Загрузка...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства. Реферат

Поняття і види ефективності. Вимірювання і методологічні визначення. Чинники зростання

Поняття і види ефективності

Ефективність виробництва - це комплексне відбиття результатів використання засобів виробництва і робочої сили зав певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети виробничо-госоподарської діяльності підприємства з найменшими витратами одинці праці або часу.

У кінцевому результаті тлумачення ефективності, яке економічної категорії визначається об'єктивно діючим законом економії робочого часу.

Результативність виробництва, як найважливіший компонент для визначення його ефективності, не варто тлумачити однозначно.

Необхідно розрізняти:

 • кінцевий результат процесу виробництва;
 • кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства або іншої інтеграційної структури як первинної автономної ланки економіки.

Перший відбиває матеріальний результат процесу виробництва, що вимірюється обсягом продукції в натуральній і вартісній формах.

Другий включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживчу вартість.

Кінцевий результат процесу виробництва за живий період часу, а чиста продукція, тобто новостворена вартість, а кінцевим результатом комерційної діяльності - прибуток.

     

Види ефективності виробництва виокремлюють переважно на підставі одержуваних результатів господарської діяльності підприємства.

Економічну ефективність - відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві чи інші інтеграційні виробничій структурі. До таких показників належать:

 • обсяг товарної, чистої або реалізованої відповіді;
 • величина одержаного прибутку;
 • рентабельність виробництва економія тих чи інших видів ресурсів.

Соціальна ефективність - полягає у скороченні тривалості робочого тижня, збільшенні кількості нових робочих місць (рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці, стану довкілля).

Локальна - визначає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності підприємства.

Абсолютна ефективність - характеризує загальну або питому ефективність діяльності підприємства за певний проміжок часу.

Первинна ефективність - це тимчасовий одноразовий ефект, що його здійснено в наслідок виробничо-господарської діяльності підприємства, запровадження прибуткових, технічних, організаційних або економічних заходів.

Деревинна ефективність - майже завжди примножується завдяки багатоспоживаному та багаторазовому використанню заходів не звільнена даному, а й на інших підприємствах, в інших сферах діяльності.

Дифузійна ефективність - реалізується тоді, коли певне господарсько-управлінське рішення, нововведення економічного або соціального характеру поширюється на інші галузі.

Сенергічна ефективність - виражає вплив сукупності тих чи інших інновацій на фінансово-економічний стан суб'єктів господарювання, коли загальний ефект перевищує суму впливу на виробництво.

Вимірювання і методологічні визначення

Процес вимірювання очікування чи досягнутого рівня ефективності діяльності підприємства методологічно пов'язаний передусім із визначенням належного критерію і формування відповідної системи показників.

Критерій - це головна відносна ознака і визначальна міра вірогідності пізнання суті ефективності продукції відповідно до якого здійснюється кількісна ознака рівня цієї особливості.

Суть проблеми підвищення ефективності виробництва полягає в тому, що на кожну одиницю ресурсів матеріальних, технічних і трудових - досягати максимального можливого збільшення обсягу виробництва.

Кількісна визначеність і зміст критерій відображається в конкретних показниках ефективності виробничо-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Формуючи систему показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання, необхідно дотримуватися певних вимог:

 • забезпечення організації взаємозв'язку критерії та системи конкретних показників ефективності діяльності;
 • відображення використання всіх видів застосування ресурсів;
 • можливість застосування показників ефективності до управління різними ланками виробництва на підприємстві;
 • використання провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів зростання ефективності виробництва.

Система показників ефективності виробництва включає кілька груп:

 • узагальнюючі показники ефективності виробництва;
 • показати ефективність використання праці;
 • показники ефективності використання виробничих та оборотних фондів;
 • показники використання фінансових показників.

Конкретні види ефективності можуть відокремлюватися не лише за різними результатами діяльності підприємства, а й залежно від того, які ресурси беруть для розрахунків.

Застосовані ресурси - це сукупність живої та уречевленої праці, а споживані - це поточні витрати на виробництво продукції.

Рівень економічної та соціальної ефективності залежить від багатьох чинників. У зв'язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних внутрішніх і зовнішніх показників підвищення ефективної діяльності суб'єктів господарювання.

Чинники зростання

Головним чинником зростання ефективності є:

 • Технологія. Технологія нововведення, особливо сучасні норми автоматизації та інтерпретації технологій справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції.
 • Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвішеності ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарювання.
 • Матеріали та енергія, що позитивно впливають на рівень ефективності в діяльності, якщо розв'язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємної продукції, раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерел постачання.
 • Працівники. Основними джерелами, визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники - керівники, менеджери, спеціалісти, робітники.
 • Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства.

Державна економічна політика з такими її елементами: практична діяльність владних структур; різноманітні види законодавства; фінансові інструменти; економічні правила і корективи.

Використана література

1. Покропивний С. Ф. "Економіка підприємства".


16.06.2011

Загрузка...