Загрузка...

Мотивація вступу до шлюбу молоді: вплив ціннісних орієнтацій. Реферат

Формування психологічної готовності до сімейного життя - багатоаспектна проблема, яку пов'язують зі зрілістю особистості, розвитком свідомості та самосвідомості індивіда. Відомо, що самосвідомість у підлітковому та ранньому юнацькому віці структурується навколо статевого розвитку особистості

Саме рівень розвитку статевої свідомості та самосвідомості визначає потреби, ціннісні орієнтації, мотиви лінії поведінки як статевої істоти. Головну роль у виборі молодою людиною лінії поведінки у сфері між-статевих стосунків відіграє розвиток її статевої самосвідомості [2].

Різноманітні аспекти готовності молоді до сімейного життя стали предметом вивчення сексологів, психологів, педагогів. Медико-психологічні аспекти до шлюбу є найбільш поширеними і представленими в науковій літературі.

Цій проблемі присвячені дослідження Л. Богдановича, І. Горпінченка, Д. Ісаєва, В. Кагана, Д. Колесова, І. Юнди та ін. Морально-педагогічні проблеми готовності молоді до сімейного життя розглядались В. Бойко, Є. Ільїною, М. Стельмаховичем, В. Сухамлинським, В. Чудгновським та ін.

Формування статевої свідомості, ідентичності та їхньої ролі у психологічній готовності до шлюбу досліджували О. Васютинський, Т. Говорун, І. Кон, Л. Мороз та ін. Зміст та форми статевого виховання висвітлені у працях М. Боришевського, Т. Говорун, Д. Ісаєва, В. Кагана, І. Кона.

Соціально-педагогічні, етичні питання підготовки молоді до сімейного життя, а також компетентності психологічної готовності до створення сім'ї розкривались у працях Т. Афанасьєва, М. Алексеєвої, Т. Буленко, Т. Гурко, І. Дубровіної, Д. Немировського, В. Кравця [1, 2, 3].

Відповідно до мети нашого дослідження, нами були використані наступні методи та методики: бесіда, анкетування з метою виявлення мотивів вступу до шлюбу та особливостей молодого подружжя, методика "Визначення життєвих цінностей особистості (П. Н. Іванов, Е. Ф. Колобов) ", методика "Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості (С. С. Бубнова) ", методика "Рольові очікування та притягання у шлюбі"[4].

У досліджуваної нами молоді ведучим мотивом є створення власної родини (82,5%) та кохання (70%). Це означає, що випробовувані вважають, що вони вже досить самостійні та досить міцно "тримаються на ногах" для того, щоб створити свою власну родину, бажають створити своє сімейне гніздо.

З запропонованих 16-ти мотивів є і такі, які не обрав жодний випробовуваний - це останній шанс (0%), ініціатива батьків (0%) та соціальне зараження (0%).

     

У молоді найбільш переважають такі цінності як прив'язаність та кохання (100%). Твердження цієї групи говорять про потрібність людини мати близьких людей, занепокоєність за відношення з людьми, які багато для неї значать.

Міжособистісні контакти та спілкування (100%) - це цінність стосується бажання відчувати себе часткою якої-небудь групи, мати свій круг спілкування, страх, пов'язаний з самотністю та нерозумінням.

Особистісний ріст (70%), тобто вимоги до себе, прагнення до розвитку себе, як особистості та професіонала. І ще одна досить важлива цінність - почуття задоволення (65%) - ця цінність пов'язана з фізичним комфортом, отримання задоволення від таких сторін життя, як добра їжа, вино, відпочинок, секс і т. п.

Найменш у цій методиці були обрані такі цінності: багате духовно-релігійне життя (7,5%), що стосується віри в Бога, прагнення жити у відповідності з релігійними переконаннями. Тобто релігія сучасну молодь майже не хвилює. І ще одна цінність, за якою був отриманий невеликий процент - це служіння людям 20%).

Це стосується таких життєвих та професійних цілей, як допомога та сприяння іншим людям. Це можна охарактеризувати, як невелику кількість опитуємих людей, які прагнуть допомогти людям і зробити все, щоб інші люди були щасливі.

Нами був виявлений взаємозв'язок між ціннісними орієнтаціями та мотивів вступу до шлюбу. Аналізуючи одержані результати ми побачили, що така цінність як прагнення до самостійності обернено корелює з любов'ю r = -0,46 (Р < 0,05) і задоволеністю сексуальним партнером r = -0,31 (Р < 0,05), тобто чим більше виражене прагнення до самостійності, тим менше виявляється любов і задоволеність сексуальним партнером.

Також прагнення до самостійності прямо корелює з пошуком і насолодою прекрасним r = 0,12 (Р < 0,05) та владою і впливом r = 0,24 (Р < 0,05).

Це свідчить про те, що чим більше виражається прагнення до самостійності, тим більше виражається пошук і насолода прекрасним, пізнання всього нового і прекрасного, а також влада і вплив.

Створення власної родини обернено корелює з коханням r = -0,54 (Р < 0,05), тобто чим більше прагнення створити свою родину, тим менше виявляється кохання.

Література

  1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование - 2-е изд. - М.: "Класс", 1992 - 204 с.
  2. Ковалев С. В. Психология семейных отношений. - М.: Пед-ка, 1987-158 с.
  3. Роджерс К. Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы /Пер. с англ. В. Гаврилова - И.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002 - 288 с.
  4. Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы. - Минск: Университетская, 1991 - 104 с.


21.01.2012

Загрузка...