Загрузка...

Психічний стан та емоційно-вольові процеси в діяльності студентів. Реферат

В емоційних процесах студента своєрідно відображаються умови і задачі його діяльності, проявляється його відношення до них, до всього того, що він пізнає і робить, що відбувається навколо

Емоції, почуття студента збагачують його внутрішній світ, роблять його сприйняття яскравими і змістовними, збуджують до активності, до переборення труднощів. В науці добре вивчені фізіологічні порушення, що виникають в організмі при емоціях і почуттях (зміна в роботі серця, дихання, залоз внутрішньої секреції), вплив емоцій і почуттів на пізнавальні психічні процеси (на сприйняття, увагу, пам'ять, мислення і ін.).

Емоції і почуття яскраво проявляються і відіграють важливу роль в діяльності студента, особливо в напружені її періоди (вступ до вузу, державні екзамени і т. д.). Переживання тих чи інших емоцій і почуттів впливає на формування особистості студента, на перебудову його поглядів, відношення до дійсності. Для емоційних процесів студентів у навчанні характерні: велика інтенсивність (особливо інтелектуальних почуттів), різноманітність, переходи від одних до інших, прискорення формування вищих почуттів.

В широкому спектрі емоцій і почуттів студента особливе значення для ефективності його діяльності має почуття відповідальності за свою успішність, почуття нового та ін. В діяльності студента не виключений і емоційний стрес - напруга в складних ситуаціях. Він викликається оціночною ситуацією (екзамен), незвичайними умовами, підвищенням відповідальності, великими розумовими і вольовими навантаженнями, необхідністю подолати втому, напруження сил.

Наприклад, вивчення емоційних станів, пов'язаних з екзаменом, показує, що вони різнобічні і динамічні. В період підготовки до відповіді яскравих емоційних реакцій, як правило не буває, домінує інтелектуальна напруга, за виключенням зміни кольору лиця, деякої тривоги. В основному після екзаменів активність спадає, хоча емоційна напруга залишається високою.

В залежності від рівня притягань, індивідуальних особливостей особистості і відношення до оцінки студенти відчувають радість, полегшення, слабкість, або ж навпаки, пустоту, незадоволення і т. д. Перший екзамен - особливо в діяльності студента. Наявність незнайомої раніше ситуації веде нерідко на першому екзамені до екзаменаційного стресу негативного характеру. Стан стресу, що виникає, має відому цілеспрямованість і захисне значення, так як воно мобілізує ресурси нервової системи і організму, може прискорювати психічні процеси Разом з тим стрес може погіршити сприйняття, увагу, пам'ять, мислення, точність руху., у студентів в процесі діяльності емоції і почуття виступають в ролі регулятора, посилюють і збуджують психологічну активність, вони впливають (позитивно і негативно) на сприйняття і переробку інформації, на направленість уваги і дій.

Виконання навчальних, суспільних та інших задач діяльності вимагає визначення мети, прийняття рішення, подолання труднощів, мобілізація сил, управління собою, тобто виявлення волі. Тому високий рівень саморегуляції, уміння управляти своєю поведінкою є важливою психологічною передумовою успішної діяльності студента. На екзамені, заліку, під час виступу на семінарі студенту необхідно мобілізувати інтелектуальні можливості, в повній мірі використовувати свої знання, досвід навчання у вузі. Разом з тим студенту треба працювати, щоб оволодіти навчальним матеріалом і справитися з суспільним дорученням.

Рівень розвитку волі у студентів може бути різним. Це залежить віл мотивів їх поведінки, досвіду, звичок і переконувань. Одному студенту присутні завзятість в досягненні мети, іншому - протиріччя в поведінці, лишня залежність від обставин. Недоліки волі можуть бути причиною порушення навчальної дисципліни, неправильного використання студентом знань, зниження його інтелектуальних здібностей на екзамені, заліку.

Психічні стани студента - це тимчасові цілісні стани його психіки, що впливають на протікання психічних процесів і виявлення властивостей особистості. Психічні стани, закріплюючись в діяльності, можуть переходити в стійкі риси особистості. Вплив зовнішніх дій на поведінку студента залежить від його психічного стану, в залежності від якого, в свою чергу, протікають психічні процеси і будуються практичні дії.

     

По домінуючому впливу на діяльність психічні стани можна розбити на дві групи:

Позитивні:

 • впевненість;
 • бадьорість;
 • підйом;
 • зібраність;
 • готовність до активних дій.

Негативні:

 • невпевненість;
 • пригнічення;
 • сумніви;
 • розсіяність;
 • дратівливість.

Психічні стани (позитивні або негативні) впливають на хід і досягнення результатів діяльності студентів, на їх успішність, якість знань, навичок, умінь, на формування професійно важливих якостей особистості і т. д. Максимальна продуктивність розумової роботи можлива тільки при наявності душевної психічної рівноваги і спокійності. Великий вплив на психічний стан студентів чинять успіхи у навчанні, такт викладача, його доброзичливість, повага їх гідності. Взаємовідношення, соціально-психологічна атмосфера в колективі завжди впливають на психічний стан студента.

Особливість стану залежить перш за все від психічних властивостей особистості, мотивації і типу нервової системи. Після вступу у вуз на психічний стан студента впливають відрив від дому (якщо вступ був пов'язаний з переміною місця житла), необхідність адаптації до умов і задач більш складних, чим раніше, діяльності, підвищення вимог до самостійної роботи і т. д.

В деяких вузах студентам перших курсів доводиться засвоювати навчальний матеріал приблизно в 2,7 рази більше, чим в середній школі. Як визвати, підтримати і мобілізувати позитивні психічні стани студентів і як нейтралізувати, зняти, попередити негативні? Засоби і методи для цього - наукова організація праці студентів, переконання, навіювання, культурно - масова робота, спорт, індивідуальна співбесіда, піклування про розумне задоволення матеріальних і духовних потреб.

Велика роль в підтримці психічних станів належить викладачу, який, починаючи заняття, може налаштувати студентів на активну роботу, створити атмосферу творчого піднесення. В становленні взаєморозуміння, бадьорості, оптимізм викладача, чіткість, планомірність дій, витримка сприяють виявленню у студентів психічних станів. У випадку не успіху у студента важливо пояснити йому його причину, підтримати словом, пообіцяти допомогти, порадити, як краще організувати самостійну роботу.

Активізація викладачем вищих почуттів студентів, почуття обов'язку, відповідальності допомагає їм зберегти позитивні психічні стани. Знаючи суть і причини виникнення психічних станів, викладач ефективніше управляє діяльністю студентів, навчає і виховує.

Література

 1. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: особености деятельности студентов и преподавателей. - Минск: Изд-во БГУД978.
 2. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. Академика ВПН СССР А.. В. Петровского. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. -303с.
 3. Педагогика и психология высшей школы: Учебное Пособие. - Ростов н / Д: Феникс, 2002.


07.04.2012

Загрузка...