Школа громадянської освіти

За минулі роки Україна досягла значного прогресу в розвитку громадсько-орієнтованої освіти, про що свідчить успіх реалізації програм «Школа як осередок розвитку громади» громадсько-активними школами, проведення міжнародної конференції, поширення програми в регіонах

Багато учасників, ставши частиною програми «Школа як осередок розвитку громади», отримали досвід прямого залучення громади до прийняття рішень. Програми, що реалізуються на базі громадсько-активних шкіл, спрямовані на вирішення соціальних, культурних, інформаційних, освітніх проблем у громадах шляхом активізації місцевих мешканців. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» стає однією з провідних організацій у розвитку міжнародної мережі громадсько-активних шкіл завдяки проведенню міжнародної конференції в листопаді 2005 року, а також розробці спільного міжнародного проекту «Розроблення міжнародних стандартів якості ефективних громадсько-активних шкіл», який почне свою реалізацію у 2007 році разом з партнерськими організаціями у Великій Британії, Молдові, Росії та Чеській республіці.

Значним кроком на шляху розвитку програми в Україні стала розробка проекту «Школа громадянської освіти» Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) та кафедрою менеджменту освіти ЦІППО. Даний проект є важливим показником того, що в Україні існує необхідність створення та впровадження проблемно-тематичного курсу та спецкурсу в рамках реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади», який дає можливість більш широко ознайомити з цією програмою керівників загальноосвітніх закладів і забезпечити знаннями та навичками, необхідними для реалізації програми, поширити програму шляхом розроблення та впровадження курсу для керівників на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

У 2005-2006 роках тривав процес розробки навчально-тематичного плану та програми спецкурсу з підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади». Курс розроблено для організації постійно діючого спецкурсу в системі післядипломної педагогічної освіти для керівників загальноосвітніх навчальних закладів України.

У жовтні 2006 року курс було затверджено науково-методичною радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та затверджено на засіданні кафедри менеджменту освіти. Із 2007 року курс упроваджуватиметься в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Мета курсу: ознайомлення з методологічною основою та кроками опанування дій з перетворення традиційної школи в осередок розвитку громади.

Завдання:

  • засвоєння філософської та нормативно-програмної основи створення й розвитку громадянського суспільства та громадсько-активних шкіл (ГАШ);
  • усвідомлення ключових понять - громадсько-активна школа, громада, партнерство, волонтерство, організація безперервної освіти громадян упродовж життя;
  • опанування базової моделі ГАШ та розробка на її основі моделі трансформації власної школи у громадсько-активну з урахуванням місцевих умов та особливостей;
  • створення технології опанування конкретних дій з реалізації розробленої моделі трансформації власної школи у громадсько-активну на місцевому рівні.

Тема навчального спецкурсу відповідає інноваційному проекту «Громадсько-активні школи України: кроки до дій», який реалізовано Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у 2003-2004 рока, на базі якого започатковано у 2005 р. програму «Школа як осередок розвитку громади» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду «Відродження».

Результати реалізації інноваційного проекту «Громадсько-активні школи України: кроки до дій» засвідчили можливість організації на території різних областей України громадсько-активних шкіл, що діють як осередки розвитку громад. На сьогодні в Україні існує мережа громадсько-активних шкіл, яка налічує до 100 загальноосвітніх навчальних закладів, які сприяють розвитку громадянського суспільства - основи демократизації різних сфер діяльності людини.

У 2005-2006 роках було поширено інформацію про результати даного проекту та виявлено потребу в підготовці керівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) до роботи в умовах створення громадсько-активної школи.

У рамках програми «Школа як осередок розвитку громади» розпочато розробку науково-методичного забезпечення для викладання курсу «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади»; навчання педагогів, координаторів та адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів України.

Із цією метою в рамках проекту відбулася спеціальна зустріч представників пілотних ОІППО (Донецький, Івано-Франківський, Київський обласний, Луганський, Львівський) та ЦІППО АПН України (серпень, 2005 р.), у результаті якої з'ясовано, що даний спецкурс із підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ складатиметься з трьох основних навчальних модулів.

Перший модуль включає відомості про: філософію громадянської освіти, її основні поняття, еволюцію громадянської освіти, закономірності, принципи, відповідні форми та методи її реалізації; існуючі базові моделі ГАШ, смислове значення партнерства, роль і місце шкільної ради, адміністрації, органів педагогічного й учнівського самоврядування; алгоритм трансформації традиційної школи в ГАШ.

Другий модуль передбачає засвоєння: аналізу існуючих умов та особливостей функціонування власної школи; аналізу існуючих базових моделей ГАШ для виділення структурних частин, які відповідають умовам діяльності власної школи; моделювання трансформації власної школи в ГАШ з урахуванням місцевих умов та особливостей.

Третій модуль забезпечує опанування дій з ініціації зародження та розвитку: державно-громадського управління школою (створення відповідних рад із включенням представників громади; залучення соціальної інформації для прийняття управлінських рішень; збір інформації та проведення змін за допомогою самомоніторингу та самоаналізу власної діяльності й активізації процесів самоорганізації на основі рефлексивного розвитку; застосування демократичних механізмів збору інформації: збори громадськості, організація роботи соціальних інформаторів, фокус-груп тощо); демократичних основ шкільного життя (демократизація стосунків на рівнях учитель - учень, заступник директора - учитель, директор - заступник директора, батьки - педагоги); проектного циклу розвитку школи: планування дій з розвитку школи, її складових та взаємодії з оточенням (у т. ч. з громадою) на основі SWOT-аналізу (докладніше про таку методику аналізу див. «Підручник для директора» № 10, 2006 - Ред.); діалогу з мешканцями мікрорайону школи; волонтерського руху, партнерства з громадою; прийомів і способів вивчення потреб людей та їх задоволення за допомогою наявних ресурсів; традицій в організації та проведенні різних акцій для жителів мікрорайону школи; практики використання засобів масової інформації (ЗМІ) для залучення громади у справах школи; способів аналізу програм і грантів, залучення позабюджетних коштів, оцінки успішності ГАШ, практики звітування перед громадою; інтерактивних способів спілкування з використанням комп'ютерної техніки й інформаційно-програмного забезпечення, у т. ч. через мережу Internet.

Розробка даного спецкурсу з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ відповідає завданням Національної доктрини розвитку освіти, в якій наголошується на тому, що «виховання свідомого громадянина, набуття молоддю соціального досвіду, уміння жити в громадянському суспільстві визнається рушійною силою розвитку громадянського суспільства. ...Політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації».

Організація та розбудова громадсько-активних шкіл в Україні прискорять процеси демократизації в освіті та державі, які у значній мірі залежать від інноваційного потенціалу суспільства та можливостей керівників ЗНЗ цілісно сприймати світ, уміти швидко адаптуватись у ринкових умовах, приймати нестандартні рішення, мати високий рівень відповідальності за їх наслідки.

Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення відповідних умов розвитку та саморозвитку кожної особистості, формування покоління, здатного навчатись упродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства. Це, у свою чергу, потребує пошуку нових підходів, форм і змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності керівників ЗНЗ, яка за своєю сутністю є інноваційною й забезпечує стабільне функціонування та постійний розвиток закладу освіти в умовах ринкової конкуренції. Саме тому виникає потреба у визначенні нових пріоритетів у діяльності керівника ЗНЗ, завдяки яким відбуваються зміни у його світогляді, визначаються нові концептуальні ідеї щодо його місця й ролі в модернізації змісту, форм і методів сучасного управління освітою, забезпеченні сталого розвитку закладу освіти.

Спецкурс має теоретичну та практичну частини, які забезпечуються лекційно-семінарськими заняттями, в основі яких - активні й інтерактивні методи навчання.

Для науково-методичного забезпечення навчальних занять готуються Case Methods, міні-бібліотечки, тренінгові пакети, матеріали зарубіжного досвіду та досвіду вітчизняних пілотних шкіл тощо.

Автори: Н. Софій, М. Ворон, Г. Єльникова

Освіта.ua
05.01.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев