«Народна» програма з інформатики для 5-9-х класів

Для вибору кращої навчальної програми достатньо надати школам можливість обирати

«Народна» програма з інформатики для 5-9-х класів

Широкому загалу шкільних вчителів інформатики і чиновникам від освіти добре відомо, що, крім затвердженої МОН України програми, існує також альтернативна «народна» програма вивчення інформатики в 5-9 класах.

Чому програма називається «народною»? Тому що ініціатива її створення виходила від самих вчителів, з самого середовища народної освіти. Тому що крім авторського колективу у редагуванні програми брали участь багато діючих вчителів з різних регіонів України. Тому що процес розробки відбувався не «кулуарно», а відкрито, з публікацією робочих версій програми на загальнодоступних інтернет-ресурсах.

За весь час свого 9-місячного «виношування» програма активно обговорювалася широким колом вчителів та науковців на форумі інформатиків України та на сайтах Osvita.ua і http://teachlab.ucoz.ua/. Проект програми публікувався в журналі «Інформатика в школі» №8 за 2012 р. і №2 за 2013 р.

Однак на спробу грифування «народної» програми у 2012 році Інститут інноваційних технологій і змісту освіти України відповів: «...на сьогоднішній день вже існує навчальна програма вивчення інформатики у 5-9 класах, яка пройшла громадське обговорення та затверджена колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту... У зв’язку із зазначеним, немає потреби впроваджувати надіслану вами програму».

Вважатимемо, що це доля дала авторам додатковий час для внесення останніх штрихів та покращень у програму. Час, що пройшов, дозволив переконатися, що деякі з закладених в програму особливостей (широка варіативність між складовими ІКТ та ОАП, вивчення основ тривимірної графіки тощо) стали ще більш актуальними.

Основні особливості програми

Програму складено з дотриманням нормативних документів МОН України, з урахуванням попереднього досвіду розробки програм з інформатики для старших класів, рекомендацій провідних спеціалістів та вчителів і має такі основні особливості:

 • Ретельно оптимізовано і систематизовано навчальний матеріал.
 • Забезпечено системну і логічну взаємодію з курсами інформатики у молодшій і старшій школах.
 • Зберігається і розвивається досвід, напрацьований за роки навчання інформатики у школі.
 • Вимоги до знань та навичок адаптовано до вікових особливостей учнів 5-9 класів.
 • З першого уроку учні залучаються до безпечної роботи на комп’ютері.
 • Вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) починається з 5-го класу.
 • Вивчення ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) поєднується з ОАП.
 • Програмні засоби для вивчення обох складових курсу (операційна система, середовище програмування, пакет офісних програм тощо) обирає навчальний заклад.
 • У 8-9 класах у 2‑му семестрі вивчаються допрофільні курси за окремими програмами. Завдяки допрофільним курсам з’являється можливість обирати потрібне співвідношення між обсягами вивчення напрямків ІКТ і ОАП, ураховуючи можливості та профіль навчального закладу.
 • Забезпечується варіативність обсягу вивчення ОАП від 17% (обов’язкових) до 45% загального часу.
 • Можливість використання адаптованих засобів для старшої школи при викладанні допрофільних курсів.
 • Забезпечується ознайомлення учнів зі всіма складовими сучасної комп’ютерної графіки завдяки введенню нової теми «Тривимірна графіка та анімація».
 • Мінімізовано зв’язок з конкретним програмним забезпеченням.
 • Придатність для шкіл, де учні починали вивчення інформатики в початковій школі.
 • Наявність додатків, що полегшують планування і реалізацію базового курсу.
 • Передбачається прояв творчого потенціалу досвідчених учителів і одночасно, завдяки деталізації змісту і додаткам, може бути легко реалізована молодими вчителями. Програма створювалась, уточнювалась і взаємно узгоджувалась одночасно з розробкою навчальних підручників, робочих зошитів, інших засобів навчання.

Призначення програми

Програма курсу інформатики, яка охоплює ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) та ОАП (основи алгоритмізації та програмування), призначена для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів і рівнів. Така універсальність програми досягається поєднанням єдиного базового курсу з допрофільними курсами за вибором.

Вчитель, зважаючи на рівень підготовленості учнів та особливості організації навчального процесу, може самостійно змінювати порядок розгляду тем і перерозподіляти час вивчення окремих розділів у межах навчального часу, завдяки чому програма є прийнятною як для учнів, що вивчали курс інформатики у початковій школі, так і для учнів, які до 5 класу інформатики не вивчали.

Програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, і передбачає навчити учнів володінню комп’ютером, його операційною системою та типовими прикладними програмами, основам моделювання предметних областей, алгоритмізації та програмування, сформувати відповідні теоретичні знання, практичні навички та вміння.

Схема курсу

На малюнку наведено схему програми з інформатики для 5–9 класів, системно і логічно узгоджену між початковою і профільною школами:

Єдиний базовий курс інформатики викладається в обсязі: у 5-7 класах – протягом року (1 год. на тиждень); у 8-9 класах – у загальному обсязі 35 годин на рік (1 год. на тиждень). Ще до 32 годин у 8–9 класах відводиться на вивчення допрофільних курсів за вибором (див. далі).

Вчитель інформатики може обрати власний підхід до структурування навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів.

У програмі мінімізовано зв’язок з конкретним програмним забезпеченням, цим самим створено умови для використання широкого кола програмних засобів, які забезпечують виконання навчальної програми, зокрема й вільного ПЗ з відкритим кодом. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape + Blender у поєднанні з іншим вільно поширюваним ПЗ за вибором учителя.

Орієнтовний розподіл навчального часу

№ п/п

Назва розділу

Класи і кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1

Основи роботи з комп’ютером

6

 

 

 

 

2

Основи роботи з текстом

5

 

 

 

 

3

Основи роботи з графікою

4

 

 

 

 

4

Комп’ютерні мережі. Пошук інформації в Інтернеті

4

 

 

 

 

5

Початки алгоритмізації. Вступ до програмування

13

 

 

 

 

6

Системне програмне забезпечення

 

5

 

 

 

7

Робота з текстовою інформацією

 

10

 

 

 

8

Будова комп’ютерної техніки

 

5

 

 

 

9

Вступ до програмування (продовження)

 

12

 

 

 

10

Векторна комп’ютерна графіка

 

 

8

 

 

11

Комп’ютерні презентації

 

 

7

 

 

12

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

 

 

4

 

 

13

Вступ до програмування (закінчення)

 

 

13

 

 

14

Системи числення. Вступ в алгебру логіки

 

 

 

5

 

15

Спілкування в Інтернеті

 

 

 

5

 

16

Службове програмне забезпечення

 

 

 

4

 

17

Мультимедіа. Растрова комп’ютерна графіка та анімація

 

 

 

9

 

18

Робота з табличною інформацією

 

 

 

9

5

19

Основи інформаційного моделювання

 

 

 

 

4

20

Бази даних. Системи керування базами даних

 

 

 

 

9

21

Тривимірна комп’ютерна графіка та анімація

 

 

 

 

8

22

Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів

 

 

 

 

6

23

Допрофільні курси за вибором

 

 

 

32

32

24

Резерв

3

3

3

3+3

3+3

 

Разом

35

35

35

70

70


Допрофільні курси за вибором

Допрофільні курси за вибором, що вивчаються за окремими програмами, дають можливість змінювати співвідношення між обсягами вивчення напрямків ІКТ і ОАП залежно від профілю школи, рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання.

Кількість, форми, методи, час вивчення і графік викладання допрофільних курсів визначає вчитель. При цьому програми цих курсів можуть бути як власної розробки (належним чином затверджені), так і запозичені з числа рекомендованих програм профільних курсів старшої школи без змін або адаптованих шляхом змінення, скорочення, розширення, поєднання тощо.

Курси за вибором можуть як розширювати теми з основної програми, так і розкривати додаткові теми. У разі розширення теми програми базового курсу вона може вивчатися не за основною програмою, а за програмою відповідного курсу за вибором із збільшенням часу на її вивчення. У разі розкриття курсом за вибором додаткової теми він може повністю викладатися в 2 семестрі. На викладання курсів за вибором відведено по 32 години у 8 і 9 класах.

Це створює умови для реалізації вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в якому зокрема сказано: «Варіативність методик організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати допрофільні курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей, дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи».

Для вибору кращої і ефективнішої навчальної програми досить надати навчальним закладам можливість вибору, керуючись особливостями учнівського контингенту, кваліфікацією і уподобаннями вчителів та думкою батьківської громади. Адже лише у конкурентному протистоянні продуктів людської діяльності, де суддями виступають не чиновники МОН України, а зацікавлені користувачі, можливий вибір найкращого і найефективнішого засобу.

Кілька кінцевих зауважень:

 • Навчальні засоби для підтримки «Народної» програми апробуються і вдосконалюються з 2012 року вчителями у різних регіонах України.
 • Впровадження «Народної» програми не потребує додаткових коштів, оскільки всі навчальні засоби її підтримки пропонуються безкоштовно в електронному вигляді.
 • За відгуками вчителів учні 5 і 6 класів, навчені за «Народною» програмою, знають краще і вміють більше, ніж ті, що вчилися за рекомендованою МОН програмою.
 • Відпадає потреба у розробці чергової нової програми в умовах викладання інформатики з 2-го класу, оскільки «Народна» програма передбачає таку ситуацію.
 • Зважаючи на те, що отримані на уроках інформатики навички учні активно використовують при вивченні інших предметів та в позакласній роботі, закладена в програму значна варіативність змісту є дуже важливою, оскільки дозволяє якнайкраще врахувати особливості навчального закладу і навіть рівень підготовки вчителя.
 • «Народна» програма за рахунок допрофільної складової дає можливість вчителям вирішити одну з найскладніших проблем шкільного курсу інформатики, а саме – розділення курсу інформатики на дві кардинально відмінні складові: наукову і технологічну. Нехай лише частково, але це виключає «вінегретне» оцінювання знань учнів, коли семестрова оцінка ставиться, скажімо, за створення презентацій і рішення на ПК задач математичного характеру. Наявність в освіті України двох предметних олімпіад з ІКТ і ОАП підтверджує необхідність такого поділу.

Ігор Завадський, Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук, Євген Шестопалов

Освіта.ua
21.04.2015

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев