Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Антикризове управління та реорганізація підприємств. Реферат
Загрузка...

Антикризове управління та реорганізація підприємств. Реферат

Реструктуризація підприємства як специфічний напрямок антикризового управління. Санаційна реорганізація підприємств. Мотиви які можуть спонукати санатора до реорганізації

Реструктуризація підприємства як специфічний напрямок антикризового управління

У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств е реструктуризація.

Законом України "Яро відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", іншими нормативно-правовими документами передбачено використання реструктуризації як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації.

У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" наводиться вже точніше визначення: реструктуризація підприємства — це здійснення, організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу.

У літературних джерелах, присвячених дослідженню реструктуризації підприємств, залежно від характеру застосовуваних заходів розрізняють такі форми реструктуризації:

 • реструктуризація виробництва;
 • реструктуризація активів;
 • фінансова реструктуризація;
 • корпоративна реструктуризація (реорганізація).

Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до організаційної та у виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності.

Ідеться насамперед про такі заходи:

 • зміна керівництва підприємства;
 • упровадження нових, прогресивних форм та методів управління;
 • диверсифікація асортименту продукції;
 • поліпшення якості продукції;
 • підвищення ефективності маркетингу;
 • зменшення витрат на виробництво;
 • скорочення чисельності зайнятих на підприємстві
     

Реструктуризація активів передбачає такі заходи:

 • продаж частини основних фондів;
 • продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;
 • продаж окремих підрозділів підприємства;
 • зворотний лізинг;
 • реалізація окремих видів фінансових вкладень;
 • рефінансування дебіторської заборгованості.

Фінансова реструктуризація пов'язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.

Отже, це такі заходи:

 • реструктуризація заборгованості перед кредиторами; одержання додаткових кредитів;
 • збільшення статутного фонду;
 • заморожування інвестиційних вкладень.

Зауважимо, що фінансова реструктуризація обов'язково має супроводжуватися реструктуризацією виробництва, у противному разі ліквідації підприємства (нехай і дещо пізніше) уникнути не вдасться.

Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструктуризація. Остання передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації виконують:

 • часткову або повну приватизацію;
 • поділ великих підприємств на частини;
 • виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та інших непрофільних під розділів;
 • приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами.

Реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення) підприємства має відбуватися з додержанням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а іноді — за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду (арбітражного суду).

Перш ніж вдаватися до санаційної реорганізації, слід поглиблено проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства, яке перебуває у кризі, з огляду на основні характеристики його діяльності. На основі результатів аналізу робиться висновок про санаційну спроможність підприємства. Якщо прийнято рішення про його реорганізацію, потрібно розробити план реорганізаційних заходів, який має містити:

 • а) економічне обґрунтування необхідності проведення реструктуризації;
 • б) пропозиції щодо форм та методів реорганізації;
 • в) витрати на здійснення реструктуризації та джерела їх фінансування;
 • г) конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану;
 • д) оцінювання ефективності проекту реструктуризації.

Ефективність реструктуризації забезпечується тими заходами, які покладені в основу плану реструктуризації і спрямовані на вдосконалення організації та управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового становища підприємства.

У плані слід відбити переваги вибраних організаційних форм і методів реструктуризації У разі реорганізації слід показати, які переваги дістане підприємство в результаті зміни організаційно-правової форми, відокремлення окремих структурних підрозділів чи приєднання інших підприємств.

Санаційна реорганізація підприємств. Мотиви які можуть спонукати санатора до реорганізації

У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється правовий статус юридичної особи. За формальними ознаками розглядають три види реорганізації:

 • спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання);
 • спрямовану на подрібнення підприємства (поділ, виділення);
 • без змін розмірів підприємства (перетворення).

У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі законодавчі передумови та вимоги:

 • порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб'єктів господарювання;
 • вимоги антимонопольного законодавства;
 • вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його власників, персоналу тощо;
 • порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного товариства);
 • можливі екологічні, демографічні та інші наслідки локального масштабу.

У результаті реорганізації підприємства постає потреба скасувати державну реєстрацію одних суб'єктів господарювання і зареєструвати або перереєструвати інших. Коли реорганізація пов'язана зі створенням на базі підприємств, що реєструються нових юридичних осіб, засновницькі документи останніх мають відбивати це.

Перереєстровувати підприємство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація спричинюється до змін:

 • організаційно-правової форми;
 • форми власності;
 • назви юридичної особи.

Антимонопольним законодавством України передбачено, що в окремих випадках, аби запобігти монополізації ринків, така санаційна реорганізація, як злиття, поглинання або приєднання, можлива лише тоді, коли на це є згода Антимонопольного комітету. Тому до складу робочих груп з питань реорганізації можуть входити також представники Антимонопольного комітету України.

Зауважимо, що в Україні монопольним вважається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35%.,

Підприємства, які мають кредиторську заборгованість, можуть бути реорганізовані з додержанням вимог щодо переведення боргу. Ці вимоги зводяться ось до чого:

 • а) переведення (перерахування) боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;
 • б) новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі заперечення, які ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником;
 • в) порука та застава з боку третьої особи припиняються з переведенням (перерахуванням) боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;
 • г) поступлення вимоги та переведення боргу, що ґрунтуються на угоді, укладеній у письмовій формі, мають бути здійснені також у письмовій формі.

Зауважимо, що реорганізація підприємства, яка може призвести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що торкаються інтересів населення певної території, має бути погоджена з відповідною радою народних депутатів.


17.04.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!