Методика експрес-оцінки якості освіти

Експрес-оцінка призначена оперативно визначати якість поточної діяльності й розвитку школи в інтересах здійснення більш ефективної управлінської діяльності

Ключові слова: якість освіти, самообстеження, експрес-оцінки якості, кваліметрія, показники (кількісні, якісні), оцінювальний лист, діагностичні індикатори, інтерпретуючі критерії.

Структура публікації:

1. Передмова.

2. Комплект оцінювальних листів для експрес-аналізу:

 • Організація навчального процесу.
 • Методичний потенціал.
 • Організація виховного процесу.
 • Зміст освіти.
 • Матеріально-фінансові умови й освітня інфраструктура.
 • Потенціал педагогічних кадрів.
 • Управління освітньою установою й освітнім процесом.
 • Навченість учнів і випускників.
 • Вихованість учнів і випускників.
 • Особистісні досягнення педагогів.
 • Підсумки вдосконалення педагогічного процесу.
 • Досягнення школи. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи.
 • Виконання навчального плану та інших запланованих заходів.
 • Соціальна ефективність діяльності школи та її структур.

Представлена раніше, в журналі „Підручник для директора" № 1, 2008 р., методика самообстеження школи з якості освіти, забезпечується нею та дозволяє з максимальною повнотою оцінити та продіагностувати якість освіти в усіх її аспектах і ракурсах. Разом із тим така методика є досить трудомісткою та витратною з точки зору залучення ресурсів. Як початковий етап переходу до використання подібного роду методик може бути рекомендована методика експрес-оцінки якості освіти у школі.

Її головна відмінність від попередніх методик полягає в тому, що вона цілком зорієнтована тільки на кількісні показники. Це її слабка сторона, тому що використання тільки кількісних показників збіднює уявлення про такий складний об'єкт оцінки, яким є якість освіти. Кількісні показники та шкали бідніше за змістом від якісних. Це - аксіома кваліметрії та теорії оцінки якості.

Методика являє собою комплект із оцінних аркушів. Усього в методиці використовується 139 діагностичних індикаторів, що мають переважно об'єктивну основу.

За результатами заповнення оцінних аркушів, тобто тоді, коли буде зібрана інформація з усім масивом індикаторів, проводиться «згортання» інформації всередині кожного з оцінних аркушів, оцінюють якість того чи іншого напряму (аспекту) освітнього процесу за 5-бальною шкалою на підставі ряду критеріїв. Наприклад, для оцінки якості із блоку «Організація навчального процесу» можна використовувати критерії функціональності, надійності, досконалості підходу; для оцінки якості із блоку «Методичний потенціал» - критерії продуктивності, достатності; із блоку «Організація виховного процесу» - критерії досконалості підходу, системності виховної роботи, систематичності виховної роботи, досконалості й адекватності організаційних форм виховної роботи; із блоку «Управління освітньою установою й освітнім процесом» - критерії адаптивності, гнучкості, економічності, надійності та продуктивності організаційних структур управління школою й освітнім процесом, ефективності, оперативності управління, досконалості підходу і т. д.

При експертному оцінюванні можна використовувати два підходи:

а) один індикатор - кілька інтерпретуючих його критеріїв;

б) кілька індикаторів - один інтерпретуючий їхній критерій.

Інтерпретація 5-бальної шкали для проведення експертного оцінювання:

5 балів - ознака виражена гранично повно, вона однозначно позитивна;

4 бали - ознака виражена досить повно, вона більш позитивна, ніж негативна;

3 бали - ознака виражена неповно, не можна виразно стверджувати, позитивна вона чи негативна;

2 бали - з визначеним ступенем упевненості можна стверджувати, що ознака більш негативна, ніж позитивна;

1 бал - ознака однозначно негативна.

КОМПЛЕКТ
оцінних аркушів для експрес-оцінки якості освіти у школі

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Організація навчального процесу

1.1. Кількість одиниць збереження навчальної літератури у шкільній бібліотеці

1.1.1. З них: поповнення фонду за останні три календарних роки

1.2. Кількість одиниць збереження художньої літератури у шкільній бібліотеці

1.2.1. З них: поповнення фонду за останні три календарних роки

1.3. Кількість повних навчально-методичних комплектів із предметів навчання

1.4. Кількість посадкових місць у навчальних класах і кабінетах

1.5. Загальна площа навчальних класів і кабінетів

1.6. Загальна площа закритих спортивно-гімнастичних залів

1.7. Відсоток забезпеченості навчального процесу ТСО

1.7.1. Відсоток забезпеченості навчального процесу спортивним інвентарем, приладами й наочним обладнанням

1.7.2. Відсоток забезпеченості навчального процесу видатковими матеріалами, реактивами

1.8. Кількість класів, що освоюють навчальні програми підвищеного рівня

1.9. Кількість уроків, проведених у минулому навчальному році представниками адміністрації школи та її методистами

1.10. Експертна оцінка стану у школі планувальної, облікової, звітної та програмно-нормативної документації для організації навчального процесу

1.11. Кількість пропусків навчальних занять у минулому навчальному році через хворобу школярів (людино-години)

1.12. Кількість пропусків навчальних занять у минулому навчальному році через хворобу вчителів (людино-години)

1.13. Кількість занять, проведених з учнями в минулому навчальному році в системі позакласної роботи

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Методичний потенціал

2.1. Кількість використовуваних у школі авторських, експериментальних, скоректованих навчальних програм

2.2. Кількість проведених у минулому навчальному році (запланованих у поточному) методичних семінарів у масштабі школи ___, району ___, міста (області)

2.3. Кількість проведених у школі в минулому навчальному році відкритих уроків для її вчителів

2.4. Кількість упроваджуваних у школі інноваційних ідей, проведених експериментів         

2.5. Відсоток забезпеченості навчального процесу методичними розробками відповідно до навчальних програм

2.6. Кількість підготовлених представниками школи публікацій методичного характеру, матеріалів з узагальненням досвіду кращих учителів

2.7. Кількість проведених у минулому навчальному році засідань методичних об'єднань (кафедр)

2.8. Кількість комплектів роздавальних матеріалів, використовуваних у навчальному процесі

2.9. Експертна оцінка стану у школі документації, що регламентує методичну роботу

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Організація виховного процесу

3.1. Кількість функціонуючих у школі гуртків культурно-масової та спортивної спрямованості

3.2. Кількість змагань, конкурсів, оглядів, акцій, проведених у минулому навчальному році в масштабі школи

3.3. Кількість установ культури, з якими школа мала в поточному навчальному році контакти (спільні проекти, акції, шефство, відвідування учнями цих установ і т. п.)

3.4. Кількість проведених з ініціативи адміністрації школи в поточному навчальному році заходів, спрямованих на підвищення ефективності виховного процесу (збори батьків, вечори запитань і відповідей, обговорення на педрадах, анкетування школярів і вчителів і т. п.)

3.5. Обсяг коштів, виділених у минулому навчальному році на оплату витрат, пов'язаних із проведенням культурно-виховних заходів

3.6. Кількість проведених у школі в минулому навчальному році заходів тематичної, дозвільної спрямованості

3.7. Кількість змагань, конкурсів, оглядів, акцій у масштабі району, міста, в яких школа та її представники взяли участь у минулому навчальному році

3.8. Кількість учнів, які беруть участь у роботі гуртків масової та спортивної спрямованості

3.9. Експертна оцінка стану у школі планувальної, облікової, звітної й нормативної документації, що регламентує організацію виховного процесу

3.10. Середня тривалість роботи з конкретними класами діючих класних керівників

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Зміст освіти

4.1. Кількість навчальних програм, за якими здійснений мінімум один повний цикл підготовки учнів

4.2. Кількість навчальних програм, розрахованих на «наскрізне» застосування з 1-го по 11-й (з 1-го по 9-й; з 5-го по 11-й) класи ___/___/___/

4.3. Середня тривалість використання діючих навчальних програм (років з моменту впровадження)

4.4. Кількість змін, доповнень, внесених у раніше затверджені (діючі) навчальні програми

4.5. Кількість діючих навчальних програм, запланованих для переробки найближчим часом

4.6. Кількість навчальних програм, за результатам освоєння яких учні випускних класів здавали іспити незалежної ДЕК

4.7. Кількість використовуваних у даний час у школі варіантів освітніх програм, концепцій класів, напрямів їх профілізації та спеціалізації

4.8. Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівні ___/___

4.9. Кількість передбачених навчальним планом інтегрованих, бінарних та інших форм уроків, що припускають синтез матеріалу з двох і більше навчальних програм

4.10. Момент початку освоєння у школі програм підвищеного рівня

4.11. Кількість навчальних предметів і курсів, представлених в інваріантному й варіативному блоках навчального плану

4.12. Кількість навчальних предметів інваріантного блоку, з яких передбачене виділення більшої кількості годин, ніж установлено типовим навчальним планом

4.13. Кількість існуючих у школі навчальних програм для використання в системі позакласної роботи

4.14. Кількість навчальних програм, уперше введених у навчальний план у минулому навчальному році

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Матеріально-фінансові умови й освітня інфраструктура

5.1. Річний обсяг отриманих школою позабюджетних засобів (за підсумками минулого календарного року)

5.2. Річний обсяг отриманих школою бюджетних засобів, крім засобів, що виділені на заробітну плату (за підсумками минулого календарного року)

5.2.1. Із загального обсягу засобів, показаних у пп. 5.1 і 5.2, витрачено на придбання технічних засобів для використання в навчальному процесі (комп'ютери, телевізори, магнітофони, відеомагнітофони, діапроектори тощо)

5.3. Загальна площа приміщень для проведення виховної, культурно-масової й дозвільної роботи у школі (актові зали, студії, рекреації, ігрові кімнати)

5.4. Кількість обладнаних у школі відкритих спортивних площадок (та їх загальна площа) ___/___

5.5. Кількість одиниць працюючої у школі комп'ютерної техніки (системні блоки/монітори/принтери/модеми/сканери) ___/___/___/___/___

5.6. Кількість одиниць працюючої у школі копіювально-розмножувальної техніки та засобів комунікації (ксерокси/різографи/факси/електронна пошта) ___/___/___/___

5.7. Кількість вакансій учителів на момент самообстеження

5.8. Обсяг робіт, виконаних у школі з косметичного й середнього ремонту приміщень, залів, споруд (за підсумками минулого календарного року) (тис. грн.)

5.9. Кількість одиниць меблів, необхідна для виконання заміни тих, що вийшли з ладу або негідних для подальшої експлуатації (шаф/столів/парт/стільців/диванів) ___/___/___/___/___

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Потенціал педагогічних кадрів

6.1. Кількість учителів першої та вищої категорії у школі

6.2. Кількість учителів у складі педагогічного колективу, які мають учені ступені та звання, професійні відзнаки й нагороди

6.3. Кількість учителів, які мають педагогічний стаж 10 років і більше

6.4. Кількість учителів, які працюють у даній школі 10 років і більше

6.5. Кількість учителів, які мають вищу освіту, у тому числі педагогічну ___/___

6.6. Кількість представників педагогічного колективу, які пройшли в минулому навчальному році професійну перепідготовку, у тому числі плановий показник ___/___

6.7. Кількість учителів, які підвищили в минулому навчальному році кваліфікаційну категорію, у тому числі плановий показник ___/___

6.8. Кількість учителів, які приймають участь у дослідно-експериментальній роботі, упровадженні й освоєнні інновацій

6.9. Кількість учителів, які використовують в освітньому процесі авторські програми, методики, технології, курси (у тому числі скоректовані навчальні програми)

6.10. Кількість педагогів школи, які є працівниками ВНЗ

6.11. Кількість працюючих у школі творчих груп учителів

6.12. Середній вік учителів школи

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Управління освітньою установою й освітнім процесом

7.1. Середній стаж роботи на адміністративних посадах у школі директора й завучів

7.2. Наявність у школі локальної комп'ютерної мережі + або - , кількість засобів оргтехніки, використовуваної в управлінні

7.3. Відсоток виконання у школі рішень педради

7.4. Відсоток виконання у школі заходів річного плану

7.5. Оцінка за 5-бальною шкалою задоволеності вчителів системою управління у школі, взаєминами по вертикалі

7.6. Кількість реалізованих у школі програм, проектів, що представляють контур управління розвитком її освітньої системи

7.7. Кількість нормативних документів, що регламентують управління школою й освітнім процесом (включаючи накази, положення, правила, пам'ятки, посадові інструкції й т. п.)

7.8. Кількість функціональних підрозділів школи, що здійснюють функції збору, збереження, аналізу інформації, супроводу, моніторингу освітнього процесу, консалтингу, експертизи і т. п., у тому числі штатних співробітників ___/___

7.9. Кількість громадських органів та організацій, що функціонують у школі й беруть участь в управлінні

7.10. Кількість форм облікової, звітної й іншої документації, що використовується у внутрішньошкільному управлінському процесі

7.11. Кількість виданих у минулому навчальному році наказів директора школи, які стосуються питань освітнього процесу

7.12. Кількість використовуваних у школі критеріїв і показників для оцінки ефективності управління (з яких є відповідна аналітична інформація)

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Особистісні досягнення педагогів

10.1. Кількість учителів, які прийняли участь у професійних конкурсах, у тому числі тих, хто став переможцями, лауреатами ___/___

10.2. Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених представниками школи (усього/у тому числі, обсяг в авторських аркушах) ___/___

10.3. Захищено дисертацій представниками школи за аналізований період (усього/у тому числі докторських) ___/___

10.4. Підготовлено й затверджено в минулому навчальному році авторських, експериментальних, скоректованих навчальних програм

10.5. Кількість учителів школи, які стали в минулому навчальному році членами різних профільних академій, творчих спілок

10.6. Кількість учителів школи, які керують творчими, спортивними колективами учнів, які стали в минулому навчальному році лауреатами, дипломантами різних конкурсів, змагань

10.7. Кількість учителів школи, яким у минулому навчальному році присуджені державні, міжнародні, громадські премії, гранти

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Результати вдосконалення освітнього процесу

11.1. Кількість нових навчальних програм, упроваджених у минулому навчальному році в освітній процес

11.2. Кількість інновацій, упроваджених у минулому навчальному році в управлінський процес

11.3. Кількість проведених у минулому році експериментів, апробацій

11.4. Кількість упроваджених у минулому році в освітній процес нових технологій навчання

11.5. Кількість упроваджених (освоєних) у минулому навчальному році нових засобів, методик, технологій педагогічного контролю

11.6. Кількість розроблених у минулому навчальному році документів нормативно-методичного характеру

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Досягнення школи. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи

12.1. Кількість конкурсів, у яких брала участь школа, у тому числі стала переможцем і призером ___/___

12.2. Кількість випускників школи, які вступили до ВНЗ (усього/у тому числі на бюджетні відділення) ___/___

12.3. Кількість випускників, які вступили до ВНЗ відповідно до договорів типу «школа-ВНЗ»

12.4. Кількість проведених школою в минулому навчальному році акцій, шефських заходів у районі, місті

12.5. Кількість програм, проектів міських, регіональних, федерального рівня, у реалізації яких у минулому навчальному році брала участь школа

12.6. Кількість семінарів, проведених школою в минулому навчальному році для представників інших шкіл району, міста, області, держави

12.7. Загальний обсяг ліцензованих освітніх послуг, наданих школою в минулому навчальному році населенню району (людино-година)

12.8. Кількість укладених школою та реалізованих у минулому навчальному році договорів про співробітництво та взаємодопомогу

12.9. Кількість жителів, родин району, охоплених шефською допомогою школи

ОЦІННИЙ ЛИСТ
Соціальна ефективність діяльності школи та її ланок

14.1. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти учнями старших класів (умовна 5-бальна шкала)

14.2. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується вчителями (умовна 5-бальна шкала)

14.3. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується батьками (умовна 5-бальна шкала)

14.4. Кількість скарг, поданих в органи управління освіти, контрольні органи, суди, прокуратуру, громадські організації з приводу недоглядів і неправомірних дій адміністрації школи

14.5. Кількість конфліктів і трудових суперечок, зафіксованих у школі протягом минулого навчального року

14.6. Кількість звільнень учителів протягом минулого навчального року (усього/у тому числі з ініціативи адміністрації) ___/___

14.7. Відсоток учителів, які мали протягом минулого навчального року заохочення

14.8. Кількість учителів, представлених протягом минулого навчального року до звань, нагород, премій

14.9. Кількість випускників школи, на яких у школі є відомості про успішність їхньої діяльності після випуску

14.10. Співвідношення кількості вакансій і поданих заяв на вступ до школи в ході конкурсного набору (у 1, 5, 10-і класи) ___/___/___

14.11. Кількість освітніх установ, з якими школа має договори, стійкі зв'язки, підтримує партнерські відносини

14.12. Кількість акцій, заходів, проведених школою з метою підвищення довіри до неї, інформування громадськості про її місію, освітню політику

14.13. Кількість опитувань учителів, учнів, батьків із питань поліпшення діяльності школи, задоволеності її роботою (усього опитувань/у тому числі кількість респондентів) ___/___

Автор: В. Панасюк

Освіта.ua
05.02.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев