Умови некомерційного партнерства піклувальної ради

Піклувальна рада створюється як організація некомерційного партнерства для надання допомоги та сприяння освітній установі у справах виховання, навчання, поліпшення умов та побуту вихованців

1. Загальні положення

1.1. Піклувальна рада (далі іменована рада) створюється з ініціативи засновників як організація некомерційного партнерства для надання допомоги та сприяння освітній установі у справі виховання, навчання, поліпшення умов життя та побуту вихованців.

1.2. Рада діє відповідно до чинного законодавства, законів «Про благодійну діяльність і благодійні організації», «Про некомерційні організації», установчої угоди та дійсного статуту.

1.3. Рада є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

1.4. Засновниками, членами ради можуть бути фізичні та юридичні особи. До її складу можуть входити представники виконавчої влади, громадських, благодійних організацій, фондів, підприємств різних форм власності.

Засновниками є:

 •   ,
 •   ,
 •   ,

1.5. Рада має укладати від свого імені договори, отримувати майнові й немайнові права та нести обов'язки, що відповідають цілям діяльності, передбачені дійсним статутом, може бути позивачем і відповідачем у народному, арбітражному та третейському судах.

1.6. Рада має відособлене майно на самостійному балансі, розрахункові, валютний рахунки та інші необхідні реквізити.

1.7. Рада відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном.

1.8. Термін діяльності ради не обмежений.

2.9. Юридична адреса ради:

 •  

2. Цілі діяльності

2.1. Рада створюється як одна з форм самоврядування із захисту прав та інтересів дітей з метою:

 • створення необхідних умов життя, виховання й навчання;
 • створення умов для організації первісної трудової підготовки, допрофесійної підготовки;
 • створення умов для розвитку творчої активності педагогічного колективу, спрямованої на виявлення й розвиток здібностей особистості, ефективної реалізації її творчого, інтелектуального та фізичного потенціалу;
 • сприяння в роботі з удосконалення навчально-виховного процесу, створення умов для додаткової освіти вихованців; надання допомоги у проведенні оздоровчих заходів;
 • сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази, благоустрою приміщень і територій, устаткування майстерень, організації роботи підсобного господарства, будівництві, ремонті житлових будинків, квартир для вихованців;
 • надання допомоги в поліпшенні умов роботи педагогічного й обслуговуючого персоналу.

3. Види діяльності

3.1. Надання всебічної, у тому числі благодійної, допомоги освітній установі, педагогічному й обслуговуючому персоналу.

3.2. Участь у науковому, виробничому, правовому, фінансовому, матеріально-технічному та іншому забезпеченні проектів і програм.

 • .

3.3. Створення самостійно або разом з українськими та закордонними партнерами агрошкіл, шкіл бізнесу, інших об'єднань, товариств, акціонерних товариств і т. д.

3.4. Захист прав та інтересів працівників. Формування у вихованців здорового способу життя.

3.5. Установлення премій і стипендій ради вихованцям, педагогам, вихователям.

3.6. Виробничо-комерційна діяльність для досягнення цілей ради.

3.7. Інші види діяльності, що не заборонені діючими законодавчими актами.

4. Джерела формування майна піклувальної ради

4.1. Джерелами формування майна ради є:

 • благодійні пожертвування (у тому числі ті, що мають цільовий характер, надані громадянами або юридичними особами у грошовому чи матеріальному вигляді);
 • доходи від платних форм додаткової освіти;
 • надходження від діяльності із залучення ресурсів;
 • доходи від дозволеної законодавством підприємницької діяльності;
 • доходи від комерційних і некомерційних підрозділів, заснованих радою;
 • інші не заборонені законом джерела.

4.2. Отриманий радою прибуток не підлягає розподілу між засновниками ради.

5. Майно ради

5.1. До складу внеску членів ради можуть входити: будівлі, спорудження, устаткування й інші матеріальні цінності, права користуватися землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудженнями й устаткуванням, а також інші майнові праві, грошові кошти у гривнях, а також в іноземній валюті, що накопичуються на окремому балансі.

5.2. Рада може робити у відношенні майна, що знаходиться в її власності або в іншій речовій власності, будь-які угоди, що не суперечать законодавству України.

5.3. Прибуток, отриманий у результаті комерційної діяльності ради, після відрахування всіх витрат використовується для досягнення статутних цілей.

6. Органи управління

6.1. Загальні збори членів ради є вищим органом управління піклувальної ради.

Загальні збори членів ради мають право:

 • затверджувати, змінювати статут ради;
 • обирати виконавчого директора;
 • установлювати розмір річного фонду заробітної плати штатних співробітників ради (схему посадових окладів);
 • створювати контрольно-ревізійні органи;
 • затверджувати благодійну програму;
 • затверджувати річний план, бюджет ради та її річний звіт;
 • приймати рішення зі створення комерційних і некомерційних підрозділів.

6.2. Члени загальних зборів виконують свої обов'язки як добровольці. До складу загальних зборів входить виконавчий директор, який має право вирішального голосу.

6.3. Загальні збори збираються на свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Право позачергового скликання загальних зборів мають кожний із членів ради, виконавчий директор.

Заява на проведення засідання подається виконавчому директору не менш ніж за один місяць до пропонованого дня засідання.

Засідання зборів, присвячене річному звіту про діяльність ради, проводиться не пізніше ніж через місяць після складання балансу ради за звітний період. Якщо виявляється, що загальні збори неправомочні приймати рішення, то протягом одного місяця повинно бути скликане повторне засідання.

6.4. Засідання загальних зборів членів ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів ради або їхніх представників.

6.5. Рішення приймаються більшістю голосів.

Коло питань, розв'язуваних на засіданні зборів членів ради, визначається виконавчим директором. Якщо член ради бажає винести якесь питання на розгляд зборів, він повинен не менш ніж за тиждень до терміну, на який призначено засідання, сповістити про це виконавчого директора, який, у свою чергу, зобов'язаний включити це питання до порядку денного.

6.6. У випадку виходу члена ради з ради зроблені їм внески не повертаються. При цьому член ради зобов'язаний повідомити про свій намір вийти зі складу ради письмово через виконавчого директора не менш ніж за один календарний місяць.

Після одержання виконавчим директором повідомлення про вихід зі складу ради той, хто його направив, утрачає право голосу. Майно, що було передано раді в користування цим членом ради, повертається в натуральній формі.

6.7. Виконавчий директор і всі співробітники ради зобов'язані надавати членам ради всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення, що відносяться до питання, яке перевіряється.

6.8. У період між засіданнями членів ради загальне керівництво діяльністю ради здійснює виконавчий директор. Виконавчий директор обирається на загальних зборах за рекомендацією директора освітньої установи. Термін його повноважень визначається загальними зборами. Діяльність директора оплачується.

6.9. До компетенції виконавчого директора відноситься:

 • виконання рішень загальних зборів засновників;
 • визначення пріоритетних і програмних напрямів діяльності ради;
 • формування складу апарату ради;
 • розподіл питань ради без доручення у відносинах з юридичними та фізичними особами, державними та муніципальними органами влади й управління;
 • проведення фінансових операцій у банках та інших кредитних установах;
 • прийом на роботу та звільнення співробітників апарату ради;
 • прийом регламентуючих документів діяльності ради;
 • рішення всіх питань діяльності ради, крім тих, котрі входять у виняткову компетенцію загальних зборів членів ради.

6.10. Виконавчий директор підзвітний загальним зборам членів ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту ради. Виконавчий директор не має права приймати рішення, обов'язкові для інших членів ради.

7. Облік і звітність

7.1. Рада веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, надає звітність у встановленому законодавством України обсязі та порядку.

7.2. Підсумки всіх видів діяльності ради відбиваються в річному звіті, затвердженому загальними зборами членів ради.

7.3. Фінансовий рік починається 1 січня.

7.4. Протягом двох місяців після закінчення фінансового року виконавчий директор зобов'язаний надати загальним зборам засновників баланс, розрахунок прибутку та збитків і відзвітуватись у своїй діяльності.

8. Філії й об'єднання

8.1. Рада має право створювати на території України філії, підрозділи ради зі своїм положенням з видів діяльності, зі своїм розрахунковим рахунком.

8.2. Рада може поєднуватися в асоціації та союзи з іншими благодійними організаціями, створювані на договірній основі, для розширення своїх можливостей у реалізації статутних цілей.

9. Реорганізація та ліквідація

9.1. Рада не може бути реорганізована в комерційне товариство чи спілку. Реорганізація ради здійснюється в установленому законом порядку.

9.2. Ліквідація та реорганізація ради здійснюються за рішенням загальних зборів членів ради або за рішенням суду чи арбітражу.

9.3. При реорганізації ради її права й обов'язки переходять до її правонаступника.

9.4. Ліквідація ради здійснюється призначеною загальними зборами членів ради комісією, а у випадку припинення діяльності за рішенням арбітражу чи суду ліквідаційна комісія призначається цим органом.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами ради. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ради та передає його кредиторам і розраховується з ними, уживає заходів до оплати боргів ради третім особам, складає ліквідаційний баланс і представляє його директору освітньої установи. Наявні в ради грошові кошти, включаючи виторг від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці працівників ради та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами передаються в користування освітній установі.

9.6. Ліквідація вважається завершеною, а рада такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації в установленому порядку.

Підписи засновників:

 •  
 •  
 •  

 

Установчий договір некомерційного партнерства піклувальної ради

Договірні сторони, іменовані надалі Засновник, створюють недержавну благодійну організацію некомерційного партнерства - піклувальну раду освітньої установи, іменовану надалі радою, і затверджують статут ради, прикладений до даного договору.

Юридична адреса ради визначається:

 • .

Рада створюється як одна з форм самоврядування із захисту прав та інтересів дітей з метою:

 • створення необхідних умов життя, виховання й навчання;
 • створення умов для розвитку творчої активності педагогічного колективу, спрямованої на виявлення й розвиток здібностей особистості, ефективної реалізації її творчого, інтелектуального та фізичного потенціалу;
 • сприяння працевлаштуванню вихованців освітньої установи;
 • сприяння в роботі з удосконалення навчально-виховного процесу, створення умов для додаткової освіти вихованців;
 • створення умов для організації первісної трудової підготовки, допрофесійної підготовки;
 • надання допомоги освітній установі у проведенні оздоровчих заходів;
 • сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази, благоустрої приміщень і територій, устаткуванні майстерень, організації роботи підсобного господарства, будівництві, ремонті житлових будинків, квартир для вихованців;
 • надання допомоги в поліпшенні умов праці педагогічного й обслуговуючого персоналу.

Відповідно до законодавства рада з дня реєстрації має статус юридичної особи й автономні права, передбачені законом для організації некомерційного партнерства.

Вищим органом управління ради є загальні збори членів ради (їхніх повноважних представників). Загальні збори членів ради мають право вирішувати питання діяльності ради, якщо в її роботі бере участь половина загальних зборів (їх повноважних представників). Рішення загальних зборів членів ради приймаються більшістю голосів.

Безпосереднє управління діяльністю ради здійснює виконавчий директор ради, призначений рішенням загальних зборів членів ради.

Члени ради щоквартально роблять грошові внески на утримання ради та її матеріально-технічний розвиток. Розміри внесків визначаються угодою між членом ради та радою для кожного індивідуально.

При вступі до рядів членів ради нових членів ради положення дійсної статті не підлягає перегляду.

Новий член ради чи група членів ради підписують угоду (заяву) з виду діяльності ради (підрозділу ради) або угоду (заяву) фінансової опіки освітньої установи.

Засновники (члени) ради мають право:

 • брати участь в управлінні радою в порядку, установленому угодою  між радою та членом ради та статутом ради;
 • переважне право на одержання послуг, наданих радою;
 • робити додаткові внески на розвиток ради та на інші статутні цілі діяльності ради;
 • порушувати питання перед загальними зборами членів ради про скасування не відповідних законодавству наказів директора ради;
 • одержувати від посадових осіб та органів управління радою всю необхідну інформацію про діяльність ради, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітними та іншими документами;
 • призначати перевірку фінансово-господарської діяльності ради (аудит) за рахунок власних засобів за згодою інших членів ради;
 • вийти зі складу ради та даної угоди. Письмове повідомлення про вихід направляється членам ради, які висловили бажання вийти із числа членів ради, на ім'я директора ради не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного навчального року.

Засновник (член) ради зобов'язаний:

 • дотримуватись прийнятих на себе на загальних зборах членів ради зобов'язань, а також умов договору та положень статуту ради;
 • нести солідарну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ради в порядку, установленому чинним законодавством.

Рада відповідає за своїми обов'язками коштами та приналежною їй власністю, що знаходяться в її розпорядженні.

Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникати з даного договору або у зв'язку з ним, вирішуються в першу чергу шляхом переговорів між членами ради. У випадку неможливості протягом розумного періоду часу дійти згоди у спірному питанні шляхом переговорів члени ради мають звернутись у судові органи в установленому законодавством порядку.

Будь-які зміни та доповнення до даного договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані всіма засновниками ради.

Даний договір набирає силу з дня його підписання й укладається на невизначений термін.

Особи, які в майбутньому побажають стати членами ради, можуть бути прийняті в число учасників даного договору за рішенням загальних зборів членів ради, прийнятого одноголосно.

Сторони мають вийти з договору в порядку й у терміни, передбачені статтею 6.6 статуту ради. Якщо в результаті виходу з числа учасників даного договору в раді залишається один член ради, договір уважається таким, що втратив силу.

Рада може бути реорганізована або ліквідована за рішенням загальних зборів членів ради, прийнятим одноголосно, а також в інших випадках, передбачених законами «Про благодійну діяльність і благодійні організації», «Про некомерційні організації», і здійснюється в порядку, передбаченому статутом ради.

При реорганізації ради всі її права й обов'язки переходять у порядку правонаступництва до знову утвореної установи.

При ліквідації ради грошові кошти та інші об'єкти власності, що належать раді на праві власності, за винятком платежів з покриття зобов'язань, направляються на цілі розвитку створення Будинку дитинства відповідно до статуту ради. Майно, передане раді членами ради на праві оперативного управління, повертається власникам.

При ліквідації ради ліквідаційна комісія призначається загальними зборами членів ради, а у випадку ліквідації за рішенням судових органів - судом. Із призначенням ліквідаційної комісії повноваження директора припиняються.

Витрати членів ради, пов'язані з підготовкою документації, організації роботи ради та філій, до реєстрації розглядаються як благодійна допомога освітній установі.

Витрати членів ради, пов'язані з підготовкою документації з ліквідації ради, розподіляються між ними пропорційно часткам у майні, закріпленому за радою на праві оперативного управління.

Даний договір складений у ___ справжніх екземплярах, що зберігаються по одному екземпляру в кожної зі сторін.

Освіта.ua
05.06.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев