Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік основних операцій та особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Облік основних операцій та особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності. Облік оприбуткування товарів. Облік реалізації товарів за різними формами оплати. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності. Облік комісійної торгівлі

Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 "Доход від реалізації робіт та послуг".

Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

  • включення до собівартості придбаних товарів ("прямий метод");
  • урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – "метод розподілу").

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів.

№ з/п

 

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою

1.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

 

281

 

631

284

631

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641 (644)

631

3.

Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком

631

311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами" для обліку попередньої оплати

4.

Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам

371

311

5.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

6.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

 

281

 

631

284

631

7.

Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати

644

631

8.

Зараховано раніше перерахований аванс

631

371

б) без застосування рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами"

9.

Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам

631*

311

10.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

11.

Оприбутковано товари і тару

281

284

631

631

12.

Відображено суму ПДВ

644

631

3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%

13.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

 

281

 

631

284

631

4. Придбання товарів за готівковий розрахунок

14.

Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

 

372

 

301

15.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

 

281

 

372

284

372

16.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

372

5. Придбання товарів за імпортом

17.

Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:

281

632

18.

Відображено мито

281

377

19.

Відображено митні збори

281

377

20.

Відображено акцизний збір за підакцизними товарами

281

377

21.

Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:

- видача векселя

- погашення векселя

- включення суми векселя до податкового кредиту

 

641

 

377

 

643

621

 

621

643

621

641

641

311

6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податків, що зазначені в п. 5)

22.

Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги

281

631

23.

Відображено страхування ризиків транспортування запасів

281

655

24.

Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами

281

631

25.

Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:

 

 

- вартість пально–мастильних матеріалів

281

203

- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами

281

631

- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

- амортизація транспортних засобів

281

131

- витрати на ремонт власного транспорту

281

631, 661, 201

- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження

281

201

- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів*

281

372,631

 

26.

Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

 

Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства та є елементом його облікової політики:

  • по кожному моменту відвантаження;
  • за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації товарів.

№з/п

 

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

1.

Передано товари зі складу роздрібної мережі:

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів

282

281

282

285

2.

Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий рахунок

- з оплатою чеками банків

- з оплатою за кредитними картками

 

301

 

702

331

702

333, 334

702

3.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

4.

Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами

902

282

2. Реалізація товарів дрібним оптом

5.

Отримано попередню оплату від покупців

311

681,361

6.

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

7.

Проведено відпуск товарів покупцям

681, 361

702

8.

Відображено суму ПДВ

702

643

9.

Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами

902

281

10.

Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів

902

285

Запис методом "червоного сторно"

11.

Визначено фінансовий результат від операції продажу

702

791

791

902

         

 

Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

Повернення товарів. При поверненні товарів здійснюється облік:

  • Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.
  • Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.
  • Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.
  • Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.

Уцінка товарів. В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини: Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки: Дт 281 – Кт 716.

Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю:

Поділяються на адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати і групуються за 5 економічними елементами. Їх склад регламентується ПБО 16 "Витрати".

Витрати за видами (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) обліковуються на однойменних рахунках класу 9 "Витрати діяльності". Витрати за економічними елементами обліковуються на рахунках класу 8 "Витрати за елементами".

Не розподіляються між реалізованими і нереалізованими товарами, а повністю списуються на витрати періоду. Крім того, витрати, пов’язані з придбанням товарів, не відображуються у складі витрат операційної діяльності, а включаються в первісну вартість товарів.

У балансі не відображаються. Інформація про витрати операційної діяльності наводиться в розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

Спрощена методика обліку (без застосування рахунків класу 9).

Згідно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат можуть використати такі рахунки класу 8 "Витрати за елементами": 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" зі щомісячним списанням сальдо цих рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 "Витрати діяльності": 92" Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Головним рахунком витрат для торгівельних підприємств є рахунок 93 "Витрати на збут".

Далі суми витрат, облічені на рахунках 92, 93, 94, списуються на рахунок 79 "Фінансові результати": Дт 791 – Кт 92, 93, 94.

Суб’єктам малого підприємництва дозволено для обліку витрат використовувати рахунки тільки класу 8, минаючи рахунки класу 9, зі щомісячним списанням у дебет рахунка 79 сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Облік комісійної торгівлі

Порядок торгівлі комісійними товарами визначено Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 року № 37 (далі — Правила 37) та Інструкцією про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 8 липня 1997 року №343 (далі — Інструкція 343).

Інструкцією 343 передбачено, що, приймаючи товари на комісію, комісіонер (магазин, який приймає товар на комісію) на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках — за формою №1-ВТ та формою №2-ВТ і товарний ярлик за формою №3-ВТ. Своєю чергою, фахівець-оцінник разом з прийняттям товарів на комісію записує їх в оціночно-здавальну відомість за формою, поданою в додатку 4 до Інструкції 343. Потім в бухгалтерію треба здати перший примірник цієї відомості разом із товарним звітом. А другий — разом із товарами, прийнятими на комісію, — передається матеріально відповідальній особі.

Для обліку руху комісійних товарів застосовується позабалансовий рахунок 024 "Товари, прийняті на комісію". Облік на позабалансовому рахунку ведеться без застосування подвійного запису.

Приклад. Згідно з договором, на реалізацію від фізичної особи-комітента магазин прийняв пальто, яке було у вжитку. Фахівець магазину оцінив здану річ на 500 грн. Комісійна винагорода магазину становить 120 грн. Бухгалтерський облік зазначених операцій наведено в таблиці 3.

Таблиця 3.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

 

 

Д-т

К-т

 

ВД

ВВ

1

Прийнято товар на комісію

024

 

500

 

 

2

Реалізовано товар, прийнятий на комісію

301, 311, 361, 681

702

500

 

 

 

 

704

685

 

 

 

3

Відображено вартість послуг з реалізації

685

703

120

100

 

4

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ на суму комісійної винагороди

703

641

20

 

 

5

Проведено розрахунки з комітентом

685

301, 311

380

 

 

6

Списано з позабалансового рахунка проданий товар - пальто

 

024

500

 

 

7

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації комісійного товару

791

704

500

 

 

 

 

703, 702

791, 791

100, 500

 

 

 

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" \Н. Малюга, Я. В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.


20.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!