Грошові надходження підприємства: склад та характеристика, формування доходу. Реферат

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового і чистого доходу

Характеристика і склад грошових надходжень підприємства

В процесі роботи підприємства постійно здійснюється кругообіг коштів. Структурно-логічну модель формування і використання доходів підприємства відповідно до національних положень (стандартів) обігу НП (с) БО.

Аналізуючи схему необхідно відмітити що:

 • доходи від основної (операційної) діяльності – виручка від реалізації.
 • доходи від іншої діяльності – реалізація активів, ін. валюти, доходи від операційної курсової різниці, оренда, пені, штрафи, неустойки, субсидії тощо.
 • доходи від фінансових операцій – від спільної діяльності, інвестицій, одержані дивіденди, відсотки за облігаціями тощо.
 • доходи від іншої звичайної діяльності – реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів (патентів), ліквідації необоротних активів, безоплатно-отриманих оборотних активів тощо.
 • доходи від надзвичайних подій – відшкодовані збитки (стихійне лихо, катастрофа), інші надзвичайні доходи.


Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача, її реалізації. Використовують 2 метода реалізації продукції:

 • продукція відвантажена або відпущенні послуги (відбулась передача, право власника) – метод нарахування.
 • касовий метод – надійшли кошти на рахунок виробника за реалізацію.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи повинні бути оформлені згідно чинних положень. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми власності, а також вартості. Тому бартер та прямий товарообмін не можна вважати реалізацією продукції.

Планову виручку від реалізації продукції визначають по кожній номенклатурі виробів:

Виручка = Кількість виробів * Ціна виробу

Цей метод називають методом прямого рахунку

Обсяг реалізації можна розрахувати також:

Обсяг реалізації

=

залишок готової продукції на поч. періоду

+

Т (випуск готової продукції в плановому періоді)

-

Залишок готової продукції на кінець періоду

 

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначаються на основі цін базового періоду, шляхом корегування, з урахуванням попиту і пропозиції. Коли асортимент виробів великий, обсяг реалізації розраховується комбінованим методом:

 • виручку від реалізації основних видів продукції, визначають методом прямого розрахунку.
 • вироби іншого асортименту – укрупненим методом.

Укрупнений метод від реалізації продукції.

ПОКАЗНИКИ

Соб-ть

т. г. о.

 

 У тому числі

А. зб. ПДВ

Вар-ть без ПДВ

При-ток

Залишок готової продукції на ППП

40

60,7

-

10,1

50,6

10,6

Товарний випуск в плановому періоді

220

333,7

-

55,7

278

58

Залишок готової продукції на кінець планового періоду

50

75,8

-

12,6

63,2

13,2

СУМА

210

318,6

-

53,2

26,54

55,4

 

Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

В ринкових умовах роль фінансової діяльності різко зростає. При цьому важливим напрямком фінансової діяльності підприємства є:

 • раціональне використання вільних фінансових ресурсів;
 • пошук ефективних напрямків інвестування коштів (вкласти гроші в спільне підприємство, в асоційоване підприємство, придбати акції, облігації інших підприємств).

Інвестуються лише надлишкові фінансові ресурси. Тимчасово вільні грошові засоби підприємство може вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки.

Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно, здійснюючи лізінг. Є 2 види лізингу:

 • фінансовий (строк оренди відповідає строку амортизації) лізінг майна з повною окупністю;
 • оперативний лізинг – укладається на період менший амортизаційного періоду.

Крім цього підприємство може отримувати додаткову курсову різницю на валютні рахунки чи операції. Результати інвестиційної діяльності і позареалізаційної діяльності є постійними джерелами грошових доходів і формування прибутку підприємства.

Формування валового і чистого доходу.

Аналізуючи структурно-логічну модель формування і використання доходів підприємства, бачимо, що валовий дохід є грошовий вираз вартості знову створеної продукції.

Валовий дохід визначається, як різниця між виручкою (грошовими доходами) та матеріальними витратами, амортизаційними відрахуваннями, та іншими фінансовими і надзвичайними витратами.

Валовий дохід – важливий показник роботи підприємства, його ефективності. В ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції. Валовий дохід – основне джерело фінансових ресурсів, але і держави.

В процесі відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці і на чистий дохід.

Чистий дохід реалізується у вигляді відрахувань у фонди пенсійного і соціального страхування, інші державно-цільові фонди. Значна частина чистого доходу реалізується у формі прибутку.


04.04.2011

Загрузка...