Загрузка...

Будівельно-монтажні роботи та їхній облік. Реферат

Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР). Облік наявності та руху запасів. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

Особливості обліку будівельно-монтажних робіт

Будівельно-монтажні роботи (далі - БМР), які планується завершити не раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу, можна віднести до довгострокових договорів.

Підрядні будівельні організації повинні вести облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будівель і споруд окремо за кожним об’єктом у порядку, встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.

Після введення в експлуатацію тимчасових споруд здійснюється нарахування їх зносу. Знос нараховується щомісяця в сумі, яка визначається, виходячи з розміру витрат на споруди (їх вартості) і терміну служби таких об’єктів.

Якщо термін служби тимчасових споруд перевищує тривалість будівництва, то знос визначається виходячи з терміну будівництва.

Для нарахування суми зносу первісна вартість береться за вирахуванням вартості тих матеріалів, які можна отримати від розбирання (за ціною можливого використання або реалізації).

Залежно від ступеня складності, характеру, обсягу та періодичності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальні ремонти.

Ремонтні роботи можуть здійснюватися господарським, підрядним і змішаним способами.

Поточний ремонт передбачає підтримку будівель, споруд, їх структурних компонентів у нормальному санітарно-технічному стані, запобіганням руйнування та ліквідації існуючих конструкцій та елементів. При такому ремонті не зачіпаються несучі конструкції, а проводяться малярні роботи. Виконується поточний ремонт без відповідних дозволів і погоджень. Як правило, такий ремонт виконується господарським способом, але може здійснюватися і підрядним.

Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з оновленням експлуатаційних показників. Для виконання робіт з капітального ремонту необхідний окремий проект і кошторис, а також дозволи на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, які видаються інспекціями Держархбудконтролю, та інші відповідні дозволи і погодження залежно від виду і умов ремонту. Капремонт може також виконуватися підрядним господарським або змішаним способом.

Облік наявності та руху запасів

На будівельно-монтажних підприємствах, як правило, застосовуються оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято називати сальдовим методом обліку, при якому облік на складі ведеться матеріально відповідальною особою, в кількісно-сортовому вираженні.

Для обліку запасів в будівництві застосовуються наступні синтетичні рахунки: 20 "Виробничі запаси"; 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", а також позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій, деталей обладнання і комплектуючих виробів, які підлягають монтажу. На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо.

Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу і використання.

Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 "Устаткування, прийняте для монтажу". Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва. А підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.

В накопичувальних відомостях відображаються залишки матеріалів на початок місяця, інформація про надходження і витрачання за поточний місяць з реєстрів приймання-здачі документів, а також визначається залишок матеріалів на кінець місяця. Потім, в кінці місяця дані з накопичувальних відомостей переносяться до відомості форми 10-Б "Рух матеріалів в грошовому вираженні". Одночасно у відомості ведеться розрахунок відхилень фактичної собівартості придбаних матеріальних цінностей від їх вартості за обліковими цінами.

Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств подана в таблиці 1.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість матеріальних цінностей, що надійшли згідно акцептованих рахунків постачальників.

201, 203, 205, 207

631, 685

2

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностях.

641

631, 685

3

Перераховано грошові кошти постачальника в оплату за отримання ТМЦ.

63, 685

311

4

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту по ПДВ

641 (644)

644

5

Оприбутковано матеріальні цінності, придбані підзвітними особами.

201, 203, 205, 207

641

372

372

6

Оприбутковано матеріальні цінності від допоміжних виробництв

201, 205, 207

232

7

Оприбутковано будівельні матеріали, отримані в результаті тимчасових (нетитульних) споруд.

201, 205

113

8

Оприбутковано матеріальні цінності, отримані в результаті списання вибулих МШП.

201, 205, 207

22

9

Відображено повернення матеріальних цінностей, раніше відпущених на виконання будівельних робіт, некапітальних робіт.

201, 205

23

10

Оприбутковано лишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації.

201, 203, 205, 207

719

11

Відпущено будівельні матеріали на основне та допоміжне виробництво.

23

201, 205

12

Відпущено запасні частини, паливо на утримання та експлуатацію будівельних машин і обладнання.

91

203, 207

13

Списано матеріали, паливо, запасні частини на загальногосподарські потреби.

92

201, 203, 207

14

Відпущено будівельні матеріали на виправлення браку

24

201, 205

15

Списано вартість матеріальних цінностей, зіпсованих у зв’язку зі стихійним лихом.

991

201, 203, 205, 207

16

Відображено нестачу матеріальних цінностей, виявлену при інвентаризації і віднесену на винну особу.

375

716

17

Погашено нестачу матеріальних цінностей винною особою.

301

375

18

Віднесено на розрахунки з бюджетом залишок коштів стягнутих з винної особи, після відшкодуванні збитків, заподіяних підприємству.

716

641

 

Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

Собівартість будівельно-монтажних робіт – це витрати будівельної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт за замовленням підприємств, установ, організацій та громадян. Оскільки при придбанні матеріалів поставки замовника підрядник не несе витрат за їх придбання, відповідно зазначені витрати не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Таким чином, вартість матеріалів поставки замовника не відображається у звіті 2-Б підрядника та у формі №2 "Звіт про фінансові результати підприємства".

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт відображається на рахунку 23 "Виробництво". Виконані субпідрядними підприємствами роботи підлягають обліку за договірними цінами на субрахунку 2312 "Будівельно-монтажні роботи, виконані субпідрядними підприємствами" і не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт генпідрядника, що відображається на субрахунку 2311 "Будівельно-монтажні роботи, виконані власними силами".

До відображення всіх витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт для кожного об’єкта калькулювання у відповідному регістрі призначено окремий рядок.

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів, попередньо зібрані на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", списуються з кредиту цього рахунка за дебетом рахунка 23 і розподіляються між об’єктами будівництва пропорційно відпрацьованій на них кількості машино-змін. Розподіл здійснюється в спеціальному розділі відповідного журналу-ордеру.

Вартість послуг сторонніх підприємств враховується на підставі пред’явлених рахунків за дебетом рахунка 23 "Виробництво".

Накладні витрати, що містяться списуються в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" з кредиту рахунку 92 "Адміністративні витрати".

Фактична собівартість зданих замовнику робіт і вартість матеріалів, повернутих із виробництва, відображається в журналі-ордері №10 по кредиту рахунку 23 в кореспонденції з дебетом рахунків 201 "Сировина і матеріали", 205 "Будівельні матеріали", 70 "Доходи від реалізації". Списання собівартості зданих робіт здійснюється на підставі підписаних замовником довідки за формою КБ-3 і акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

Якщо замовник щомісячно оплачує підряднику фактично здійснені витрати, то в цьому випадку сальдо по рахунку 23 – відсутнє. Якщо будівництво об’єкта здійснюється "під ключ", витрати по здійснених будівельно-монтажних роботах будуть відображатись в складі незавершеного будівельного виробництва до здачі такого об’єкта замовнику.

Перевірка відповідних даних бухгалтерського обліку фактичним даним про залишки незавершеного виробництва здійснюється шляхом щомісячного проведення інвентаризації.

Схема кореспонденції рахунків з обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт показана в таблиці 2.

Таблиця 2. Схема кореспонденції рахунків з обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт.

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Облік витрат в підсобних і допоміжних виробництвах

1

Відображено вартість витрачених матеріалів, палива, будівельних матеріалів на виробництво продукції, робіт, послуг.

23

201, 203, 205

2

Нараховано заробітну плату працівникам допоміжних і підсобних виробництв

23

661

3

Відображено відрахування на заробітну плату робітників допоміжних виробництв на соціальні заходи.

23

651-653

4

Відображено собівартість послуг будівельних машин і механізмів, наданих допоміжним і підсобним виробництвами.

23

91

5

Здійснено нарахування амортизації по основних засобах, що використовуються в допоміжних виробництвах

23

131

6

Відображено собівартість взаємно наданих послуг (внутрішній оборот).

23

23

7

Списано фактичну собівартість будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, виготовлених допоміжними господарствами для потреб будівельного підприємства.

201, 205

23

8

Списано фактичні витрати допоміжних виробництв на роботи з переустановки будівельних машин і механізмів.

91

23

Облік витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів

1

Відображено вартість матеріалів, палива, будматеріалів, використаних при експлуатації будівельних машин і механізмів.

91

201, 203, 205

2

Відображено вартість електроенергії, використаної для забезпечення роботи будівельних машин і механізмів (без ПДВ).

91

685

3

Здійснено нарахування амортизації будівельних машин і механізмів.

91

131

4

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв по перебазуванню будтехніки.

91

23

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим управлінням і обслуговуванням будівельних машин і механізмів.

91

661

6

Нараховано орендну плату за користування будівельними машинами і механізмами (без ПДВ).

91

631, 685

7

Списано фактичні витрати по експлуатації машин і механізмів, що безпосередньо використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт; у допоміжних виробництвах.

23

91

Облік втрат від браку

1

Відображено вартість додатково використаних будівельних матеріалів, конструкцій і деталей для виправлення браку.

24

20

2

Відпущено МШП для виправлення браку.

24

22

3

Нараховано зарплату працівникам, зайнятим виправленням браку.

24

661

4

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виправленням браку.

24

651-653

5

Включено до собівартості невиправного браку будівельного підприємства відповідну частину загальновиробничих витрат.

24

91

6

Відображено вартість переробок, доручених субпідрядним підприємствам (без ПДВ).

24

631

7

Оприбутковано матеріали, які залишились після виправлення браку, за цінами можливого використання.

20

24

8

Утримано вартість забракованої продукції із заробітної плати осіб, що допустили брак.

661

24

9

Пред’явлено претензії підприємства, з вини яких виникли втрати від браку.

374

24

10

Списано втрати від браку за рахунок винних в нанесенні матеріального збитку осіб.

375

24

11

Віднесено на собівартість будівельно-монтажних робіт остаточні втрати від браку і переробок, виявлені в основному виробництві.

23

24

12

Віднесено остаточні втрати від браку і переробок, виявлених в допоміжних виробництвах, на собівартість виготовленої ними продукції.

23

24

Зведений облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

1

Відображено вартість витрачених матеріалів на будівництво об’єктів.

23

205,207...

2

Відображено собівартість послуг допоміжних виробництв.

23

23

3

Списано витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів, що безпосередньо використовуються в основному виробництві.

23

91

4

Відображено суму остаточних втрат від браку і переробок, віднесених на собівартість основного виробництва.

23

24

5

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва.

23

661

6

Відображено вартість послуг, отриманих від сторонніх підприємств (без ПДВ).

23

685

7

Відображено списання собівартості будівельно-монтажних робіт, що здані замовнику.

903

23

8

Списані адміністративні витрати.

79

92

 

Для обліку адміністративних витрат призначений збірно-розподільчий рахунок 92 "Адміністративні витрати". За дебетом рахунку 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, а за кредитом – списання на рахунок 791 "Фінансові результати від операційної діяльності" (таблиця 3).

Таблиця 3. Облік адміністративних витрат.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

Відображено вартість витрачених матеріалів, необхідних для потреб апарату управління

92

201

2

Здійснено нарахування основної і додаткової заробітної плати працівникам апарату управління.

92

661

3

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників адміністрації будівельного підприємства.

92

651 - 653

4

Відображено суми нарахованих обов’язкових бюджетних платежів.

92

641

5

Відображено витрати на відрядження працівників апарату управління.

92

372

6

Відображено витрати на оплату пожежної і сторожової охорони.

92

685

7

Здійснено нарахування амортизації основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління.

92

131

8

Відображено частину накладних витрат, що компенсуються субпідрядним підприємством.

63

92

9

Списано суму адміністративних витрат будівельного підприємства на фінансові результати.

791

92

 

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Н. М. Малюга, Я. В. Лебедзевич та ін. -Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.


20.03.2011