Загрузка...

Управління фінансами підприємства. Реферат

Сутність антикризового управління фінансами підприємств. Управління ризиками в системі антикризового фінансового менеджменту. Фінансова санація як складова антикризового управління. Прийняття рішення про санацію. Антикризове управління у світлі теорії інформаційної асиметрії

Сутність антикризового управління фінансами підприємств

Під антикризовим управлінням фінансами слід розуміти особливий режим діяльності фінансового менеджменту, який полягає в організації фінансової роботи на підприємстві з урахуванням необхідності профілактики та нейтралізації фінансової кризи. Для організації ефективного антикризового фінансового менеджменту важливим є чітке розуміння об'єкта антикризового управління фінансами.

Об'єктом управління фінансами підприємства виступають його активи, капітал та фінансові потоки, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів. Погоджуючись із таким підходом, зауважимо, що зазначений об'єкт управління, адаптований до антикризової специфіки, є також і об'єктом антикризового управління фінансами підприємства. Специфіку антикризового фінансового управління можна охарактеризувати двома тезами:

 • по-перше, — це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи: системний аналіз сильних та слабких сторін підприємства, оцінка ймовірності банкрутства, управління ризиками (виявлення, оцінка та нейтралізація), упровадження системи попереджувальних заходів тощо;
 • по-друге, — це система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, у тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання.

Сутність антикризового фінансового менеджменту можна розглядати з функціонального та інституційного погляду. Головне завдання антикризового фінансового менеджменту у функціональному його розумінні полягає в ефективному використанні фінансового механізму, спеціальних функцій та інструментів для запобігання банкрутству та забезпечення фінансового оздоровлення підприємства.

З інституційного погляду до антикризового менеджменту можна віднести суб'єктів антикризового управління: фізичних (чи юридичних) осіб, які уповноважені власниками суб'єкта господарювання чи силою закону виконувати діяльність, спрямовану на об'єкт управління, тобто здійснювати фактичне управління фінансами підприємства на період його оздоровлення.

Управління ризиками в системі антикризового фінансового менеджменту

Управління фінансовими ризиками є складовою загальної фінансової стратегії підприємства і підлягає розробці цілої системи заходів з виявлення фінансових ризиків, оцінювання рівня їх концентрації та ймовірність виникнення, попередження небажаних наслідків ризикових подій та компенсації понесених втрат.

Кількісні методи оцінювання ймовірності можливих фінансових втрат є важливою складовою інструментарію обґрунтування фінансових рішень в умовах ризику. Разом із тим при розробці стратегії і тактики ризик менеджменту потрібно враховувати що не кожен вид ризику можна кількісно виміряти.

     

У випадку коли рівень фінансового ризику точно вирішити не вдається процес обґрунтування доцільності управлінських рішень має базуватися на загальних правових прийнятих рішень в умовах ризику.

Фінансова санація як складова антикризового управління

Санація підприємства – це комплекс заходів організаційного, виробничо-технічного, правового та фінансово-економічного характеру спрямовані на відновлення платоспроможності та конкурентоспроможності підприємства в довгостроковому періоді.

Фінансова санація виражає комплекс фінансових відносин щодо формування фондів фінансових ресурсів для відновлення платоспроможності підприємства та здійснення інвестиційних вкладів.

Етапи фінансової санації підприємства:

 • ідентифікація фінансової кризи;
 • причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи;
 • прийняття рішення: санація чи ліквідація;

Санація:

 • відновлення платоспроможності підприємства
 • визначення цілей санації та формування стратегії.

Розробка санаційних заходів.

Розробка програми та плану санації.

Реалізація та оцінка ефективності

Прийняття рішення про санацію

Рішення про фінансову санацію підприємства може бути прийнято в досудовому порядку та в рамках провадження справи про банкрутство.

В досудовому порядку рішення про санацію приймається, коли підприємство опинилося у фінансовій кризі, однак проти нього ще не порушено справи про банкрутство. Рішення приймають власники. Уразі санації державного підприємства рішення приймається ФДМУ.

Антикризове управління у світлі теорії інформаційної асиметрії

Ураховуючи значне число фінансово-неспроможних суб'єктів господарювання в Україні, стабільне зростання кількості справ про банкрутство, можна зробити висновок про зростаючу динаміку конфліктів інтересів, які виникають на ґрунті кризової ситуації на підприємствах.

Звідси випливає необхідність дослідження природи вказаних конфліктів та вироблення на цій основі практично орієнтованих рекомендацій для антикризового менеджменту щодо їх нейтралізації.

У контексті антикризового управління фінансами підприємства непересічне значення має концепція принципал-агент відносин і теорія асиметричної інформації, які є складовою неоінституційної теорії й дають змогу дослідити конфлікти інтересів між окремими учасниками фінансових відносин.

Предметом дослідження концепції принципал-агент відносин є форми коопераційних зв'язків між окремими економічними суб'єктами, які прагнуть якомога краще реалізувати свої власні інтереси.

Типовими принципал-агент відносинами є стосунки між капіталодавцем (принципалом) та господарськими суб'єктами, які отримали капітал в оперативне розпорядження (агентами). Досягнення економічних цілей принципала (інвестора, кредитора, санатора) безпосередньо залежить від ефективності діяльності агента (менеджер, керуючий санацією, боржник тощо).

Отже, діючі економічні суб'єкти вважаються агентами, а суб'єкти, інтереси яких безпосередньо залежать від зазначеної діяльності, — принципалами.

Проблема полягає в тому, що, досягаючи своїх цілей, одні групи інтересів вступають у конфлікт з іншими групами.

Головна мета теорії — оптимізувати фінансові відносини та узгодити умови відповідних договорів і законодавчих актів у такий спосіб, щоб забезпечити баланс інтересів принципала й агента. Іншими словами, концепція покликана оптимізувати розподіл результатів діяльності, яка є результатом кооперації між принципалом та агентом.

Антикризовий менеджмент можна розглядати як процес управління вирішенням конфліктів інтересів між вказаними сторонами. Його успіх залежить від узгодженості дій та посильної участі всіх зацікавлених осіб (інституцій). Основні його вимоги:

 • підприємство не повинен залишати висококваліфікований персонал;
 • клієнти та постачальники сировини, матеріалів мають зберегти комерційні відносини з ним;
 • власникам і кредиторам слід зберегти фінансові відносини із суб'єктом господарювання: не лише не вимагати повернення вкладеного капіталу, а й брати активну участь у фінансуванні санаційних заходів;
 • держава має забезпечувати податкове сприяння санації (податковий компроміс тощо).


03.04.2011

Загрузка...