Організація на підприємстві оборотних коштів. Реферат

Сутність і основи організації оборотних коштів. Сутність, склад і структура оборотних коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві

Сутність, склад і структура оборотних коштів

Діяльність підприємств здійснюється через поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і самої праці. На відміну від ОВР оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції.

Склад і розміщення оборотних коштів можна подати:

Як бачимо, оборотні кошти є:

 • грошові ресурси, вкладені в оборотні виробничі фонди та фонди обігу;
 • активи, які протягом виробничого циклу (календарного року) можуть бути перетворені на гроші.

В зарубіжжі оборотний капітал визначається як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. В Україні – це власний оборотний капітал. Капітал виступає в 3 формах:

 • грошовий;
 • продуктивний;
 • товарний.

Відповідно він проходить 3 стадії кругообігу:

Грошову----- виробничу------- товарну.

     

Таким чином, оборотний капітал (оборотні кошти) є кошти, які забезпечують безперервність процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.

Класифікація оборотних коштів

Оборотні кошти класифікуються за 3 ознаками:

І. Залежно від участі їх у кругообігу коштів на оборотно-виробничі фонди та фонди обігу.

ІІ. За методами планування – нормовані і ненормовані.

ІІІ. За джерелами формування виділяють:

 • власний та прирівняний до власних оборотних коштів;
 • залучений;
 • інший.

Класифікація оборотних коштів дозволяє підприємству визначити оптимальний склад, структуру, потребу та джерела їх формування.

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах

Визначення планової потреби підприємства в оборотних коштах передбачає розробку норм і нормативів на конкретний період часу – рік; рідше – півріччя, квартал. Для цього:

визначають норми запасів за статтями нормованих оборотних коштів – для окремих видів матеріальних цінностей.

Встановлюється одноденне витрачення матеріальних цінностей, виходячи із кошторису витрат на виробництво.

Визначають норматив оборотних коштів за кожною статтею в грошовому вираженні і витрати того чи іншого матеріалу за день, перемножені на норму запасу в днях.

Розрахунок нормативу або загальної потреби в оборотних коштах.

Найбільш складною і трудомісткою є розробка норм запасу.

Основою для таких розрахунків є Постанова кабміну №279 "Про нормативи запасів ТМУ".

Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції.

Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру.

У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.

Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.

Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану.

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать:

 • умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями
 • організація процесу виробництва.
 • умови реалізації продукції.

За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому обсягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами.

У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності.

Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.

Значення нормування оборотних коштів полягає в такому:

 • По-перше, правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва.
 • По-друге, нормування оборотних коштів дає змогу ефективно використовувати оборотні кошти на кожному підприємстві.
 • По-третє, від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності.

Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм відносно тривалої дії і нормативів на конкретний період - рік (як правило), півріччя, квартал. Це досягається за проведення таких робіт:

 • Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів. Норма оборотних коштів - це відносний показник, який обчислюється в днях, відсотках чи гривнях.
 • Встановлення одноденного витрачання матеріальних цінностей, виходячи із кошторису витрат на виробництво..
 • Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею в грошовому вираженні проводиться множенням одноденних витрат в грошовому вираженні на відповідну норму запасу в днях.

Нормування оборотних коштів підприємства для створення виробничих запасів

І. Для створення виробничих запасів визначаються формулою:

Н=O*N

H – норматив оборотних коштів для сировини і матеріалів, покупних напівфабрикатів;

О- одноденні їх витрати (т. г. о.)

N- норма оборотних коштів в днях.

Норматив включає такі елементи:

 • транс. запас;
 • підготовчий запас;
 • технологічний запас;
 • поточний запас.

У норму оборотних коштів включається середній поточний запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками:

 • гарантійний (страховий) запас.

Норматив на з/ч розраховується укрупненим методом виходячи із даних про їх залишки і вартості діючого обладнання.

Норматив МШП (служить, як правило < 1 року) не є предметами праці. Визначається окремо для кожної групи (спец. одяг, інструмент, господарчий інвентар).

При визначенні нормативу МШП приймають його величину, рівну 50% повної вартості МШП.

Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів

У незавершеному виробництві. Розраховується за формулою Н=ВхТхК.

В- одноденні витрати, тис. г. о.

Т – тривалість виробничого циклу.

К- коефіцієнт зростання витрат.

Одноденні витрати розраховуються діленням витрат на випуск валової продукції у 4 кварталі на 90.

Тривалість виробничого циклу (Д) визначається за технологічними картами.

Коефіцієнт зростання витрат (К)

К+0. 5Б

К = -----------

А+Б

"А" - витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

"Б" – наступні витрати, які включаються в собівартість продукції.

Витрати майбутніх періодів.

Включають виробничі витрати, здійснені сьогодні, але віднесені на собівартість продукції в наступному періоді (підготовка нового виробництва, нової продукції та інш.)

Розраховується за формулою Н=Со+Рп-Рв

"Со" – кошти, вкладені в ці витрати на початок планового періоду.

"Рп - витрати планового періоду згідно кошторису.

"Рв" – витрати, які уже включаються в собівартість продукції.

ІУ. Для створення запасів готової продукції

Н= ЗхР

"З" – одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю.

"Р" – норма запасу оборотних коштів для готової продукції в днях.


04.04.2011

Загрузка...