Положення про науково-дослідну лабораторію освітньої установи

Усі види лабораторій за своєю суттю є науково-дослідними лабораторіями і виконують роль творчих об'єднань, що займаються науково-дослідною діяльністю визначеної спрямованості

У сучасних освітніх установах, що працюють у режимі розвитку, існують:

 • науково-практичні лабораторії, створені з метою координації впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи;
 • діагностичні лабораторії, що призначені для відстеження результатів (показників) розвитку школи протягом тривалого часу, забезпечення дослідницького підходу до контролю процесу перспективного розвитку школи, функціонуючої в інноваційному режимі;
 • навчально-дослідницькі лабораторії, створені з метою науково-методичного забезпечення інноваційних програм.

1. Загальні положення

1.1. Лабораторія є науково-дослідним підрозділом інноваційної освітньої установи, в якій розвиток став об'єктивною необхідністю, а поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою - нормою діяльності педагогічних працівників, які освоюють нові освітні галузі, нові методи роботи, нові технології. Вона може бути тимчасовим структурним підрозділом науково-методичної служби освітньої установи, що здійснює дослідження пріоритетних проблем освітньо-виховного процесу. Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів розвитку освітньої установи, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.

1.2. Науково-дослідна лабораторія (далі - лабораторія) здійснює експериментальну роботу у природних умовах на основі поєднання освітньо-виховного процесу з науковим дослідженням, обов'язково планованим (проектованим), керованим і контрольованим.

1.3. Лабораторія сприяє формуванню й утвердженню особистісно зорієнтованої розвивальної педагогіки, формує за допомогою нових освітніх технологій новий тип масової практики й одночасно може бути експериментальною площадкою для підготовки педагогів-дослідників, учителів-експериментаторів.

1.4. Діяльність лабораторії будується на основі Конституції, Закону «Про освіту», рішень Уряду, регіональних і територіальних органів управління освіти, Конвенції про права дитини, Типового положення «Про освітню установу», статуту й локальних правових актів школи.

2. Мета, задачі, зміст діяльності

2.1. Мета створення та роботи лабораторії - забезпечити умови для переведення школи з інноваційного режиму розвитку в експериментальний (науково-дослідний) режим на основі програмно-цільового підходу до управління розвитком.

2.2. Основними задачами діяльності лабораторії є:

 • вивчення потреб дітей та їхніх батьків у різних видах і формах освіти, її спрямованості та змісту;
 • вивчення інноваційних процесів, що відбуваються у школі (та поза нею), науково-методичне забезпечення переведення їх у режим експериментальної роботи з розвитку освітньої установи;
 • проведення діагностичних досліджень стану освітньо-розвивальних процесів та їх впливу на формування особистості учня й педагога;
 • розробка умов успішної адаптації нових освітніх програм, навчальних посібників, технологій, гнучких структур випереджальної освіти дітей та ін.;
 • аналіз педагогічного досвіду вчителів і розробка методик з його використання;
 • розробка експериментальних освітніх програм (у тому числі авторських), наукових гіпотез і концепцій розвитку змісту навчальних предметів, раціональних режимів навчання, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів освітніх технік і технологій, а також програм дослідницьких моніторингових робіт;
 • розробка концепцій (концептуальних моделей) і програм науково-дослідного експерименту й надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розробці та проведенні індивідуальних експериментально-дослідницьких робіт, моделюванні уроків, навчально-пізнавальних ситуацій та ін.

2.3. Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей та окремих показників протягом тривалого періоду розвитку школи, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку окремих компонентів цілісного педагогічного процесу, рішення задач найближчої перспективи (2-3 роки). Обов'язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:

 • пошук шляхів удосконалення методичної роботи;
 • визначення напрямів експериментальної роботи;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня навченості й вихованості учнів, педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів, ходу експерименту та його результатів.

3. Організація науково-дослідної діяльності

3.1. Науково-дослідна лабораторія очолюється науковим керівником із числа педагогічних працівників освітньої установи, який має досвід науково-дослідної й інноваційної діяльності, учений ступінь (доктора, кандидата наук) або звання (професора, доцента). Науковий керівник лабораторії призначається директором школи та затверджується педагогічною радою.

Припустиме призначення завідувача лабораторією з числа педагогічних працівників, які не мають ученого ступеня та звання, але володіють досвідом науково-дослідної роботи, організації експериментальної діяльності. У цьому випадку наукове керівництво змістовною частиною науково-дослідних робіт здійснюється науковим консультантом, запрошеним у школу з наукової установи чи ВНЗ.

Керівник лабораторії:

 • безпосередньо керує всією роботою й несе відповідальність за стан і результати науково-дослідної діяльності лабораторії;
 • формує план науково-дослідних робіт, представляє його на затвердження педагогічної ради, організує й очолює роботу з його виконання;
 • підтримує ініціативи, інноваційну й експериментальну діяльність педагогічного колективу, керує авторськими роботами й організує їх упровадження у практику;
 • піклується про створення необхідної науково-методичної та матеріально-технічної бази лабораторії, розпоряджається всіма матеріальними ресурсами лабораторії в межах затверджених планів і кошторисів, а також залучених ініціативних засобів;
 • аналізує стан кадрового потенціалу, підбирає кадровий склад лабораторії, розподіляє обов'язки, види та форми діяльності членів лабораторії.

3.2. Зміст науково-дослідної та методичної роботи лабораторії визначається її членами, керівництвом лабораторії й освітньої установи та обговорюється на педагогічній раді.

Проблемні напрями діяльності лабораторії можуть координуватись науково-методичними центрами (інформаційно-методичними та іншими подібними структурами), створеними при територіальних (регіональних) органах управління освіти, та входити в загальну програму розвитку освіти в регіоні, держави та ін.

Лабораторія також може виконувати замовлення з розробки науково-методичного забезпечення освітньо-виховних процесів (навчальних програм, педагогічних методик і технологій, освітніх систем і т. п.).

3.3. Кадровий склад лабораторії визначається штатним розкладом, що включає не менше п'яти штатних одиниць - науковий керівник або науковий консультант, який має учений ступінь, педагог-дослідник (або завідувач лабораторії), учителі-експериментатори.

Науково-дослідні роботи виконуються:

а) учителями, психологами, іншими педагогічними працівниками, які володіють педагогічною майстерністю, уміють аналізувати та нормувати власну роботу, спостерігати та фіксувати результати, створювати свої власні навчальні, розвивальні методики й адаптувати їх для масової практики і т. п.;

б) ученими, запрошеними ззовні;

в) аспірантами, які працюють над дисертаціями з проблем, що відповідають проблематиці досліджень лабораторії;

г) студентами в порядку виконання курсових і дипломних робіт і проектів, а також інших дослідницьких робіт;

д) іншими кадрами, що мають інтерес і здібності до проведення науково-дослідної роботи з проблем, розроблюваних лабораторією.

3.4. Науковий керівник (завідувач лабораторії) представляє науково-методичній раді освітньої установи аналітичну довідку-звіт про діяльність лабораторії за підсумками року роботи, а також короткі інформаційні звіти (усні чи письмові) по завершенню етапів дослідницьких робіт.

Аналітична довідка включається в загальний звіт про роботу освітньої установи.

3.5. По завершенню програми експериментально-дослідницької роботи науково-дослідна робота представляє повний звіт за результатами досліджень із визначенням перспектив подальшої діяльності або рішенням про закриття лабораторії.

Підсумковий звіт про науково-дослідну діяльність лабораторії розглядається й затверджується на педагогічній раді, представляється для обговорення й оцінки на раді науково-методичного центру міського управління освіти.

4. Засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення

4.1. Фінансування лабораторії здійснюється в межах наявних бюджетних фінансових асигнувань освітньої установи та за рахунок залучення додаткових засобів.

4.2. Залучення додаткових засобів здійснюється на муніципальному та внутрішньошкільному рівнях - як додаткові бюджетні засоби, виділені на розвиток освіти; засоби від платних освітніх послуг; засоби спонсорів, громадських організацій, підприємств та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. Можливе фінансування за програмно-цільовим принципом.

4.3. Керівництво школи та лабораторії створює необхідну для виконання науково-дослідних робіт матеріально-технічну базу, забезпечує постійне вдосконалення матеріально-технічної бази лабораторії, а також підбір приміщень для її діяльності.

4.4. Лабораторії надається в межах затверджених для неї планових витрат та інших засобів оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування й науково-методичної літератури; усі бухгалтерські операції та бухгалтерський облік здійснюються через бухгалтерію установи територіального відділу освіти.

4.5. За розробку авторських навчальних програм, педагогічних технологій, методик і т. п. здійснюються додаткова матеріальна винагорода та стимулювання відповідно до чинного законодавства і фонду заробітної плати.

4.6. При наявності досліджень, що мають перспективне значення для розвитку освіти та створення нових освітніх практик, лабораторія освітньої установи може претендувати на статус міської експериментальної освітньої площадки.

5. Ліквідація науково-дослідної лабораторії

Ліквідація науково-дослідної лабораторії здійснюється з ініціативи освітньої установи або за пропозицією вищого органу з вичерпною аргументацією причин закриття відповідно до законодавства.

Освіта.ua
05.08.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев