Загрузка...

Автотранспортні підприємства: організація обліку. Реферат

Облік надходження транспортних засобів на АТП. Облік оренди транспортних засобів. Облік бланків транспортної документації. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

Облік надходження транспортних засобів на АТП

Основні засоби можуть надходити на автотранспортні підприємства в порядку капітальних інвестицій, внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу, шляхом придбання основних засобів у постачальників і капітального будівництва, в результаті безоплатного отримання від інших підприємств. Крім того, підприємство може отримати в тимчасове користування основні засоби іншого підприємства в порядку оренди на певний строк за договором.

Придбання автомобіля у юридичної особи на території України. Усі платежі, що стягує ДАІ при оформленні права власності, відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля.

Якщо витрати по доставці автомобіля не включаються до його ціни, а доставка здійснюється самовивезенням, то на збільшення вартості відносяться всі витрати, понесені при доставці: використані паливно-мастильні матеріали, заробітна плата водіїв та відрахування на соціальні заходи тощо.

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації (таблиця 1).

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку придбання автомобіля в юридичної особи.

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість придбаного автомобіля без ПДВ

152

631

2

Сума страхового внеску в пенсійний фонд

152

651

3

Сума ПДВ

641

631

4

Введено в експлуатацію автомобіль

105

152

 

Облік внесення автомобіля до статутного капіталу. Оціночна вартість майна, що вноситься до статутного капіталу, погоджується із засновниками підприємства. Якщо відсутні документи, які підтверджують вартість цього майна, вартість визначається засновниками, про що складається Протокол зборів засновників. Якщо засновники не можуть дійти спільної думки з оцінки майна, то проводиться експертна оцінка.

При отриманні автомобіля в результаті внеску до статутного капіталу в обмін на корпоративні права податкові зобов'язання виникають. Отримувач основних засобів за умовою їх використання у виробничій діяльності може нараховувати на них амортизацію (таблиця 2).

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку внесення автомобіля до статутного капіталу.

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

 

Дт

Кт

1

Відображено заборгованість засновників по внескам до статутного капіталу

46

40

2

Внесено новий автомобіль до статутного капіталу

105

46

 

Облік безоплатного отримання автомобіля. Безоплатна передача автомобільних засобів від підприємства фізичній особі здійснюється на підставі договору дарування, який укладається в письмовій формі.

Автомобіль, отриманий безоплатно, обліковується за вартістю, яка вказана в документах на передачу, тобто первісна вартість безоплатно отриманих, основних, засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, відображається на субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

У випадку безоплатного отримання підприємством необоротних активів дохід визначається виходячи з суми амортизації таких активів одночасно з її відображенням на субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" (таблиця 3).

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку безоплатного отримання автомобіля, який був в експлуатації.

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з оприбуткуванням автомобіля

 

152

 

685

2

Внесено плату за державну реєстрацію та понесено інші витрати, пов’язані з придбанням автомобіля

 

685

 

311

3

Оприбутковано автомобіль за вартістю, зазначеною в документах на передачу або в оціночному акті (разом з ПДВ)

 

105

 

424

4

Відображено суму зносу

105

131

5

Віднесено на збільшення вартості об’єкту витрати, пов’язані з його оприбуткуванням

105

152

 

Облік оренди транспортних засобів

Орендні операції проводяться на підставі договору оренди, укладання якого можливе лише із власником автомобіля або з особою, яка має належним чином оформлену та нотаріально завірену довіреність.

Технічний стан автомобіля відображається в акті технічного огляду, копія якого є невід’ємною частиною договору. До договору також додається акт приймання-передачі транспортного засобу.

Оскільки в договорі оренди зазначається вартість орендованого автомобіля, то для її визначення необхідно провести експертну оцінку.

Прийняті в оперативну оренду транспортні засоби обліковуються у орендаря за інвентарними номерами орендодавця і відображаються в бухгалтерському обліку наступними проводками (таблиця 4).

Таблиця 4. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (операційна оренда).

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Прийнято автомобіль в оперативну оренду

01

-

2

Нарахована орендна плата

92

685

3

Відображено ПДВ

641

685

4

Перераховано орендну плату

685

311

 

Автомобіль, переданий у фінансову оренду, включається до складу основних засобів орендаря і відображається у нього наступними записами (таблиця 5).

Таблиця 5. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (фінансова оренда).

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Отримано у фінансову оренду автомобіль за оцінкою, погодженою з орендодавцем

105

531

2

Відображено поточну заборгованість за об'єкт оренди

531

611

3

Сплачено орендну плату

377

311

4

Зменшено поточну заборгованість за фінансовою орендою

611

377

5

Нараховано амортизацію

91,92, 93

131

 

При викупі орендарем транспортного засобу, як об’єкта фінансової оренди, після закінчення її терміну оренди, орендодавець на підставі документів на оплату кредитує рахунок 531 "Зобов’язання з фінансової оренди" в кореспонденції з рахунком 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" на залишкову вартість об’єкта оренди.

Облік бланків транспортної документації

Бланки первинної транспортної документації обліковуються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю їх придбання по дебету рахунку 20 "Виробничі запаси" субрахунок 209 "Інші матеріали".

В бухгалтерському обліку оприбуткування і списання бланків транспортної документації відображаються наступним чином (таблиця 6).

Таблиця 6. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування та списання бланків транспортної документації.

з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Оприбутковані комплекти товарно-транспортних накладних

209

631

2

Оприбутковано бланки подорожніх листів

209

631

3

Відображено суму ПДВ

641

631

4

Списано в кінці періоду:

- комплекти товарно-транспортних накладних

- подорожні листи

 

91, 92

 

209

91, 92

209

 

Бланки, що є документами суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за ціною не менше 0,1 мінімальної заробітної плати.

Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

Основними завданнями обліку витрат на АТП є: своєчасність, повне і правильне визначення витрат на перевезення за статтями витрат і елементами витрат, при порівнянні їх з плановими в перерахунку на фактичний обсяг перевезень, розрахунок собівартості виконаних робіт і послуг за їх окремими видами та в цілому на підприємстві; виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості перевезень; точне відображення всіх невиробничих витрат і втрат з метою їх ліквідації в подальшому.

АТП, як і інші підприємства, можуть здійснювати операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, при цьому виникають відповідні витрати, які відображаються відповідно до ПБО 16 "Витрати".

Операційна діяльність АТП полягає у здійсненні процесів постачання, виробництва і збуту.

Процес постачання на автотранспортному підприємстві полягає в купівлі палива, матеріалів, запасних частин та інших матеріальних цінностей, необхідних для нормальної експлуатаційної діяльності.

Процес виробництва на автомобільному транспорті полягає в здійсненні транспортного процесу (перевезення), в результаті якого готова продукція як така не утворюється. Продукцією АТП виступає сам процес переміщення вантажів і пасажирів, на стадії якого засоби праці, предмети праці і сама праця вступають у взаємозв’язок.

Процес виробництва поступово переходить у стадію збуту, на якій здійснюються розрахунки із замовниками за надані їм послуги по перевезенню і формуються фінансові результати.

Для відображення доходів від надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства, застосовується рахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Фактичні витрати на поставку продукції, до відпускної ціни якої включено суму відшкодування витрат на поставку такої продукції до станції (пристані) призначення, якщо розрахунки за неї проводяться безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутової організації), відображаються на рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". Витрати на забезпечення перевезень відображаються на балансовому рахунку 23 "Виробництво", витрати на ремонт та обслуговування транспорту – на балансовому рахунку 91 "Загально виробничі витрати" (який в кінці місяця списується на рахунок 23).

Формування та відображення фінансових результатів на АТП

Згідно з Планом рахунків усі підприємства для відображення доходів від автомобільних перевезень вантажів та пасажирів застосовують субрахунок 703.

Для збору об’єктивної інформації про фінансовий стан і результати діяльності на підприємствах необхідно вести відокремлений облік операцій з перевезення вантажів та пасажирів. Не менш важливо вести відокремлений облік реалізації послуг за пільговими і не пільговими перевезеннями.

Для ведення відокремленого обліку слід застосовувати субрахунки третього і четвертого порядку.

Відокремлений облік витрат на кожний вид перевезень, так само як і облік доходів, може бути досягнутий у результаті використання субрахунків (рахунків третього, четвертого порядку).

При перевезенні пасажирів в автобусах і легкових маршрутних автомобілях-таксі доходи відображаються за вирахуванням страхового внеску, який стягується з пасажирів міжобласних ліній.

У бухгалтерському обліку суми страхового збору не є доходом перевізника, оскільки вони надходять за агентським договором на користь страхувальника. Вони акумулюються до перерахування страхувальникові на субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Лише в тому разі, коли згідно з агентською угодою перевізник за оформлення страхових полісів отримує від страхувальника винагороду, сума винагороди буде вважатись доходом перевізника від послуг, що надаються, і обліковуватись на субрахунку 703.

Відображення фінансового результату автомобільних перевезень, робіт і послуг на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці 7.

Таблиця 7. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з визначенням фінансового результату.

№ з/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Реалізація автомобільних перевезень

1

Здача в банк на інкасо рахунків за перевезення

361

703

2.

 

Відображено внесення виручки від перевезення пасажирів в маршрутних автобусах, легкових маршрутних автомобілях-таксі, вантажних і легкових автомобілях.

Одночасно нарахована сума страхового внеску

301

301

703

685

3

Відображено суму ПДВ

703

641

4

Відображено відшкодування замовниками добових і квартирних витрат водіїв, залізничного тарифу

361

372

5

Здача в банк на інкасо рахунків за перегін нових і відремонтованих автомобілів. Шляхові перевезення вантажів

361

703

6

Відображено собівартість реалізованих автомобільних перевезеннях

903

23

7

Визначено фінансовий результат

791

703

903

791

Реалізація транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних робіт

8

Здача в банк на інкасо рахунків за роботу

361

703

9

Здача замовниками рахунків за виконані роботи для зарахування на рахунок отриманих від них планових платежів

361

703

10

Відображено суму ПДВ

703

641

11

Списано витрати по реалізованих роботах

903

23

12

Визначено фінансовий результат від реалізації робіт

79

703

903

79

Реалізація послуг нетранспортного характеру

13

Відображено реалізацію стороннім покупцям продукції допоміжним виробництв, матеріалів, палива для легкових автомобілів, які використовуються на умовах прокату

361

712,719

14

Відображено суму ПДВ

703

641

15

Списано фактичні витрати

903

20, 23

16

Визначено фінансовий результат від реалізації послуг нетранспортного характеру

791

712,719

903

791

 

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" \Н. М. Малюга, Я. В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.


20.03.2011