Концептуальні засади модернізації управління освітою

Сучасні тенденції розвитку освіти здійснюють системоутворюючий вплив на модернізацію освіти у стратегічному напрямі, який визначає держава, а також надають імпульс для подальшої розбудови освіти на регіональному рівні

Концептуальні засади модернізації управління освітою

Проблема модернізації системи управління на державно-громадських засадах є загальнонаціональною. Освіта Донеччини є складовою загальнодержавної системи. Модернізація освіти Донецької області ґрунтується на врахуванні позитивних надбань регіональної системи освіти й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства та ринку праці.

Державна освітня політика за умов побудови громадянського суспільства повинна:

 • мати системний характер, бути тільки комплексною та охоплювати всі сфери людської життєдіяльності;
 • ґрунтуватись на власних матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсах; використовувати інвестиційний потенціал європейської спільноти та внутрішньошкільних джерел;
 • створювати умови для вирішення освітніх потреб і проблем населення;
 • залучати громадські організації до управління національною освітою;
 • сприяти та забезпечувати формування загальнолюдських і національних цінностей.

У відповідності з вище означеними орієнтирами формується й регіональна освітня політика.

Програмою розвитку освіти Донецької області на 2007-2011 роки визначено такі пріоритети:

 • зорієнтованість регіональної освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;
 • взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, професійних, творчих спілок та асоціацій, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням регіональної специфіки й наявного потенціалу;
 • упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля й упродовж усього життя людини;
 • сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості;
 • комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;
 • створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;
 • інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальних закладах області різного рівня акредитації та форм власності.

Складовими комплексної системи обласної освіти як соціокультурного феномена має стати гуманістична тріада сучасної філософії освіти «людина-освіта-культура». Базовими принципами реформування регіональної освіти є:

 • гуманізація, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності, розвиток здібностей дітей, учнів, студентів і задоволення їхніх освітніх потреб, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей;
 • демократизація, спрямований на розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;
 • розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідна ідея освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя, викладача на особистість дитини, учня, студента (активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей, учнів, студентів; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);
 • оздоровча функція освіти, який є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб'єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;
 • підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

Модернізована система освіти області спрямована на забезпечення оптимальних умов функціонування освітянської галузі, створення системного механізму саморегуляції, вибору стратегічних напрямів розвитку.

В основу вибору стратегічних напрямів розвитку освіти області покладені ідеї взаємодії між системою та її зовнішнім середовищем, ідеї педагогіки життєтворчості, пріоритети освіти в навчанні протягом усього життя, визначені положенням Меморандуму комісії Європейського співробітництва (30 жовтня 2000 р.), документами зустрічі Великої вісімки у сфері освіти (1-4 квітня 2006 р.), підсумковими документами самміту «Групи вісімки» «Освіта для інноваційних суспільств у XXI столітті» (16 липня 2006 р.).

Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

 • запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості школяра та студента;
 • організація профільного навчання у старшій школі;
 • запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти в навчальний процес школи, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 • розробка стратегії мовного прориву в системі неперервної освіти області;
 • упровадження моніторингу якості освіти учнів і студентів у контексті зовнішнього незалежного оцінювання.

Умовами реалізації стратегічних напрямів Концепції є запровадження низки нових педагогічних та управлінських технологій:

 • перехід до концептуальної форми розвитку освіти на всіх рівнях (навчального закладу, району, закладів міського підпорядкування, міста, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу);
 • упровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти);
 • організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги;
 • упровадження альтернативних моделей управління (проектне, неформальне, інтегративне тощо);
 • оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів управлінської діяльності;
 • організаційне та функціональне оновлення науково-методичної служби;
 • реальне забезпечення відкритості й доступності освітньої галузі перед громадськістю.

Виконання програми дасть можливість забезпечити перехід регіональної освіти на новий якісний рівень, що сприятиме:

створенню в регіоні цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному реалізувати власні освітні потреби та забезпечить безперервність освіти;

 • становленню компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності змістових, особистісних та управлінських складових;
 • створенню більш ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній людині можливості повноцінного саморозвитку;
 • формуванню в дітей і молоді Донбасу національної самоідентифікації з метою консолідації громадян у цілісний суспільний організм, об'єднання українського суспільства;
 • розвитку високоякісної базової, професійно-технічної, вищої освіти та тендерної рівності в освіті;
 • упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;
 • формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
 • вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;
 • створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;
 • забезпеченню рівних можливостей в освітянському просторі випускників сільських і міських шкіл;
 • упровадженню високих освітніх стандартів з метою інтеграції випускників професійної та вищої школи в загальноєвропейський та світовий освітній простір.

Розробка концептуальних засад стратегії розвитку регіональної освітньої системи пов'язана з комплексним типом досліджень у філософії, педагогіці, економіці, теорії управління.

Наукове обґрунтування нової системи управління освітою, розробка комплексних систем управління якістю освіти на регіональному, місцевому рівнях з урахуванням усіх об'єктів і суб'єктів освітньої галузі є одним зі шляхів реалізації стратегічного завдання розвитку процесу управління освітою «перехід від державного до державно-громадського управління, чітке розмежування функцій між центральними, регіональними і місцевими органами управління; забезпечення навчально-виховних закладів і наукових установ; утвердження у сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, суспільства й держави».

Удосконалення управління освітою є сьогодні майже не єдиним резервом школи, який, не вимагаючи значних матеріальних витрат, здатний радикально покращити ситуацію в освітній сфері шляхом оптимізації діяльності всіх його компонентів.

Сучасна філософія визначає пріоритетними в освіті розвиток людини та її діяльність як засіб цього розвитку. Діяльність і розвиток необхідно спрямовувати шляхом, який узгоджує вимоги людини, суспільства й ураховує реальні обставини в конкретному регіоні.

Педагогіка дає нам нову парадигму освіти, яка виражається її спрямованістю на якість життя людини, суспільства в цілому.

Зміни в економіці України та тенденції розвитку виробничих відносин свідчать, що реалізація регіональних освітніх програм можливо тільки за умов змін у системі бюджетного фінансування та залучення позабюджетних коштів.

Саме ці обставини враховувались при розробці програми розвитку освіти Донецької області на 2007-2011 роки, яку ми розглядаємо як нормативно-прогностичну модель розвитку регіональної системи освіти.

Автор: Ю. Соловйов

Освіта.ua
05.03.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев