Оплата праці як мотивація. Реферат

Поняття, види і принципи оплати праці. Тарифна система - основа організації оплати праці. Форми і системи оплати праці

Поняття, види і принципи оплати праці

Для розумінні суті заробітної плати (з/п) розглянемо її з таких 5-ти позицій:

 • з/п - це категорія, що відображає відносини між власником п-ва і найманими працівниками з приводу розподілу новоствореної вартості або одержаного доходу;
 • з/п - це складова ринку праці, що виступає як ціна товару і робочої сили;
 • з/п - це дохід найманого працівника, який він отримує в результаті реальної здатності до праці і який має забезпечувати відтворення робочої сили;
 • для п-ва з/п - це елемент витрат на в-во продукції (на мікрорівні);
 • згідно закону України "Про працю" з/п - це винагорода, обчислена в грошовому виразі, яку згідно трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

В умовах ринкової економіки з/п виконує такі функції:

 • відтворювальна (джерело коштів для розширеного відтворення робочої сили); номінальна з/п - це грошовий вираз оплати праці, який отримує працівник; реальна з/п - це сукупність матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати за номінальну з/п.
 • стимулююча (з/п - це інструмент для забезпечення високоефективної праці);
 • регулююча: з/п може служити інструментом в перерозподілі робочої сили із врахуванням ринкової кон'юнктури;
 • соціальна - забезпечення соціальної справедливості.

Принципи оплати праці:

 • за якістю і кількістю випущеної продукції;
 • випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні із зростанням з/п;
 • диференціація оплати праці різних груп і категорій працівників. Вона здійснюється залежно від галузевої приналежності, умов праці (нормальних, шкідливих чи особливо шкідливих), форми оплати праці (у відрядника ставка вища), кваліфікації.

Тарифна система - основа організації оплати праці

Розмір з/п залежить від складності роботи, умов і кількості праці, результатів праці. Всі ці відмінності враховує тарифна система, яка служить інструментом в диференціації оплати праці залежно від умов. Зокрема тарифна система враховує складність і умови роботи. Тарифна система складається з таких елементів:

 • тарифно-кваліфікаційний довідник містить кваліфікаційні характеристики робіт і професій, які згруповані у розділи за в-вами і видами робіт. Служить для тарифікації робіт, присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам і формування програм для підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Той довідник, що діє на Україні, складається із 72 випусків і дозволяє тарифікувати 5000 професій робітників і виконуваних ними робіт.
 • кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців є загальногалузевими і містять кваліфікаційні характеристики, в яких зазначаються посадові обов'язки, вимоги до рівня і профілю підготовки керівних спеціалістів і службовців; тут також встановлюються посадові оклади для них.
 • єдина тарифна сітка, яка містить тарифні ставки за розрядами - це шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність з/п від кваліфікації. Тарифний коефіцієнт - це співвідношення між розмірами оплати праці робітників 1-го і вищих розрядів.

Годинні тарифні ставки.

Розряд

 

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

 

1,0

1,09

1,20

1,33

1,50

1,72

Погодинники

нормальні умови

1,0

1,09

1,2

1,33

1,50

1,72

 

шкідливі умови

1,25

1,36

1,5

1,66

1,88

2,15

Відрядники

нормальні умови

1,20

1,31

1,44

1,60

1,80

2,06

 

шкідливі умови

1,40

1,53

1,68

1,86

2,10

2,41

 

Форми і системи оплати праці

Є погодинна і відрядна форми оплати праці. Погодинна форма передбачає оплату праці пропорційно до робочого часу і рівня кваліфікації працівника.

При відрядній формі оплати праці за основу розрахунку беруть кількість виконаної роботи і розцінка за одиницю продукції.

І погодинна, і відрядна форми оплати праці мають декілька різновидів. При погодинній формі розрізняють просту погодинну, погодинно-преміальну системи і систему посадових окладів.

Відсоток доплат залежить від% здачі продукції з 1-го пред'явлення (для основного робітника).

Система посадових окладів передбачає існування місячних тарифних ставок. Це так звані оклади, які враховують якість і стаж роботи. Крім цього, виділяють денні і годинні тарифні ставки.

В розрізі відрядної форми оплати праці виділяють такі системи:

Шкала встановлення% зростання розцінки:

% перевиконання вихідної бази

1 - 10

11 - 25

26 - 40

≥41

% зростання розцінки

25

50

75

100

 

Коефіцієнт трудової участі встановлюється всім працівникам, затверджується радою трудового колективу, яка вирішує періодичність його визначення. Розрахунок з/п здійснюється в такій послідовності:

 • знаходять кількість балів, зароблених кожним працівником, яка визначається як добуток фактично відпрацьованого часу, коефіцієнту трудової участі і кваліфікаційного рівня;
 • знаходять загальну суму балів, зароблену колективно;
 • знаходять частку фонду оплати праці, що припадає на 1 бал: суму фонду оплати праці ділять на загальну суму балів;
 • знаходять з/п кожного працівника окремо: кількість зароблених балів множать на частку фонду оплати праці, що припадає на 1 бал.

Акордна оплата праці застосовується, коли виконавцю (виконавцям) з/п нараховується за певну виконану роботу. Специфіка цієї системи оплати праці в тому, що доручена робота повинна бути виконана в певні терміни; при цьому час, витрачений на виконання дорученої роботи особливої ролі для нарахування з/п не має.


16.06.2011

Загрузка...