Загрузка...

Патопсихологія: предмет і задачі. Реферат

Патопсихологія є галуззю психологічної науки. Її дані мають теоретичне і практичне значення для психології і психіатрії. У цьому змісті її можна зарахувати до прикладних областей знання

В даний час у науці відбувається надзвичайно інтенсивний процес формування міждисциплінарних і прикладних областей. Існують такі області, як біохімія, біофізика, хімічна радіологія і т. д. Цей процес відбруньковування від "материнської" науки, що свідчить про її зрілість, торкнувся і психології: існує інженерна, дитяча, педагогічна, соціальна психологія, нейропсихологія, патопсихологія і т. д.

Процес відбруньковування прикладних областей знань обумовлений багатьма причинами, насамперед науково-технічним прогресом. У психології до цих загальних причин додається ще одна - роль людського фактора. Стало очевидним, що багато хто, навіть особисті, проблеми педагогіки, медицини і навіть техніків не можна вирішити без обліку людського фактора.

Прикладні області знання, природно, випробують на собі вплив інший, що граничить з нею науки, вірніше, вони вбирають у себе, асимілюють багато положень, факти наукових досліджень цієї суміжної дисципліни.

Визнання положення, що патопсихологія є психологічною дисципліною, визначає її предмет і відграничення його від предмета психіатрії.

Психіатрія, як і всяка галузь медицини, - спрямована на з'ясування причин психічної хвороби, на дослідження синдромів і симптомів, типових для того чи іншого захворювання, закономірностей їхньої появи і чергування, на аналіз критеріїв прогнозу хвороби, на лікування і профілактику хвороби.

Патопсихологія як психологічна дисципліна виходить із закономірностей розвитку і структури психіки в нормі. Вона вивчає закономірності розладу психічної діяльності і властивостей особистості в зіставленні з закономірностями формування і протікання психічних процесів у нормі, вона вивчає закономірності перекручувань відбивної діяльності мозку.

Отримані експериментальні дані, не проаналізовані в категоріях психологічної теорії, "повертають" клініці лише по-іншому позначені факти, що лікарі фіксують не гірше нас своїм клінічним методом. Лише в тому випадку, коли аналіз результатів патопсихологічного експерименту проводиться в поняттях сучасної матеріалістичної психологічної теорії, вони виявляються корисними клінічній практиці, не тільки доповнюючи її, але і розкриваючи нові факти. Як говорив у свій час відомий фізик Л. Больцман, самим практичним являється гарна теорія.

Прикладне значення психології надзвичайно значиме. Практичні задачі, які стоять перед патопсихологічним дослідженням, різноманітні. Насамперед дані психологічного експерименту, можуть бути використані для диференційно-діагностичних цілей. Звичайно, установлення діагнозу - справа лікаря, вона виробляється не на підставі тих чи інших лабораторних даних, а на підставі комплексного клінічного дослідження. Однак у психологічних лабораторіях накопичені експериментальні дані, що характеризують порушення психічних процесів при різних формах захворювань, що служать додатковим матеріалом при встановленні діагнозу.

     

Так, наприклад, при клінічній оцінці психічного стану хворого нерідко виникає необхідність відграничення астенічного стану органічної природи від стану шизофренічної млявості. Сповільненість психічних процесів, погане запам'ятовування і відтворення пред'явленого матеріалу, виявлення залежності цих порушень від виснаження - усе це виявляється частіше при органічному захворюванні, у той час як інактивність хворого, що супроводжується непослідовністю суджень і різноплановість мислення при гарному запам'ятовуванні, частіше є показником змін особистості хворого шизофренією.

Перед психологічним експериментом може бути поставлена задача аналізу структури дефекту, установлення ступеня психічних порушень хворого його інтелектуального зниження поза залежністю від диференційно-діагностичної задачі, наприклад при встановленні якості ремісії, при обліку ефективності лікування.

В даний час, коли в клінічну практику упроваджується велика кількість нових терапевтичних засобів, застосування адекватних психологічних досліджень допомагає визначити характер їхніх дій. Дані експериментально-психологічних прийомів здобувають у даний час особливе значення через що спостерігається патоморфоза хворобливих процесів, тому зростають значення і задачі профілактики.

Особливо великого значення набувають дані експериментальної патопсихології при вирішенні питань психіатричної експертизи:

  • трудової,
  • судової,
  • військової.

Задачі, що ставить перед психологом судово-психіатрична експертиза, різноманітні і носять складний характер. Установлення діагностичних критеріїв, аналіз ступеня зниження ускладнюються особливим відношенням хворого до самого акта експертизи, свідомо прийнятою "позицією" як до експерименту, так і до ситуації, що травмує, або реактивними нашаруваннями. Нерідко постає задача находження критерію для визначення симуляції хворобливих проявів, наприклад для розмежування істинної некритичності від симулятивного доведення (дослідження І. І. Кожуховський).

За останнім часом у патопсихології на перший план виступає спрямованість на психокорекцію. Робиться спроба обґрунтування психологічних рекомендацій для проведення психокорекції (наприклад, при лікуванні неврозів, алкоголізму). Однак, для того щоб психокорекційна спрямованість була ефективної, вона повинна базуватися на заглибленому аналізі і кваліфікації психічного стану хворої людини.

Це означає, що робота психолога повинна бути націлена не тільки на встановлення наявності того чи іншого порушення пізнавальної або мотиваційної сфери характеристики зміненої самооцінки, рівня домагань хворого, але і на кваліфікацію прихованих можливостей хворого, того, що Л. С. Виготський називав "соціальним розвитком". Саме спрямованість на поглиблення системного аналізу психічного стану хворого, на кваліфікацію його в категоріях радянської психології, індивідуальний характер дослідження і є основною тенденцією патопсихології.

Конкретними дослідженнями (С. Я. Рубінштейн, В. Є. Реньге, О. І. Болдиревий, А. Б. Халфіной, Т. С. Кабаченко) було переконливо показане, що включення хворої людини в реальну трудову діяльність змінює не тільки його самооцінку, його відношення до себе й іншим, але воно є джерелом породження цілеспрямованої активності людини. Подібна форма психокорекції обґрунтована і методологічно.

Особливе місце займає використання патопсихологічного експерименту в психіатричній клініці дитячого віку. Поряд із задачею диференціальної діагностики, установленням ступеня зниження й обліку, ефективності лікування постає специфічне для дитячої психіатричної клініки питання про прогноз навченості і зв'язані з ним питання про добір дітей у спеціальні школи!

Особливо коштовним у цьому відношенні виявляється динамічне простежування дітей, воно дає можливість проаналізувати дані патопсихологом прогностичні оцінки навченості дитини й осмислити ті теоретичні принципи, на яких прогноз базувався. Однак задачі патопсихологічної роботи в клініці дитячого віку не вичерпуються пошуками критеріїв діагностики і навченості. У цій області проводиться велика корекційна робота. Вона стосується як відновлення окремих порушених функцій, так і корекції порушеного розвитку в цілому.

Як найважливішу характеристику сучасної патопсихології виступає її спрямованість на відновлення зміненої психічної діяльності, спрямованість на повернення хворій людині її соціального статусу, запобігання (профілактика) можливості подібної втрати в дорослих, підлітків, дітей.

Питання про охорону здоров'я людей завжди стояв у центрі уваги Радянської влади з перших днів її існування.

На охорону саме психічного здоров'я і спрямована робота патопсихолога.

Охорона психічного здоров'я полягає не тільки у вишукуванні заходів чисто лікувального характеру. Вона містить у собі міри корекції при відновленні трудового і соціального статусу, у профілактиці розвитку аномальних потреб (алкоголізм і ін.). У сферу охорони психічного здоров'я входить рішення задач розпізнавання і профілактики різних профзахворювань, експертна робота. Сюди входить також перебування заходів для рятування від страху людини, що захворіли важким соматичним захворюванням (наприклад, онкологічним) корекції невротичних, психопатичних явищ і ін. І звичайно, як найважливіша задача - це корекція і профілактика аномального розвитку дітей.


07.04.2012

Загрузка...