Загрузка...

Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів органами державної влади. Реферат

Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів і їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

З метою координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна рада.

До складу Координаційної ради входять керівники державних органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення про Координаційну раду затверджує Президент України за поданням Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів і їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Центральне місце у реалізації НБУ контролюючих функцій посідає депозитарій за ОВДП. Він здійснює контроль за співвідношенням обсягу емісії ОВДП та кількістю останніх в обігу, а також за станом виконання угод з облігаціями між депонентами на вторинному ринку. Депозитарій має такі повноваження:

 • отримання за запитом на безоплатній основі інформації від депонентів щодо стану рахунків депозитарного обліку ОВДП;
 • видача розпоряджень депонентам щодо усунення недоліків депозитарного обліку ОВДП;
 • застосування штрафних санкцій до депонентів, передбачених угодою про депозитарне обслуговування, у разі порушення вимог чинного законодавства, нормативних документів щодо обліку облігацій та проведення операцій із ними;
 • блокування рахунків депозитарного обліку депонентів за рішенням Правління НБУ та правоохоронних органів.

Слід зазначити, що дані, які зберігаються у депозитарії НБУ, належать до конфіденційних і не підлягають розголошенню. Ця інформація може надаватися державним органам виконавчої влади у порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасники ринку цінних паперів - емітенти, інвестори та особи, що провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Склад учасників фондового ринку, специфіка функціонування та регулювання їхньої діяльності визначаються товаром, який на цьому ринку перебуває в обігу, - цінними паперами. Вони можуть випускатися для первинного розміщення на ринку; обертатися на ньому (продаватися і купуватися); погашатися, тобто вилучатися з обігу, що передбачає виплату власникам певної компенсації; бути об’єктом застави і страхування чи предметом укладення термінових контрактів тощо.

     

Враховуючи різноманітність операцій на фондовому ринку та багатогранність функцій його учасників, неможливо запровадити чітку і сталу класифікацію.

Учасників ринку цінних паперів, з урахуванням їх економічної поведінки, можна поділити на такі категорії: держава, населення, комерційні організації (так звані інституційні учасники). У свою чергу комерційні організації поділяються на фінансові і не фінансові. До останніх належать комерційні банки, інвестиційні фонди, акціонерні товариства, страхові, брокерські компанії та ін. Суб’єктів фондового ринку поділяють також на професійних і непрофесійних його учасників. Професійні учасники працюють на ринку цінних паперів постійно і лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому чинним законодавством. Основні види діяльності такі:

 • посередництво у процесі випуску та обігу цінних паперів;
 • депозитарна розрахунково-клірингова діяльність з управління цінними паперами;
 • діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • організація торгівлі на ринку цінних паперів.

Випуск та обіг цінних паперів в Україні провадиться за посередництва банків, акціонерних товариств, статутний фонд яких сформовано лише за рахунок іменних акцій, а також іншими торговцями, для яких операції з цінними паперами є єдиним видом діяльності.

Інші види діяльності - це насамперед послуги у сфері обліку, зберігання, обслуговування угод із цінними паперами, а також послуги, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод із цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках.

За критеріями, визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України професійною діяльністю на ринку цінних паперів вважається:

 • для фізичних осіб - придбання ними цінних паперів від свого імені і за свій рахунок згідно з контрактами та відчуження цих цінних паперів упродовж року. При цьому обсяг угод (на суму номінальної вартості) має перевищувати суму, адекватну 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 17 000 гривень);
 • для юридичних осіб - придбання за контрактами цінних паперів і іх похідних та наступне відчуження цих цінних паперів упродовж року після їх отримання. Загальний оборот з обігу (згідно з номінальною вартістю) за цими контрактами має перевищувати суму, адекватну 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 170 000 гривень).

Ці показники розміру доходу, одержаного від операцій із цінними паперами, не поширюються на торговців цінними паперами, які мають ліцензії.

Залежно від характеру операцій на ринку цінних паперів серед учасників торгів розрізняють кінцевих продавців, кінцевих покупців і посередників між ними.

Учасників ринку цінних паперів можна також поділити за ознаками громадянства: громадяни України є національними учасниками (резидентами), іноземні громадяни - зарубіжними учасниками ринку (нерезидентами).

Аналіз діяльності різноманітних учасників ринку в економічно розвинутих країнах, свідчить про те, що роль комерційних банків не всюди однакова. У США, наприклад, комерційним банкам узагалі заборонено проводити операції з корпоративними цінними паперами і бути членами фондових бірж, а в Німеччині - навпаки: тільки комерційні банки мають право здійснювати усі види операцій із цінними паперами (корпоративними), оскільки вважається, що універсалізація функцій комерційних банків найбільшою мірою задовольняє потреби клієнтів. В Україні, де є передумови для перетворення комерційних банків на найактивніших учасників фондового ринку, освоєння і постійне застосування кредитними закладами операцій із цінними паперами має перспективу.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" комерційним банкам дозволено:

 • випускати, купувати, продавати і зберігати платіжні документи (акції, облігації, векселі і т. д.) та провадити інші операції з ними;
 • залучати і розміщувати кошти та управляти цінними паперами за дорученням клієнта (довірчі операції);
 • надавати консультаційні послуги;
 • провадити розрахунки за дорученнями клієнтів (це стосується і операцій з цінними паперами).

Ці види діяльності охоплюють майже всі можливі операції із цінними паперами, оплачувані власними коштами і за дорученнями. Комерційний банк може бути професійним учасником ринку цінних паперів, виконуючи функції інвестиційного посередника (фінансового брокера), інвестиційного консультанта; може працювати у режимі, властивому інвестиційній компанії або інвестиційному фондові.

Схематично класифікацію учасників ринку цінних паперів можна представити наступним чином.

Емітент цінних паперів - це юридична особа, державний орган або орган місцевої адміністрації, що випускає цінні папери і несе відповідальність за виконання зобов’язань за ними перед власниками цінних паперів.

Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою

Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбаченому Законом, іншими актами законодавства, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

В Україні емітентом ОВДП є Міністерство фінансів України. Емітентами облігацій внутрішніх місцевих займів є міські ради. Інститутами, що випускають цінні папери можуть бути комерційні банки, промислові підприємства, різні інвестиційні фонди та компанії.

Інвестори - це громадянин або юридична особа, що придбавають цінні папери від свого імені та за свій рахунок. До інвесторів, згідно чинного законодавства можна віднести фізичних та юридичних осіб України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб.

Комерційні банки на ринку облігацій виступають як інвестори, фінансові посередники, виконують функції субдепозитаріїв, агентів Національного банку України з розміщення та обслуговування обігу облігацій і ланок платіжної системи при проведенні грошових розрахунків за операціями з облігаціями. Комерційним банкам надається право здійснювати придбання облігацій за рахунок власних та залучених коштів за умов дотримання економічних нормативів, встановлених Національним банком України.

Вони можуть на договірній основі здійснювати купівлю-продаж облігацій та кредитування юридичних осіб під заставу. Виконуючи функції фінансового посередника, комерційні банки можуть проводити операції з облігаціями від свого імені, за дорученням і за рахунок коштів інших осіб. Комерційні банки здійснюють депозитарний облік облігацій, що знаходяться у їх власності та належать іншим особам.

Юридичні та фізичні особи - не професійні учасники ринку цінних паперів здійснюють придбання облігацій за рахунок власних коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків і відсотків за банківський кредит.

Юридичні та фізичні особи - професійні учасники ринку цінних паперів здійснюють придбання облігацій:

 • довірчі товариства за рахунок і за дорученням довірителів і за рахунок власних коштів;
 • інвестиційні фонди та компанії - за рахунок коштів їх учасників.

Українська міжбанківська валютна біржа в особі фондової секції на підставі договору з Національним банком України здійснює функції торговельної системи.


28.06.2011

Загрузка...