Стандартизація та нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища. Реферат

Одним із суттєвих заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів є забезпечення нормативно-правової бази у зазначеній галузі шляхом розроблення відповідних стандартів і нормативів

При Мінекобезпеки України діє Технічний комітет із стандартизації ТК 82 "Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України", у складі якого функціонують 6 підкомітетів (ПК).

Функціонують також робочі групи "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" - на базі Київського університету ім. Т. Шевченка Міносвіти України та "Методи визначення складу та властивостей об'єктів довкілля" на базі Харківського державного університету.

Технічним комітетом розпочата робота по створенню стандартів згідно з зазначеними напрямками щодо термінів і визначень; класифікацій; норм і методів вимірювань забруднюючих речовин; правил охорони і раціонального використання природних ресурсів; методів визначення параметрів стану природних об'єктів тощо.

Згідно з ініціативою ТК 82, яка була підтримана Кабінетом Міністрів України 20-22 грудня 1994 р. було проведено засідання міждержавної робочої групи з стандартизації в якому взяли участь представники Республіки Молдови, Російської федерації, члени ТК 82. На засіданні було прийнято рішення створити міждержавні технічні комітети із стандартизації (МТК) з залученням фахівців країн СНГ з секретаріатами в Україні, які б функціонували аналогічно з технічними комітетами міжнародної організації з стандартизації ISO, а саме:

 • МТК "Якість поверхневих, підземних та стічних вод";
 • МТК "Управління навколишнім природним середовищем";
 • МТК "Радіаційний контроль".

У 1994 р. було розроблено та затверджено у галузі стандартизації:

 • Державній стандарт України (ДСТУ) 2730-94 "Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природних вод для зрошення. Агрономічні критерії";
 • "Концепцію стандартизації у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Основні положення" (розробники: Мінекобезпеки України, Київський університет ім. Т. Шевченка Міносвіти України, Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича Міносвіти України, науково-виробниче об'єднання "Система");

Одним із суттєвих заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів є забезпечення нормативно-правової бази у зазначеній галузі шляхом розроблення відповідних стандартів і нормативів.

Розроблено та затверджено керівні нормативні документи (КНД) Мінприроди України:

 • КНД 211.0. 0.001-94 "Порядок розроблення, погодження та затвердження нормативних документів. Основні положення", наказ від 11.03. 94 р. N 25;
 • КНД 211.2. 4.002-94 "Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря", наказ від 30.05. 94 р. N 53;
 • КНД 211.1. 4.003-94 "Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів", наказ від 30.05. 94 р. N 53;
 • КНД 211.6. 4.004-94 "Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища", наказ від 30.05. 94 р. N 53;
 • КНД 211.0. 0.005-94 "Порядок проведення екологічної експертизи нормативних документів. Основні положення", наказ від 19.09. 94 р. N 87;
 • КНД 211.0. 1.006-94 "Метрологічне забезпечення. Положення про метрологічну службу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", наказ від 31.10. 94р. N 100;
 • КНД 211.0. 0.007-94 "Атестація лабораторій по контролю забрудненості природного середовища. Основні положення", наказ від 28.12. 94 р. N 123;
 • КНД 211.1. 2.008-94 "Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод", наказ від 28.12. 94 р. N 124;
 • КНД 211.1. 0.009-94 "Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення", наказ від 28.12. 94 р. N 125;
 • КНД 211.1. 4.010-94 "Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. Методика", наказ від 28.12. 94 р. N 126;
 • РД 211.0. 7.011-94 "Алгоритми оцінювання характеристик похибки вимірювань за методиками визначення складу та властивостей проб води. Методичні вказівки", затверджено міністром 30.12. 94 р.

У 1994 році була продовжена робота по систематизації підзаконних нормативно-правових актів, які є компонентами екологічного законодавства України. Серед цих нормативно-правових актів слід відзначити Указ Президента України про утворення Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 29 грудня 1994 року, який прийнятий з метою дальшого вдосконалення системи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної, в тому числі безпеки використання ядерної енергії, радіаційних технологій та речовин.

     

На рівні Уряду України було прийнято постанову "Про впорядкування ввезення в Україну і транзит через її територію відходів (вторинної сировини) " від 22 лютого 1994 року № 117, якою затверджено Перелік груп речовин і матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, ввезення в Україну яких забороняється, та порядок видачі дозволів на ввезення в Україну і транзит через її територію відходів (вторинної сировини). Встановлено, що такі дозволи видаються органами Мінекобезпеки за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України.

Для розгляду питання про видачу дозволу на транзит відходів подаються документи за відповідним переліком, що встановлюються вказаною постановою.

Важливу стимулюючу роль мають також постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено Порядок справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів від 8 лютого 1994 року № 75 (із змінами та доповненнями від 26 квітня 1994 р. № 247 та 5 вересня 1994 р. N615), Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин від 8 лютого 1994 року № 85 та інші.

Практичну спрямованість мають нормативно-правові акти, прийняті на рівні Мінекобезпеки України та інших органів центральної виконавчої влади щодо регулювання окремих правовідносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. До таких нормативних актів слід віднести:

 • Інструкцію про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджену наказом Мінекобезпеки України від 11 травня 1994 р. N43;
 • Інструкцію про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджену тим же наказом;
 • Інструкцію про порядок обчислення і оплати платежів за спеціальне використання прісних водних ресурсів, затверджену наказом Головної державної податкової інспекції України, Мінекономіки України, Мінприроди України та Держкомгеології України від 1 квітня 1994 р., N26) 50) 46) 48;
 • Інструкцію про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод, затверджену наказом Мінприроди України від 5 вересня 1994 р., N210/420;
 • Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, затверджене наказом Мінприроди України від 4 серпня 1994 р., N81;
 • Про внесення змін до Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища, затверджених наказом Мінприроди України від 20 вересня 1994 р.; Інструкцію про здійснення державної екологічної експертизи, затверджену наказом від 20 вересня 1994 р., N89 та інші.

Отже, за вказаний період підготовлена добротна нормативно-правова база для подальшої кодифікації екологічного законодавства, підготовки концептуальних засад створення єдиного уніфікованого й універсального законодавчого акту - Екологічного кодексу України, поліпшення практики застосування законодавства у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та гарантування екологічної безпеки в Україні.

Забезпечення єдності вимірювань

Для підвищення ефективності контролю стану навколишнього природного середовища було створено метрологічну службу, яка охоплює всю систему аналітичних лабораторій Мінекобезпеки України, тобто визначено структуру, головні завдання, функції та права всіх ланок метрологічної служби міністерства.

Налагоджено координацію робіт у цьому питанні із зацікавленими міністерствами і відомствами, які займаються природоохоронною діяльністю.

До головних завдань метрологічної служби міністерства відносяться впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, здійснення відомчого контролю за дотриманням метрологічних норм і правил, за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювань у галузі, створення відповідної нормативної бази тощо.

Враховуючи специфіку природоохоронної галузі до складу метрологічної служби залучені науково-виробничі заклади інших міністерств та відомств, які мають пріоритети в охороні природи у своїх сферах діяльності. Виконання функцій базової організації метрологічної служби (БОМС) Мінекобезпеки покладено:

 • з наукового та нормативно-методичного забезпечення контролю складу та властивостей об’єктів довкілля - на Харківській держуніверситет (кафедра хімічної метрології);
 • з методів біотестування - на Українській науковий центр охорони вод Мінекобезпеки України (м. Харків);
 • з охорони морського середовища - на Українській науковий центр екології моря Мінекобезпеки України (м. Одеса);
 • з охорони атмосферного повітря - на HВО "Енергосталь" Мінпрому України (м. Харків);
 • з охорони ґрунтів - на Український інститут агроекології та біотехнології Української Академії аграрних наук (м. Київ); · з радіаційної безпеки - на Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України (м. Київ).

Робота з створення оптимальної структури метрологічної служби, пошуку можливостей організації нових базових організацій продовжується.


25.04.2011

Загрузка...