Міжнародний досвід сертифікації педагогів

Кожен педагог проходить атестацію принаймні один раз у п'ять років. І погляди як педагогів, які атестуються, так і працівників управлінь освіти, які їх атестують - неоднозначні

Усе частіше ми чуємо і думку Міністерства освіти і науки України про те, що слід змінити систему атестації педагогічних кадрів. І саме в такому контексті нам видається цікавим, новаторським та дієвим досвід міжнародної асоціації «Крок за кроком» щодо сертифікації педагогів.

Міжнародна Асоціація «Крок за кроком» (International Step by Step Association - ISSA) заснована в 1999 році недержавними організаціями у 28 країнах, що реалізують програму особистісно орієнтованої освіти «Крок за кроком». Одним з її видів діяльності стала розробка Стандартів програми «Крок за кроком» та Стандартів для педагогів. Розробка Стандартів тривала два роки. Потреба у Стандартах у мережі ISSA була пов'язана з великою популярністю програми та швидким поширенням у країнах, які її реалізують. Стандарти необхідні не лише для того, щоб офіційно відзначити педагогів, котрі реалізують ідеї ISSA щодо якісної освіти, а й щоб забезпечити необхідну мотивацію професійного розвитку для вчителів, які ще не відповідають Стандартам, через надання їм структурованого механізму постійного фахового зростання. Дорадча Рада, до якої входять експерти Міжнародної Асоціації «Крок за кроком», експерти з країн Західної Європи та США є дорадчим органом Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» з питань сертифікації педагогів і надає рекомендації щодо системи перегляду Стандартів, системи визначення достовірності інструменту спостережень. Результатом цієї роботи стала розробка пакету матеріалів, які містять необхідні зразки документів та рекомендації.

Що ж таке «сертифікація» в розумінні Міжнародної Асоціації «Крок за кроком»? Процес сертифікації педагогів - це відзначення вчителів і визнання якості їхньої практики згідно зі Стандартами Міжнародної Асоціації «Крок за кроком». Це добровільний захід, розроблений для заохочення та визнання рівня професійного розвитку усіх педагогів. Процес сертифікації має спільні елементи в усіх країнах, що представляють різні географічні та культурні особливості - це прагнення працювати якісно та відповідно до вимог сучасності, до світу, який стрімко змінюється. Саме з цією метою були створені міжнародні стандарти освіти, а саме:

 • Стандарт 1 «Індивідуалізація»
 • Стандарт 2 «Навчальне середовище»
 • Стандарт 3 «Участь родин»
 • Стандарт 4 «Стратегії викладання, що забезпечують значуще навчання»
 • Стандарт 5 «Планування й оцінювання»
 • Стандарт 6 «Професійний розвиток»
 • Стандарт 7 «Соціальна інклюзія»

Кожний стандарт є чітко визначеним та зрозумілим, який забезпечує особистісно орієнтовану освіту в дошкільних групах та класах.

Стандарти програми «Крок за кроком» розроблені для педагогів, адміністрації шкіл, представників місцевих управлінь освіти, регіональних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, Міністерства освіти і науки України, вищих педагогічних закладів освіти, представників громадськості та батьків, які цікавляться питаннями якості освітніх програм для дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного та середнього віку.

Як можна використовувати стандарти?

 • Педагоги та представники громадськості можуть використовувати Стандарти для обговорення та визначення якості освітніх послуг.
 • Стандарти - ефективний інструмент якості освітніх послуг для фахівців, які прагнуть удосконалити методи своєї діяльності, ставлять перед собою відповідні завдання фахового розвитку та розробляють плани досягнення високих професійних результатів.
 • Педагоги можуть використовувати Стандарти з метою здійснення самоаналізу своєї практики.
 • Стандарти можуть слугувати джерелом інформації для розробки навчальних програм.
 • Керівники освітніх закладів, представники місцевих управлінь освіти можуть використовувати Стандарти для порівняння з існуючою практикою та розробки комплексного плану постійного удосконалення діяльності школи.
 • Вищі педагогічні заклади освіти та Інститути післядипломної педагогічної освіти можуть використовувати Стандарти для поєднання теорії з педагогічною практикою.
 • Недержавні організації можуть використовувати Стандарт як гарант професійної якості при розробці проектів отримання додаткового фінансування.

Процедура сертифікації

Як може вчитель переконатися, що навчальний процес в його класі є особистісно зорієнтованим? Що всі стандарти виконуються? Що освітні послуги є якісними, відповідними до міжнародних норм? Саме інструментарій міжнародної асоціації «Крок за кроком» дає змогу практично отримати відповідь на ці запитання.

Отже, процедура сертифікації є такою:

 • Педагог виявляє бажання пройти сертифікацію (тобто отримати фахову відповідь на запитання, чи є навчальний процес в його класі чи групі особистісно зорієнтованим та відповідним світовим вимогам).
 • Педагог надсилає заяву до представника ISSA в Україні - Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» і отримує пакет матеріалів, серед яких анкета самооцінки, аплікаційна форма тощо.
 • Національна рада з сертифікації надсилає сертифікаторів у даний клас, про що, інформує вчителя та адміністрацію закладу.
 • Протягом одного дня сертифікатори спостерігають за роботою даного педагога, переглядають надані вчителем матеріали та беруть у вчителя інтерв'ю.
 • Протягом трьох тижнів вчитель отримує звіт за результатами спостережень про відповідність його роботи міжнародним стандартам чи конкретні рекомендації про те, що саме слід змінити чи покращити у своїй роботі для наступної сертифікації.
 • У разі успішного проходження сертифікації, дані вносяться в міжнародну комп'ютерну базу даних, педагог нагороджується сертифікатом. У разі неуспішного проходження сертифікації педагогом, розробляється план удосконалення якості реалізації програми «Крок за кроком» з метою підтримки педагога для досягнення відповідності Стандартам у майбутньому.
 • Облік даних проводиться Міжнародною Асоціацією «Крок за кроком».

Вся процедура сертифікації є прозорою і чіткою.

Участь у процесі сертифікації педагогів передбачає низку переваг для кожного учасника:

Переваги для педагогів

 • Визнання високої якості професійної майстерності міжнародного рівня, відданості демократичним цінностям у системі освіти: забезпечення індивідуального розвитку кожної дитини, створення умов для розвитку особистості, формування умінь: робити вибір, критично мислити, відчувати себе частиною ширшої спільноти; активне залучення сімей та громади в освітній процес.
 • Опанування технології неперервного професійного розвитку та удосконалення.
 • Усвідомлення належності до міжнародної спільноти освітян, які поділяють цінності відкритої, демократичної освіти.

Переваги для міністерств освіти та експертів

 • Педагоги, які отримали міжнародний сертифікат, є зразком у використанні та розвитку демократичних інноваційних технологій. Крім того, педагоги, які беруть участь у процесі сертифікації, роблять вагомий внесок у розвиток особистісно зорієнтованої освіти.
 • Підвищення іміджу практичної освітньої діяльності.
 • Полегшення процесу інтеграції в міжнародний освітній простір.
 • Створення механізму заохочення адміністрації, урядових структур, інших професійних організацій до розуміння та визнання важливості особистісно зорієнтованої освіти міжнародною спільнотою.

Переваги для батьків

 • Громадське визнання сертифікації Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» дає батькам, як головним замовникам освітніх послуг, впевненість у забезпеченні стандарту якісного освітнього середовища.
 • Активне залучення батьків до навчального процесу, як компонента програми «Крок за кроком», часто спонукає їх бути головними захисниками інтересів і прав своїх дітей. Процес сертифікації допомагає батькам визначати високі стандарти, яким мають відповідати педагоги. Таким чином, батьки стають захисниками інтересів і прав своїх дітей на отримання якісної освіти, а це, відповідно, веде до усвідомлення державними та іншими структурами значення та переваг програм, мета яких - розвиток потенціалу кожної дитини.

Переваги для дітей

 • Забезпечення особистісно зорієнтованого освітнього середовища та індивідуалізованого підходу до навчання і розвитку дітей з активним залученням сімей і громади в освітній процес, що дає змогу дітям почуватися комфортно, розвивати свої здібності, засвоювати основні демократичні практики: вміння здійснювати вибір, критично мислити, поважати та цінувати відмінності, кооперативного навчання тощо.

Звичайно ще є багато запитань, на які слід відповісти:

Хто може отримати міжнародний сертифікат педагогічної майстерності?

 • Кожен вихователь чи вчитель, який працює за особистісно орієнтованою методикою, сприяє процесові навчання за допомогою методів, які відповідають рівневі розвитку дитини, її індивідуальним особливостям та потребам, інтересам та навчальному стилю; створює стимулююче навчальне середовище та відповідає Стандартам для педагогів Міжнародної Асоціації «Крок за кроком».
 • До участі у процесі сертифікації запрошуються усі педагоги, а не лише ті, котрі реалізують програму «Крок за кроком».

Хто здійснює процес сертифікації?

 • Сертифікацію здійснює організація, що отримала акредитацію Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» (в Україні - Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»), згідно рекомендацій сертифікаторів - осіб, які пройшли відповідну підготовку і мають сертифікат для проведення цієї діяльності.

Ми переконані, що зміни в освіті необхідні - і не формальні, а реальні. І зміни в процесі атестації педагогів - це вже вимога часу. Саме тому модель сертифікації, запропонована Міжнародною Асоціацією «Крок за кроком» зацікавила Міністерство освіти та науки України. Даний проект відбувається за підтримки та сприяння Міністерства освіти та науки України. Адже пріоритетним для себе Україна визначила шлях до Європейського союзу. Серед вимог, які ставить ЄС до країн - учасниць є й вимоги до освіти. Реалізація проекту по сертифікації педагогів в Україні - це ще один крок до Європи!

Автори: Ю. Кавун, О. Руда

Освіта.ua
05.08.2006

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев