Мотивація досягнення успіху в молодшому шкільному віці. Реферат

У рефераті подано відомості по вплив шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху в молодшому шкільному віці

В наш час дуже гостро стоїть проблема мотивації досягнення успіху. Мотив - це одне з найістотніших понять, за допомогою якого розкривається природа людських дій, їх сутність[2].

Мотиви формуються у ранньому дитинстві і значний вплив на їх формування мають школа, клас, громадська думка колективу та сім'я. Він виступає важливим компонентом психологічної структури будь-якої діяльності, її рушійною силою. У широкому розумінні мотив - це усвідомлювана чи мало усвідомлювана спонука до діяльності.

Таке розуміння мотиву випливає з праць радянських психологів: С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, Л. І. Божович, О. Г. Ковальова, Г. С. Костюка, В. С. Мерліна та ін. Сукупність усіх факторів (як особистісних, так і ситуативних), які спонукають до активності людину, у психології визначається як мотивація. Мотивація пояснює цілеспрямованість дії.

У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які наперед визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається (Н. Г. Морозова, О. П. Краковський, В. А. Горбачова, Є. А. Шестакова, Л. С. Славіна, Н. Ф. Прокіна, З. В. Мануйленко, Я. З. Невєрович, Р. С. Немов, П. М. Якобсон, В. Хеннінг, К. Мадлен, Х. Хекхаузен, Г. Розенфельд, Дж. Аткінсон, Д. Макклелланд, Дж. П. Гілфорд, Ж. Годфруа та ін.).

Один з засновників теорії мотивації Х. Хекхаузен відмічав, що по відношенню до діяльності у людини існує два протилежних мотиви:

  • мотив досягнення успіху,
  • мотив уникнення невдачі.

Мотив досягнення - це прагнення людини досягати значних результатів, успіхів і майстерності в діяльності. Рівень мотивації досягнення у майбутньому має дуже важливе значення, бо успіх у будь-якій діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації[ 3].

У молодшому шкільному віці мотивація досягнення формується, закріплюється й стає стійкою рисою особистості. Побоювання невдач - характерна риса високо тривожної дитини, це побоювання в них домінує над бажанням досягти успіху. Високо тривожні учні емоційно гостріше реагують на повідомлення про невдачу, вони гірше працюють в стресових ситуаціях чи умовах дефіциту часу, відведеного на вирішення завдань[1].

Мета нашого дослідження полягала в виявлення впливу шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження було проведене в початковій ланці загальноосвітньої школи № 13 м. Слов'янська. Вибірка склала 50 осіб, середній вік досліджуваних - 10 років.

     

Нами були поставлені задачі експериментального дослідження:

  • дослідити рівень мотивації досягнення успіху у молодших школярів;
  • дослідити рівень шкільної тривожності у молодших школярів;
  • провести спостереження за поведінкою учнів.

З цією метою використовувались наступні методи дослідження: метод експерименту, тестування, метод спостереження, проективний метод.

У ході дослідження нами були використані наступні методики: методика "Діагностика мотивації успіху та боязні невдач" Н. П. Фетискіна, методика "Запам'ятай та відтвори малюнок", розроблена групою американських психологів під керівництвом Д. Маккелланда (модифікована Немовим Р. С.), методика "Шкала оцінки потреби у досягненні" Кареліна О. О., методика "Діагностика рівня шкільної тривожності" Філліпса, методика "Виявлення рівня тривожності" А. М. Прихожан (шкала "Шкільна тривожність").

Метод спостереження був використаний з метою одержання додаткової інформації щодо особливостей поведінки учнів з різною мотивацією досягнення та різним рівнем шкільної тривожності.

Проведений кількісний та якісний аналіз отриманих даних дозволяє нам свідчити:

  • у дітей нашої вибірки домінує середній рівень мотивації досягнення успіху -52,8%, дітей з низьким рівнем мотивації досягнення успіху - 38,8%, з високим рівнем мотивації досягнення успіху - 8,4%;
  • у дітей нашої вибірки домінує високий рівень шкільної тривожності -56,9%, дітей з середнім рівнем шкільної тривожності - 34,7%, дітей з низьким рівнем шкільної тривожності -8,4%.

Отже, можна зробити висновок, що у дітей з низьким рівнем шкільної тривожності домінує мотивація досягнення успіху. Такі діти впевнені у собі, вони прагнуть до успіху, у ситуації перевірки знань не зазнають страху.

В учнів з мотивацією уникнення невдач спостерігається високий рівень шкільної тривожності. Для них характерно гостре, тривале, хворобливе реагування на невдачі. Боязнь невдач явно превалює над прагненням до досягнення успіху. У дітей з середнім рівнем мотивації досягнення успіху домінує середній рівень шкільної тривожності. Такі учні досить впевнено справляються з завданнями середньої важкості, але не люблять ситуацій, пов'язаних з ризиком.

У процесі спостереження за даною вибіркою школярів було підтверджено, що учні з високим рівнем мотивації досягнення успіху та низьким рівнем шкільної тривожності відрізняються впевненістю, активністю, винахідливістю, вони достатньо високо оцінюють себе і свої можливості.

Діти з низьким рівнем мотивації досягнення успіху та високим рівнем шкільної тривожності - боязкі, скуті, пасивні, невпевнені в собі, схильні відкладати виконання завдання на потім.

Проблему впливу шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху треба досліджувати і надалі, бо підвищена тривожність може дезорганізувати будь-яку діяльність дитини, її вчинки, поведінку, що в свою чергу приводить до заниженої самооцінки, невпевненості в собі.

Література

  1. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. посібник. - К.:Либідь, 2002. -371с.
  2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000. - 296 с.
  3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах - М.: Педагогика. – 1986.


21.01.2012

Загрузка...