Загрузка...

Організація фінансів підприємства: особливості та оцінка. Реферат

Галузеві особливості організації фінансів. Оцінка фінансового становища підприємства

Галузеві особливості організації фінансів

Кожну галузь відрізняють певні технологічні особливості, що впливають на грошові потоки підприємств галузі (безперервність або циклічність, об'єм грошових коштів, повнота і розміри грошових потоків).

Зараз в ринкових умовах віднесення до галузей розмите, так як підприємство може займатися крім основного, побічним видом діяльності.

Особливості у великій мірі відбиваються на формуванні витрат і організації оборотних коштів підприємства. Галузі відрізняються характером зробленого продукту, тривалістю виробничого циклу, характером накопичення витрат. У галузі з тривалим виробничим циклом (більше року) замовник бере участь в фінансуванні виробництва.

Особливості ринку товарів:

Кількість потенційних споживачів (об'єм продажу);

 • динамічність ринку (відповідність НТП);
 • обмеженість споживачів товару.
 • Технологічна складність виробництва.
 • Взаємовідносини підприємств (велика міра ризику, якщо продукція технологічно складна).
 • Трудомісткість, матеріалоємність і т. д.
 • Географічне положення (прихильність до сировини).
 • Рентабельність, що історично склалася в галузі.

Сільське господарство

1. Ґрунтово-кліматичні особливості (позначаються на врожайності і прибутку).

 • Зональна специфіка.
 • Тривалість робочого періоду.
 • Об'єм культурно-технологічних робіт.
     

2. Погода визначає результативність с/г робіт.

3. Біологічний чинник.

4. Соціально-економічні особливості с/г виробництва.

5. Ризикованість с/г, отже додаткове страхування і створення резервів (грошових і натуральних).

Будівництво

1. Рухливість виробничої бази.

2. Розрахунки замовника і підрядчика.

Транспорт

1. Специфіка готової продукції.

2. Висока частка жвавого складу.

3. Висока частка централізації прибутків та ресурсів.

6. Фінансові ресурси підприємств.

Основа нормального функціонування - наявність достатнього об'єму фінансових ресурсів, що забезпечують можливість задоволення виникаючих потреб підприємства для поточної діяльності і розвитку. Фінансові ресурси - грошові прибутки і надходження, що знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по простому і розширеному відтворюванню і економічному стимулюванню на підприємстві.

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних та позикових коштів. Спочатку фінансові ресурси з'являються в момент створення підприємства і відбиваються в статутному фонді. Основне джерело формування - вартість реалізованої продукції, різні частини якій набувають форми грошових прибутків і накопичень. На більшості підприємств - нестача фінансових ресурсів, так як:

 • Недолік власних оборотних коштів.
 • Систематична втрата частини фінансових ресурсів внаслідок інфляції.
 • Неадекватність керівництва підприємства новим умовам господарювання.

Для стабільного формування достатнього об'єму фінансових ресурсів джерела самі повинні бути стабільними.

Об'єм фінансових ресурсів за рахунок перерозподілу між різними джерелами може відповідати потребам нашого підприємства.

Кредитні ресурси необхідні для підприємства, тому що під час коливання потреб фінансових ресурсів і їх наявність може не дорівнювати. Необхідно оцінити можливість для підприємства відшкодувати позикові кошти з процентами і в термін, якщо існує можливість непогашення позики, засобу краще не залучати, оскільки автоматично збільшуються витрати.

Підприємство користується правом емісії цінних паперів для формування додаткових коштів за рахунок випуску акцій, облігацій та ін.

Розміщення коштів в цінних паперах у інших емітентів.

Організація і використання фінансових ресурсів на підприємстві на основі принципу максимізації прибутковості і мінімізації ризику веде до більш стійкого фінансового положення. Для забезпечення раціональної організації і управління фінансовими ресурсами існує фінансове планування, воно повинно розглядатися в двох основних аспектах:

 • планування величини фінансових ресурсів, передбачуваних до отримання;
 • планування величини поточних потреб в фінансових ресурсах.

Планування величини поточних потреб фінансів враховує наступне:

 • реальну величину потреб підприємства в минулому періоді;
 • зміна потреб в майбутньому періоді виходячи з кон'юнктури ринку і задач підприємства;
 • ризик збільшення або зменшення потреб в фінансових ресурсах в майбутньому періоді.

Оцінка фінансового становища підприємства

Головна мета фінансової роботи на підприємстві - створення умов для безперебійного формування фінансових ресурсів - основи фінансової і господарської діяльності підприємства. Від раціонального використання ресурсів підприємства залежить стабільність всієї господарської діяльності підприємства. результат фінансової діяльності від якості рішень, що приймаються по управлінню грошовими потоками на підприємстві. Якість рішень виражається в стані фінансової діяльності.

Фінансове становище підприємства - сукупність показників, що оцінюють міру задоволення потреб підприємства в фінансових ресурсах, необхідних для його нормального функціонування, що відображають забезпеченість або незабезпеченість підприємства грошовими коштами для здійснення нормальної господарської діяльності (своєчасного погашення заборгованості і т. д.)

Фінансові показники, що характеризують фінансове становище підприємства, являють собою обсяг інформації, що використовується внутрішніми і зовнішніми користувачами.

Внутрішня інформація - стан підприємства. фінансове становище характеризується мірою забезпеченості фінансовими ресурсами. нормальне фінансове становище - основа стабільності, яка характеризується збереженням постійності і відсутністю різких коливань протягом тривалого часу в наявності фінансових ресурсів.

Можливі певні протиріччя, які викликані невідповідністю реальних потреб підприємства по характеру його фінансової діяльності.

Основні показники фінансового становища підприємства:

 • фінансова стійкість
 • ліквідність
 • платоспроможність

Кожний являє собою систему показників більш низького рангу:

 • фінансова стійкість буває внутрішня і зовнішня.

Зовнішня визначається стабільністю економічної середи, внутрішня - матеріально-речовинною і вартісною структурою виробництва.

Формування витрат на виробництво і реалізацію продукції:

 • Витрати на виробництво і реалізацію продукції, їх склад і структуру.
 • Ефективність виробництва і резерви зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції.
 • Контроль і управління витратами.
 • Джерела фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції.
 • Незалежно від організаційно-правової форми, підприємства здійснюють матеріальні і грошові витрати, пов'язані з виробництвом і збутом продукції, інвестиційною діяльністю. Існують операційні витрати на соціальні програми.

Найбільша питома вага в сукупній величині витрат - витрати, пов'язані з виробництвом продукції. Величина цих витрат визначає грошове вираження витрат, пов'язаних з використанням сировини, палива, енергії і т. д. Крім виробничих витрат, підприємство здійснює витрати по збутовій діяльності позавиробничі витрати: на тару і упаковку, транспортування ті ін.

Виробничі витрати:

 • сировина і основні матеріали
 • допоміжні матеріали
 • паливо
 • енергія
 • зарплата
 • відрахування на соціальне і медичне страхування
 • деякі готівкові платежі
 • деякі податкові платежі
 • амортизація.


21.06.2011

Загрузка...