Загрузка...

Ціннісно-мотиваційні установи студентів вузів. Реферат

У рефераті наведено дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів вищого навчального закладу

Соціально-психологічний компонент стану здоров'я людини визначає її психічну сферу, систему цінностей, установок і мотивів адекватної поведінки в соціальному середовищі. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що організація та методика професійної підготовки студентів вимагає постійного вдосконалення.

Це положення зобов'язує викладачів шукати нові форми та методи організації занять у ВНЗ. При цьому професійна підготовка повинна сприяти не тільки збереженню здоров'я, а його зміцненню, поліпшенню фізичного розвитку, підвищенню працездатності студентів, а, отже, все це разом сприятиме якості професійного навчання та готовності до роботи на майбутнє держави.

Розв'язання цих проблем далеке від завершення, не дивлячись на ряд державних програм, програм розвитку фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками тощо [3].

Щоб відповісти на питання який соціальний статус сучасного студента, які цінності та пріоритети він має, серед студентів денного відділення Первомайського факультету ХДУХТ було проведено дослідження, метою якого є оцінка типологічних особливостей студентів ВНЗ, ціннісно-мотиваційних установок на збереження та зміцнення здоров'я.

Особливий інтерес становлять питання, що стосуються стану здоров'я та ставлення студентів до занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя. Відповідно до самооцінки стану здоров'я:

 • 40% респондентів вважають його хорошим,
 • 40% - не дуже хорошим,
 • 15% оцінюють як задовільний,
 • і майже кожен 20-й студент заявляє, що здоров'я у нього погане.

На самопочуття студентів впливає:

 • матеріальна нестача - так відповіли 60% опитаних,
 • особисті переживання у 27%,
 • психологічні стреси у 27%,
 • хвороба - 27%,
 • побутові умови у 45%,
 • незадоволення навчанням у 20% студентів.

Четверта частина опитаних вважають, що на самопочуття впливає погане харчування (опитуванням з'ясовано, що вранці, до занять, не снідає кожен восьмий студент).

Негативний вплив на здоров'я студентської молоді мають шкідливі звички. Встановлено, що значна частина досить прихильно ставиться до алкоголю (53%), куріння (45%). Такий тривожний стан вимагає доповнити систему заходів щодо усунення шкідливих звичок у студентів засобами фізичного виховання, пропаганди здорового способу життя, боротьби з гіподинамією, залучення до активних форм відпочинку.

     

Стосовно ставлення студентів до фізичної культури та спорту: на запитання "Чи займаєтеся Ви фізичною культурою та спортом регулярно?" позитивну відповідь дали всього 15%, 60% відповіли - "не займаюся", 33% - займається, але не регулярно. Очевидно, що заняття фізичною культурою не стали для більшості студентів життєвою потребою.

В зв'язку з суспільними явищами, що не обійшли студентську молодь, більше половини респондентів заявили, що не змогли б навчатися без матеріальної підтримки батьків, родичів. Близько 80% студентів погоджуються на підробітки в позаурочний час, але в умовах невеликого міста шанси знайти роботу з неповним робочим днем практично відсутні.

Анкетування показало, що більше половини опитаних студентів бачать для себе цілком реальну перспективу стати безробітними або вважають за можливе працювати не за професією.

При з'ясуванні життєвих пріоритетів:

 • на перше місце студенти ставлять матеріальне забезпечення,
 • на друге - здоров'я,
 • на третє - освіту,
 • на четверте - цікаву роботу,
 • на п'яте - професійне зростання,
 • на шосте - сім'ю,
 • на сьоме -дітей,
 • на восьме - друзів.

Опитування щодо необхідності військової служби дозволяє зробити висновок про те, що перспектива служби в армії перестає бути одним із провідних мотивів, що використовуються для активізації фізичної підготовки та патріотичного виховання студентської молоді. Відповідаючи на запитання: "Чи є необхідною військова служба в Україні?", більше 10% відповіли, що вона не потрібна, майже 15% - що потрібна як обов'язок кожного, майже три чверті респондентів вважають, що вона є необхідною, але тільки на професійній основі.

Громадянська позиція людини впливає на її майбутнє. Опитування показало, що студенти загалом далекі від політики і не бачать себе серед учасників політичних подій. Тільки частина опитаних (біля 10%) цікавляться політичним життям України, 60% - зовсім не цікавляться.

Зважаючи на те, що значна частина студентів потребує психолого-педагогічної та психологічної допомоги, необхідно посилити виховну роботу, спрямовану на усунення шкідливих звичок, громадянської апатії, активно залучати студентів до здорового способу життя. Для цього органам студентського самоврядування, кураторам академічних груп слід зважити на те, що провідним напрямом виховної діяльності в умовах сучасної вищої освіти є педагогічна підтримка студентів.

Надаючи допомогу студентам, слід акцентувати увагу на індивідуальній підтримці в саморозвитку та самовдосконаленні кожного студента. Необхідно посилити гуманізацію духовного, психічного та фізичного здоров'я, звертати увагу на мотивацію занять фізичною культурою і спортом як найбільш ефективний засіб зміцнення та збереження здоров'я.

На нашу думку, в формуванні якісно нового рівня самоусвідомлення та мотивації на збереження і зміцнення духовного, соціального, психічного та фізичного здоров'я має брати участь не тільки сам студент, а й оточуючі його сфери - сім'я, навчальний заклад, суспільство.

Вартісним орієнтиром держави, освіти та суспільства повинно стати здоров'я людини - основа самореалізації особистості.

Саме модернізація сучасної освіти передбачає утвердження нових моральних цінностей та особистісно-орієнтованих технологій навчання у процесі підготовки фахівців і виховання в них гострої соціальної потреби збереження здоров'я усіх учасників навчально-виховної діяльності.

Література

 1. Агеевец В. У. Актуальные проблемы психолого-педагогической подготовки студентов. - Ярославль: ЯГУ, 1990. - 106 с.
 2. Гончаренко М. С., Коновалова О. О. Розробка концепції діяльності з підготовки фахівців зі спеціальності "Валеологія" в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.
 3. Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя: Указ Президента України №456 від 27.04. 99. - К.: 1999.


21.01.2012

Загрузка...