Прибуток підприємства: розподіл та формування. Реферат

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

Додатковий продукт - це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку.

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма прояву вартості додаткового продукту.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Прибуток - це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства - це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів.

Зміни в обсягах прибутку підприємств різних галузей економіки за 1995-1998 роки свідчать про складні процеси, що відбуваються в окремих галузях економіки і пов'язані зі зміною обсягів виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг); зміною ефективності господарювання; розвитком ринкових відносин; ціноутворенням

формування прибутку підприємства

Прибуток - частина додаткової вартості прибутку, що залишається підприємству.

На його формування впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Формування прибутку підприємства

Прибуток від звичайної операційної діяльності

Прибуток від фінансової діяльності

Прибуток від іншої звичайної діяльності

Прибуток від надзвичайних подій

Реалізація товарної продукції;

Реалізація послуг;

Реалізація робіт

Реалізація оборотних активів;

Реалізація іноземної валюти;

Доходи від операційної оренди;

Курсові різниці;

Списання кредиторської заборгованості;

Штрафи;

Пеня;

Отримані субсидії;

Гранти;

%

Реалізація основних засобів;

Фінансові інвестиції;

Патенти;

Ліцензії;

Доходи від не операційних курсових різниць;

Безплатно отримані оборотні активи;

Від уцінки

Від стихійного лиха;

Технологічних катастроф;

Різні відшкодування;

інші

 

Представлена логічна схема використовується для аналізу основних джерел прибутку підприємства та управління ним.

Прибуток від реалізації продукції та його формування

Прибуток від реалізації залежить від основної діяльності підприємства. Він є складовою частиною виручки від реалізації.

Структурно-логічну схему формування прибутку від реалізації можна подати:

Як бачимо, прибуток від реалізації залежить перш за все від обсягу реалізації та обсягу.

Собівартість продукції є поточні витрати на їх виробництво. Перелік витрат, що відносяться до собівартості, регламентується законодавством ("Типові положення з питань планування обліку і калькулювання собівартості продукції")

Витрати, що включаються в собівартість, групуються за елементами: матеріальні витрати, амортизація і т. д. Ці витрати регулюються державою шляхом встановлення нормативів відрахувань на:

 • амортизацію основних засобів;
 • відрахування на соціальні заходи (32%; 2.5%; 2.5%);
 • інші витрати: податки на землю, на транспорт, державний інноваційний фонд, комунальний податок.

Вплив підприємства на названі елементи витрат є обмеженим.

Відповідно до П (с) БО собівартість реалізованої продукції складається:з виробничої собівартості продукції, яку було реалізовано впродовж звітного періоду; нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості відносяться:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • загальновиробничі витрати.

Не відносяться:

 • витрати, пов'язані з оперативною діяльністю; - адміністративні витрати;
 • витрати на збут (маркетинг); - інші оперативні витрати.

Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

Визначення прибутку від реалізації має особливості залежно від сфери діяльності підприємства. У виробничій сфері є особливості в розрахунках прибутку від реалізації, які враховуються при використанні відповідних методів розрахунку прибутку.

І метод прямого розрахунку (прибуток розраховується за окремими видами продукції виходячи з даних:

 • Номенклатура, обсяг;
 • Собівартість одиниці;
 • Ціна одиниці (ціна виробника).

Метод використовується при незначному асортименті продукції.

ІІ метод. Розрахунок прибутку на підставі показника витрат 1 г. о. Укрупнений метод використовується для розрахунку прибутку від реалізації усієї продукції.

Приклад 2.

Витрати на 1 г. о. продукції – 0.82 г. о. Планується їх зниження на 0.02 г. о. в 2001 році. Обсяг реалізації в 2001 році в оптимальних цінах – 1.100000 г. о.

Розрахувати прибуток від реалізації.

І варіант розрахунку:

витрати на 1 г. о. в 2001р. –0.80 (0.82-0.02);

собівартість реалізації в 2001 році 880000 г. о. (1100000х0. 8);

прибуток=1100000х880000=220000 г. о.

ІІ варіант розрахунку:

витрати на 1 г. о. реалізації:

82-2=80 коп.

прибуток на 1 г. о. =20 коп.

прибуток від реалізації=1100000х0. 2=220000

ІІІ Аналітичний метод –відрізняється від вище розглянутих тим, що дозволяє визначити не лише загальну суму прибутку, але й також вплив на неї окремих факторів: обсяги виробництва, собівартості, рентабельності продукції.

Розрахунок ведеться окремо для порівнюваної продукції (раніше уже вироблялась) та непорівнюваної (вперше виробляється).

Розрахунок прибутку для порівнюваної продукції ведеться поетапно:

 • визначається базовий прибуток і базова рентабельність;
 • порівнюються собівартість продукції в плановому і в базовому періоді;
 • виходячи з півня базової рентабельності продукції і розраховується прибуток в плановому періоді;
 • розраховується вплив окремих факторів на зміну прибутку.

Приклад:

Прибуток в базовому році – 30т. г. о.; собівартість – 850т. г. о.

Собівартість в плановому періоді – 160т. г. о., планується зниження собівартості на 1%.

Розрахувати прибуток у плановому періоді і визначити вплив окремих факторів на його зміну.

Розв’язок.

І. Визначаємо рентабельність продукції в базовому періоді:

30т

R = ------- x 100% = 20%

150т

ІІ. Визначаємо собівартість продукції у плановому періоді з урахуванням зменшення на 1%.

Сп = 160т (100%-1%) =158400г. о.

Тобто, економія від Сп

Сек. =160-158.4=1. 6т. г. о.

ІІІ. Прибуток в плановому періоді

158. 4х20=31. 680г. о.

ІV. Збільшення прибутку від збільшення обсягу виробництва буде:

31680-30000=1680г. о.

Прибуток від реалізації непорівняної продукції розраховується методом прямого розрахунку, якщо є необхідні вихідні данні. При їх відсутності використовується показник середньої рентабельності продукції на підприємстві.

Приклад: собівартість непорівнюваної продукції 25000г. о. Середня рентабельність продукції на підприємстві – 20%. Тоді прибуток буде 25х20%=5т. г. о.

Рентабельність. методи розрахунку рентабельності

Для більш ефективної оцінки діяльності підприємства використовують не абсолютну суму прибутку, а відносний показник рентабельності.

Рентабельність дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства порівнюючи прибуток з витратами.

Витрати можна розглядати:

 • як поточні витрати діяльності підприємства (собівартість продукції);
 • як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення діяльності підприємства.

Розподіл і використання прибутку підприємства

У розподілі прибутку виділяють 2 етапи:

 • І. Розподіл загального прибутку – учасниками розподілу є держава і підприємство.
 • ІІ. Розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після здійснення платежів до бюджету.

Відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємства передбачається зменшення суми податку на прибуток (до20%) при фінансуванні, реконструкції та модернізації за рахунок прибутку.

Зменшення оподатковуваного прибутку на 10%, якщо прибуток використовується на збільшення власних оборотних коштів.

Зменшення оподатковуваного прибутку на суми, що виділяються на благодійну діяльність та утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Структурно-логічну схему розподілу і використання прибутку підприємства відповідно до П (с) БО можна подати:

Прибуток підприємства

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Використання прибутку

виплата дивідендів

поповнення Статутного фонду

створення резервного фонду

інші напрямки використання

 

Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється відніманням податку на прибутки. Отримання і сплата штрафів ураховується при визначенні прибутку від іншої операційної діяльності, тобто, в процесі формування прибутку.

Розподіл прибутку підприємства

Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб.

По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет.

По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство.

У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох, чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

Прибуток, що залишався в розпорядженні підприємства, не дорівнював чистому прибутку. Чинні нормативні акти визначали, що за рахунок прибутку підприємства повинні були сплачувати штрафи в таких випадках:

 • за порушення господарських договорів із суб'єктами господарювання;
 • за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків;
 • за затримку перерахування коштів до бюджету і державних цільових фондів;
 • за приховування прибутку від оподаткування, заниження інших податків;
 • за недотримання встановлених лімітів забору води або використання води без укладання відповідної угоди (це стосується використання води з державних водогосподарських систем);
 • за прострочені банківські позички;
 • за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;
 • за інші порушення.

З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання у різних сферах економіки стягувалися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосувалося комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий прибуток - це частина прибутку, що залишався в підприємства після сплати податків та можливих штрафів (унаслідок застосування фінансових санкцій).

Використання чистого прибутку

Використання чистого прибутку підприємство могло здійснювати через попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також був розподіл чистого прибутку частково через попереднє формування цільових фондів, а частково шляхом безпосереднього фінансування витрат.

За рахунок чистого прибутку підприємство формувало ряд цільових фондів, кошти яких спрямовували на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Використання чистого прибутку на виплату дивідендів здійснювалося безпосередньо.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку мало досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання.

Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворювалися, а їхню величину можна було встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здійснювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромадження і споживання.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. державне регулювання використання чистого прибутку підприємств здійснюється зменшенням оподаткованого прибутку на суму витрат із чистого прибутку: на утримання й експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури (якщо відповідні об'єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час набуття чинності закону про оподаткування прибутку); на благодійну діяльність (не більше 4% від суми оподаткованого прибутку).

Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється виключенням із загальної суми прибутку тільки податку на прибуток. Отримання і сплата штрафів тепер враховуються при визначенні прибутку від іншої операційної діяльності, тобто в процесі формування прибутку. Отже, сплата штрафів підприємством безпосередньо не впливає на обсяг його чистого прибутку, як це мало місце раніше.

Згідно з прийнятими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не передбачено формування за рахунок прибутку ряду цільових фондів, як це мало місце раніше. Передбачено облік використання чистого прибутку на створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, інші напрямки використання.


04.04.2011

Загрузка...