Професійне зростання керівників шкіл

Реалії сьогодення показують, наскільки сучасному керівнику необхідні знання з теорії та практики управління. Це потребує нової професійної компетентності

Професійне зростання керівників шкіл

Модернізація освіти в Україні поставила на порядок денний спеціальну підготовку керівних кадрів до управління змінами. Саме інститут післядипломної педагогічної освіти як регіональний науково-методичний центр змушений вирішувати організаційні та змістовні питання, пов'язані з науково-методичним супроводом переходу закладів освіти на нову концептуальну модель 12-річної школи.

До словника директора закладу освіти увійшли поняття: стратегія; місія; державні стандарти; концепція; доктрина; проектування; моделювання, діагностика; освітній, шкільний, фінансовий менеджмент; інформаційно-комунікативні технології; комп'ютерна підтримка змісту освіти; компетентнісно зорієнтований підхід, які потребують нової професійної компетентності.

Щоби бути ефективним, управління закладом освіти має спиратись на сучасні наукові підходи, перспективний педагогічний досвід. Сучасна наука пропонує філософські моделі управління, які ґрунтуються на теорії управління людськими ресурсами. Це:

 • модель внутрішніх процесів як бюрократична структура, що підтримує існування організації (М.  Вебер);
 • модель людських відношень, яка побудована на врахуванні як потреб, так і можливостей людини (А. Маслоу, К. Адельфер);
 • модель конкурентних цінностей (Р. Уотерман). На думку автора, використання людського потенціалу в організації можливе за умов чітко сформованих цілей і цінностей;
 • модель стратегічних цінностей (Ансофф), побудована з орієнтацією на зовнішнє середовище, яке слугує ключовим індикатором стратегічної позиції організації.

Великого методологічного значення в управлінні набуває ідея багатоваріативності розвитку. Переоцінюється роль суб'єкта й об'єкта розвитку в бік більшої значущості суб'єкта, який перестає йти за природністю об'єкта, а формує для нього простір змін сам. Основні зміни методології управління пов'язані з його гуманізацією, що обумовлює інноваційний розвиток освіти, тому що, по-перше, реалізується принцип людиноцентризму як відображення нових тенденцій у динаміці сучасного світу, де розвиток особистості стає показником прогресу; по-друге, така спрямованість зумовлює необхідність перегляду значних, усталених норм освітньої діяльності школи, учителя, учня, управлінських структур.

Проблеми наукового управління актуальні для всіх освітніх установ. Від управлінської компетентності залежить і модернізація управлінської діяльності. Розуміння цієї проблеми має привести до визначення стратегії підвищення управлінської компетентності на регіональному рівні. Складовими такої стратегії в нашому регіоні є:

 • аналіз сучасної теорії управління;
 • аналіз складу управлінських кадрів;
 • визначення проблем управління на всіх рівнях;
 • визначення шляхів реалізації проблем (вибір стратегії підготовки кадрів, оформлення замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації, створення мотиваційного середовища для самоосвіти);
 • розробка цільової програми «Кадрова управлінська політика», структурним елементом якої є освітні навчальні програми для різних форм освіти управлінців - очних, дистанційних і самоосвіти.

Ефективність підвищення професійної компетентності залежить від якості освітніх навчальних програм, за якими відбувається підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Розробка освітніх навчальних програм для підвищення кваліфікації управлінських кадрів ґрунтується на підставі освітніх стандартів професійної кваліфікації як унормованої системи показників професійного та особистого розвитку. Такий стандарт складається із трьох частин:

 • перша - це зміст професійної управлінської підготовки, тобто освітня професійна програма;
 • друга - критерії (показники або вимірювачі) засвоєння змісту освіти;
 • третя - діагностика, або методика вимірювання засвоєння освітньої професійної програми.

В основу формування змісту професійної освіти керівних кадрів покладено: функціональний, системний, компетентнісно зорієнтований, діяльнісний підходи; сучасні наукові підходи до управління персоналом - управління персоналом як спеціальна функція менеджменту, управління персоналом як соціальною системою; кадрова політика та стратегія управління персоналом.

Серед пріоритетних напрямів облІППО постійно було, є й буде цілеспрямоване підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів.

Життєво необхідним стали корегування змісту та розробка нових навчальних планів курсів і семінарів для різних категорій керівних кадрів.

Зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів відбиває сутність принципів нової державної політики та виділені нами системоутворюючі принципи. В її складі гуманізація системи підвищення кваліфікації; системно-діяльнісний підхід; цілісність змісту та форми регіональної системи підвищення кваліфікації.

Розроблена нами структурна модель змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів являє цілісність, яка інтегрує в собі три складові: базовий стандарт професійної освіти, модель професійної компетентності та навчально-тематичний план, який скомпоновано у відповідності до професійних знань, умінь і продуктивної діяльності керівника закладу освіти.

Щороку Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує для різних категорій управлінців десятки навчально-тематичних планів і програм, опанування яких підвищує рівень управлінської компетентності. Тематика курсів різноманітна. У своїй основі вона має випереджальний характер. Це такі курси, як: «Освітній менеджмент» (1992 р.), «Управління закладом освіти на нових концептуальних засадах» (1997 р.), «Створення системи роботи з обдарованими дітьми» (2000 р.), «Управлінське забезпечення переводу закладу освіти в новий статут» (2000 р.), «Моніторинг як аспект управлінської діяльності» (2002 р.), «Технологія планування стратегічних змін» (авторські курси директора гімназії № 150 Пролетарської районної в м. Донецьку ради) (2002 р.), «Педагогічні інновації у вирішенні проблем практичної освіти» (2003 р.), «Управління науково-дослідною роботою в закладі освіти» (2004 р.), «Управління сільською школою» (2004 р.), «Вибір стратегій формування життєвих компетентностей» (2005 р.), «Технологія самоатестації закладів освіти» (2005 р.), «Технології формування життєвих компетентностей: практичні підходи» (2005 р.), «Організація профільного навчання в сучасній школі» (2006 р.), «Управління кадрами: сучасні наукові підходи» (2007 р.), «Контрольно-аналітична діяльність керівника закладу освіти в умовах демократизації управління» (2007 р.).

Для всіх тематичних курсів створено системно-дидактичні комплекси, які постійно оновлюються. Їх наявність у науково-методичних фондах відділів інституту сприяє організації самоосвітньої роботи під час курсів і в міжкурсовий період.

Зміст професійної підготовки - динамічно оновлювана система, джерелом якої є сукупність реалій, в яких він реалізується. Змістовна насиченість курсів підвищення кваліфікації формується на підставі:

а) висвітлення провідних напрямів у розвитку сучасної освіти, основних концепцій освітньої діяльності (гуманізації, демократизації освіти, компетентнісного навчання тощо), результатів наукових досліджень у галузі гуманітарних, природничо-наукових знань, сучасних педагогічних технологій, форм і методів засвоєння інформаційних технологій в освіті;

б) відкритості змісту освіти, можливості його коректування на підставі діагностики та самооцінки рівня інформаційних потреб керівників освітніх установ;

в) орієнтації змісту курсів на виявлення потреб для подальшої самоосвіти;

г) модульної побудови навчально-тематичних планів і програм, наявності інваріантних (незалежно від орієнтації на різні категорії спеціалістів) і варіативних модулів;

д) урахування вимог до кожної конкретної категорії управлінців, особливостей їх професійних попитів.

Дидактична цілісність змісту підвищення кваліфікації управлінських кадрів має інтегрувати в собі частини діяльнісної моделі здібностей людини, структури специфічних управлінських здібностей та видів діяльності, сукупності методів творчого розвитку інтелекту.

Традиційно постійною складовою діяльності облІППО є виявлений, узагальнений і використаний у процесі підвищення кваліфікації керівних кадрів досвід інноваційної діяльності закладів освіти. У 2007 році було оновлено банк інноваційного досвіду та визначено 62 заклади освіти, які отримали статус обласних базових шкіл з різних аспектів освітньої діяльності, таких як управління інноваційними процесами; запровадження освітнього моніторингу в управлінську діяльність; розробка та запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес; реалізація оздоровчої функції у школах здоров'я, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності. Спеціальна підготовка з питань управління планується для керівників обласних базових шкіл. Для них організовані постійно діючі семінари з актуальних проблем модернізації освіти, тренінги, до яких залучались науковці Донецького національного університету, Донецької державного університету, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти.

У роботі з керівними кадрами області визначено такі пріоритети:

 • підготовка керівників базових шкіл до засвоєння та застосування в управлінській діяльності інформаційно-комунікаційних технологій;
 • науково-методичний супровід реалізації нового проекту «Школа майбутнього» у 2008-2011 роках;
 • поширення мережі громадсько-активних шкіл і відслідковування ефективності їх діяльності;
 • експертна оцінка проектів «Демократична школа» та створення пілотних шкіл у цьому напрямі;
 • надання активної науково-методичної підтримки сільським закладам освіти;
 • підготовка керівників шкіл до запровадження зовнішнього незалежного тестування.

Визначені нами пріоритети в роботі з керівними кадрами є актуальними та мають усі підстави для їх реалізації.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти має потужний науково-практичний потенціал робітників, які забезпечують кожний напрям інноваційної управлінської діяльності.

Автор: О. Чернишов

Освіта.ua
05.05.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев