Загрузка...

Вплив якості довкілля на стан здоров'я населення. Реферат

Соціально-економічна криза, що охопила суспільство, негативно впливає на відтворення населення України. Коефіцієнти народжуваності і смертності продовжують змінюватися в такому ж напрямку, як і в попередні роки, тобто народжуваність продовжує знижуватися, смертність – зростати

Стан здоров'я населення відбиває вплив різноманітних чинників, в т. ч. життєвого рівня населення, забруднення навколишнього середовища, погіршення якості питної води, забруднення повітря, землі, відкритих водойм.

Стан здоров'я населення України погіршується. У 1994 році порівняно з 1993 збільшилась кількість зареєстрованих хворих в розрахунку на 100000 населення за такими класами хвороб, як:

 • хвороби крові та кровотворних органів - з 827 до 901 (тобто на 9%);
 • інфекційні і паразитарні хвороби - з 4074 до 4372 (на 7,3%);
 • хвороби системи кровообігу - з 22499 до 23556 (на 4,7%);
 • хвороби шкіри і підшкірної клітковини - з 4721 до 4944 (на 4,7%);
 • вроджені аномалії (вади розвитку) - з 401 до 410 (на 2,2%) тощо.

Загальна ж кількість хворих у розрахунку на 100000 населення за той же період дещо зменшилась - з 122727 до 120301. Це зменшення не перевищує двох відсотків і свідчить, швидше за все, про те, що населення рідше звертається до лікарів по хворобах, які можна перенести "на ногах". Це хвороби органів дихання, поширеність яких в 1994 році була на 10,7% меншою, ніж у 1993 році.

Серед хвороб найбільша частка припадає на хвороби:

 • органів дихання - 27,5%;
 • хвороби системи кровообігу складають 19,6%;
 • нервової системи і органів чуттів - 10,2%;
 • органів травлення - 9,1%;
 • кістково-м'язової системи та сполучної тканини - 5,6%;
 • сечостатевої системи - 4,6%, травми та отруєння - 4,5%;
 • хвороби ендокринної системи - 2,9%;
 • новоутворення - 2,2%.

Аналіз поширеності захворювань по регіонах України (серед дорослих та підлітків) свідчить, що найвищим цей показник:

 • (на 100000 населення) є в Центральному (123829,7);
 • Південно-Східному (118363,8) та Північно-Східному (116286,7) регіонах.
 • найбільш високі рівні хвороб системи кровообігу спостерігаються в Центральному (32835,3) та Північно-Східному (30641,8) регіонах;
 • патології органів травлення - у Центральному (13498,5) та Західному (12533,3) регіонах;
 • травми та отруєння найчастіше трапляються у Південно-Східному регіоні (6669,6);
 • хвороби ендокринної системи найбільше спостерігаються в Центральному регіоні (4 333,6);
 • новоутворення - у Південно-Східному (3520,2) та Південному (3511,0) регіонах;
 • найвищий рівень хвороб крові та кровотворних органів спостерігається в Центральному (749,6) та Західному (608,7) регіонах (табл. 3.1). Табл. 3.1. Поширеність захворювань на 100 тис. населення в різнихмедико-демографічних регіонах у 1994 році (дорослі та підлітки).

 

 

Класи хвороб 

Регіони

Всі хвороби

Хвороби системи кровообігу

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Травми та отруєння 

Хвороби ендокринної системи

Новоутво-

рення

Хвороби крові  
і крово-творних   
органів

Південно-Східний

118363,3

29731,9

24702,2

9539,1

6669,6

3455,1

3520,2

275,5

Південний

105745,2

27252,4

19009,1

8989,4

5361,8

3601,5

3511,0

225,6

Північно-Східний

116286,7

30641,8

22673,4

11079,5

5647,5

3242,9

3430,5

350,7

Центра-

льний

123829,7

832835,3

22853,1

13498,5

5151,2

4333,6

3185,7

749,6

Західний

111462,3

25092,8

22679,9

12533,3

4518,7

3298,4

2644,6

603,7

Україна

118355,5

29264,3

24197,4

11207,9

5761,5

3663,6

3290,0

412,6

                   

 

Таким чином, здоров'я населення продовжує погіршуватися за рахунок хвороб, які виникають внаслідок погіршення якості харчування, питної води, зниження життєвого рівня, підвищення стресового фону.

Соціально-економічна криза, що охопила суспільство, негативно впливає на відтворення населення України. Коефіцієнти народжуваності і смертності продовжують змінюватися в такому ж напрямку, як і в попередні роки, тобто народжуваність продовжує знижуватися, смертність - зростати.

В 1994 році коефіцієнт народжуваності дорівнював 10,0 на 1000 населення.

В порівнянні з 1990 роком, коли цей показник склав 12,7, це на 21,3% менше.

Зниження показників народжуваності відбувалося у всіх регіонах України, але найнижчі коефіцієнті спостерігаються в Південно-Східному (9,0‰) та Північно-Східному (9,2‰) регіонах України.

Найвища народжуваність, як і раніше, відмічається в Західному регіоні (13,2‰). Найбільш значне зниження народжуваності в порівнянні з попереднім роком відбувалося в Південно-Східному регіоні - 7,2 ‰.

Коефіцієнти загальної смертності в 1994 році продовжували зростати і склали 14,7 померлих на 1000 населення в цілому по України, що на 21% більше, ніж у 1990 році.

Найвищий рівень смертності спостерігається в Північно-Східному регіоні (17,6‰), наближується до цього рівня Центральний регіон (16,0‰). Найбільш високий темп збільшення смертності в порівнянні з усіма регіонами відбувається у Південному регіоні.

Негативні тенденції показників народжуваності і смертності призвели до значних зрушень природного приросту населення, який в 1994 році склав -4,7‰. В абсолютних числах перевага померлих над народженими складає 243,1 тисяч чоловік. Найбільш складна ситуація виявляється у Південно-Східному та Північно-Східному регіонах, де природний приріст набув значного від'ємного значення -8,4‰ та -6,5‰ відповідно.

Звертає на себе увагу темп змінення цього показника: у Південному регіоні він збільшився на 61%, у Південно-Східному - на 20,4% при від'ємному значенні показника. Попередні дані показників смертності немовлят свідчать про їх зниження в 1994 році в порівнянні з 1993 - 14,5‰, проти 14,9‰ по Україні.

Особливо значні зміни відбувалися в регіонах Південно-Східному (14,9 проти 16,1) та Південному (14,3 проти 15,2). Однак в порівнянні з показниками смертності немовлят в розвинутих країнах, це майже в 3 рази вище.

Структура причин смерті в 1994 році залишилася такою ж, як і в попередні роки. Перші чотири місця посідають хвороби системи кровообігу (832,6 померлих на 100000 населення), новоутворення (201,7), нещасні випадки, вбивства, самогубства та інші зовнішні дії (144,2), хвороби органів дихання (85,7), разом 85,8% усіх причин смерті.

По всіх регіонах України рівень смертності від основних причин підвищився. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу найвищий в Північно-Східному (1069,6) та Центральному (971,4) регіонах, найвищий темп приросту - 10,4% за один рік (1993-1994 рр.) також в Центральному регіоні.

Смертність від новоутворень мала хвилеподібний характер:

 • підвищення в 1991 р. у порівнянні з попереднім роком на 2,6%;
 • в 1992 р. — на 0,3%, в 1993 р. відбулося скорочення на 1,2%;
 • а в 1994 р. — знову збільшення на 0,6%.

Найвищий рівень спостерігається в Північно-Східному (168,2) та Південному регіонах. Темп приросту найвищий (9-11%) також у вказаних регіонах. Хвороби органів дихання призводять до смерті найчастіше у Західному (119,4) та Північно-Східному (114,6) регіонах.

Особливістю сучасної структури причин смерті є підвищення рівня інфекційних та паразитарних хвороб, який складав у 1994 році 15,7 померлих на 100000 населення, що в 1,2 разів вище, ніж у 1992 році.

Результатом прискорення процесу вимирання населення в Україні в сучасних умовах соціально-економічної кризи стало значне скорочення середньої тривалості життя.

У чоловіків в 1994 році вона складає 62,8 року, що на 3,1 року нижче у порівнянні з 1990 роком, у жінок - 73,2 року, тобто знизилась на 1,9 року за той же відрізок часу. Середня тривалість життя чоловіків за даний період у містах знизилась більше (3,3 року), ніж у селах (2,7 року), у жінок, які мешкають у містах, зниження відбулося таке ж, як у сільських жінок - 1,9 року.

Таким чином, в України відбуваються вкрай негативні зрушення в процесах зростання смертності населення від хвороб, підвищення загальної смертності чоловіків у містах, вагоме скорочення тривалості життя у поєднанні із збільшенням розриву між тривалістю життя жінок і чоловіків (понад 10 років).


25.04.2011

Загрузка...