Функціонування підприємства: правові основи. Реферат

Закон про підприємство. Основні положення Закону. Статут підприємства. Колективний договір підприємства

Підприємство (фірма) мають діяти і господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрями його діяльності.

З-поміж великої кількості юридичних актів визначальними є Закон України Про підприємства та статут підприємства, а також узгоджений колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Закон України "Про підприємства в Україні" прийнято 27 березня 1991 р. Цей закон: визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, чітко фіксує їх права і відповідальність, регулює відносини з іншими господарюючими суб'єктами та державою. Основні положення цього закону.

Створення, реєстрація, ліквідація і реорганізація

Будь-яке підприємство може бути створене:

  • відповідно до рішення власника майна чи організації - засновника;
  • внаслідок примусового поділу іншого підприємства згідно з чинним антимонопольним законодавством;
  • шляхом відокремлення зі складу діючого підприємства за рішенням їх трудових колективів за згодою власника майна.

Кожне підприємство підлягає державній реєстрації. Для цього підприємство подає органу місцевої влади заяву, рішення засновника про створення, статут та інші визначені Кабінетом Міністрів України документи.

Підприємство має бути ліквідоване у випадках: прийняття відповідного рішення власника майна; визнання його банкрутом; заборони діяльності. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

Загальні принципи управління підприємством. Управління підприємством здійснюється відповідно до його статуту. Власник здійснює управління безпосередньо або через уповноважені ним органи.

     

Формування і використання майна підприємства. Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності.

Джерелами формування майна підприємства слугують: грошові і матеріальні внески засновників: доходи від реалізації, кредити банків; придбання майна іншого підприємства; безплатні внески підприємств.

Підприємницька (господарсько-економічна) діяльність. Кожне підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку. На всіх підприємствах основним показником фінансових результатів є прибуток.

Підприємство і держава: гарантії прав, умови і контроль діяльності, відповідальність. Держава гарантує дотримання законних прав та інтересів кожного підприємства.

Держава забезпечує будь-якому підприємству рівні економічні і правові умови господарювання.

Контроль за окремими видами діяльності підприємства здійснюють державна податкова інспекція та інші державні органи. За порушення підприємство несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту. Статут має відповідати основним положенням закону України про підприємства; він затверджується власником чи засновником підприємства, а для державних підприємств - власником майна за участю відповідного трудового колективу.

У статуті мають бути визначені: його назва і місцезнаходження, власник або засновник; основна лінія і цілі діяльності; органи управління; джерела та порядок утворення майна; умови реорганізації і припинення існування.

У статуті повинен бути визначений орган, що має право репрезентувати інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет).

На підприємстві важливу соціальну роль відіграє колективний договір - угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією, що укладається (уточнюється) щорічно і не може суперечити діючому законодавству України.

Колективним договором регулюють виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією. Колективний договір охоплює вступну частину, що знайомить трудовий колектив з напрямками розвитку, умов праці. В колективному договорі передбачаються заходи щодо збагачення зростання продуктивності і оплати праці, професійної підготовки. Значне місце відводиться у галузі будівництва житла, будинків відпочинків, дошкільних закладів.

Колективний договір має містити в собі відокремлений розділ, що висвітлює питання участі прибутку підприємства, якщо це передбачено його статутом.

Сторони, які уклали і підписали колективний договір, повинні періодично (не менше двох разів на рік) взаємозвітувати про його виконання на зборах трудового колективу.


16.06.2011

Загрузка...