Відношення підлітків до оточуючих людей: особливості типів. Реферат

Заохочення підлітків до позитивної, альтруїстичної активності, ініціативності сприяє зниженню агресивності, ворожості у відношеннях до оточуючих людей

Проблема дослідження полягала у вивченні особливостей типів відношення підлітків до оточуючих людей. Як відомо, що в підлітковому віці виявляється широкий спектр відношень підлітків до оточуючих людей, від дружелюбного, товариського, альтруїстичного відношення до егоїстичного, підозрілого і навіть агресивного, ворожого ставлення.

Таке негативне ставлення підлітків може виявитись не тільки по відношенню до близьких людей, батьків, вчителів, однокласників, але й до чужих людей, які могли зробити підлітку зауваження щодо його поведінки. Це свідчить про недостатній розвиток у підлітків самосвідомості, самоконтролю, вмінь до саморегуляції своєї поведінки і недостатню вихованість, культуру мовлення.

Як показують дослідження психологів О. Бовть, К. Бюттер, В. Іванової, О. Мізерної, Н. Цап та інших, що агресивну поведінку підлітків не завжди треба оцінювати як негативну, оскільки така поведінка, виникаючи в критичній ситуації, може виконувати захисну функцію; але якщо вона систематично повторюється, то може перетворитись в усталену форму типового негативного ставлення до оточуючих людей, і часто свою негативну ворожу поведінку підліток супроводжує брутальністю і вважає таку поведінку цілком закономірною.

Тут вже не може йти мова про культуру спілкування, мовлення, поведінки. Проблема визначення типів відношення підлітків до оточуючих людей має великий соціально-психологічний і педагогічний інтерес, потребує спеціальної роботи з підлітками, мало досліджена в літературі, і тому є актуальною.

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб не тільки виявити особливості типів відношення підлітків до оточуючих людей, але й сприяти подоланню негативних агресивних, ворожих ставлень до різних людей, сприяти розвитку позитивних ставлень, культурних взаємин, розвитку вмінь будувати свої стосунки в соціумі на основі норм і правил моралі, етикету поведінки, культури спілкування і мовлення.

Нами застосовувались наступні психодіагностичні методики дослідження:

  • методика визначення індексу агресивності у молодших, середніх і старших підлітків Басса-Дарки;
  • діагностика міжособистісних стосунків Т. Лірі;
  • методика визначення локалізації контролю і самоконтролю в міжособистісних стосунках підлітків С. Пантелєєва-Століна.

Проаналізуємо отримані результати. Так, за визначенням індексу агресивності в стосунках з оточуючими людьми було виявлено у молодших підлітків 10-11 років низького рівня 30%, у середніх підлітків 12-13 років 29% і у старших підлітків 14-15 років 0%. Середній рівень агресивності виявлено у 40% молодших підлітків, 50% у середніх підлітків і 37% у старших підлітків.

Високого рівня агресивності виявлено у 30% молодших підлітків, у середніх підлітків 21% і у старших підлітків 63%. Так, ми бачимо зростання індексу агресивності і ворожості у стосунках з оточуючими людьми, від молодших підлітків до старших підлітків цей показник збільшується на 30%, це звичайно поганий показник в психічному розвитку дитини, в розвитку морального поводження, самосвідомості, самоконтролю, оскільки найбільший показник агресивності і ворожості виявлено у старших підлітків.

     

Проаналізуємо результати за методикою визначення типів відношення особистості підлітка до оточуючих людей за методикою Т. Лірі.

Так, було встановлено, в результаті ранжування, що домінуючим типом відношення до оточуючих людей у молодших підлітків 10-11 років є дружелюбне, альтруїстичне ставлення на першому місці, на другому - егоїстичні взаємини, на третьому місці авторитарні, агресивні відношення.

У середніх підлітків 12-13 років на першому місці виявлено відношення, які характеризувались диференціацією, підкоренням, залежністю від більш сильного партнера, потім агресивні, егоїстичні відношення, в той час, як у старших підлітків 14-15 років виявлено домінування авторитарних, егоїстичних, агресивних стосунків.

Але треба відмітити, що до агресивного типу відношень більш схильні були підлітки-хлопчики, а підлітки-дівчатка більш схильні до альтруїстичного, дружелюбного типу відношення. Хоч і серед дівчат виявилось досить з агресивними проявами в поведінці, так, серед молодших підлітків-дівчаток виявлено 20% випадків агресивної поведінки до оточуючих людей, серед середніх підлітків - дівчаток 15% і серед старших підлітків - дівчаток 10%.

Серед хлопчиків-підлітків молодшого віку виявлено 25% випадків альтруїстичного відношення, серед середнього віку хлопчиків-підлітків виявлено 20% альтруїстичного типу відношення і серед старших підлітків-хлопчиків було виявлено 30% випадків альтруїстичного типу відношення до оточуючих людей.

Виявилась цікава закономірність, яка полягала в тому, що поряд з агресивними, ворожими ставленнями до оточуючих людей значною домінантою виявилось альтруїстичне ставлення до оточуючих людей, у хлопчиків і дівчаток підлітків зростав і відсоток агресивного ставлення.

Альтруїстичне ставлення, доброзичливе відношення в молодшому підлітковому віці виявлено у 60% підлітків, у середньому підлітковому віці 36% і у старшому підлітковому віці становило 50%. Що це? В старшому підлітковому віці виявлено зростання і агресивного відношення до оточуючих людей і відмічено зростання альтруїстичного, доброзичливого ставлення. Проте, деякі підлітки, очевидно, одночасно могли виявити і агресивну форму поведінки і тут же альтруїстичну.

Так, Олена І. 13 років виявила індекс агресивності 11, індекс авторитаризму 11, егоїстичності 11, підкорення 11, залежності від іншого 9, дружелюбності 7, альтруїстичного відношення індекс становив 10.

Роман Н., 14 років виявив індекс авторитаризму 11, егоїстичної поведінки 6, агресивності 7, підкорення 8, залежності 9, альтруїзму, дружелюбного ставлення до інших 8.

Такі показники говорять про нестійку форму ставлення до оточуючих, ситуативність стосунків, не стійку поведінку, глибоку диференціацію стосунків, на які впливають різні чинники, суперечливість свідомості і самосвідомості підлітка.

Також були проаналізовані результати за методикою виявлення домінуючого типу локусу контролю і самоконтролю самосвідомості підлітків. Так, було виявлено у молодших підлітків 60% інтернального типу локусу контролю самосвідомості, у середніх підлітків 45%, і у старших підлітків 30% інтернального типу локусу самоконтролю самосвідомості.

Екстернального типу локусу контролю самосвідомості у молодших підлітків виявлено 35%, у середніх підлітків 50%, у старших підлітків 68%. Про що це говорить?

Інтернальний тип контролю у підлітків полягає в тому, що причини негативної агресивної поведінки підлітки бачать в собі, у своїх недоліках, екстернальний тип локусу контролю самосвідомості полягає в тому, що підлітки бачать причину негативної своєї агресивної поведінки в соціумі, в оточуючому середовищі.

Зростання екстернального типу локусу контролю самосвідомості пов'язано з неблагоприємним оточенням підлітків, коли вони засвоюють негативні зразки поведінки людей, однокласників тощо.

Екстернальний тип локусу контролю пов'язаний саме з проявом агресивності, ворожості в поведінці і як захисна функція, і як негативна форма розвитку міжособистісних стосунків і відношень. А для молодших і середніх підлітків притаманні низькі рівні агресивності і домінування інтернального типу локусу контролю самосвідомості.

Кореляційний аналіз показав, що між рівнем агресивності у поведінці підлітків і рівнем прагнення до соціального домінування у взаєминах з оточуючими людьми існує зв'язок, який дорівнює 0,95 за формулою лінійної кореляції Пірсона - високого рівня, між середнім рівнем агресивності і прагненням до соціального домінування зв'язок виявився на рівні 0,63; низький рівень агресивності у відношеннях з оточуючими людьми і прагненням до домінування виявив зв'язок на рівні 0,52.

З метою зниження рівня агресивного типу відношення до оточуючих людей, зниження рівня конфліктності, ворожості був проведений спеціальний психокорекційний тренінг з підлітками, який основувався на розробленій нами соціально-психологічній моделі розвитку особистості підлітка, його доброзичливості, товариськості, альтруїстичному типі відношення до оточуючих людей.

Ця модель являла собою зміни світосприймання у підлітків, розвитку в них позитивного сприймання світу, як доброзичливого, гуманного; прямий вплив на культуру поведінки мовлення, спілкування у підлітків здійснювався не тільки в навчанні, а і в спілкуванні з оточуючими, пошуку позитивного бачення світу, принципу схвалення, заохочення, взаємодовіри, розвиток партнерських взаємин, систематичне обговорення ситуацій поведінки, почуттів, переживань, спонукання до радісного товариського взаємовідношення.

Проводились бесіди: "Що я сьогодні зробив доброго, хорошого, чим допоміг комусь, що я хочу змінити у своїх стосунках з людьми... як приємно, коли іншому добре, допоміг, поспівчував, в чому проявились зміни моєї поведінки?".

Проводились сумісні довірливі бесіди, прогулянки на природу, програвались різні соціальні ситуації спілкування, обговорювались різні форми поведінки підлітків, проводився вибір позитивних зразків героїв для свідомого наслідування, наслідування в поведінці, культурі мовлення, спілкування, взаєминах, імпровізація інсценівок з життя різних героїв.

Здійснювався також і непрямий вплив на взаємовідносини підлітків з оточуючими людьми за допомогою самоспостережень, самоаналізу підлітком своєї поведінки, культури, взаємин, пропонувались рекомендації з покращення взаємин з оточуючими, поводження в різних ситуаціях, проводилась так звана презентація зразків поведінки в різних ситуаціях з оточуючими людьми на вулиці, в транспорті, на пляжі, на природі тощо.

Результати контрольного експерименту показали зниження рівня агресивності і ворожості у відношеннях до оточуючих людей, так, у молодших підлітків низький рівень агресивності вже становив більший відсоток, якщо раніше було 30%, то стало 50%, а середнього рівня 50%, то високого рівня агресивності було 20%, а потім не було виявлено зовсім.

У середніх підлітків було низького рівня агресивного відношення 29%, а стало 60%, середнього рівня було 50%, а стало 31%, високого рівня агресивного типу відношення було виявлено після психотренінгової роботи лише 9%.

У старших підлітків низького типу агресивного відношення до оточуючих людей було 6%, середнього рівня 40% і високого рівня агресивності було 54%, то після психотренінгової роботи високого рівня агресивного типу відношення було виявлено лише 18%, середнього рівня 30% і низького рівня агресивного типу відношення стало 52%.

Так, ми бачимо загальну картину зниження рівнів агресивності і ворожості у відношеннях підлітків до оточуючих людей, збільшення рівня товариськості і доброзичливості у взаєминах.

Рівень агресивності був пов'язаний з тенденцією до екстернальності, пошуку причин негативного поводження в стосунках з оточуючими.

Лише після психотренінгової роботи у підлітків поступово склались уявлення про те, що причиною негативних стосунків є незрілість, невихованість, некритичне ставлення до себе. Існує певний зв'язок між рівнями агресивності і ворожості у взаєминах з прагненням підлітка до соціального домінування, коли ж критичне ставлення до себе і свого поводження перемагає, то у підлітків знижується агресивність і прагнення до соціального домінування може бути досягнуто іншими методами і засобами.

Таким чином, заохочення підлітків до позитивної, альтруїстичної активності, ініціативності сприяє зниженню агресивності, ворожості у відношеннях до оточуючих людей.

Література

  1. Бовть О. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків. // Рідна школа// 1999. №2.
  2. Бюттер К. Жить с агрессивными детьми. М. Просвещение, 1997.
  3. Іванова В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків. // Практична психологія та соціальна робота. //2000. №5.
  4. Мізерна О. Корекційна тренінгова програма самовдосконалення для подолання агресивних проявів у підлітків. // Практична психологія і соціальна робота. // 2000. №5.
  5. Цап Н. Агресивність дитини: за і проти. // Практична психологія і соціальна робота. // 1999. №6.


27.01.2012

Загрузка...