Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Оцінювання майна підприємства при реструктуризації. Реферат
Загрузка...

Оцінювання майна підприємства при реструктуризації. Реферат

Due Diligence. Необхідність та види оцінювання майна. Майно як об’єкт оцінки

Due Diligence

В економічному розумінні ДД означає глибокий і комплексний аналіз всіх аспектів діяльності підприємства: організаційних, правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, ринкових технологічних.

Необхідність проведення ДД виникає в таких випадках:

 • у процесі прийняття рішення про допуск цінних паперів для котирування на біржі.
 • у разі залучення власного капіталу підприємствами, корпоративні права яких не мають обігу на ринку.
 • у процесі реорганізації підприємств.
 • у процесі санації підприємств.

ДД є необхідною передумовою прийняття рішення крупними компаніями щодо придбання/поглинання інших підприємств.

Якщо реорганізація здійснюється в рамках фінансової санації підприємства, то ДД здійснюється як складова санаційного аудиту.

Види ДД:

Фінансовий ДД – концентрується на перевірці фінансової діяльності та бухгалтерського обліку підприємства, аналізу підлягають ключові позиції звітності планових та бюджетних розрахунків. Основні акценти на факторах вартості підприємства – ставка дисконтування, звітні та прогнозні показники Кеш Флоу та ЧП. Отримана аналітична інформація служить основою для оцінки вартості підприємства.

Правовий ДД – аналізує найбільш істотні правові аспекти фінансово-господарської діяльності, питання пов’язані з відповідністю діяльності антимонопольного законодавства, вимогам щодо ліцензування окремих видів діяльності, виконання договірних зобов’язань.

     

Податковий ДД – перевіряються усі податкові аспекти здійснення запланованих трансакцій, аналіз податкових декларацій та інших документів, що характеризують планові податкові платежі.

Комерційний ДД – аналізу підлягають ринкові та технічні фактори діяльності підприємства.

ДД менеджменту – оцінка якості менеджменту, організаційна структура та можливості її удосконалення, системи мотивації персоналу та підвищення кваліфікації.

Політичний ДД – політичні ризики, що пов’язані як з діяльністю підприємства так і політичні ризики, що загрожують здійсненню трансакції.

Необхідність та види оцінювання майна

Важлива проблема, з якою доводиться часто стикатися у процесі санації, реорганізації чи ліквідації підприємств, полягає в оцінюванні вартості їх майна. Потреба в цьому постає в таких основних випадках.

 • "У разі банкрутства та ліквідації підприємства, коли оцінювання має на меті визначити вартість ліквідаційної маси.
 • Під час реорганізації підприємства — аби визначити базу для складання передавального чи розподільного балансу, а також встановити пропорції обміну корпоративних прав.
 • У разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу — визначити реальну ціну продажу майна.
 • У разі застави майна та копи потрібно визначити кредитоспроможність (мета оцінки — визначити реальну вартість кредитного забезпечення).
 • У процесі санаційного аудиту з метою визначення санаційної спроможності — щоб розрахувати ефективність санації.
 • Під час приватизації майна державних підприємств — знайти початкову ціну продажу об'єкта приватизації.

Оцінювання вартості майна підприємства належить до найскладніших фінансових проблем. З метою вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку проведення оцінювання в 1981 році був створений Міжнародний комітет зі стандартів оцінки вартості майна. Ним було розроблено ряд стандартів та правил оцінювання:

 • МСО 1: Ринкова вартість як база оцінки.
 • МСО 2: Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості.
 • МСО 3: Оцінка з метою фінансової звітності і суміжної документації.
 • МСО 4: Оцінка забезпечення позики, застави і боргових зобов'язань.
 • Правило № 1. Концепція оцінки діючого підприємства.
 • Правило № 2: Врахування токсичних і шкідливих речовин при оцінці.
 • Правило № 3: Оцінка основних засобів, машин та устаткування.
 • Правило №4: Оцінка бізнесу.

Згідно з вітчизняним законодавством, оцінюючи майно підприємства, слід керуватися Методикою оцінювання вартості майна під час приватизації. Встановлено, що для майна, яке продається на аукціоні, оцінна вартість є початковою.

Для оцінювання уповноважені на це органи (власники майна, арбітражний керуючий, Фонд державного майна) мають право залучати на підставі договору експертів з оцінювання майна. Відповідно, розрізняють два способи оцінювання: масове та експертне.

Масове оцінювання майна — це визначення вартості майна з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних без залучення експертів. Експертне його оцінювання полягає у визначенні оціночної вартості майна експертом відповідно до договору із замовником.

Оцінюючи майно, слід додержувати певних принципів До основних принципів оцінювання вартості майна підприємства слід віднести такі:

 • "Принцип заміщення — полягає в тому, що покупець не заплатить за об'єкт ціну, яка перевищує існуючу мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю.
 • Принцип корисності — зводиться до того, що об'єкт має вартість лише тоді, коли він є корисним для потенційного власника. Корисність може бути пов'язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигод.
 • Принцип оптимального розміру — полягає в тому, що найвищим попитом користуються об'єкти оптимальних розмірів.
 • Принцип зміни вартості — вартість об'єкта оцінювання постійно змінюється зі зміною внутрішнього стану та під дією зовнішніх чинників.
 • Принцип ефективного використання — серед усіх можливих варіантів експлуатації об'єкта вибирається той, що забезпечує найефективніше використання його функціональних характерне гик.
 • Принцип розумної обережності оцінок — оцінювач має критично (із розумним упередженням) ставитися до всієї інформації, яку йому надає адміністрація об'єкта оцінювання, і, по змозі, перевіряти цю інформацію, звертаючись до незалежних джерел.
 • Принцип альтернативності оцінок — використання різних методів оцінювання та порівняння показників вартості, здобутих у результаті застосування альтернативних методів.

Розглянемо найпоширеніші види оцінювання вартості підприємства в цілому та його окремих майнових об'єктів. Вибір тою чи іншого методу залежить від характеру об'єкта оцінювання.

Залежно від об'єкта розрізняють такі види експертного оцінювання майна:

 • експертне оцінювання цілісних майнових комплексів підприємств;
 • експертне оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах господарських товариств;
 • експертне оцінювання нематеріальних активів;
 • експертне оцінювання рухомого майна;
 • експертне оцінювання нерухомості.

Особливо складно оцінити вартість підприємства як цілісного майнового комплексу, а також корпоративні права суб'єкта господарювання, якщо ці права не котируються на біржі.

Майно як об’єкт оцінки

Об’єкт оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінки. Об’єкти оцінки класифікуються за різними ознаками:

Нерухоме майно – земельна ділянка з поліпшеннями або без них, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належать до нерухомого майна.

Рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщенні без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належать майно у матеріальній формі, які не є нерухомістю.

Об’єкти оцінки у нематеріальній формі – об’єкти оцінки, які не існують у не матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об’єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси, а також інші майнові права.

Об’єкти у формі цілісного майнового комплексу – об’єкти, сукупність активів, які дають змогу проводити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами підприємства, структурні підрозділи.


17.04.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!