Загрузка...

Санація балансу та реструктуризація активів. Реферат

Економічний зміст і мета санації балансу. Санаційний прибуток та його складові. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації. Реструктуризація активів як напрямок антикризових заходів

Економічний зміст і мета санації балансу. Санаційний прибуток та його складові

Санація балансу полягає в покритті відображених в балансі збитків і створення необхідних резервів за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна мета – приведення статутного капіталу підприємства у відповідність до чистих активів.

В результаті санації балансу, балансовий курс корпоративних прав досягає 100% і більше.

Санаційний прибуток – це прибуток, який виникає в результаті викупу підприємством власних корпоративних прав, за курсом нижче за номінальну вартість (дисажіо). В результаті безкоштовної передачі до анулювання, знижується номінальна вартість або при одержанні безповоротної допомоги від власників корпоративних прав, кредиторів.

Актив

Пасив

 

СК – 200

Дод. к. -0

Рез. к – 0

Нерозп. приб – 50

Кред. заб – 300

 

З метою покращення показників звітності підприємство здійснює санацію балансу, згідно з чим акціонери подали до анулювання безкоштовно кожну 4 акцію номіналом 1. Окрім тоо була домовленість з одним із кредиторів щодо анулювання заборгованості зі сплати% в розмірі 10 тис.

Актив

Пасив

 

СК – 200

Дод. к. -0

Рез. к – 0

Нерозп. приб – -50

Кред. заб – 300

 

150/200 = 0,75 – розрахунковий курс.

Санаційний прибуток підприємства = 50+10+60 – спрямовується на покриття збитків і формування резервів.

Актив

Пасив

 

СК – 150

Дод. к. -0

Рез. к – 10

Нерозп. приб – 0

Кред. заб – 290

 

160/150= 1,07

Збитки власники корпоративних прав отримують не в момент анулювання корпоративних прав, а тоді коли підприємство отримало збитки і в результаті отримання збитків падає курс корпоративних прав.

Санація балансу шляхом викупу корпоративних прав доцільна у тому разі, якщо її курс є нижчий за номінал.

Для прийняття рішення про зменшення СК в результаті викупу корпоративних прав власної емісії потрібна згода кредиторів.

Джерелом формування санаційного прибутку є безповоротна фінансова допомога – сума коштів переданих підприємству на умовах, що не передбачають відповідної компенсації чи повернення коштів. Може здійснюватись:

  • власниками корпоративних прав шляхом надання фінансових ресурсів для покриття збитків;
  • кредиторами підприємства при повному чи частковому списанні заборгованості;
  • ін. зацікавленими в санації підприємства особами.

Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації

У літературі з питань фінансової санації розрізняють два види реакції підприємств на фінансову кризу.

Захисна стратегія, яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегмента, зменшення відпуск них цін і (або) обсягів реалізації продукції.

Наступальна стратегія передбачає активні дії: модернізацію обладнання, упровадження нових технологій та ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробку й реалізацію прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління.

Залежно від обраної стратегії підприємство добирає той чи інший каталог внутрішньогосподарських санаційних заходів, тобто тих, які беруть свій початок на підприємстві і не пов'язані з фінансовою участю третіх сторін (власників, кредиторів, держави).

Використовуючи внутрішні фінансові резерви, підприємство може не тільки подолати внутрішні причини кризи, а й значною мірою зменшити залежність ефективності санації від залучення зовнішніх фінансових джерел.

Проте на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі, повністю вичерпуються такі класичні джерела самофінансування, як прибуток та амортизація.

Мобілізація внутрішніх резервів фінансової стабілізації підприємства спрямована насамперед на підвищення (або відновлення) його платоспроможності та ліквідності.

Цього можна досягти збільшенням обсягів вхідних грошових потоків (наприклад, за рахунок збільшення виручки від реалізації, продажу частини основних фондів, рефінансування дебіторської заборгованості) або в результаті скорочення вихідних грошових потоків (зменшення витрат, які відносяться на собівартість продукції чи покриваються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства).

Реструктуризація активів як напрямок антикризових заходів

Ця група санаційних заходів пов'язана зі зміною структури та складу активів балансу (досить часто ці зміни супроводжуються також змінами у складі та структурі пасивів). В рамках реструктуризації активів виокремлюють такі види санаційних заходів:

1. Мобілізація прихованих резервів. Приховані резерви — це частина капіталу підприємства, що ніяк не відбита в його балансі. Розмір прихованих резервів на активному боці балансу дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю. Приховані резерви мобілізуються такими заходами:

  • реалізацією окремих об'єктів основних та оборотних засобів, які безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва та реалізації продукції (будівлі й споруди невиробничого призначення, корпоративні права інших підприємств, боргові цінні папери, нематеріальні активи, понаднормові запаси сировини й матеріалів тощо);
  • індексацією балансової вартості майнових об'єктів, які не можна реалізувати без порушення нормального виробничого циклу (цей метод реструктуризації активів не пов'язаний із реальним підвищенням платоспроможності, проте може безпосередньо поліпшити кредитоспроможність підприємства). У разі індексації основних фондів змінюється структура пасивів (збільшується стаття "Статутний капітал" чи "Додатковий капітал").

2. Використання зворотного лізингу (господарська операція, що передбачає продаж основних фондів з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг). Наприклад, збиткове підприємство продає лізинговій компанії адміністративну будівлю з одночасним укладанням договору про лізинг цього об'єкта нерухомості.

Звичайно, у середньостроковій та довгостроковій перспективі використовувати основні фонди, узяті у лізинг, підприємству значно не вигідніше, ніж використовувати їх на умовах власності. Крім того, у результаті зворотного лізингу знижується кредитоспроможність підприємства. Проте платоспроможність його відчутно підвищується, що дає змогу розрахуватися з поточними зобов'язаннями та уникнути порушення справи про банкрутство.

Нерідко неплатоспроможне підприємство не має іншого способу відновити ліквідність, аніж вдатися до зворотного лізингу. До того ж це підприємство як збиткове може отримати значну економію на податкових платежах, які супроводжують операцію купівлі-продажу відповідного об'єкта основних фондів.

3. Здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у виробничому процесі.

4. Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу (зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів

сировини та матеріалів, незавершеного виробництва тощо). Ви значення оптимального обсягу та структури запасів є завданням контролінгу матеріальних потоків. При цьому широко використовується так званий АВС-аналіз.

Слід ураховувати, що надмірні запаси зумовлюють не лише зниження ліквідності підприємства, а й додаткові витрати, зокрема складські чи робочої сили. Окрім того, існує ризик щодо втрати якості чи знецінення певних видів сировини й матеріалів.

5. Продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів (філій) та об'єктів основних фондів. За рахунок цієї операції підприємство може отримати інвестиційні ресурси для перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності.

Зауважимо, що в разі продажу основних фондів (деталей, агрегатів, демонтованого обладнання) такі операції підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20%. Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" сума перевищення виручки від продажу окремих об'єктів основних фондів над їх балансовою вартістю включається до валових доходів підприємства, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу погашається за рахунок прибутку після оподаткування. Балансова (залишкова) вартість основних фондів — це різниця між їх початковою вартістю та нарахованою сумою зносу.

Рефінансування дебіторської заборгованості — це форма реструктуризації активів, що полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо.

Одним із факторів, які негативно впливають на фінансовий стан підприємств, зокрема на їх платоспроможність, є високий рівень невиправданої дебіторської заборгованості (загалом по Україні станом на початок 2000 року загальна сума дебіторської заборгованості між суб'єктами господарювання досягла майже 172 млрд грн.).

Погашення такої заборгованості є важливим резервом відновлення платоспроможності підприємств, що опинилися у фінансовій кризі. Тому фінансовий менеджмент має докласти всіх зусиль, аби використати цей резерв.


16.04.2011

Загрузка...