технологічну спрямованість.

Методологічне спрямування науково-дослідної діяльності пов'язане із самостійною розробкою закладом освіти нових педагогічних ідей, цілей, завдань, форм роботи, функцій, методів і принципів, закономірностей організації та проведення навчально-виховного процесу.

Це може бути розроблення концепції розвитку школи, моделей закладів освіти нового типу, моделей як способів організації життєдіяльності шкільного співтовариства, авторських програм, методик тощо.

Розроблення теоретичних положень і технології певної проблеми зобов'язує дослідника оволодіти методами наукового дослідження: узагальненням, абстрагуванням, ідеалізацією, моделюванням, систематизацією, інтеграцією та іншими. У педагога повинні бути розвинені рефлексія, інтуїція, передбаченість, дослідницьке чуття.

Мета та завдання програми

Мета програми:

 • створення системи залучення педагогічних працівників до експериментальної та науково-дослідної діяльності;
 • забезпечення розвитку професійної компетентності педагогів.

Завдання програми:

 • вивчення стану справ із дослідницької та експериментальної роботи шкіл регіону;
 • формування у педагогічних працівників мотивації щодо експериментальної та науково-дослідної роботи;
 • розробка методичних рекомендацій щодо здійснення експериментальної та наукової роботи у навчальному закладі;
 • підготовка вчителів до здійснення дослідницької, експериментальної роботи;
 • забезпечення цілеспрямованого процесу експериментальних, проектних досліджень освітніх систем;
 • створення умов для компетентного, дієвого, ефективного управління процесами розвитку школи, її переводу на новий якісний рівень, у здійсненні глибоких і системних інновацій;
 • концентрація та координація зусилля інноваційно налаштованих педагогів школи на пошук і реалізацію інноваційних ідей, організацію комплексних досліджень.

Принципи

Програма роботи облІППО щодо залучення педагогічних працівників до експериментальної та науково-дослідної діяльності будується на таких принципах:

 • наукова концептуальна обґрунтованість;
 • стратегічна спрямованість;
 • позитивна прогностичність;
 • орієнтація на розвиток і саморозвиток;
 • пошукова, творча спрямованість;
 • методична оснащеність;
 • співробітництво;
 • адаптивність;
 • ресурсозбереження.

Методологічні засади програми

 • концептуальні засади чинного законодавства і Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрини розвитку освіти, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державні освітні стандарти;
 • системний підхід;
 • особистісно зорієнтований підхід;
 • технологічний підхід;
 • стратегічно-цільове планування;
 • моделювання.

Механізм підготовки вчителя до експериментальної, науково-дослідної діяльності

Основне призначення професійно-педагогічного освіти - навчити педагогів вирішувати творчі педагогічні завдання. Процес професійного становлення майбутнього вчителя повинен, по можливості, моделювати задану структуру експериментальної, науково-дослідної діяльності. В основу побудови концепції підготовки вчителя до експериментальної, науково-дослідної діяльності були покладені системний, рефлексивно-діяльний і індивідуально-творчий підходи, що забезпечують побудову і функціонування цілісного процесу формування особистості вчителя.

З позицій системного підходу - усі ланки педагогічної освіти повинні максимально стимулювати прояв усіх компонентів експериментальної, науково-дослідної діяльності в їхній єдності.

Реалізація рефлексивно-діяльнісного підходу припускає розвиток здатності вчителя входити в активну дослідницьку позицію стосовно своєї діяльності і до себе, як її суб'єкта, з метою критичного аналізу, осмислення й оцінки її ефективності для розвитку особистості учня.

Індивідуально-творчий підхід виводить на особистісний рівень, що забезпечує виявлення і формування у вчителя творчої індивідуальності, розвиток у нього інноваційної свідомості, неповторної технології діяльності.

Процес підготовки вчителя до експериментальної, науково-дослідної діяльності стане керованим, якщо буде задовольняти низці спеціально організованих умов:

 • наступність усіх етапів багаторівневої педагогічної освіти;
 • орієнтація навчання на узагальнену модель підготовки вчителя до експериментальної, науково-дослідної діяльності;
 • психологічна діагностика готовності вчителя до даного виду діяльності;
 • формування в педагогів творчої активності і мотиваційно-цілісного ставлення до педагогічних досліджень;
 • взаємозв'язок методологічної, спеціальної, загальнопедагогічної, психологічної і методичної підготовки вчителя;
 • здійснення міжциклових і міждисциплінарних взаємодій, інтеграція знань у руслі загальних проблем наукових досліджень;
 • формування у педагогів експериментальної, науково-дослідної культури, сприйнятливості до нового;
 • забезпечення педагогічної практики у єдності з дослідницькою підготовкою;
 • вивчення і критеріальна оцінка динаміки освоєння експериментальної, науково-дослідної діяльності вчителя.

Етапи підготовки педагога до експериментальної, науково-дослідної діяльності

Перший етап - розвиток творчої індивідуальності вчителя, формування у педагогів здібності виявляти, формулювати, аналізувати і вирішувати творчі педагогічні завдання, а також розвиток загальної технології творчого пошуку: самостійне перенесення раніше засвоєних знань і умінь у нову ситуацію, бачення проблеми у знайомій ситуації, нової функції об'єкта, визначення структури об'єкта, бачення альтернативи розв'язання або його способу, комбінування раніше засвоєних способів діяльності в новій ситуації виниклої проблеми, розвиток критичності мислення.

Другий етап - оволодіння основами методології наукового пізнання, педагогічного дослідження. Ознайомлення педагогів із соціальними і науковими передумовами виникнення експериментальної роботи, її основними поняттями, творча інтерпретація альтернативних підходів до організації школи, вивчення основних джерел розвитку альтернативної школи, ознайомлення з різними типами інноваційних навчальних закладів тощо.

Третій етап - освоєння технології експериментальної, науково-дослідної діяльності. Ознайомлення з методикою упорядкування авторської програми, етапами експериментальної роботи у школі, участь у створенні авторської програми, аналіз і прогноз подальшого розвитку нововведення, труднощі впровадження.

Четвертий етап - практична робота на експериментальному майданчику щодо впровадження нововведення в педагогічний процес, здійснення корекції, відслідкування результатів експерименту, самоаналіз професійної діяльності. На цьому етапі формується дослідницька позиція вчителя як система його поглядів і установок щодо нововведення.

Зв'язковою ланкою усіх етапів є самоосвіта. Головним чинником експериментальної, науково-дослідної підготовки педагога є розвиток його індивідуального стилю діяльності.

Рефлексія у структурі експериментальної, науково-дослідної діяльності вчителя

Необхідним компонентом у структурі експериментальної, науково-дослідної діяльності є рефлексія, як пізнання й аналіз учителем явищ власної свідомості і діяльності (погляд на власну думку і дії з боку).

Рефлексія - це не просто знання або розуміння суб'єктом самого себе, але і його особистісні особливості, емоційні реакції і когнітивні (зв'язані з пізнанням) уявлення. Коли змістом цих уявлень виступає предмет спільної діяльності, розвивається особлива форма рефлексії - предметно-рефлексивні відношення.

Активізація рефлексивної позиції в експериментальній, науково-дослідній діяльності вчителя, безсумнівно, зв'язана з особистістю педагога, із його орієнтацією на саморозвиток. Джерелом цього процесу виступає система усвідомлених учителем протиріч у педагогічній діяльності, саме тому необхідно створювати у професійній діяльності такі ситуації, що актуалізували б рефлексивну позицію, формували позитивне самосприйняття, стимулювали процеси самоствердження.

Рефлексивна свідомість контролює процес побудови і перевірки тих або інших експериментів у школі, критично осмислює всі етапи діяльності. Є підстави припустити також, що науково-дослідна діяльність не завжди чітко усвідомлюється, принаймні, на етапі створення програм, цілей.

На наступному етапі рефлексивної діяльності вчитель аналізує себе, як суб'єкт, який корегує свою діяльність. Він здатний актуалізувати і формувати складні, адекватні розв'язуваній проблемі, шкали оцінювання; розуміти себе як людину, яка вирішує педагогічні завдання, конструктивно ставиться до своєї діяльності. У результаті рефлексії на успішне виконання діяльності, учитель із розвиненою «Я-концепцією» відчуває задоволення, упевненість, почуття свободи і щастя. Такий педагог самоутверджується як особистість, тому що знає, що здатний перебороти перешкоди особистісного і духовного росту на шляху досягнення мети. Він інтегрується в педагогічному суспільстві, передає іншим свої «знахідки», відповідає за свою експериментальну діяльність перед дітьми, керівниками, самим собою.

Показники готовності педагога до експериментальної діяльності:

 • здатність до самоорганізації;
 • здатність до самоаналізу, рефлексії;
 • здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення;
 • прагнення до творчих досягнень;
 • здатність до оцінювальних суджень.
 • опанування методології творчої діяльності;
 • володіння методами педагогічних досліджень;
 • здатність акумулювати досвід творчої діяльності інших педагогів;
 • здатність до співпраці та взаємодопомоги.

Управління експериментальною та науково-дослідною роботою педагогів шкіл

На рівні навчального закладу:

1. Виявлення ступеню готовності (мотиваційної, психологічної, інтелектуальної, інформаційної, технологічної) педагогічних працівників до експерименту та наукової роботи.

2. Широке розповсюдження у колективі цінностей розвитку школи у визначеному напрямі.

3. Створення у школі сприятливої дослідницької, експериментальної, творчої атмосфери.

4. Стимулювання участі в експериментальній, науковій роботі.

5. Прогнозування результативності дослідно-експериментальної роботи вчителів, які займаються науковою, експериментальною роботою.

6. Координація зусиль окремих інноваторів, дослідників чи груп, а також загальної спрямованості окремих ідей інноваційних проектів.

7. Здійснення зворотного зв'язку, підтримка, допомога вчителям, які експериментують.

8. Координація дій учителів школи, викладачів, які працюють за сумісництвом, співробітників науково-дослідних інститутів і створених у школі інтелектуальних функціональних служб, підрозділів (психологічної служби, кафедр тощо).

На рівні відділів освіти та методичних служб міста (району):

1. Піклування про підвищення професійного рівня та кваліфікації педагогічних працівників, які експериментують.

2. Здійснення контролю за роботою вчителів-дослідників, експериментаторів, якістю освіти учнів експериментальних класів, шкіл.

3. Надання у разі необхідності методичної допомоги вчителям, які займаються науковою й експериментальною роботою.

4. Матеріально-фінансове забезпечення експериментальної роботи (надання коштів для придбання науково-методичної літератури, на систематичні відрядження виконавців експерименту для консультування науковими керівниками і координаторами, для участі у конференціях, семінарах тощо).

5. Забезпечення розповсюдження позитивного досвіду вчителів-дослідників, експериментаторів, сприяння ефективному використанню результатів їх творчих пошуків.

На рівні головного управління освіти, облІППО:

1. Експертиза інноваційних та експериментальних проектів, програм, аналіз ходу їх реалізації, ефективності результатів у відповідності з цілями й завданнями, що стоять перед сучасною школою.

2. Створення алгоритмів складання дослідницьких програм з урахуванням умов і можливостей школи, призначенням здійснюваного дослідження.

3. Розробка відповідних спеціальних документів про порядок використання результатів досліджень, що є інтелектуальною власністю педагогів-дослідників.

4. Розробка критеріїв оцінки дослідної, експериментальної, наукової діяльності педагогів.

5. Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки педагога до здійснення наукової, дослідної, експериментальної діяльності.

Очікувані результати:

 • впроваджена система залучення педагогічних працівників до експериментальної, науково-дослідної роботи;
 • розроблено методичний супровід педагога щодо науково-дослідної роботи у навчальному закладі;
 • діє цілеспрямована, комплексна, керована система експериментальних досліджень освітніх систем;
 • зміцнені зв'язки у науковій діяльності інституту, методичних служб усіх рівнів і педагогів;
 • підвищується професійна компетентність педагогічних кадрів;
 • формується науковий педагогічний потенціал.

Основні напрями відстеження ефективності програми:

 • рівень педагогічних досліджень у навчальних закладах;
 • практична значущість експериментальної роботи вчителів;
 • вірогідність результатів експериментів;
 • рівень самореалізації педагогів;
 • узагальнення досвіду дослідницької діяльності у наукових статтях, навчальних посібниках, дисертаційних роботах;
 • якість управління науково-дослідною діяльністю педагогів на всіх рівнях.

Критерієм рівня підготовки вчителя до експериментальної та науково-дослідної роботи є модель учителя-експериментатора.

Управління програмою та контроль виконання

Організація виконання Програми покладається на обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методичні центри (кабінети) міст і районів області, інші органи управління, що визначені відповідальними у Програмі.

Освіта.ua
05.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев