Характеристика ринку цінних паперів. Реферат

Об’єктами ринку є цінні папери, які розміщуються, обертаються і погашаються на ринку. Їх називають ще "фінансовими інструментами", або інструментами ринку цінних паперів. Суб’єктами ринку є учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами. До них відносяться: емітенти, інвестори, фінансові посередники

Ринок цінних паперів - це ринок, на якому купуються і продаються фінансові інструменти - цінні папери.

Ринок позичкового капіталу представлений, головним чином, банківськими установами. Крім того, на ньому діють й інші кредитно-фінансові установи, що входять до складу кредитної системи.

Ринок цінних паперів з притаманною йому системою фінансових інструментів - це та сфера, в якій реалізуються відносини власності, формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються інвестиційні ресурси.

Через ринок цінних паперів акумулюються тимсасово вільні грошові кошти підприємств, банків, держав, приватних осіб і направляються на виробничі і невиробничі вкладення (на інвестиції).

Характерні особливості ринку цінних паперів:

 • По-перше ринок цінних паперів є регулятором стихійно діючих у ринковій економіці процесів.
 • По-друге, ринок цінних паперів виконує інформаційну функцію для своїх учасників.
 • По-третє, ринок цінних паперів (особливо короткостроковий) відіграє важливу роль у регулюванні грошового обігу й кредиту.

Слід розрізняти об’єкт і суб’єкт ринку цінних паперів.

Об’єктами ринку є цінні папери, які розміщуються, обертаються і погашаються на ринку. Їх називають ще "фінансовими інструментами", або інструментами ринку цінних паперів.

Суб’єктами ринку є учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами. До них відносяться: емітенти, інвестори, фінансові посередники.

     

Ринок цінних паперів поділяють на:

 • первинний;
 • вторинний.

Первинний ринок обслуговує емітентів цінних паперів, забезпечує первинне розміщення цінних паперів серед інвесторів з метою отримання емітентом нових грошових ресурсів.

Продаж тільки-но випущених цінних паперів може бути прямим і опосередкованим.

Прямий продаж - це безпосередня реалізація цінних паперів емітентом серед інвесторів.

Опосередкований продаж - це реалізація цінних паперів через посередника, якими є банк, брокерська чи дилерська фірма.

Вторинний ринок - повторна купівля або продаж цінних паперів. На ньому не утворюються грошові ресурси, а лише відбувається розподіл і перерозподіл грошового капіталу, здійснюється контроль за інвестиціями та інфляцією. Метою вторинного ринку є отримання прибутку і забезпечення ліквідності цінних паперів.

Вторинний ринок може бути:

 • біржовий, або організований - означає купівлю-продаж цінних паперів на фондовій біржі;
 • позабіржовий, або неорганізований - означає купівлю-продаж цінних паперів через фінансово-кредитні установи, причому емітенти взагалі можуть не брати участі в торгівлі на цьому ринку.

У більшості країн на позабіржовому ринку обертається основна маса (близько 85%) цінних паперів, на біржовому - їх відносно невелика кількість (близько 15%). Проте, саме біржовий ринок, де зосереджені найбільш якісні, а тому найважливіші цінні папери, визначає кон’юктуру і процес ринку цінних паперів узагалі.

Поділ ринку цінних паперів на первинний і вторинний не виключає його єдності, оскільки кон’юктура цих ринків тісно пов’язана, приблизно один і той же склад інвесторів та посередників у ринкових операціях, які разом з емітентами та біржею утворюють інститутційний механізм ринку цінних паперів.

В Україні державні цінні папери (ОВДП) стали великою групою фінансових інструментів.

Швидке зростання ринку державних цінних паперів пояснюється високим попитом на надійні капіталовкладення з досить високим рівнем доходу і відповідною пропозицією облігацій з боку держави.

Становлення вітчизняного ринку цінних паперів характеризується постійним зростанням обсягів емісії та зміною структури.

За даними Мінстату, загальний обсяг емісії цінних паперів в Україні у 2000 році становив 11 млн. грн., у 2001 році - 286,3 млн. грн. у 2002 році - 749 млн. грн. а в цілому за 2000 -2002 роки були емітовано цінних паперів на суму 1046.3 млн. грн.

Через первинний та вторинний фондовий ринок у 2000-2002 роках пройшло лише 0,2-0,7% загального обсягу емітованих акцій.

Протягом 2002 року Національним банком України випущено в обіг платіжних засобів на загальну суму обсягом 8754 млн. грн., у тому числі через операції з іноземною валютою – 46%, з цінними паперами – 32%, для підтримки ліквідності банківської системи України – 22%.

Сьогодні, доводиться констатувати, що фондового ринку в загальновизнаному в світі розумінні в Україні, поки що не існує. Це зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. Зокрема, не вироблено логічно завершеної законодавчої бази, окремі елементи вітчизняного фондового ринку не відповідають стандартам Міжнародної організації зі стандартизації. Не вирішено проблеми переєрестрації і надання гарантій щодо доставки цінних паперів. Відсутній механізм "поставки проти платежу", внаслідок чого левова частка угод здійснюється на умовах передоплати або передпоставки.

Не реалізовані належною мірою на практиці функції Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. В Україні незначні обсяги продажу цінних паперів на фондових біржах, нерозвинутий вторинний ринок, відсутня належна інфраструктура. Формування вітчизняного ринку цінних паперів перебуває під впливом багатьох різноманітних і далеко не рівнозначних факторів. Серед них:

 • рівень інфляції;
 • розмір емісії і погашення цінних паперів;
 • величина платоспроможного попиту інвесторів;
 • значення облікової ставки Національного банку України;
 • величина прибутковості окремих інструментів фондового ринку;
 • ступінь інтересу нерезидентів до українських цінних паперів;
 • рівень державного контролю за діяльністю на національному фондовому ринку вітчизняних та іноземних інвесторів;
 • швидкість і легкість переходу прав власності на цінні папери;
 • якість системи розрахунків за угодами із цінними паперами;
 • рівень підготовки професійних учасників фондового ринку;
 • наявність необхідної інфраструктури;
 • надійність захисту прав інвесторів.

Обіг цінних паперів в Україні регулюється Цивільним кодексом України (1961 р.) та законами "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" і іншими численними законодавчими актами.

Базовим законом на підставі якого базується функціонування вітчизняного фондового ринку, є Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", прийнятий Верховною Радою України 18 липня 1991 року. Цей Закон визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в організації обігу цінних паперів на території України.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту.


28.06.2011