Загрузка...

Соціологія праці та управління: поняття та предметна область. Реферат

Поняття про соціологію. Вступ в соціологію праці та управління. Предметна область соціології праці та управління. Соціологія праці. Соціологія управління

Поняття про соціологію

Термін соціологія запроваджений французьким мислителем Огюстом Контом (1798-1857) в 30-х рр. ХІХ ст. В загальному смислі соціологія є наукою про суспільство. Втім подібне витлумачення не розкриває специфіки предмету, оскільки ціла низка наук (історія, право, етика та багато ін.) є науками про суспільство, маючи свій власний предмет дослідження.

Концентруючи увагу на вивченні соціальних фактів і явищ соціальних відносин та процесів, які відбуваються в суспільстві, соціологія, таким чином, визначила своє місце серед інших суспільних наук – філософії, політології, історії тощо.

Соціологія має своє коло проблем, свою сукупність специфічних понять та уявлень, використовує характерний для неї спосіб порушення питань та знаходження відповідей на них. Усе це дає підстави для визначення сутності соціології як науки про суспільство.

Різноманітні визначення соціології зводяться до того, що соціологія в цілому – це наука, що вивчає відносини між групами людей, які займають різне становище в суспільстві, беруть неоднакову участь в економічному, соціальному, політичному і духовному житті, різняться не лише рівнем, а й джерелом своїх доходів, структурою споживання, способом, якістю та стилем життя, а також структурою ціннісних орієнтирів, мотивами і типом поведінки.

Групи людей, які утворюють суспільство і які вивчає соціологія, називаються ще соціальними спільнотами. Це численні соціальні утворення, які нерідко налічують тисячі або й мільйони осіб. Їх можна ще називати великими соціальними групами.

Соціологія – це наука про закономірності функціонування, розвиток і взаємодії соціальних спільнот, систем і організацій.

Вступ в соціологію праці та управління. Предметна область соціології праці та управління. Соціологія праці. Соціологія управління

     

Соціологія праці та соціологія управління споріднені з іншими науками про працю на основі об’єкту дослідження – трудової діяльності. Проте аспект вивчення праці (предмет науки) у соціології вирізняється і полягає у вивченні особливих соціально-трудових відносин, а саме тих, які виникають в результаті взаємодії людей у процесі праці.

Соціологія праці є комплексною дисципліною, оскільки в центрі її уваги знаходиться характер та зміст праці, ставлення людини до праці, ціннісні орієнтації, ролева поведінка людини в праці, мотивація та задоволеність працею, умови праці, організація та управління працею тощо.

Розпливчастість у визначенні предмету соціології праці тісно кореспондує з розпливчастістю границь між соціологічними дисциплінами, які вивчають трудову діяльність. Проблеми трудової діяльності, її організації та управління часто розводяться між "соціологією праці", "індустріальною соціологією" та "соціологією професій". З огляду на останнє виникає низка слушних питань: Чим ці зазначені дисципліни відрізняються між собою? Чи не дублюють вони одна одну? На ці питання до сьогодні не існує точної відповіді. Як на нас, то ми будемо оперувати назвою "соціологія праці та управління" як тією, що найбільш точно своєю назвою уособлює й віддзеркалює комплекс усіх проблем пов’язаних з працею.

Саме комплексність вивчення праці виступає відмінною ознакою соціологічного підходу, що виокремлює "соціологію праці" з системи інших наук про працю. Зауважимо тут принагідно, що процеси, які відбуваються у сфері праці є об’єктом вивчення загалом ряду фундаментальних наук як то:

  • природничих – фізіологія праці, психологія, ергономіка (1);
  • суспільних – філософія, соціологія (2);
  • економічних – політекономія, економіка праці (3).

Виходячи із характеристики праці як соціального процесу, виділяється три аспекти суті соціології праці:

  • Соціологія праці – це соціальні закономірності взаємодії людей у процесі виробництва, а механізми дій і форми виявлення закономірностей визначаються через діяльність трудових колективів і особи. (Аналізується комплекс проблем, пов’язаних з діяльністю людини і колективу в умовах використання традиційних і нових технологій).
  • Соціологія праці – це комплекс показників, що свідчать про ставлення людини і колективу до праці, її характеру, змісту, умов. (Аналізується передусім фактори мотивів ставлення людини і колективу до праці, пов’язаних, насамперед, з матеріальним зацікавленням змістом праці, взаємовідносинами у колективі, сенсом праці).
  • Соціологія праці стосується соціальної організації підприємства, функціонування колективу (особливості системи стосунків у колективі).

Отже, соціологія праці охоплює низку проблем, що стосуються трудового колективу, його функцій, взаємовідносин між членами колективу (в тому числі й між керівниками й підлеглими), соціально-психологічний клімат у колективі, конфлікти, стосунки між керівниками і лідерами та ін.

Соціологія праці – це галузь соціології, яка вивчає трудову діяльність як соціальний процес (1) й діяльність, пов’язану з організацією й управлінням процесу праці (2): закономірності формування, функціонування й розвитку соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів) у сфері праці й пов’язані з ними процеси та явища.

Соціологія управління – галузь соціології, яка вивчає закономірності, засоби формування та методи цілеспрямованого впливу на соціальні відносини й процеси, що відбуваються в суспільстві та його підсистемах з метою впорядкування, підтримки, збереження його оптимального функціонування й розвитку або зміни, переведення до іншого стану. Соціологія управління досліджує також природу управлінських відносин, з’ясовує соціальні цілі управління з погляду соціальних критеріїв, відповідності їх інтересам тих, ким управляють, аналізує соціальні наслідки управлінських рішень і дій.

Вона вивчає також проблеми організації процесів управління, весь комплекс питань добору, розстановки, навчання та виховання управлінських кадрів, міжособистісних стосунків працівників апарату управління під час виконання ними управлінських функцій. Крім того, соціологія управління аналізує специфіку інтересів управлінців як соціально-професійної групи, особливості їхньої моралі, традицій, звичаїв, культури, виховання, засоби формування та форми прояву таких соціальних якостей особистості, як дисципліна, відповідальність, сумління тощо.

Об’єктом соціології управління виступають різноманітні соціальні системи (групи, угруповання, об’єднання, спільноти, суспільство в цілому), їх підсистеми та ланки, що створюються в суспільстві для досягнення певної мети та розв’язання певних завдань.

Предметом соціології управління виступають управлінські відносини, управлінські процеси і властивості суб’єктів управління різних рівнів управлінської ієрархії, а також закономірності, особливості, умови, функції та методи їх управлінської діяльності.

Соціологія управління досліджує не лише зміст і функції, а й механізм і технологію соціального управління (управління конкретними соціальними процесами) з метою виявити можливості його вдосконалення відповідно до тих цілей та завдань, що виробляються в суспільстві (та його підсистемах) як щодо ближчих, так і щодо подальших перспектив його розвитку.

Соціологія управління близька за проблематикою до розділів соціологічної науки, як соціологія організації, соціологія праці, соціологія права, соціологія моралі, соціологія комунікацій, соціологія політики, соціологія економіки, соціальне планування, соціальне прогнозування, соціальне проектування, а також розглядає управління в різних сферах людської діяльності.

Втім, оперуючи назвою "соціологія праці та управління" ми будемо проставляти акценти у соціології управління передусім там, де йдеться про явища відображення не просто певних соціальних відносин, а саме тих, що виникають й відбуваються у процесі управління працею. Іншими словами, в курсі предмету "Соціологія праці та управління" ми ставимо за мету проаналізувати соціальні групи та індивідів, що включені до процесу праці, а також професійні та соціальні ролі й статуси, умови й форми їхньої трудової діяльності й ті специфічні соціальні відносини, що складаються у процесі управління працею.

Література

1. Афонин А. С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. - К., 1994.

2. Гіденс Е. Соціологія. - К., 1999.

3. Дворецкая Г. В., Махнарылов В. П. Социология труда. - К., 1990.

4. Дикарева А. Н., Мирская М. И. Социология труда. – М., 1989.

5. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціальні та галузеві соціологічні теорії. - К., 1999.


24.04.2012

Загрузка...