Державна фінансова підтримка підприємств. Реферат

Фінансова участь персоналу в санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Фінансова участь персоналу в санації підприємства

Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні наслідки змушують працівників підприємства робити свій внесок у фінансування санації. Основною причиною їхньої фінансової участі в санації підприємства є надія зберегти робочі місця, особливо в період, коли через дефіцит альтернативних робочих місць працівники почуваються залежними від підприємства.

Персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

 • а) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати;
 • б) надання працівниками позик;
 • в) купівля працівниками акцій свого підприємства.

У зарубіжній практиці доволі поширеним є так званий (МВО), який полягає в тому, що менеджмент фірми купує все підприємство або значний пакет його корпоративних прав. Одним із різновидів МВО є АВО — коли значну частку корпоративних прав купує персонал. При цьому іноді заборгованість підприємства із заробітної плати конвертується у власність: замість заробітної плати працівники одержують, скажімо, корпоративні права підприємства, де працюють.

Завдяки МВО підвищується відповідальність керівників та всього персоналу за результати своєї діяльності, а також посилюється їх мотивація до раціоналізаторства та ощадливого використання наявних ресурсів.

Принагідне зазначимо, що в Україні діє порядок, згідно з яким керівництво підприємств, що приватизуються, має право додатково викупити за грошові кошти за номінальною вартістю пакет акцій акціонерних товариств, створених у процесі акціонування державних підприємств. Розмір пакета акцій, який може бути запропонований Фондом державного майна керівництву підприємства, не повинен перевищувати 5% статутного фонду.

Законодавством України передбачено специфічну форму санації в разі, коли трудовий колектив державного підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, за згодою кредиторів орендує або викуповує це підприємство у власність, беручи на себе його борги.

Трудовий колектив може в такому разі реалізувати своє право на участь у санації згідно з вимогами Закону України "Про оренду державного майна".

     

Законом передбачено, що трудовий колектив має заснувати певний вид господарського товариства і вже в цій новій ролі пропонувати послуги сенатора державного підприємства, яке зазнало фінансового краху.

За наявності кількох претендентів на участь у санації державного підприємства господарське товариство, засноване членами трудового колективу, не користується жодними перевагами порівняно з іншими претендентами і мусить брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Державне підприємство-боржник перетворюється на іншу юридичну особу, засновану на колективній власності, згідно з угодою між вибраною трудовим колективом організаційно-правовою формою організації підприємства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю тощо) та вповноваженим державним органом.

Державна фінансова підтримка санації підприємств

Якщо мобілізованих фінансових ресурсів з децентралізованих джерел не вистачає для успішного проведення санації чи реструктуризації, то в певних випадках може бути ухвалене рішення про надання державної фінансової підтримки.

Згідно з законом України "Про підприємства в Україні" у разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхідною, може надавати їм дотації чи інші пільги.

Ухвалюючи таке рішення, виконавча влада виходить із принципу фінансової підтримки передовсім життєздатних виробничих структур, підприємств і організацій, які вже адаптувалися до нових реалій економічного житія, здатні ефективно використовувати кошти і на цій основі протягом найкоротшого часу збільшити обсяг виробництва.

Опрацьовано критерії відбору підприємств для падання цільової комплексної державної підтримки. З них треба назвати такі:

 • використання нових, ефективних ресурсоощадних та екологічно безпечних технологій;
 • експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції;
 • заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними;
 • розв'язання проблеми енергозабезпечення;
 • розв'язання проблеми енергозбереження (ресурсозбереження);
 • збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що мають пріоритетне значення для країни);
 • наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном;
 • високий рівень менеджменту на підприємстві.

Підтримка орієнтується передовсім на підприємства, які здатні її використати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва продукції, що позитивно вплине на дохідну частину бюджету.

Централізована санаційна підтримка може здійснюватися:

 • а) прямим бюджетним фінансуванням;
 • б) з використанням непрямих форм державного впливу.

Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (бюджетні позички) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства).

Одним з непрямих методів державної санаційної підтримки підприємств с падання їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства. Згідно із Законом України "Про захист економічної конкуренції" з метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку такі форми санаційної реорганізації підприємств, як злиття, приєднання, придбання активів, створення концернів та ін. здійснюються за згодою Антимонопольного комітету. Коли підприємці зловживають монопольним становищем на ринку, антимонопольні органи можуть прийняти рішення про реорганізацію монопольних утворень через їх примусовий поділ.

Залежно від напрямку економічної доктрини держави можливе використання того чи того виду санаційної підтримки підприємств фіскального характеру, що може здійснюватися списанням чи реструктуризацією податкових зобов'язань, податковим кредитуванням, наданням цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації, а також фіскальними поступками головним кредиторам таких підприємств з метою активізації їхньої участі в санаційних процесах.


17.04.2011

Загрузка...