Загрузка...

Економіка підприємства: основи фінансів підприємства. Реферат

Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди та фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств

Сутність і функції фінансів підприємства

Фінанси є специфічною формою виробничих відносин і виступають як система економічних відносин окремих суб’єктів господарювання.

Фінанси підприємств – система економічних відносин окремих суб’єктів господарювання, яка використовує фінансові методи, фінансові важелі, нормативно-правову документацію та інші правові джерела.

До фінансів належать наступні групи фінансових відносин, які пов’язані:

 • з формуванням статутного фонду;
 • з утворенням і розподілом доходу, прибутку, грошових фондів;
 • з відносинами з іншими підприємствами, інвестуванням в цінні папери, з участю спільної діяльності з іншими підприємствами, з внутрішньовиробничим розподілом доходів;
 • з розрахунками з державою (платежі до бюджету та інше).

Об’єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів.

Безпосередньо сферою фінансових відносин підприємства є процеси первинного розподілу вартості ВВП (C+V+M); C – вартість матеріальних витрат; V – вартість необхідного продукту; M – вартість додаткового продукту

ВВП можна представити як додану вартість виробленого у країні виробниками товарів робіт, послуг у поточному році.

Функції фінансів підприємств:

 • формування фінансових ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності;
 • розподіл фінансових ресурсів;
 • перерозподіл фінансових ресурсів;
 • контроль формуванням, розподілом та перерозподілом фінансових ресурсів.

Раціональна організація фінансів підприємства базується на принципах:

 • жорстка централізація фінансових ресурсів;
 • фінансове планування;
 • формування фінансових резервів;
 • безумовне виконання фінансових зобов’язань перед партнерами.

Раціональна організація фінансів підприємства повинна сприяти виконанню основної мети діяльності підприємства-його самофінансування, максимального прибутку.

Схема кругообігу капіталу, в якій фінанси перетворюються з грошової форми в товарну:

Г—Т—В—Т’—Г’

1) 2) 3)

 • відбувається кругообіг грошового капіталу, коли грошовий капітал перетворюється на елементи продуктового (виробничого) капіталу;
 • фінанси відсутні, бо відбувається процес виробництва, вони не приймають участі в перетворенні виробничого капіталу на товарний;
 • капітал перетворюється з товарної форми в грошову.

В процесі обороту у вигляді податків відбувається вилучення частини грошового капіталу (надходження до Пенс. фонду, фонду соц. страх, фонду страх. від нещасних випадків, податок з доходу фізичних осіб)

Грошові фонди та фінансові ресурси

Грошові фонди - частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До них належать:

 • статутний фонд;
 • фонд оплати праці;
 • амортизаційний фонд (на Д. П.);
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд соціального призначення;
 • резервний фонд.

Кошти підприємства використовуються не лише у фондовій формі. Для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом та поза бюджетними фондами, банками, страховими компаніями використовують кошти в нефондовій формі (підприємства одержують також дотації, субсидії, спонсорські внески).

Під фінансовими ресурсами розуміють грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства, тобто, до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні та залучені кошти.

Формування фінансових ресурсів підприємства можна подати в схемі.

Структура фінансових ресурсів обумовлюється обсягом виробництва, його розміром та іншими характеристиками.

Основи організації фінансів підприємства

Перехід до ринкової економіки посилює роль фінансів підприємства в системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємства визначаються рівнем організації фінансів.

Під організацією фінансів підприємства розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для забезпечення ефективної роботи підприємства.

В основу організації фінансів підприємства покладено комерційний розрахунок, який базується на принципах:

 • повна господарська і юридична відокремленість;
 • самоокупність;
 • прибутковість;
 • самофінансування;
 • фінансова відповідальність.

В результаті фінансової діяльності відбуваються певні відносини між суб’єктами господарювання, а саме:

І. Зовнішні фінансові відносини:

 • Підприємство-підприємство;
 • Підприємство-страхова компанія;
 • Підприємство-банк;
 • Підприємство-кредитна установа тощо

ІІ. Внутрішні фінансові відносини пов’язані з:

 • Розподілом прибутку та його використанням;
 • Формуванням та використання амортизаційних відрахувань;
 • Утворенням та використанням фондів підприємства

Перехідний до ринкової економіки період характеризується багатоукладністю господарювання. Тут представлені всі форми власності:

 • приватна (власник капіталу-підприємець);
 • акціонерна (акціонерний капітал);
 • державна (асигнування з бюджету та централізованих фондів);
 • колективна (спільна) - внески засновників.

На організацію фінансів впливають також організаційно-правові форми господарювання та характер діяльності підприємства. Це проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду); розподілу прибутку; утворення грошових фондів; взаємовідносини з бюджетом.)

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи на підприємстві

Фінансова діяльність-система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємства.

Основні завдання фінансової діяльності підприємства:

 • фінансове забезпечення;
 • пошук резервів та мобілізація фінансових ресурсів;
 • контроль.

Фінансова робота підприємства здійснюється за напрямками:

І. Фінансове прогнозування та планування-найважливіша ділянка фінансової роботи (визначається загальна потреба у грошових коштах та джерела їх отримання.)

Опираючись на розроблені фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани.

Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний - у формі платіжного календаря.

ІІ. Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності підприємства включає:

 • Аналіз фінансових результатів та рентабельності;
 • Аналіз фінансового стану підприємства (ліквідності балансу, фінансової стабільності підприємства, комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства);
 • Визначення величини і динаміки прибутку.

ІІІ. Оперативна, поточна фінансово-економічна робота підприємств направлена на забезпечення платежеспроможності підприємства і включає:

 • роботу зі споживачами;
 • розрахунки з постачальниками за ТМЦ; - своєчасна сплата податків.

Зміст та завдання управління фінансами підприємства. Фінансовий механізм

Зміст та завдання управління фінансами реалізуються через фінансовий механізм.

Фінансовий механізм підприємства-система управління фінансами, яку використовують для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів для досягнення найкращих результатів. Оптимізація взаємодії фінансових відносин грошових фондів досягається через використання:

 • фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, о. к. податки);
 • нормативи, стимули, пільги;
 • управління фінансами підприємства сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів на найвигідніших умовах.

Фінансовий механізм підприємства і його забезпечення можна представити:

ФІН. МЕХАНІЗМ

Фінансові методи

Фінансові важелі

Правове забезпечення

Нормативне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Прогнозування, інвестування, планування,

кредитування,

самофінансування

Дохід,

прибуток,

ціна,

податки,

амортизаційні відрахування

Закони,

постанови ВР, укази Президента

Інструкції, нормативи,

норми,

методичні вказівки

Статистичні данні,

бух. звітність,

особисті спостереж. аналітиків

 

Якщо маркетингові дослідження ринку визначають що?скільки? за якою ціною і для кого виробляти?, то фінансовий механізм повинен забезпечити підприємство необхідними ресурсами для виконання ним всіх зобов'язань перед ринком, державою, власником та працівниками.


04.04.2011

Загрузка...