Загрузка...

Функції та принципи організації фінансів підприємств. Реферат

Функції фінансів підприємств. Принципи організації фінансів підприємств

Функції фінансів підприємств

У умовах товарного виробництва розподіл - зв'язуюча ланка між виробництвом та споживанням. Також за допомогою фінансів відбувається розподіл суспільного продукту.

На поверхні ми бачимо:

 • надходження виручки від реалізації і використання її на відшкодування витрачених засобів виробництва і утворення валового прибутку.
 • подальший розподіл отриманого прибутку в ході формування бюджетних коштів, позабюджетних фондів, формування фонду оплати труда, різних фондів і резервів, тобто того, що забезпечує життєдіяльність і розвиток підприємства.

Інакше, розподільча функція фінансів підприємств - це направлена діяльність по розподілу і перерозподілу грошових прибутків підприємства.

Контрольна функція (функція відображення) - поняття, що відображає фінансово-господарські процеси, що протікають на підприємстві.

У фінансах підприємств відбиваються всі процеси, що відбуваються на підприємстві. За допомогою даної функції встановлюються, виявляються та реалізовуються найважливіші економічні пропорції, забезпечується контроль на всіх стадіях здійснення задач, забезпечується контроль за величиною фінансового результату (в т. ч. по стадіях його досягнення). У свою чергу функція контролю дозволяє не тільки виявляти неефективні дії, але і знаходити резерви, попереджати можливі втрати та непродуктивні витрати.

Принципи організації фінансів підприємств

Будь-який підприємець при початку своєї справи ставить собі мету - отримання прибутку. Взаємодія на ринку виробника і споживача - є відносини між виробником конкретного товару і особою, що має попит на цей товар.

     

Першопричиною виробництва є незадоволений попит.

Попит представляє з себе форму вияву потреби в сфері звертання, але для фінансистів важливий не попит взагалі, а важливий платоспроможний попит. Попит, забезпечений грошовими коштами, і представляє з себе платоспроможний попит.

Обмін платоспроможного попиту на товар представляє з себе обмін попиту на гроші.

Для всієї системи ринкових відносин характерними є принципи організації, що створюють самовоспроизвідну систему, що не тільки забезпечує їй стійкість, але і умови для розвитку та вдосконалення.

Основні принципи організації фінансів підприємств.

 • 1). Принцип повної самостійності. Самостійність у використанні власних і приравненних до них коштів, завдяки чому забезпечується необхідна маневреність ресурсів, яка в свою чергу дозволяє концентрувати фінансові ресурси на потрібних напрямах господарської та інших видів діяльності підприємства.
 • 2). Відповідальність за результати господарської діяльності. Фінансовий результат на підприємстві є якісним показником діяльності як керівництва підприємства, так і всього колективу підприємства. Відповідальність виникає також і з приводу всіх тих ризиків, які приймає на себе підприємство в умовах ринку.
 • 3). Фінансове планування. Фінансове планування визначає напрямки руху грошових потоків на найближче майбутнє і на перспективу, передбачає отримання і напрямки використання грошових коштів. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується планування фінансового результату.
 • 4). Цей принцип як обов'язкова умова передбачає формування фінансових резервів для будь-якого підприємства. Фінансові резерви забезпечують стійку виробничу діяльність в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури, ризиків і т. д. Якщо підприємство створює в достатньому і необхідному розмірі фінансові резерви, то це забезпечує підприємству відповідний позитивний імідж на ринку.
 • 5). Фінансова дисципліна. Підприємство повинне своєчасно і повно забезпечувати виконання фінансових зобов'язань перед партнерами, банківськими інститутами, органами влади і різноманітними фондами (бюджетними або позабюджетними), перед своїми працівниками і т. д.
 • 6). Самоокупність підприємства. Підприємство повинно забезпечувати покриття своїх витрат за рахунок результатів своєї власної виробничої діяльності, тим самим забезпечується відновлюванність виробництва та кругообіг ресурсів підприємства.
 • 7). Розподіл коштів, що беруть участь в обслуговуванні обороту підприємства, на власні та позикові. (Короткострокові банківські кредити - джерело позикових коштів.)
 • 8). Розмежування основної і інвестиційної діяльності підприємства.

Умовою існування ринкової економіки взагалі є присутність на ринку товаровиробника.

Головна відмінність товаровиробника - форма власності, яка є першоосновою будь-якого підприємства:

 • приватна
 • державна
 • колективна
 • іноземна,
 • які відображають внутрішню організаційну специфіку підприємства, а це відрізняє підприємства одне від іншого за формами володіння капіталом, розподілу і використання прибутків та фінансового результату.

Специфіка окремих підприємств виділяється особливостями організаційно-правового характеру.

По цій ознаці підприємства поділяються:

 • по кількості працюючих (МП);
 • по виробничому характеру.

Відносини власності виділяють підприємства:

 • колективні (різні форми товариств);
 • акціонерні товариства;
 • орендні підприємства;
 • різноманітна участь грошей власників в створенні і формуванні капіталу (по різному розподіляється відповідальність).

Існують і доповнюють один одну різні підприємства, що знаходяться у відносинах конкурентної боротьби. Це забезпечує змагання у підвищенні ефективності виробництва, економії витрат живого і матеріалізованого труда.

Власник підприємства по своєму розсуду може володіти, користуватися і розпоряджатися всім майном, що належить йому, може передавати свої повноваження іншій особі. Використати майно як заставу. Здійснювати відносно свого майна будь-які дії, що не суперечать закону.

Підприємницька діяльність здійснюється самим власником або суб'єктом, керуючим його майном.

Власник майна вирішує обмежувати або не обмежувати права володіння і управління при передачі його іншому обличчю.

Підприємства є юридичними особами: і, отже, організує власну фінансову діяльність. Кожне підприємство використовує наступні основи для організації:

 • відособлення майна підприємства, яким дана юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями. Це відособлення майна фіксується в Статуті підприємства, а потім в балансі;
 • ведення самостійного балансу
 • використання власного імені при здійсненні операцій і прийнятті відповідальності по них;
 • отримані прибутки підприємства є власність підприємства, а отже, розподіл і використання їх відбувається на правах власності.

За рахунок яких джерел забезпечується формування майна підприємства:

 • грошові і матеріальні внески засновників або учасників підприємства;
 • отримані підприємством прибутки від всіх видів діяльності;
 • проценти, дивіденди, отримані внаслідок володіння різними цінними паперами;
 • кредити банків;
 • кошти кредиторів;
 • тимчасове володіння чужими коштами в обороті;
 • субсидії, дотації, інвестиції з бюджетних та позабюджетних фондів і інші види санацій;
 • орендна плата;
 • добродійні внески;
 • прибутки від довгострокових фінансових вкладень.


21.06.2011

Загрузка...